Pátek 4. června 1954

Slovenská národná rada 1954

Stenografický zápis

o priebehu 26. zasadnutia

Slovenskej národnej rady, ktoré bolo dňa 4. júna 1954

v Bratislave.

Obsah:

1. Otvorenie - - - - - - - - - 3

2. Oznámenia Predsedníctva - - - 3
Neprítomnosť poslancov - - - - - 3

Rozoslaná a rozdaná tlač - - - - - - 3

Písomné oznámenia - - - - - - - 3

Program:

1. Zpráva overovacieho výboru o návrhu tohto výboru na ove-
renie platnosti voľby poslankyne Slovenskej národnej rady
Magdy Putiškovej a poslancov Slovenskej národnej
rady Jana Hrebíčka a Jozefa Šmida podľa § 99 ústav-
ného zákona č. 150/1948 Zb. - - - - - 4
Zpráva zpravodajcu Antona O p a v s k éh o - - 4
Voľba poslancov overená - - - - - - 4

2. Zpráva právneho výboru o návrhu Sboru poverení-
kov na vydanie zákona SNR o voľbách do Slovenskej
národnej rady - - - - - - - - 4

Zpráva zpravodajcu Vincenta Ondruška - - 4
Reč podpredsedu SNR dr. Ivana Rohaľa-Iľkiva 6
Reč poslanca Samuela F a l ť a n a - - - - 9

Reč poslanca Jána Prokipčáka - - - - 14

Reč poslanca Michala Žákoviča - - - - 17

Reč poslanca Jozefa Árvayho - - - - 19

Reč poslanca Jána Hvizdáka - - - - 23

Hlasovanie o návrhu zákona SNR o voľbách do Slo-
venskej národnej rudy - - - - - - 26

Návrh zákona odhlasovaný - - - - - 26

Zakľúčenie zasadnutia - - - - - - 26


26. zasadnutie SNR dňa 4. júna 1954 3

(Začiatok o 10. 00 hod. )
Prítomní:

V zastúpení predsedu SNR dr. Ivan
R o h a ľ - I ľ k i v, podpredseda.

Podpredsedovia SNR: Štefan K u š í k,
Irena Ď u r i š o v á, Jozef M j a r t a n.

Členovia Sboru povereníkov:
predseda Rudolf Strecha j,
podpredseda dr. Ján P ú l l,

povereníci: Pavol M a j l i n g, Jozef L i e-
t a v e c, Ondrej K l o k o č, Ernest S ý k o-
r a, Ing. Samuel T a k á č, Štefan G a ž í k,
Jozef G í r e t h, dr. h. c. Alexander H o-
r á k, František T u p í k, Jozef G a j d o-
š í k, Peter M a r u š i a k, dr. h. c. Jozef
L u k a č o v i č, ing. Ján B u š n i a k.

78 poslancov SNR.

Z Kancelárie SNR: prednosta Jozef
I1 č í k.

Podpredseda Rohaľ-Iľkiv (cengá):

Otváram 26. zasadnutie Slovenskej ná-
rodnej rady a zisťujem, že Slovenská ná-
rodná rada je spôsobilá rokovať a sa u-
znášať.

Prv, ako by sme prikročili k rokovaniu,
pripadá mi smutná úloha Vám oznámiť,
že dňa 23. mája 1954 náhle zomrel po-
slanec Slovenskej národnej rady Štefan
Nagy.

Prosím, aby sme povstaním a dvojminú-
tovým tichom uctili pamiatku zomrelého
poslanca súdruha Štefana N a g y a.

(Dvojminútové ticho. )
Podpredseda Rohaľ-Iľkiv:

Ďakujem.

Svoju neprítomnosť na dnešnom
zasadnutí ospravedlnili, minister lesov a
drevárskeho priemyslu Marek Smida,
povereník pracovných síl Jozef H o j č, po-
vereník zdravotníctva Vojtech Török;

poslanci: Vasil Jarabinský, Karol
Tomášek, Jozef Košecký, Ondrej
Labanský, Martin Macúch.

Oznamujem, že p o š t o u bol rozoslaný
návrh Sboru povereníkov na vydanie zá-
kona Slovenskej národnej rady o voľbách
do Slovenskej národnej rady.

Na dnešnom zasadnutí bola r o z d a n á
táto tlač:

stenografický zápis o 25. zasadnutí Slo-
venskej národnej rady zo dňa 27. apríla
1954,

zpráva právneho výboru o návrhu Sbo-
ru povereníkov na vydanie zákona Slo-

venskej národnej rady o voľbách do Slo-
venskej národnej rady,

zpráva overovacieho výboru o návrhu
tohto výboru na overenie platnosti voľby
poslankyne Magdy Putiškovej a po-
slancov Jána H r e b í č k a  a Jozefa Šmi-
da podľa § 99 ústavného zákona č. 150/
1948 Zb.

Ostatné oznámenia pre dnešné zasad-
nutie vydalo Predsedníctvo písomne a tie-
to boli tiež rozdané.

Nasleduje

sľub nových poslancov Slovenskej ná-
rodnej rady.

Povereník vnútra podľa § 10 zákona č.
108/1948 Zb. v znení čl. I. zákona č. 58/
1952 Zb. na uprázdnené mandáty v Slo-
venskej národnej rade povolal novú po-
slankyňu Magdu Putiškovú a nových
poslancov Jána Hrebíčka a Jozefa
Šmida.

Menovaní poslanci boli na dnešné za-
sadnutie riadne pozvaní a majú podľa §
100 Ústavy zložiť poslanecký sľub.

Žiadam s. Magdu Putiškovú a s. Já-
na Hrebíčka a Jozefa Šmida, aby
predstúpili k sľubu.

(Poslankyňa Putišková a poslanci
Hrebíček a Šmíd vystúpili na pred-
sednícku tribúnu. )

Žiadam, aby bol prečítaný text sľubu
a aby nová poslankyňa súdružka Magda
Putišková a noví poslanci Ján Hre-
bíček a Jozef Šmid slovom "Sľubu-
jem!" a podaním ruky zložili sľub.

Prednosta Kancelárie SNR Ilčík (číta):

Sľubujem, že budem verný republike
Československej, jej ľudovodemokratické-


4 26. zasadnutie SNR dňa 4. júna 1954

mu zriadeniu a odkazu Slovenského ná-
rodného povstania. Budem zachovávať jej
zákony a vykonávať svoj mandát podľa
najlepšieho vedomia a svedomia na pro-
spech ľudu, štátu a slovenského národa.

(Poslankyňa Putišková a poslanci
Hrebíček a Šmid pristupujú k pod-
predsedovi a slovom "Sľubujem" a poda-
ním ruky skladajú sľub. )

Podpredseda dr. Rohľ- Iľkiv:

Začneme rokovať.

Prvým bodom programu je

zpráva overovacieho výboru o návrhu
tohto výboru na overenie platnosti voľby
poslankyne Magdy Putiškovej a po-
slancov Jána Hrebíčka a Jozefa Šmi-
da podľa § 99 ústavného zákona č. 150/
1948 Zb.

Zpravodajcom je poslanec Anton Opav-
ský.

Dávam mu slovo.
Poslanec Anton Opavský:

Ústava našej republiky v § 99 predpisu-
je, aby Slovenská národná rada overila
platnosť voľby svojich poslancov, a to -
keď je na uprázdnený mandát povolaný
náhradník - do troch mesiacov od toho
dňa, kedy náhradník zložil Ústavou pred-
písaný sľub.

Povereník vnútra podľa § 10 zákona č.
168/1948 Zb. v znení čl. I. zákona č. 58/
1952 Zb. na uprázdnené mandáty v Slo-
venskej národnej rade povolal náhradníč-
ku Magdu Putiškovú a náhradníkov
Jána Hrebíčka a Jozefa Šmida.

Noví poslanci boli na 26. zasadnutie Slo-
venskej národnej rady, zvolané na deň
4. júna 1954, riadne pozvaní a na tomto
zasadnutí zložili Ústavou predpísaný sľub.

Overovací výbor na svojej schôdzke 4.
júna 1954 na základe rozhodnutia Ústred-
ného akčného výboru Slovenského národ-
ného frontu, ako aj rozhodnutia povere-
níka vnútra zistil, že uvedení poslanci spl-
ňujú všetky predpísané podmienky voli-
teľnosti a že ich povolanie za poslancov
SNR stalo sa v súhlase s príslušnými zá-
konnými predpismi.

Preto sa overovací výbor uzniesol Slo-
venskej národnej rade navrhnúť, aby po-
dlá § 99 Ústavy voľbu poslankyne Magdy

Putiškovej a poslancov Jána Hre-
bíčka a Jozefa Šmida overila.

Podpredseda dr. Rohaľ-Iľkiv:

Nasleduje rozprava o prednesenej zprá-
ve.

Kto sa hlási o slovo?
(Nikto sa nehlásil. )

Pretože sa nikto o slovo nehlási, roz-
prava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať

o návrhu overovacieho výboru, aby Slo-
venská národná rada overila platnosť voľ-
by poslankyne Magdy Putiškovej a
poslancov Jána Hrebíčka a Jozefa
Šmida podľa § 99 Ústavy.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne
ruku!

(Hlasovanie. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada
voľbu poslankyne Magdy Putiškovej
a poslancov Jána Hrebíčka a Jozefa
Šmida overila.

Nasleduje druhý bod programu, kto-
rým je

zpráva právneho výboru o návrhu Sbo-
ru povereníkov na vydanie zákona SNR
o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Zpravodajcom je poslanec Vincent On-
drušek.

Dávam mu slovo.
Poslanec Vincent Ondrušek:

Len krátky čas nás delí od volieb do ná-
rodných výborov, ktoré boli veľkým víťaz-
stvom celého nášho obrodeného Národného
frontu, vedeného Komunistickou stranou
Československa, víťazstvom všetkých po-
krokových ľudí našej vlasti. Náš ľud
v týchto voľbách potvrdil správnosť poli-
tiky našej Komunistickej strany Česko-
slovenska a našej vlády Národného frontu,
ktoré majú pred sebou jediný cieľ: zabez-
pečiť základný ekonomický zákon socializ-
mu - neustále zvyšovať hmotnú a kultúr-
nu úroveň všetkého pracujúceho ľudu a
viesť ho po boku Sovietskeho sväzu za ví-
ťazstvo mieru na celom svete. (Predsed-
níctva sa ujal podpredseda Štefan Kušík. )


26 zasadnutie SNR dňa 4. júna 1954 5

Víťazné voľby stmelili pracujúcich celej
našej vlasti do jedného mohutného šíku
a tak zocelili vôľu nášho ľudu urýchlene
dokončiť výstavbu socializmu v našej dra-
hej vlasti.

Všetok náš pracujúci ľud žije v prípra-
vách na X. sjazd Komunistickej strany
Československa. Víťazné voľby do národ-
ných výborov roznietili ešte viac jeho tvor-
čiu iniciatívu, lebo dnes niet závodu a vô-
bec pracoviska, ktoré by sa nepripravovalo
pozdraviť X. sjazd rodnej strany splnený-
mi záväzkami. Naše jednotné roľnícke
družstvá, malí a strední roľníci na počesť
X. sjazdu sa usilujú urýchlene a kvalitne
previesť druhú etapu jarných prác v snahe
zabezpečiť pre celý národ bohatú úrodu.
Na tomto pracovnom nadšení sa plne zú-
častňuje i naša pracujúca inteligencia, ve-
deckí a kultúrni pracovníci, všetci v snahe
ako jeden celok privítať svojou cennou a
tvorivou prácou X. sjazd najlepších budo-
vateľov socializmu.

Uprostred tohto pracovného ruchu náš-
ho ľudu, v ktorom sa Slovensko a celá naša
republika podobá životom kypiacemu mra-
venisku, schválilo naše Národné zhromaž-
denie 26. mája t. r. ústavný zákon o voľ-
bách do Národného zhromaždenia a Slo-
venskej národnej rady. Podľa tohto ústav-
ného zákona má Slovenská národná rada
splniť veľmi významnú úlohu: vydať zákon
o voľbách do Slovenskej národnej rady.
V tomto zmysle predložil Sbor povereníkov
Slovenskej národnej rade návrh zákona
o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Terajšia Slovenská národná rada vyšla
z volieb v roku 1948, keď bola doplnená
podľa výsledku volieb do Národného zhro-
maždenia. Pre tieto voľby bola podaná jed-
notná kandidátna listina Národného fron-
tu a podľa nej zvolené orgány plnili funk-
ciu zákonodarných sborov v zmysle Ústavy
9. mája.

Avšak v dôsledku širokej demokratizácie
celého nášho zriadenia, pre nastávajúce
voľby do Národného zhromaždenia a Slo-
venskej národnej rady už nevyhovuje vo-
lebná sústava z roku 1948. Potvrdili to aj
voľby do národných výborov, na, ktorých
bola naširoko zabezpečená účasť všetkého
občianstva Československej republiky. Keď
teraz naše občianstvo má prikročiť k voľ-
bám do najvyššieho zákonodarného sboru
- Národného zhromaždenia a do sloven-
ského národného orgánu - Slovenskej ná-

rodnej rady, naša strana a vláda zabezpe-
čujú pre tieto voľby širokú demokratickú
volebnú sústavu, v ktorej sa rozvinutím
zásady všeobecného, rovného a priameho
volebného práva ešte hlbšie prejaví, že
u nás jediným skutočným zdrojom moci
je ľud.

Návrh zákona, ktorý dnes právny výbor
predkladá Slovenskej národnej rade, plne
vyhovuje všetkým zásadám, ktoré sa majú
vo voľbách do našich zákonodarných orgá-
nov uplatniť. Upravuje podrobne spôsob
volieb, ako aj spôsob odvolávania poslan-
cov voličmi, a to podľa zásad vytýčených
uvedeným ústavným zákonom.

Zákon rozvádza naplno zásady všeobec-
ného volebného práva, lebo priznáva aktív-
ne i pasívne volebné právo každému obča-
novi, len čo dovŕšil Ústavou predpísaný
vek 18 a 21 rokov, bez ohľadu na národnú
príslušnosť, pohlavie, náboženské vyznanie,
zamestnanie, čas pobytu, sociálny pôvod,
majetkové pomery a predošlú činnosť.

Takisto zásada rovnosti volebného prá-
va, t. j. že hlas každého občana má rovna-
kú platnosť, sa v zákone plne uplatňuje
v tom, že sa volebné obvody určujú tak,
aby zahŕňali vždy 35. 000 obyvateľov.

Priamosť volebného práva je v zákone
zabezpečená tým, že obvody, v ktorých vo-
liči volia jedného poslanca, sú pomerne
malé, čo umožňuje voličom plne sa zúčast-.
ňovať na výbere a hodnotení kandidátov.

Presnými a podrobnými predpismi záko-
na o výkone hlasovacieho práva je zaruče-
ná tajnosť volieb.

S takouto široko demokratickou voleb-
nou sústavou môže ísť pred ľud len socia-
listické zriadenie, v ktorom sa vláda ľudu
naširoko uplatňuje.

Preto právny výbor návrh tohto zákona
zhodnotil kladne a všetky v ňom uplatnené
zásady schválil.

Na texte návrhu previedol výbor tieto
legislatívne-technické a štylárne zmeny:

V § 7 ods. 2 v prvom riadku slová "viac
než" výbor nahradil vhodnejším výrazom
"vyše" a za slovom "osôb" vynechal čiar-
ku.

V § 9 začiatok prvej vety výbor presu-
nom slov upravil takto: "Voličom, ktorí sa
v čase od vyloženia zoznamov voličov do
dňa voľby presťahujú, ".

V § 20 ods. 2 v druhom riadku spojku
"a" medzi slovami "na dedinách a zhro-


6 26. zasadnutie SNR dňa 4. júna 1954

maždenia vojakov" nahradil výbor slovka-
mi "ako aj", pred ktoré vsunul čiarku.

V § 21 ods. 1 slová "pri obvodných ve-
lebných komisiách" upravil "u obvodných
volebných komisií".

V § 28 ods. 1 presunom slov upravil tak-
to: "Okrsková volebná komisia v posled-
ných 15 dňoch predo dňom voľby sústavne
informuje voličov vyhláškami... ". V ods.
2 slová "viac než" boli nahradené slovom
"vyše".

V § 29 v druhom riadku výraz "za prí-
tomnosti" výbor nahradil výrazom "v prí-
tomnosti".

V § 30 druhú vetu výbor doplnil takto:
"V týchto priestoroch nesmie byť - ak
nejde o prípad uvedený v § 32 ods. 2 -
nikto prítomný... ", aby bola jasná súvis-
losť medzi týmto paragrafom a paragrafom
32 ods. 2.

V § 31 ods. 2 slová "Volič, ktorý sa usta-
novil... " výbor nahradil slovami "Volič po
príchode... "; za slovom "miestnosti" vy-
nechal čiarku. Druhú vetu preštylizoval
takto: "Ak nemá volič legitimačný lístok
a členovia okrskovej volebnej komisie ho
nepoznajú, môže... ". V ods. 3 na začiatku
slová "ktorý sa ustanovil... " boli nahra-
dené slovami "ktorý prišiel". Na konci od-
seku za slová "okrskovej volebnej komi-
sie" výbor vsunul bodkočiarku.

V § 32 ods. 1 v štvrtom riadku slová
"pre ktorých nehlasuje, " výbor nahradil
slovami "na ktorých nehlasuje, " a na kon-
ci odseku slovo "vhodí" nahradil slovom
"vloží".

V nadpise § 35 slovo "spočítaní" bolo na-
hradené správnejším "spočítavaní". V pr-
vom riadku tohto paragrafu slovo "spoči-
tuje" výbor opravil m "spočítava".

V § 39 ods. 1 v prvom riadku bolo vy-
nechané slovo "skončenom" ako zbytočné.

V § 41 ods. 1 v druhom riadku slovo
"sčítaní" bolo opravené na správne "spo-
čítaní".

V § 42 v prvom riadku bolo ako zbytoč-
né vynechané slovo "skončenom".

V § 45 na konci druhej vety bol text
presunom slov upravený takto: "... s os-
tatnými volebnými spismi pošle rade kraj-
ského národného výboru na úschovu".

V § 46 ods. 2 v druhom riadku slovo
"polovina" bolo nahradené správnejším
"polovica".

Takto upravený návrh tohto zákona
uzniesol sa právny výbor predložiť Sloven-
skej národnej rade s návrhom na odhlaso-
vanie.

Podpredseda Štefan Kušík:

Ďakujem zpravodajcovi Ondruškovi
za prednesenie zprávy.

Nasleduje

rozprava o zpráve právneho výboru.

Oznamujem, že sa k rozprave prihlásili:

podpredseda Slovenskej národnej rady
dr. Ivan Rohaľ-Iľkiv a poslanci

Samuel Falťan,

Ján P r o k i p č á k,

Michal Žákovič,

Jozef Ä r v a y 

Ján H v i z d á k.

Dávam slovo prvému rečníkovi, podpred-
sedovi Slovenskej národnej rady dr. Iva-
novi Rohaľovi-Iľkivovi.

Podpredseda dr. Ivan Rohaľ-Iľkiv:

Slávna Slovenská národná rada!

Rok 1954 bude významným medzníkom
v dejinách nášho ľudovodemokratického
zriadenia. V tomto roku boli prevedené
úspešné voľby do národných výborov a bu-
dú prevedené voľby do Národného zhro-
maždenia a do Slovenskej národnej radý
podľa najdemokratickejšej volebnej sústa-
vy, vypracovanej podľa vzoru sovietskej
volebnej sústavy. Sovietsky volebný sys-
tém, ktorého hlavné zásady preberáme i
my, je dôkazom ohromnej prevahy socia-
listickej demokracie nad demokraciou bur-
žoáznou. Dôsledný demokratizmus soviet-
skeho volebného systému spočíva v tom,
že zabezpečuje skutočne všeobecné, rov-
né a priame voľby pri tajnom hlasovaní,
že zabezpečuje aktívnu účasť pracujúcich
na organizácii a prevádzaní volieb, že za-
bezpečuje demokratický poriadok navrho-
vania kandidátov a slobodnú agitáciu za
ich zvolenie. Podľa sovietskeho volebného
systému v každom volebnom obvode môže
byť zvolený len jeden poslanec, čo uľah-
čuje spojenie poslanca s ľudom, umožňuje
kontrolu jeho práce voličmi. Sovietski
voliči dávajú svojim poslancom príkazy,
ktoré poslanci sú povinní splniť. Soviet-
ska volebná sústava dáva voličom právo


26. zasadnutie SNR dňa 4. júna 1954 7

odvolať poslanca v prípade, že si ten ne-
plní svoje úlohy, vyplývajúce z funkcie
poslanca. Sovietsky volebný systém nielen
formálne umožňuje občanom volebné prá-
va, ale v skutočnosti zabezpečuje každému
občanovi SSSR výkon tohoto práva. Soviet-
sky volebný systém dáva ľudu skutočnú
možnosť zvoliť do orgánov štátnej moci
svojich najlepších predstaviteľov, ktorí
majú jeho dôveru, ktorých sám ľud slobod-
ne navrhuje ma zvolenie. Sovietsky volebný
systém je jedinou z najdôležitejších foriem
zapojenia najširších ľudových más do sku-
točnej správy štátu. Voľby do národných
výborov, prevedené podľa nových voleb-
ných zákonov, vypracovaných v duchu so-
vietskeho volebného systému, prebiehali za
takej vysokej politickej aktivity más, ako
nikdy v minulosti a akú nemôže zazname-
nať žiadny kapitalistický systém.

Volieb do národných výborov v ČSR sa
zúčastnila absolútna väčšina voličov -
98. 3%. Aby sme mohli ohodnotiť túto sku-
točnosť a uvedomiť si demokratičnosť na-
šej volebnej sústavy, ktorá fakticky zabez-
pečuje občanovi výkon jeho volebného prá-
va, uvediem niektoré údaje o účasti voli-
čov vo voľbách v USA. V roku 1946 vo voľ-
bách do kongresu USA sa zúčastnilo vo-
lieb iba 37. 5% všetkých voličov a v novem-
bri 1950 iba 40% oprávnených voličov. To
je jeden z charakteristických znakov bur-
žoáznej demokracie, ktorá slúži koristníc-
kym záujmom vykorisťovateľskej menši-
ny. Pre kandidátov Národného frontu u nás
hlasovalo 93. 6% oprávnených voličov. Voľ-
by do národných výborov prebiehali
v ovzduší najširšej demokracie a slobody,
akú kedy naše národy poznali. Svojou mo-
hutnou účasťou v príprave volieb a svojím
hlasovaním vyjadril náš pracujúci ľud svo-
ju dôveru k politike Komunistickej strany
Československa a vlády obrodeného Národ-
ného frontu, svoje odhodlanie neochvejne
ísť cestou budovania socializmu. Na prí-
prave volieb sa zúčastnilo na 700. 000 čle-
nov volebných komisií, ktorých hlavnou
úlohou bolo starať sa o to, aby voľby pre-
biehali podľa zákona. Voľby sa konali
v znamení zomknutosti pracujúceho ľudu
okolo Komunistickej strany a vlády Národ-
ného frontu v znamení ďalšieho upevnenia
zväzku robotníckej triedy a roľníctva. No-
vé národné výbory vzišlé z volieb budú sa
opierať v svojej činnosti o masy, ktoré ich
volili Jednotliví členovia národných výbo-
rov budú zo svojej činnosti skladať účty

voličom svojho volebného obvodu. Novo-
zvolení členovia národných výborov majú
jedinečnú možnosť zainteresovať a zapojiť
široké masy voličov do riešenia úloh štát-
nej správy.

Rok 1954 bude mať historický význam
i preto, že v tomto roku sa bude konať X.
sjazd vedúcej zložky Národného frontu,
Komunistickej strany Československa. Ten-
to sjazd okrem iného rozpracuje hospodár-
sko-politické smernice pre ďalší vývojový
plán rozvoja národného hospodárstva a
výstavby socializmu v našej krajine na ro-
ky 1956-1960. Plán na rok 1954 a plán na
rok 1955 sa sústredí na to, aby v týchto
rokoch boli realizované smernice vlády zo
septembra m. r. o neodkladných úlohách
v odbore hospodárskej politiky pre naj-
bližšie obdobie, zamerané na urýchlenie
rastu životnej úrovne a odstránenie dis-
proporcií v rozvoji. palivovej, energetickej
a rudnej základne, ako aj poľnohospodár-
stva.

Veľké úlohy, ktoré nám vytýčil plán na
rok 1954 a ktoré nám vytýči X. sjazd stra-
ny pri ďalšom budovaní socializmu v našej
krajine, nemožno splniť bez pevného spo-
jenia orgánov štátu s ľudom. Tento cieľ
sledovali zákony o národných výboroch a
o voľbách do národných výborov, ktoré
majú historický význam pre ďalší vývin
nášho ľudovodemokratického štátneho zria-
denia, pre ďalšiu hospodársku a kultúrnu
výstavbu nášho štátu.

Ten istý cieľ sledujú i zákony, ktoré
pred niekoľkými dňami prijalo Národné
zhromaždenie. Sú to ústavný zákon o voľ-
bách do Národného zhromaždenia a do Slo-
venskej národnej rady a zákon o voľbách
do Národného zhromaždenia, ktoré vo svo-
jich hlavných zásadách naväzujú na zákony
o národných výboroch a o voľbách do ná-
rodných výborov. Ústavný zákon o voľbách
do Národného zhromaždenia a Slovenskej
národnej rady vychádza zo základných
ustanovení čl. IV Ústavy 9. mája a tieto
ďalej rozvíja. Vo zhode s Ústavou 9. mája
ústavný zákon určuje, že voľby do Národ-
ného zhromaždenia a Slovenskej národnej
rady konajú sa podľa zásady všeobecného,
rovného a priameho volebného práva taj-
ným hlasovaním. Zostáva nezmenená dĺžka
volebného obdobia obidvoch vrcholných
zastupiteľských sborov a takisto zostáva
bez zmeny veková hranica pre právo voliť
a pre právo byť zvoleným. Nový ústavný
zákon prehlbuje demokratičnosť našej vo-


8 26. zasadnutie SNR dňa 4. júna 1954

lebnej sústavy. Tak ako pri voľbách do ná-
rodných výborov, i pri voľbách do Národ-
ného shromaždenia a do Slovenskej národ-,
nej rady ústavný zákon zavádza systém
volebných obvodov. Na každých 35. 000 oby-
vateľov pripadne jeden volebný obvod,
v ktorom môže byť zvolený len jeden pos-
lanec. Taká volebná sústava zabezpečuje
občanom maximálny vplyv na výber kan-
didátov a umožňuje im prácu poslanca kri-
ticky sledovať. Táto sústava je výhodná
i pre samotného poslanca zvoleného v ur-
čitom obvode. Podľa nového volebného
systému každý zvolený poslanec bude mať
na starosti obvod, v ktorom bol zvolený a
bude sa môcť lepšie venovať voličom svoj-
ho volebného obvodu ako doteraz, keď
poslanci boli volení vo veľkých volebných
krajoch a keď často nemali pridelený ur-
čitý okres na celé volebné obdobie. Nový
volebný systém umožní poslancovi, aby bol
v stálom styku so svojimi voličmi, aby sa
s nimi radil a prijímal od nich podnety pre
svoju prácu v zastupiteľskom orgáne. No-
vinkou je tá okolnosť, že poslanec, ktorý
si neplní svoje úlohy, bude môcť byť svo-
jimi voličmi odvolaný.

Nová volebná sústava, zavádzajúca sys-
tém volebných obvodov, znamená zmenu
oproti doterajšiemu systému. Podľa do-
teraz platných ustanovení Ústavy 9. mája
počet poslancov Národného zhromaždenia
a Slovenskej národnej rady bol určený
pevným číslom, územie štátu bolo rozdele-
né na pomerne veľké volebné kraje, v kto-
rých občania volili väčší počet poslancov
podľa kandidátnych listín navrhnutých
jednou alebo niekoľkými volebnými skupi-
nami. Táto volebná sústava nezabezpečo-
vala občanom a voličom možnosť dôsledne
uplatňovať právo kontroly poslancov v ich
činnosti. Keď sa uprázdnil behom volebné-
ho obdobia poslanecký mandát, nemali vo-
ličia vplyv ma výber nového poslanca, pre-
tože samočinne nastupoval náhradník po-
dľa poradia uvedeného na kandidátnej lis-
tine.

Podľa novej volebnej sústavy bude mať
Národné zhromaždenie a Slovenská národ-
ná rada toľko poslancov, koľko bude vo-
lebných obvodov na území štátu. V prípade
vzrastu počtu obyvateľstva zvýši sa po-
merne i počet poslancov. V dôsledku zave-
denia novej volebnej sústavy zvýši sa po-
čet poslancov v Národnom zhromaždení
o viac ako 60 poslancov a počet poslancov
Slovenskej národnej rady sa zvýši asi o 4

poslancov. Volebné obvody s počtom oby-
vateľstva 35. 000 zabezpečujú poslancom
a voličom možnosť praktického vzájomné-
ho styku a národnostným skupinám v na-
šom štáte umožňujú zvoliť do zákonodar-
ných sborov svojich poslancov.

Ústavný zákon o voľbách do Národného
zhromaždenia a do Slovenskej národnej
rady zmocňuje Slovenskú národnú radu,
aby svojím zákonom upravila voľby do
Slovenskej národnej rady, ako i spôsob od-
volania poslancov SNR. Na základe tohoto
zmocnenia bol vypracovaný Sborom pove-
reníkov návrh zákona SNR o voľbách do
Slovenskej národnej rady, ktorý teraz je
predmetom nášho rokovania.

Uvedenie novej volebnej sústavy do ži-
vota si vyžiada vážne a dôkladne prípravy,
ktoré by nebolo možné previesť skôr, než
sa končí volebné obdobie Slovenskej ná-
rodnej rady v terajšom zložení, preto
ústavný zákon predlžuje volebné obdobie
terajšej SNR do tej doby, kým nebude zvo-
lená nová Slovenská národná rada, najďa-
lej však do 31. decembra 1954.

Návrh zákona o voľbách do Slovenskej
národnej rady obsahuje v podstate podob-
né ustanovenia ako zákon o voľbách do
Národného zhromaždenia so zmenami, kto-
ré vyplývajú z odlišnej situácie a z odliš-
ného postavenia Slovenskej národnej rady.
Voľby do Slovenskej národnej rady budú
prevedené podľa podobných demokratic-
kých zásad, ako voľby do národných výbo-
rov, no súčasne návrh zákona o voľbách
do SNR obsahuje i niektoré menšie od-
chýlky od zákonov o voľbách do národných
výborov, najmä pokiaľ ide o ustanovenie
o voličskom preukaze, o veľkosti volebné-
ho okrsku, o zriaďovaní volebných okrskov
a pod. Tieto menšie odchýlky sú odôvodne-
né skúsenosťami z volieb do národných vý-
borov.

Návrh zákona o voľbách do SNR je pre-
niknutý tým istým demokratickým duchom
ako zákon o voľbách do národných výbo-
rov. Voľby do Slovenskej národnej rady
budú sa konať na základe všeobecného,
rovného a priameho volebného práva taj-
ným hlasovaním. Kandidáti pre voľby do
SNR sú kandidátmi Slovenského národné-
ho frontu ako zväzku robotníkov, roľníkov
a pracujúcej inteligencie, ako bojového
bloku Komunistickej strany Slovenska, Re-
volučného odborového hnutia, Českosloven-
ského sväzu mládeže, Strany Slovenskej
obrody, Strany slobody a ostatných orga-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP