FIALA Antonín

ČS

260. (Bílovec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zahr. od 10. 2. 1956.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34. 10, 9. I. 1956; 12. 18, 18. IV. 1957; 217. 25, 16. IV. 1958; 7. 36, 18. I. 1960; 183.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 14. VII. 1949 č. 195 Sb. o jednacím řádu Národního shromáždění a nahrazuje zákonem novým, t. 1.

3, 14. XII. 1954; 116.

na vydání zákona, kterým se zrušuje dekret ze dne 23. X. 1945 č. 106 Sb., o platech členů PNS a zákon ze dne 25. X. 1948 č. 246 Sb., o náhradě poslancům NS a nahrazuje zákonem novým, t. 2.

3, 14. XII. 1954; 124.

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech, t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Zpravodajem:

zahr. výb.

(návrh na prohlášení Národního shromáždění republiky Československé k Manifestu Míru).

23, 19. XII. 1957; 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 13. XII. 1954 o programu vlády.

2, 14. XII. 1954; 75.

o projevu předsedy NS Fierlingera o mezinárodní situaci a o návrhu rezoluce předsednictva NS (spolupráce parlamentů).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků (t. 23-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných ke službě v branné moci (t. 24-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o výkladu předsedy vlády V. Širokého o mezinárodní situaci.

14, 1. XII. 1956; 157.

ke zprávě o usnesení Nejvyššího sovětu SSSR k atomovému vyzbrojování západního Německa.

P 14, 29. V. 1958.

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (t. 288).

30, 20. II. 1959; 125.

o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. 9. 1959.

o provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům všech zemí světa o všeobecném a úplném odzbrojení (t. 357).

34, 18. XI. 1959; 36.

 

FARKAŠOVSKÁ-GAJDOŠOVÁ Gizela

B

342. (Revúca)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav. 14. 12. 1954 - 20. 2. 1959.

 

FEHÉROVÁ Zdenka

KSS

289. (Šamorín-Dunajská Streda)

Nastoupila po resign. Márii Sziglové-Winklerové.

Slib vykonala 19, 4. VII. 1957; 11.

Volba ověřena 19, 4. VII. 1957; 11.

 

FIALA Václav

KSČ

50. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (tisk 288)

30, 19. II. 1959; 55.

 

FIERLINGER Zdeněk

KSČ

8. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 32.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Zvolen předsedou Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 33. 10, 9. II. 1956; 11. 18, 19. IV. 1957; 217. 25, 16. IV. 1958; 6.

Posmrtná vzpomínka:

posl. Ludvíku Mítkovi a ministru pracovních sil posl. Václavu Noskovi.

8, 30. VIII. 1955; 4.

posl. Josefu Pokornému.

17, 17. IV. 1957; 4.

presidentu Československé republiky Antonínu Zápotockému.

21, 18. XI. 1957; 3.

posl. Marku Čulenovi.

24, 15. IV. 1958; 5,

posl. Aloisu Málkovi.

28. 11. XII. 1958; 3.

posl. Jozefu Malikovi.

33, 8. VII. 1959; 9.

uctění památky ostravských horníků.

38, 25. V. 1960, 3.

Projevy:

při zahájení ustavující schůze NS.

1, 13. XII. 1954; 2.

při zahájení ustavující schůze předsednictva NS.

P 1, 13. XII. 1954.

o mezinárodní situaci.

P 3, 24. II. 1955.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy.

4, 21. III. 1955; 7.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy.

7, 24. V. 1955; 63.

při uvítání delegace Nejvyššího sovětu SSSR.

9, 24. X. 1955; 5.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy.

10, 9. II. 1956; 7.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy; mluví též o zájezdu čs. parlamentní delegace do SSSR a Jugoslávie.

12, 1. VIII. 1956; 125.

o návštěvě československé parlamentní delegace v NDR.

14, 29. XI. 1956; 6.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy.

15, 19. XII. 1956; 6.

při uvítání delegace Všečínského shromáždění lidových zástupců.

15, 19. XII. 1956; 69.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy; mluví též o jednání zahr. výboru ze 6. II. 1957 o dohodě SSSR a ČSR u příležitosti návštěvy čs. vládní delegace v Moskvě.

16, 6. III. 1957; 7.

při uvítání delegace Lidového shromáždění Bulharské lidové republiky.

18, 18. IV. 1957; 199.

zpráva o činnosti předsednictva NS a o stycích s parlamenty jiných evropských i mimoevropských zemí.

19, 4. VII. 1957; 11.

k 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

20, 30. X. 1957; 5.

k nově zvolenému presidentu republiky Antonínu Novotnému před a po vykonání slibu na ústavu.

22, 19. XI. 1957; 9.

k prohlášení NS k výzvě Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům všech zemí světa o zastavení pokusů s atomovými a vodíkovými zbraněmi a k prohlášení NS k atomovému vyzbrojování západního Německa.

24, 15. IV. 1958; 9.

k delegaci Sejmu Polské lidové republiky.

26, 3. VII. 1958; 5.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy.

26, 3. VII. 1958; 16.

k 40. výročí vzniku Československé republiky.

27, 16. 10. 1958; 9.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy.

27, 16. 10. 1958; 20.

k 15. výročí uzavření Smlouvy mezi ČSR a SSSR o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci.

29, 12. XII. 1958; 66.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy.

30, 19. II. 1959; 9.

k dvacátému výročí nacistické okupace Československa.

P 17, 12. III. 1959.

při uvítání zástupců Indického národního kongresu.

33, 8. VII. 1959; 12.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle § 66 odst. 7 ústavy.

34, 19. XI. 1959.

při uvítání delegace Národního shromáždění Maďarské lidové republiky.

34, 18. XI. 1959; 41.

při ukončení posledního zasedání druhého volebního období

38, 25. V. 1960; 55.

o svolání ustavující schůze Národního shromáždění a jejím pořadu

P-20, 24. VI. 1960.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům (t. 3-P).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči (t. 12-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 26. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků (t. 23-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů (t. 22-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působností ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky (t. 26-P).

P-12, 13. XII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o těžbě rašelin (t. 27-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o hospodářských stavebních smlouvách (t. 28-P).

P 13, 14. II. 1957.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek. (t. 33-P.)

P 16, 18. XII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československá akademie zemědělských věd na Slovensku (t. 34-P.)

P 16, 18. XII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích (t. 36-P).

P 19, 2. VI. 1960.

 

FIGURA Štefan

KSČ

67. (Č. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

FIŠAROVÁ Marie

ČS

151. (Pardubice)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Zvolena členkou předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34. 10, 9. II. 1956; 12. 18, 18. IV. 1957; 218. 25, 16. IV. 1958; 7. 36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. a úst. práv. výb. zpr. t. 105 (zákon o hospodaření s byty).

15, 20. XII. 1956; 115.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči (t. 12-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně předpisů o rozvodu (t. 14-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12. IV. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků (t. 23-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů (t. 22-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky, (t. 26-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku (t. 34-P).

P 16, 18. XII. 1958.

o zákonu o družstevní bytové výstavbě (t. 307).

32, 12. V. 1959; 43.

o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. IX. 1959.

o zákonném opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích (t. 36-P).

P 19, 2. VI. 1960.

o zákonu o národních výborech (t. 394).

38, 25. V. 1960; 21.

 

FLEYBERK Jiří

ČS

73. (Č. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., zahr.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 67

(Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Východní republikou Uruguayskou).

12, 1. VIII. 1956; 151.

zahr. výb. zpr. t. 228

(Konzulární úmluva mezi Československou republikou a SSSR).

25, 16. IV. 1958; 24.

zahr. výb. zpr. t. 335

(Smlouva mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou).

33, 8. VII. 1959; 93.

zahr. výb. zpr. t. 392

(Smlouva mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o obchodu a plavbě, podepsaná dne 25. listopadu 1959 v Berlíně).

38, 25. V. 1960; 48.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech (t. 123) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů (t. 124).

14, 6. III. 1957; 38.

o zákonu o výchově dorostu z povolání v učebním poměru (učňovský zákon) (t. 284).

29, 12. XII. 1958; 105.

 

FLODRMAN Josef

KSČ

133. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výbor zemědělský od 12. 12. 1958.

Zpravodajem:

výb. zeměděl. zpr. t. 338

(o výkupu zemědělských výrobků).

33, 9. VII. 1959; 110.

 

FOGEL Jozef

KSS

352. (Košice-město I.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

 

FORMÁNEK Melichar

KSČ

207. (Jeseník)

nástupce za Rygara Františka

Slib vykonal 27, 16. X. 1958; 9.

Volba ověřena 27, 16. X. 1958; 8.

 

FRANKO Josef

B, KSS

361. (Prešov-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp. do 18. 4. 1957.

Výb. zdrav. od 18. 4. 1957.

 

FUČÍK Mojmír, MUDr.

KSČ

3. (Praha-město)

Slib vykonán 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 116

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči).

16, 6. III. 1957; 69.Přihlásit/registrovat se do ISP