Úterý 27. dubna 1954

Slovenská národná rada 1954

Stenografický zápis

o priebehu 25. zasadnutia

Slovenskej národnej rady, ktoré bolo dňa 27. apríla 1954

v Bratislave.

Obsah:

1. Otvorenie - - - - - - - - - - ô

2. Oznámenia Predsedníctva:

Neprítomnosť poslancov - - - - - - - 3

Rozoslaná a rozdaná tlač - - - - - - 3

Písomné oznámenia - - - - - - - - 3

Program:

1. Zpráva overovacieho výboru o návrhu tohto výboru
na overenie platnosti voľby poslanca Slovenskej ná-
rodnej rady Štefana N a g y a podľa § 99 ústavného
zákona č. 150/1948 Zb. - - - - - - - 4

Reč zpravodajcu Martina Lenku- - - - 4

Voľba poslanca overená - - - - - - - 4

2. Expozé povereníka financií Pavla M a j l i n g a o štát-
nom rozpočte na rok 1954 - - - - - - 4

3. Rozprava o odznelom expozé povereníka financií

Reč poslanca Ľudovíta Gabriela - - - - 15

Reč poslanca Jozefa Viceníka - - - - 18

Reč poslanca Martina Hrášku- - - - - 22

Reč poslanca Antona Opavského- - - - 23

Reč poslanca Jozefa Škulu - - - - - 25

Návrh rozpočtového výboru na rezolučné uznesenie
k zpráve povereníka financií o štátnom rozpočte na

rok 1954 _ - - - - - - - _- 28

Hlasovanie o expozé povereníka financií - - - 28

Expozé povereníka financií schválené - - - - 28

Rezolučné uznesenie prijaté - - - - - - 28

4. Zpráva výborov právneho, kultúrneho a rozpočtového
o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona SNR

o Matici slovenskej - - - - - 28

Reč zpravodajcu Pavla Stýka- - - - - 28

Prejav povereníka kultúry Ondreja Klokoča - 34

Reč poslanca Antona Pavlíka- - - - - 42

Reč poslanca Ignáca Jančára- - - - - 45

Reč poslanca akademika dr. Ondreja Pavlíka - 49

Reč poslanca Michala Žákoviča - - - - 54

Reč poslanca Michala Chorvátha- - - - 56

Hlasovanie o návrhu zákona SNR o Matici slovenskej 60

Návrh zákona odhlasovaný - - - - 60

Zakľúčenie zasadnutia - - - - - - 60


25. zasadnutie SNR dňa 27. apríla 1954. 3

(Začiatok zasadnutia o 9. 00 hod. ).

Prítomní:

Predseda SNR František K u b a č.

Podpredsedovia: Štefan K u ší k, Dr.
Ivan Rohaľ-Iľkiv, Irena Ď u r i š o-
v á, Jozef M j a r t a n.

Členovia Sboru povereníkov:
predseda SP Rudolf Strechaj,

podpredsedovia: Dr. Ján P úll, Anton
N e d v e d,

povereníci: Pavol M a j l i n g, Ondrej
Klokoč, Štefan G a ží k, dr. h. c. Ale-
xander Horák, Jozef Lietavec, Ernest
Sýkora, ing. Samuel T a k á č, Jozef
Gajdošík, Peter Marušiak, Jozef
Lukačovič, Vojtech T ö r ö k.

Za ÚV KSS: tajomník Pavol David.
75 poslancov SNR.

Z Kancelárie SNR: v zastúpení pred-
nostu Imrich Majerský.

Predseda Kubač (cengá):

Otváram 25. zasadnutie Slovenskej ná-
rodnej rady a zisťujem, že Slovenská ná-
rodná rada je spôsobilá rokovať a sa
uznášať.

Svoju neprítomnosť na dnešnom
zasadnutí ospravedlnili: minister lesov a
drevárskeho priemyslu Marek Smida,
povereník pracovných síl Jozef H o j č,
povereník lesov a drevárskeho priemyslu
František T u p í k, povereník obchodu inž.
Ján B u š n i a k;

poslanci: Bohumil Heřman, Martin
M a c ú c h, Oľga V a c k o v á, dr. Ignác
Rendek, Ján Sekáč, Ján S t a n č í k,
Roman K a l i s k ý, Michal Chudík, Šte-
fan Š t e ň k o.

Oznamujem, že poštou bol rozosla-
ný návrh Sboru povereníkov na vydanie
zákona SNR o Matici slovenskej.

Na dnešnom zasadnutí bola rozda-
ná táto tlač:

stenografický zápis o 23. zasadnutí
Slovenskej národnej rady z 25. marca
1954,

stenografický zápis o 24. zasadnutí
Slovenskej národnej rady z 26. marca
1954,

zpráva výborov právneho, kultúrneho
a rozpočtového o návrhu Sboru poverení-
kov na vydanie zákona SNR o Matici Slo-
venskej,

zpráva overovacieho výboru o návrhu
tohto výboru na overenie platnosti voľby
poslanca SNR Štefana N a g y a  podľa § 99
ústavného zákona č. 150/1948 Zb.

Ostatné oznámenia pre dnešné zasad-
nutie vydalo Predsedníctvo písomne a boli
tiež rozdané.

Nasleduje

sľub nového poslanca Slovenskej ná-
rodnej rady.

Povereník vnútra podľa § 10 zákona č.
168/1948 Zbierky v znení článku I. záko-
na č. 58/1952 Zbierky na uprázdnený
mandát v Slovenskej národnej rade povo-
lal nového poslanca Štefana N a g y a.

Menovaný poslanec bol na dnešné za-
sadnutie riadne pozvaný a má podľa § 100
Ústavy zložiť poslanecký sľub.

Žiadam súdruha Štefana N a g y a, aby
predstúpil k sľubu.

(Poslanec Nagy vystúpil na predsed-
nícku tribúnu. )

Predseda Kubač:

Žiadam, aby bol prečítaný text sľubu a
aby nový poslanec súdruh Nagy slovom
"Sľubujem!" a podaním ruky zložil sľub.

I. Majerský v zastúpení prednostu Kan-
celárie SNR (číta):

"Sľubujem, že budem verný republike
Československej, jej ľudovodemokratické-
mu zriadeniu a odkazu Slovenského ná-
rodného povstania. Budem zachovávať jej
zákony a vykonávať svoj mandát podľa
najlepšieho vedomia a svedomia na pro-
spech ľudu, štátu a slovenského národa. "

(Poslanec Nagy pristupuje k pred-
sedovi a slovom "Sľubujem!" a podaním
ruky skladá sľub. )


4 25. zasadnutie SNR dňa 27. apríla 1954.

Predseda Kubač:
Začneme rokovať.

Prvým bodom programu je

zpráva overovacieho výboru o návrhu
tohto výboru na overenie platnosti voľby
poslanca Štefana Nagya podľa § 99 ústav-
ného zákona č. 150/1948 Zb.

Zpravodajcom je poslanec Martin
L e n k o.

Dávam mu slovo.

Poslanec Martin Lenko:

Slávna Slovenská národná rada!

Ústava našej republiky v § 99 predpi-
suje, aby Slovenská národná rada overila
platnosť voľby svojich poslancov, a to -
keď je na uprázdnený mandát povolaný
náhradník - do troch mesiacov od toho
dňa, kedy náhradník zložil Ústavou pred-
písaný sľub.

Povereník vnútra podľa § 10 zákona č.
168/1948 Zb. v znení čl. I. zákona č. 58/
1952 Zb. na uprázdnený mandát v Sloven-
skej národnej rade rozhodnutím zo dňa
25. februára 1954 zn. 11-204. 1-25/2-1954
povolal náhradníka Štefana Nagya.

Tento poslanec bol na 25. zasadnutie
Slovenskej národnej rady, zvolané na deň
27. apríla 1954, riadne pozvaný, a na tomto
zasadnutí zložil Ústavou predpísaný sľub.

Overovací výbor na svojej schôdzke
dňa 27. apríla 1954 na základe rozhodnutia
Ústredného akčného výboru Slovenského
národného frontu a povereníka vnútra
zistí, že uvedený poslanec splňuje všetky
podmienky voliteľnosti, predpísané zákon-
nými predpismi, a jeho povolanie za po-
slanca SNR stalo sa v súhlase s príslušný-
mi zákonnými ustanoveniami.

Preto sa overovací výbor uzniesol na-
vrhnúť Slovenskej národnej rade, aby po-
dľa § 99 Ústavy voľbu poslanca Štefana
Nagya overila.

Predseda Kubač:

Nasleduje rozprava o prednesenej
zpráve.

Hlási sa niekto o slovo?
(Nikto sa nehlásil. )

Pretože sa o slovo nikto nehlási, roz-
prava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať

o návrhu overovacieho výboru, aby
Slovenská národná rada overila platnosť
voľby poslanca Štefana Nagya podľa § 99
Ústavy.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne
ruku.

(Hlasovanie. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada
voľbu menovaného poslanca overila.

Nasleduje druhý bod programu, kto-
rým je

expozé povereníka financií Pavla M a j-
l i n g a  o štátnom rozpočte na rok 1954.

Prosím súdruha povereníka, aby sa ujal
slova.

Povereník Pavol Majling:
Vážená Slovenská národná rada,
vážení priatelia,
súdružky a súdruhovia!

Rast hospodárskej kapacity, sociálneho
a kultúrneho rozvoja našej republiky mož-
no spoľahlivé hodnotiť objemom a sklad-
bou štátneho rozpočtu. Tento je peňažným
vyjadrením úloh štátneho plánu rozvoja
národného hospodárstva. V jeho príjmo-
vej časti premieta sa rast nášho bohat-
stva, rozsah starostlivosti našej strany a
vlády o blaho nášho pracujúceho ľudu.

Keď dnes rokuje plénum Slovenskej
národnej rady o slovenskej časti štátneho
rozpočtu na rok 1954, tak ako ho schválilo
Národné zhromaždenie, robí sa tak preto,
aby všetky vládne a hospodárske orgány
na Slovensku plnili dôsledne, svedomite a
bojovne úlohy, ktoré nám uložila naša
vláda v úseku finančného hospodárenia.

Líniou našej strany a vlády je vše-
stranne zabezpečiť bohatý rozvoj sloven-
ského národa a jeho kultúry. Tieto poli-
tické úlohy vyjadruje aj štruktúra štátne-
ho rozpočtu a obsahová náplň jednotlivých
jeho častí. Hospodárska a kultúrna vý-
stavba našej republiky sa uskutočňuje
podľa jednotných hľadísk na celom území
štátu.


25. zasadnutie SNR dňa 27. apríla 1954. &

Jednotnosť štátneho rozpočtu vyplýva
organicky z jednotnosti ekonomickej zá-
kladne nášho štátu. Jednotnosť štátneho
rozpočtu je zárukou rovnomerného hos-
podárskeho a kultúrneho rozvoja vo všet-
kých krajoch republiky, je tiež základom
veľkorysého budovania socialistického Slo-
venska.

Slovensko prekonáva v ľudovodemo-
kratickej republike hlboký historický pre-
rod na poli hospodárstva a kultúry. Vy-
rovnáva rýchlym tempom svoju zaosta-
losť, ktorú nám zanechal kapitalizmus.

Aký úspech sa dosiahol na jednotlivých
úsekoch hospodárskej výstavby a kultúr-
neho rozvoja, bolo už vedúcimi funkcio-
nármi našich vrcholných straníckych a
vládnych orgánov dostatočne preukázané
konkrétnymi faktami a číslami pri bilan-
covaní výsledkov plnenia nášho prvého
Päťročného plánu.

Tento rozmach Slovenska je výsledkom
praktického uskutočňovania stalinského
chápania národnostnej politiky, bratského
pomeru národov našej vlasti, je výsledkom
leninsko-stalinskej cesty socialistickej in-
dustrializácie, potvrdenej a vyskúšanej
v slávnych päťročniciach Sovietskeho svä-
zu.

Veľké úspechy vo výstavbe Slovenska
podľa direktív nášho prvého Päťročného
plánu sa jasne premietajú aj do objemu
slovenskej časti štátneho rozpočtu, do je-
ho príjmovej a výdajovej časti.

Slovensko zaznamenalo viac ako štvor-
násobný vzrast priemyslovej výroby opro-
ti roku 1937, vzrast produktivity práce o
81% oproti roku 1948, vzostup robotníc-
kych miezd v priemysle o 42. 5%, vzrast
zamestnancov v priemysle o trojnásobok
oproti predvojnovému roku.

Podstatné zvýšenie objemu príjmov -
na 370. 3% a výdavkov - na 194. 5% -
slovenskej časti štátneho rozpočtu za ro-
ky 1949-1953 - ilustruje rozmach na-
šej priemyslovej výroby a iných hospo-
dárskych úsekov, rozšírenie sociálnych a
kultúrnych opatrení našej vlády.

Objem investícií na Slovensku počas
Päťročného plánu dosahuje okrúhle 22 mi-
liárd Kčs, prerátané na naše terajšie plno-
hodnotné koruny.

Vyše 18 miliárd Kčs bolo venované zo
štátneho rozpočtu na Slovensku na so-
ciálne a kultúrne opatrenia. Tak v roku
1949 2, 534 miliónov Kčs a v roku 1953 už

5, 135 miliónov Kčs, teda viac ako dvojná-
sobok. Výdavky na nemocenské a dôchod-
kové poistenie majú taktiež veľkú vzos-
tupnú tendenciu. V roku 1953 sú vyššie
o 59. 18% oproti roku 1949 a za päť rokov
robia viac ako 8 miliárd Kčs.

Veľký rozmach výstavby socialistické-
ho priemyslu vytvoril bohatú materiálnu
základňu pre neustály rast finančných
zdrojov, ktoré budú kryť nároky národ-
ného hospodárstva v jeho ďalšej výstavbe,
nároky pre ďalší rozvoj školstva, zdravot-
níctva a kultúrnych zariadení.

Výstavba hlavne ťažkého priemyslu na
Slovensku je tým činiteľom, ktorý najvý-
raznejšie prejavuje veľkú pomoc českej
robotníckej triedy výstavbe Slovenska. Ce-
lá výstavba ťažkého priemyslu na Sloven-
sku je financovaná z ústredných zdrojov.
Je v plnom rozsahu poskytovaná pri nej
bohatá materiálna pomoc, spojená s tou-
to výstavbou, aj pomoc v technických
kádroch.

Ťažkým priemyslom rastie bohatstvo
Slovenska, mení sa jeho tvárnosť, rastie
kultúra a sebavedomie nášho ľudu.

Pomoc českej robotníckej triedy vo
výstavbe Slovenska zostane v našich ná-
rodných dejinách ako živý dokument, kto-
rý bude neustále tvorivo ovplyvňovať po-
mer obidvoch našich bratských národov.

Ďalším významným činiteľom, ktorý
nám umožnil dosiahnuť rozhodujúce úspe-
chy v našej plánovanej výstavbe, je mno-
hostranná pomoc Sovietskeho sväzu. Po-
máhal nám technikou, skúsenosťami, su-
rovinami, dodávkami potravín a aj svojou
veľkou nepremožiteľnou silou, ktorou bez-
pečne chráni svetový mier, aby sme my
mohli pokojne budovať.

Mimoriadne významná udalosť v úse-
ku nášho finančného hospodárenia bola
uskutočnená peňažná reforma a zrušenie
lístkového systému. Peňažnou reformou sa
podstatne zvýšila náročnosť na presadzo-
vanie a uplatňovanie socialistických zásad
hospodárenia, prísnej hospodárnosti a še-
trnosti, odmeňovania podľa výkonu a kva-
lity. Vytvorili sa veľmi priaznivé podmien-
ky pre prehĺbenie spojenia mesta s dedi-
nou, pre ešte širšie rozvinutie socialistic-
kých metód práce, pre prehĺbenie metód
socialistického riadenia podnikov. Finanč-
ný plán podstatne zvýšil svoju mobilizu-
júcu silu v odkrývaní rezerv všetkého dru-
hu. Peňažnou reformou zvýšila sa vo vy-


6 25. zasadnutie SNR dňa 27. apríla 1954.

sokej miere aj náročnosť na dobré plne-
nie úloh celej finančnej sústavy a jej zod-
povednosť za plnenie úloh štátneho plá-
nu rozvoja národného hospodárstva.

Peňažnou reformou spolu s rozširova-
ním výroby a znižovaním vlastných nákla-
dov sa vytvárali priaznivé podmienky pre-
to, aby naša strana a vláda mohla prikro-
čiť k tretiemu zníženiu cien spotrebného
tovaru, tým zvyšovať kúpnu silu našich
peňazí a tak aj reálnu hodnotu miezd a
platov.

Správne a reálne zostavený štátny roz-
počet má byť mobilizačnou silou pre spl-
nenie politických smerníc našej vlády. Má
takto zabrániť nedostatkom pri akumulá-
cii peňažných prostriedkov a plytvaniu vý-
davkami. Táto direktívna funkcia štátneho
rozpočtu sa ukazuje v nástojčivom rozsa-
hu najmä teraz, keď máme finančne za-
bezpečiť rozsah zníženia cien, ktoré bolo
vykonané za predpokladu, že naplánované
úlohy budú na každom úseku riadne spl-
nené a že v štátnom rozpočte budú ďalej
tvorené potrebné finančné rezervy, ktoré
budú pomáhať vytvárať podmienky, aby
sa pokračovalo na ceste neustáleho zvy-
šovania životnej úrovne nášho pracujú-
ceho ľudu cestou zvyšovania reálnej hod-
noty miezd a platov, a to hlavne znižova-
ním maloobchodných cien spotrebného to-
varu.

Úlohy štátneho rozpočtu v minulom
roku sa splnili takto:

príjmy na 95%

výdavky na 92%.

Obdobné tendencie sa preniesli aj do
plnenia štátneho rozpočtu v tomto roku.

Nemožno sa preto, súdružky a súdru-
hovia, uspokojiť s výsledkami na niekto-
rých úsekoch, kde sa v plnení finančného
plánu zaostáva, to aj preto, že často vedú-
ci pracovníci a funkcionári nedbajú direk-
tívy strany a vlády pre upevňovanie fi-
nančnej a rozpočtovej disciplíny.

Plán odvodov zisku do štátneho roz-
počtu splnilo napríklad:
Povereníctvo potravinárskeho

priemyslu len na 65. 4%,

Povereníctvo stavebníctva na 62. 9%,

Povereníctvo lesov a drevárskeho

priemyslu na 69. 7%,

Povereníctvo miestneho hospo-
dárstva na 54. 2%,

Povereníctvo obchodu na 55. 3%.

Nemožno dôvodiť takéto veľmi nedo-
statočné plnenie povinností niektorých na-
šich rezortov voči štátnemu rozpočtu ar-
gumentami len objektívneho charakteru.
Príčiny subjektívnej povahy sú často
hlavným faktorom nedostatočného plnenia
finančného plánu. To preto, že na mno-
hých rezortoch a v ich nižších orgánoch
aj po peňažnej reforme a po mnohých vy-
hláseniach vlády a uzneseniach straníc-
kych orgánov podceňuje sa neplnenie fi-
nančnej časti plánu podniku, odvetvia atď.

Nezabezpečuje sa, aby podnik kom-
plexne plnil plán. Nebojuje sa za plnenie
plánu zníženia vlastných nákladov a ne-
pôsobí, aby finančný plán aktívne napo-
máhal splnenie plánu výkonov a tým aj
zabezpečenie plnenia plánu akumulácie.

K tomuto treba pridať, že sa plnenie
či neplnenie plánu neviaže k osobnej zod-
povednosti pracovníkov, hlavne vedúcich
a potom pochopiteľne ani nevyvodzujú zá-
very, keď sa závažné úlohy neplnia, ale
plniť by sa mohli.

V tejto súvislosti sa treba preto struč-
ne zmieniť o niektorých príčinách, prečo
sa neplní plán odvodov zisku do štátneho
rozpočtu, dane z obratu, taktiež sa treba
zmieniť o probléme nadnormatívnych zá-
sob, ako aj o tom, že aj orgány finančnej
sústavy si ešte nedostatočne plnia svoje
zodpovedné úlohy.

Neplnením plánu akumulácie spomenu-
té povereníctva ostali dlžné štátu okrúh-
le 220 miliónov Kčs.

Uvediem niekoľko príkladov, prečo sa
tak mohlo stať. Tak napríklad Povereníc-
tvo potravinárskeho priemyslu: na úrov-
ni Hlavnej správy mlieko sa vykazuje až
o 67% a Hlavnej správy mäso o 36% vyš-
šia spotreba paliva. Slovenský tukový trust
len za jedno štvrťročie zaplatil na stoj-
nom a zdržnom 4 milióny Kčs. Mliekárne
vo Zvolene už v prvom polroku vyčerpali
celoročný rozpočet na cestovné a telefón-
ne výdavky.

Drevopriemysel v Topoľčanoch prekro-
čil dielenskú réžiu len preto, že nevyužil
hospodárne tepelnú energiu. Účelnou o-
pravou tepelného zariadenia by ušetril za
pol roka až 884. 000 Kčs. Prekračovanie
režijných nákladov vzniká mnoho razy aj
preto, že nadpodnikové orgány naše hlav-
né správy, nestačia dobre organizačne a
technicky pripraviť a vykonávať zmeny vo
výrobných plánoch podnikov. Tak naprí-


25. zasadnutie SNR dňa 27. apríla 1954. 7

klad nábytkársky podnik Nový domov pre-
kročil celopodnikovú réžiu o 91% len pre-
to, že jeho nadriadený orgán nezabezpečil
včas predpoklady na zmenený výrobný
plán, ako materiál, odborné kádre a po-
čiatočné náklady zábehu.

Takýchto a obdobných prípadov by sa
dal uviesť celý rad. Aj v nich treba vi-
dieť zdroje nedostatočného plnenia plánu
peňažnej akumulácie. To napokon svedčí
o tom, že v našom podnikovom sektore
sú ešte veľké možnosti podstatne lepšie
hromadiť v štátnom rozpočte peňažné
zdroje pre plnenie zodpovedných a už spo-
menutých úloh našej vlády.

Podstatným zdrojom príjmov štátneho
rozpočtu je peňažná akumulácia hospo-
dárskych organizácií, predstavovaná aj
daňou z obratu.

Daň z obratu, predstavujúca prevaž-
nú zložku tejto akumulácie, má zabezpečiť
stabilný príjem do štátneho rozpočtu, zá-
vislý jedine od plnenia plánu výroby, od-
bytu a sortimentu. Plnenie plánu dane z
obratu je takto súčasne kontrolou plne-
nia plánu v týchto ukazovateľoch.

Možno konštatovať, že výsledky plne-
nia plánu dane z obratu sú výsledkami pl-
nenia plánu výroby a odbytu týchto to-
varov, z ktorých sa daň odvádza. Jej plán
za rok 1953 bol uspôsobený podľa vý-
sledkov peňažnej reformy a zrušenia líst-
kového systému, ako aj podľa dosahu zní-
ženia cien, ktoré malo na túto daň naj-
väčší vplyv.

Výnos tejto dane od roku 1949 do ro-
ku 1953 vykazuje prudký vzrast o 188%,
čo je v súlade so zvýšením výroby v čase
Päťročného plánu.

Plán dane z obratu na rok 1953 bol
splnený na 92. 5%, čo treba považovať za
výsledok nepriaznivý.

Zaostávanie oproti plánu je v podsta-
te zapríčinené podnikmi potravinárskeho
priemyslu, kde boli nedostatky ako v prí-
sune surovín, tak aj v samotnej výrobe.

Ani podniky, ich vedenie, ani finanč-
né orgány národných výborov nesplnili tu
svoje povinnosti. Kontrola dane z obratu
sa obmedzila prevažne len na konštato-
vanie zistených nedostatkov a len v malej
miere sa zaoberala odstraňovaním závaž-
ných príčin neplnenia dane z obratu.

Napríklad Trenčiansky mäsopriemysel
v Trenčíne za 4 mesiace v roku 1953 ukrá-
til daň z obratu v sume 1, 250. 000 Kčs len

preto, že nemal riadne vedenú účtovnú
evidenciu. Národný podnik Riso v sume
Kčs 623 tisíc a Zvolenský mäsopriemysel
v sume Kčs 414 tisíc. Toto istotne svedčí
o značných nedostatkoch vo vedení a kon-
trole hospodárenia týchto podnikov.

Treba konštatovať nedostatočnú inicia-
tívu niektorých povereníctiev pri vyhľa-
dávaní ďalších zdrojov plnenia plánu dane
z obratu. Naše hospodárstvo zďaleka nemá
vyčerpané všetky zdroje a je len na ini-
ciatíve hospodárskych pracovníkov ďalšie
rezervy pre plnenie dane z obratu odkrý-
vať a pomáhať tak politike našej strany
a vlády pri znižovaní cien spotrebného to-
varu.

Daň z obratu ovplyvňujú nadnormatív-
ne zásoby, ktoré nám doteraz v značnom
rozsahu hamujú politiku znižovania cien.

Treba povedať, že nadnormatívne zá-
soby sú výrazom úrovne riadenia a pláno-
vania nášho hospodárstva, a to či už pria-
mo v podnikoch, alebo v nadpodnikových
orgánoch.

Doterajšie metódy odbúravania nad-
normatívnych zásob zlyhávajú preto, že
nebolo spoľahlivého a konkrétneho pre-
hľadu o sklade zásob, a to nielen na rezor-
toch, na hlavných správach, ale mnoho ráz
ani na podnikoch samotných.

Doterajšie metódy odbúravania nad-
normatívnych zásob zlyhávali a zlyhávajú
preto, že nebolo spoľahlivého a konkrét-
neho prehľadu o skladbe zásob, a to nie-
len na rezortoch, na hlavných správach,
ale mnoho razy ani na podnikoch samot-
ných.

Naša vláda sa už viackrát zaoberala
problémom nadnormatívnych zásob. Uzne-
sením z 1. decembra minulého roku vyda-
la podrobné smernice pre ich likvidáciu.
Ale namiesto toho, aby sa vedúci pracov-
níci na povereníctvach, ich hlavných sprá-
vach, aj v podnikoch venovali so všetkou
vážnosťou tejto zložitej politicko-hospo-
dárskej úlohe a nástojčivo problém rieši-
li, vec odbyli mnoho rázy formálne tým,
že v príkazoch rezortov boli odpísané
hlavné body vládneho uznesenia a určení
pracovníci, ktorí úlohu majú splniť. Pritom
boli podniky rovnako neskoro informované
o tejto úlohe, ako napríklad podniky po-
travinárskeho priemyslu, lesov a drevár-
skeho priemyslu a niektoré ešte ďalšie.

Potom sa stalo, že napríklad podniky
HS - píly a kombináty čakali s vytrieďo-


8 25. zasadnutie SNR dňa 27. apríla 1954.

vaním a označovaním nepotrebných zá-
sob do polovice januára len preto, že ne-
dostali od hlavnej správy pokyny. Riaditeľ
Priemstavu v Bratislave nebol do 4. mar-
ca t. r. ani informovaný o vládnom uzne-
sení o likvidácii nadnormatívnych zásob
a pochopiteľne ani plnenie tohto vládneho
uznesenia včas nemohol zabezpečiť. Ob-
dobné porušovanie štátnej disciplíny mož-
no konštatovať aj u vedení podnikov. Tak
napríklad riaditeľ podniku Stavomontáže
v Nitre vydal svojim zložkám úpravu pre
plnenie vládneho uznesenia o nadnorma-
tívnych zásobách až 2. februára t. r., hoci
od HS obdržal smernice ešte v decembri
minulého roku.

Bolo by možno uviesť mnoho ďalších
obdobných prípadov aj z iných odvetví
nášho hospodárstva, dokumentujúcich ne-
živý, byrokraticko-formálny vzťah k otáz-
ke zásob na podnikoch. Prináša to nášmu
hospodárstvu, našim financiám veľmi veľ-
ké škody.

Takto vidíme formalizmus, povrchnosť
v riadení, v plnení svojich povinností, za-
krývanie nedostatkov pravidelne výhovor-
kami na objektívne príčiny, namiesto to-
ho, aby sa každý prípad povrchnosti, leda-
bolosti, zlého plánovania, technicko-hospo-
dárskeho zásobovania stal podnetom jed-
nak pre tvorivú, konštruktívnu kritiku
plánu, jeho častých zmien atď., a jednak
pre tvorivú vynaliezavosť, ako aj vyporia-
dať sa s problémom nadnormatívnych zá-
sob, aby umŕtvené hodnoty boli uvoľnené
pre iné úseky našej výstavby.

Dane vyberané od obyvateľstva aj na-
priek nepatrnému podielu v skladbe štát-
nych príjmov majú veľký politický vý-
znam, čo vyplýva z masovej povahy daní
od obyvateľstva, lebo ich platí skoro kaž-
dý občan dedín a miest.

Dane od obyvateľstva boli za kapita-
lizmu hospodárskou základňou vládnuceho
aparátu, preto pochopiteľne aj ich rozsah,
aj ich vyberanie, aj ich používanie ne-
mohli neodcudziť pracujúcich štátu.

Osobitnosťou dani inkasovaných od o-
byvateľstva v našom štáte, ktorá ich pod-
statne odlišuje od daní v kapitalizme, je
ich návratnosť obyvateľstvu, čo logicky
vytvára iný vzťah občanov k daniam a k
štátu.

Likvidácia starých predsudkov u pra-
cujúcich v pomere k daniam a samotná
masová povaha daní inkasovaných od oby-

vateľstva stavajú veľké nároky pred or-
gány finančnej sústavy, ktoré v pracov-
nom pomere k občanom musia byť mimo-
riadne presné a mimoriadne operatívne,
najmä pokiaľ sa týka vybavovania sťaž-
ností občanov, lebo len takto aj vyberanie
daní od obyvateľstva sa stane školou pra-
covníkov finančnej sústavy a výchovy aj
našich pracujúcich.

Plán daní od obyvateľstva bol v roku
1953 splnený vcelku na 108%. Nebolo však
dosiahnuté plánovaného výnosu na dani
pôdohospodárskej, z príjmov obyvateľstva
a na dani živnostenskej.

Najslabším miestom pri plnení daní od
obyvateľstva je daň pôdohospodárska,
ktorú splnili jednotné roľnícke družstvá
na 68%, samostatne hospodáriaci roľníci
a členovia jednotných roľníckych druž-
stiev všetkých typov na 42. 5%. Niektoré
okresné národné výbory, ako napríklad
Malacky, vykazujú plnenie len na 27%. Pl-
nenie tejto dane je výstižným meradlom
dobrých alebo zlých metód politickej prá-
ce finančných pracovníkov v okrese. Nie-
ktoré okresy, ako Trenčín, Žilina, Nové
Zámky, Pezinok a iné začali uplatňovať
bohaté skúsenosti sovietskych finančných
orgánov podľa vzoru okresného finančné-
ho orgánu v Chimkách v Moskovskej ob-
lasti. Na základe týchto skúsenosti nový-
mi metódami práce a súťažením docielili
sa dobré výsledky nielen pri plnení bež-
ných daňových povinností, ale aj pri lik-
vidovaní starých daňových nedoplatkov.

Finančná sústava s jej rozsiahlym apa-
rátom bankových pobočiek a finančných
odborov národných výborov je nespor-
ne vážnym činiteľom pri plnení štátneho
rozpočtu.

Orgány finančnej sústavy majú plne a
iniciatívne zabezpečovať príjmy od oby-
vateľstva.

Orgány finančnej sústavy majú kon-
trolou, signalizovaním a konkrétnou ra-
dou pri odkrývaní rezerv zabezpečovať
príjmy zo socialistického sektoru.

Orgány finančnej sústavy majú na zá-
klade pravdivých rozborov uvoľňovať pro-
striedky zo štátneho rozpočtu, prípadne
z bankového úveru len do takej miery, aby
rozsah uvoľnených prostriedkov nútil roz-
počtové a hospodárske organizácie k účel-
nému a hospodárnemu nakladaniu s pe-
niazmi vôbec.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP