Čtvrtek 19. června 1952

Slovenská národná rada 1952

Stenografický zápis

o priebehu 19. zasadnutia

Slovenskej národnej rady, ktoré bolo dňa 19. júna 1952

v Bratislave.

O b s a h:

 

1. Otvorenie - - - - - - - -

3

2. Oznámenia Predsedníctva:

 

Neprítomnosť poslancov - - - - -

3

Rozdaná tlač - - - - - - -

3

Písomné oznámenia - - - - - -

3

Program:

 

1. Sľub nového poslanca Slovenskej národnej rady Jána

 

Zdražila - - - - - - -

3

2. Zpráva overovacieho výboru o návrhu tohto výboru

 

na overenie platnosti voľby poslanca SNR Jána

 

Zdražila podľa § 100 Ústavy - - - -

4

Zpráva zpravodajcu Michala Ž á k o v i č a - -

4

Voľba poslanca overená - - - - -

4

3. Zpráva predsedu Sboru povereníkov Júlia Ďuriša

 

o plnení Súborného plánu Slovenska s osobitným zre-

 

teľom na včasné prevedenie žatvy, mlatby a výkupu

4

4. Rozprava o zpráve predsedu Sboru povereníkov -

11

Reč poslanca Michala Chudíka - - -

11

Reč poslanca Štefana Š t e ň k u - - - -

15

Reč poslanca Dr. Vladimíra Brežného - -

16

Reč poslanca Michala Bakuľu - - - -

20

Reč poslanca Karola Tomáš k a - - - -

23

Reč poslanca Františka Sidora - - - -

27

Reč podpredsedníčky SNR, poslankyne Ireny Ďuri-

 

šovej - - - - - - -

28

Reč poslanca Jozefa Košeckého - - -

31

Reč poslanca Romana Kaliského - - -

32

Reč poslanca Martina Macúcha - - -

35

Reč poslanca Jozefa Baláža - - - -

36

Reč povereníka pôdohospodárstva Marka Čulena

38

Záverečné slovo predsedu Sboru povereníkov Júlia

 

Ďuriša - - - - - - -

46

Zakľúčenie zasadnutia - - - - - -

48

(Začiatok zasadnutia o 10. 00 hod. ) Prítomní:

Predseda SNR František Kubač.

Podpredsedovia SNR: Štefan Kušík, Anton Granatier, Dr. Ivan R o h a ľ Iľkiv, Irena Ďurišová.

Podpredseda vlády Dr. Jozef Kyse-

lý.

Členovia Sboru povereníkov: predseda SP Július Ďuriš, podpred-

sedovia SP: Dr. Ján Púll, Jozef Mjartan,

povereníci: Dr. Július B r á n i k, Jozef Lietavec, Jozef Ho j č, Ondrej Klokoč, Ing. Samo Takáč, Marek Č u l e n, František Tu p í k, Jozef Lukačovič, Dr. h. c. Alexander Horák, Peter M a r ušiak, Ing. Ján B u šni ak, Dr. Július V i k t o r y, Štefan Gažík.

72 poslancov SNR.

Z Kancelárie SNR: prednosta Jozef Ilčík.

Predseda Kubač (cengá):

Slávna Slovenská národná rada!

Otváram 19. zasadnutie Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa usnášať.

Svoju neprítomnosť na dnešnom zasadnutí ospravedlnili: povereník spravodlivosti Rudolf Strechaj, povereník školstva, vied a umení Ernest Sýkora, poslanec Pavol Ďurovkina poslankyňa Mária Lavová.

Oznamujem, že na dnešnom zasadnutí bola rozdaná:

zpráva overovacieho výboru o návrhu tohto výboru na overenie platnosti voľby poslanca Slovenskej národnej rady Jána Z d r a ž i l a podľa § 99 ústavného zákona č. 150/1948 Sb.

Ostatné oznámenia pre dnešné zasadnutie vydalo Predsedníctvo písomne a tieto oznámenia boly tiež rozdané.

Nasleduje

sľub nového poslanca Slovenskej národnej rady Jána Zdražila.

Povereník vnútra svojím listom zo dňa 10. júna 1952 podľa § 10 zákona č. 168/1948 Sb. na uprázdnený mandát v Slovenskej národnej rade povolal nového poslanca Jána Zdražila.

Tento nový poslanec bol na dnešné zasadnutie riadne pozvaný a má podľa § 100 Ústavy složiť poslanecký sľub. Preto ho prosím, aby predstúpil na predsednícku tribúnu k složeniu sľubu.

Žiadam, aby bol prečítaný text sľubu a aby nový poslanec súdruh Ján Zdra-

žil po prečítaní sľubu slovom "sľubujem" a podaním ruky složil sľub.

Prednosta Kancelárie SNR Ilčík (číta):

"Sľubujem, že budem verný republike Československej, jej ľudovodemokratickému zriadeniu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem zachovávať jej zákony a vykonávať svoj mandát podľa najlepšieho vedomia a svedomia na prospech ľudu, štátu a slovenského národa. "

(Poslanec Zdražil pristupuje k predsedovi a slovom "sľubujem" a podaním ruky skladá sľub. )

Predseda Kubač:

Zisťujem, že nový poslanec Slovenskej národnej rady Ján Z d r a ž i l složil poslanecký sľub.

Nasleduje

doplnenie programu dnešného rokovania.

Predsedníctvo podľa § 23 rokovacieho poriadku navrhuje, aby ako prvý bod programu dnešného zasadnutia bola zaradená

Zpráva overovacieho výboru o návrhu tohto výboru na overenie platnosti voľby poslanca SNR Jána Zdražila podľa § 100 Ústavy.

O tomto doplnení programu hlasuje Slovenská národná rada, a to bez rozpravy.

Kto súhlasí s doplnením programu, navrhnutým Predsedníctvom, nech zdvihne ruku!

(Hlasuje sa. )

Zisťujem, že plénum s navrhnutým doplnením programu rokovania vyslovilo súhlas.

Preto nasleduje prvý bod programu,

Zpráva overovacieho výboru a návrhu tohto výboru na overenie platnosti voľby poslanca SNR Jána Zdražila podľa § 100 Ústavy.

Zpravodajcom je pán poslanec Michal Žákovič.

Dávam mu slovo. Zpravodajca Žákovič:

Slávna Slovenská národná rada!

Ústava našej republiky v § 99 predpisuje Slovenskej národnej rade, aby overila platnosť voľby jednotlivých svojich poslancov, a to keď je na uprázdnený poslanecký mandát pozvaný náhradník, do troch mesiacov od toho dňa, kedy náhradník složil Ústavou predpísaný poslanecký sľub.

Povereníctvo vnútra výmerom zo dňa 10. júna 1952 značky I/1-053. 1-10/6-1952 podľa § 10 zákona č. 168/1948 Sb. na mandát, uprázdnený odvolaním Antona Komoru z poslaneckej funkcie, povolalo náhradníka Jána Zdražila. Tento bol na 19. zasadnutie Slovenskej národnej rady, svolané na deň 19. Júna 1952, riadne pozvaný a na tomto zasadnutí složil Ústavou predpísaný poslanecký sľub.

Overovací výbor na svojej schôdzke dňa 19. júna 1952 na podklade zprávy Povereníctva vnútra preskúmal, či poslanec Ján Z d r a ž i l splňuje všetky podmienky voliteľnosti, určené zákonom č. 28/1946 Sb. o úprave stálych voličských soznamov, zákonom č. 75/1948 Sb. o voľbách do Národného shromaždenia, ako aj zákonom č. 168/1948 Sb. o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromaždenia.

Výbor zistil, že u poslanca Jána Zdražila sú všetky predpísané podmienky Jeho voliteľnosti splnené. Preto sa overovací výbor usniesol navrhnúť Slovenskej národnej rade, aby podľa § 99 Ústavy platnosť voľby Jána Zdražila za poslanca Slovenskej národnej rady overila.

Predseda Kubač:

Nasleduje rozprava o prednesenej zpráve.

Kto sa hlási k slovu?

(K slovu M nikto nehlási. )

Pretože sa nikto nehlási, rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať

o návrhu overovacieho výboru, aby Slovenská národná rada overila voľbu poslanca Slovenskej národnej rady Jána Zdražila podľa § 99 Ústavy.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasuje sa. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada voľbu svojho poslanca Jána Zdražila podľa § 99 Ústavy overila.

Pristúpime k druhému bodu programu, ktorým je

zpráva predsedu Sboru povereníkov Júlia Ďuriša o plnení Súborného plánu Slovenska s osobitným zreteľom na včasné a úspešné prevedenie žatvy, mlatby a výkopu.

Prosím predsedu Sboru povereníkov s. Ďuriša, aby sa ujal slova. (Potlesk. )

Predseda Sboru povereníkov Július Ďuriš:

Súdruhovia a súdružky, vážení priatelia!

O dva týždne končime prvý polrok v plnení úloh, ktoré nám boly uložené štátnym národohospodárskym plánom na rok 1952.

Na dnešnom zasadnutí Slovenskej národnej rady chceme zhodnotiť na základe výsledkov za prvých päť mesiacov, ako plníme Súborný plán Slovenska, ktoré sú hlavné nedostatky, čo je ich príčinou, na ktoré hlavné úlohy a nedostatky máme sústrediť svoju pozornosť a úsilie s osobitným zreteľom na riadne a včasné prevedenie žatvy, mlatby a výkupu.

Chceme zistiť, ako plníme spoločný záväzok všetkých složiek Slovenského národného frontu prezidentovi republiky s. Klementovi Gottwaldovi, usnesený na februárovom zasadnutí rozši-

reného predsedníctva Ústredného akčného výboru Slovenského národného frontu, že:

"V budovaní československého štátu, v upevňovaní spojenectva so Sovietskym sväzom budeme pokračovať. Budeme v ňom pokračovať každodennou prácou vo výstavbe socializmu, v urýchľovaní našej cesty k socializmu. To bude náš príspevok k veľkému zápasu za udržanie svetového mieru. To bude naša bojová odpoveď nepriateľom, podpaľačom a rozvratníkom, západným imperialistom i zradnej emigrácii v ich službách. Úlohy štvrtého roku Päťročného plánu budeme lepšie plniť ako v minulom roku. "

Nuž, súdruhovia a súdružky, do akej miery sa stáva tento náš spoločný záväzok skutočnosťou?

Keď porovnávame výsledky prvých päť mesiacov s výsledkami za to samé obdobie vlani, tak môžeme povedať, že napriek mnohým a vážnym našim nedostatkom naše Slovensko kráča nezadržateľne a úspešne cestou budovania novej a jednotnej socialistickej hospodárskej základne nášho štátu. Naše Slovensko sa nezadržateľne mení v krajinu vyspelého socialistického priemyslu, dosahuje ďalšie úspechy v budovaní socialistického poľnohospodárstva. V tomto všeobecnom prúde budovania socializmu sa prehlbuje bratský sväzok našich národov. Slovenský, český, maďarský a ukrajinský pracujúci ľud sa sjednocuje v jednu socialistickú rodinu, tvorí sa pevný a jednotný socialistický štát. Plnia sa slová s. Širokého, že "za číslicami našich hospodárskych plánov stojí veľké podujatie našej strany v duchu marxizmu-leninizmu vyriešiť slovenskú nacionálnu otázku na našej ceste k socializmu. "

Ľudovodemokratické Československo pod múdrym vedením prezidenta našej republiky s. Klementa Gottwalda je pevným ohnivkom vo svetovom tábore mieru, je oddaným a verným spojencom veľkého Sovietskeho sväzu. (Potlesk. )

Pozrime sa však na svedectvo niektorých rozhodujúcich číselných výsledkov práce nášho ľudu za prvých päť mesiacov tohto roku.

V priemysle na Slovensku stúpla výroba za obdobie január až máj 1952 oproti rovnakému obdobiu v r. 1951 o 21. 5°/o. V ťažkom priemysle dokonca o 30. 7%. V hnedom uhlí to robí viac o 13. 6%, v že-

leznej rude o 11. 1%, v mangánovej rude o 35. 4%, v elektrine o 10. 6%, vo viskózovom hodvábe o 54. 4%, v bavlnených tkanivách o 31. 4%, v ľanových tkanivách o 42. 1%, v umelých doskách o 63%, vo výrobe spálni o 62. 9%. Stav pracovníkov v priemysle vzrástol o 5%, mzdy stúply o 10. 9%, avšak produktivita práce stúpla o 16. 1%. Toto zvýšenie produktivity práce bez zvýšenia počtu zamestnancov je jedným z najkrajších dokladov, ako sa tvorí aj u nás nový socialistický človek, nový socialistický pomer k práci, akou nesmiernou pomocou je pre človeka, rýchlo postupujúca mechanizácia výroby, koľko potu a námahy nás zbavuje neoceniteľná skúsenosť sovietskych odborníkov v organizácii práce, veľké a moderné, až doteraz neznáme vysokovýkonné sovietske stroje a drahocenné rady majstrov stachanovskej práce, súdruha Bykova, Prívalov a, B r i ď k u a iných, budovateľov a hrdinov slávnych stavieb komunizmu.

Veľká pomoc Sovietskeho sväzu a zvyšujúca sa produktivita práce umožnily nám za prvých päť mesiacov dosiahnuť ďalšie úspechy aj v priemyselnej výstavbe Slovenska. V stavebných investíciách, hoci nebezpečne zaostávame v plnení plánu, predsa dosahujeme zvýšenie oproti minulému roku o 11. 7%. To iným slovom znamená, že tento rok investujeme na Slovensku 3 a 1/2 násobne viac ako v r. 1947, tento rok otvoríme 39 nových závodov, ďaleko pokročíme vo výstavbe ďalších mohutných závodov, hydrocentrál, baní, hút, chemických závodov a železničných tratí. Za prvých päť mesiacov sme dokončili 2. 283 nových bytových jednotiek.

Veľmi pozitívne treba zhodnotiť aj prvé výsledky začínajúceho sa hnutia za zhospodárnenie výroby, predovšetkým krásny príklad pracujúcich trnavského Kovosmaltu, opatovskej Poľany a mnohých ďalších závodov, ktoré svojou iniciatívou a výsledkami dokazujú všetkým závodom, že nemusíme zaostávať v plnení plánu akumulácie a snižovania vlastných nákladov.

Preto mánie vysoko vyzdvihnúť, že v socialistickom súťažení na základe predmájových záväzkov, ktoré sa ďalej rozvíjaly na počesť narodenín s. Širokého, dosahujeme významný pokrok najmä tým, že sa začalo uplatňovať v širokej miere organizované úsilie o správne zameranie

socialistického súťaženia na hlavné úlohy plánu, ktoré pomohlo tam, kde bolo takto prehĺbené, splniť plán výroby, produktivity, akumulácie a úspory materiálu.

Aj v našom poľnohospodárstve máme niektoré výsledky, ktoré svedčia o tom, že poľnohospodárstvo nemusí zaostávať za priemyselnou výrobou a môže vyrábať viac.

Predovšetkým sa hospodársky a organizačne upevnily mnohé JRD vyšších typov, o čom svedčí medzi iným aj to, že za prvých päť mesiacov počet JRD III. a IV. typu sa zvýšil zo 726 na 821, čo znamená 50% všetkých JRD.

Pozorovateľne sa zlepšila aj organizácia práce, čo sa prejavilo aj v lepšom uskutočnení jarných prác a okopávok. Aj niektoré STS zlepšily svoju prácu. V živočíšnej výrobe stavy dobytka sa síce hodne blížia k plánu na konci roku, v ošípaných, v prasniciach, v ovciach a v hydine plán aj prevyšujeme, to však práve v súkromnom sektore, kde dodávky sa neplnia riadne a kde aj stavy dobytka sa neustále menia, zatiaľ čo v JRD a na ŠM plán stavov dobytka neplníme.

Súdruhovia a súdružky, vážení priatelia!

Teraz pristúpime k druhej časti nášho hodnotenia výsledkov v plnení plánu, k našim hlavným nedostatkom. Je správne, že pritom vychádzame z úspechov nášho budovania, lebo to je hlavný a rozhodujúci znak výsledkov práce nášho pracujúceho ľudu miest i dedín. Je to správne aj preto, že naše úspechy svedčia o tom, že naše dnešné ťažkosti sú ťažkosťami vzrastu a vzostupu a preto aj pre naše pomery platí táto poučka s. Stalina:

"Naše ťažkosti sú také, že samy v sebe skrývajú možnosť, aby boly prekonané. "

Predseda našej vlády s. Zápotocký v minulých dňoch uviedol, ako veľká socialistická prestavba prináša so sebou aj mnohé ťažkosti, poruchy, ako aj pokusy nepriateľa prekážať nám. Áno, je potrebné stále si pripomínať, že vytláčanie starých kapitalistických hospodárskych foriem novými socialistickými formami sa nedeje cestou "pokojného vrastania kapitalizmu do socializmu", ale cestou ďalšieho zostrenia triedneho boja. Je to však ústupový boj spoločenského poriadku, ktorý je odkázaný k zániku.

Preto, keď tu dnes uvádzame niektoré naše hlavné nedostatky, súčasne si pripomeňme, že máme vo vlastných rukách všeky možnosti k ich odstráneniu. Predovšetkým máme tu skúsenosť, pomoc a nepremožiteľnú silu veľkého Sovietskeho sväzu. (Potlesk. )

Práve preto však musíme prísne posudzovať naše nedostatky, máme zistiť ich príčiny a urobiť opatrenia na ich rýchle odstránenie.

Kde sú naše hlavné nedostatky pri plnení plánu?

Za prvých päť mesiacov plán plníme v uhlí len na 79. 4%, v železnej rude na 91. 7%, v cemente na 87. 7%, v tehlách na 91. 1%. Vo výstavbe nebezpečne zaostávajú veľmi dôležité závody, hydrocentrály, dopravné spoje, vypracovanie projektov a výstavba bytov v dôležitých priemyselných centrách. Veľmi zaostáva geologický výskum, pomaly pokračujú práce pri otváraní nových baní. Vysoká poruchovosť a zlé využitie strojov nám v mnohých závodoch snižujú výrobu a v elektrárňach vedú k neprípustné častému a neoprávnenému vypínaniu prúdu. Nedostatočne presadzujeme sovietske skúsenosti v organizácii výroby a v zdokonaľovaní technologického procesu, čo zapríčiňuje v mnohých závodoch zlú kvalitu výrobkov.

Plán akumulácie plníme za prvé tri mesiace v sektore povereníctiev len na 74. 4%, pričom štátne majetky prevyšujú povolené straty o ďalších 235%. Komunálne podniky plnia plán akumulácie len na 28. 8%, doprava na 79. 7%, stavebný priemysel na 31. 5%. Rovnako plán sníženia vlastných nákladov sme splnili za prvé 4 mesiace vcelku len na 82. 6%.

Plán organizovaného náboru pracovných síl sme splnili za 5 mesiacov len na 93%, ale pre tak dôležité závody, ako Handlová, len na 55%, Nováky na 64%, SŽB na 50% - a aj z toho niektoré závody opustilo viac pracovníkov, ako do nich prišlo. Napríklad v Rudňanoch odišlo o 218 pracovných síl viac ako prišlo a v Handlovej bolo ku koncu mája o 43 pracovných síl menej, ako bolo na začiatku roku. Absencia za prvých päť mesiacov dosahuje 11%, z toho v Handlovej 16-20%, na TD 20%, na Turbocentrále Nováky 19%, závod Hron dosahoval dokonca až 40% absencie.

V poľnohospodárstve nebezpečne zaostávame v plnení plánu stavov dobytka v spoločných chovoch v JRD a na štátnych majetkoch a tak neplníme vládne usnesenia o živočíšnej výrobe a zásobovaní mäsom na najdôležitejšom úseku. Nedostatočne plníme plán agrotechnických a zootechnických opatrení na základe skúseností sovietskeho poľnohospodárstva. Zaostávame v príprave žatvy, a to hlavne na STS a v národných výboroch. V menšinových JRD nedostatočne rozširujeme členskú základňu a vzorné výsledky JRD nevyužívame pre zakladanie nových JRD. Trpíme, že v hospodárstvách nad 15 ha plán stavov dobytka sa plní v hovädzom dobytku len na 36%, v kravách na 25%, v ošípaných na 55%, v prasniciach na 58%. Veľkým naším nedostatkom na Slovensku je, že národné výbory stále trpia neporiadok v evidencii dobytka a výkupu.

Veľmi slabým miestom na Slovensku je výkup jatočného dobytka. Za prvých päť mesiacov výkup srne splnili u hovädzieho dobytka len na 87. 2%, u teliec na 70. 3% a u ošípaných dokonca len na 67. 6%, pričom nepovolene bolo zabitých niekoľko stotisíc ošípaných.

Neplnenie plánu výkupu a nedokonalá distribúcia zapríčiňujú často poruchy v zásobovaní.

Súdruhovia a súdružky, vážení priatelia!

Teraz pristúpime k tretej a hlavnej časti nášho hodnotenia plnenia plánu, k príčinám našich nedostatkov a k vyhľadaniu vhodných opatrení k ich odstráneniu.

Myslím, že bude správne, keď tu začneme predovšetkým u seba, u štátneho aparátu a keď sa pozrieme, ako sme splnili v praxi dôležité usnesenia našej vlády a strany o reorganizácii štátneho a hospodárskeho aparátu.

A tu je potrebné veľmi otvorene si povedať, že náš štátny a hospodársky aparát sa ešte nenaučil spoľahlivé viesť výrobu. Máme veľké nedostatky v zavádzaní nových organizačných foriem a metód práce v riadení nášho hospodárstva, nepomáhame vedeniam závodov správne organizovať výrobu.

Mnohé hlavné správy povereníctiev

nevedú prácu podnikov fakticky, vo sku-

točnosti, ale len formálne, lebo sú vo veľkej miere izolované od výroby, nepoznajú dostatočne pomery vo všetkých závodoch, závody poznajú často len na základe písomných zpráv, nepoznajú vedúce kádre a ich schopnosti, nepoznajú často kapacitu závodov, ich rezervy, organizáciu práce, metódy vedenia závodov, výrobný proces, pomer medzi vedením závodu, technickými kádrami a robotníctvom. Nepoznajú často prácu závodnej organizácie strany, odborov a sväzu mládeže, často nevidia slabiny a možnosti závodu, preto sa veľmi často pozerajú apaticky na neplnenie plánu, nevidia nesmierne možnosti v iniciatíve más a v socialistickom súťažení, nevedia pomôcť vedeniu závodov, ukázať im možností. Preto potom nevedú často aj boj za plnenie plánu, nepresadzujú dôsledne plnenie prijatých usnesení, neradi zavádzajú princíp operatívnej evidencie a kontroly, princíp osobnej zodpovedností, nevedia odvážne mobilizovať, strácajú sebaistotu, nie sú potom často skutočným vedením. Hlavná správa v cementárňach napr. dlho vysvetľovala neplnenie plánu výroby cementu v Hornom Srní predovšetkým sníženou dodávkou prúdu. Dlhé mesiace sa sem upierala pozornosť, avšak márne. Keď sa potom podrobne preskúmaly príčiny neplnenia, zistilo sa, že v surovinárňach z 26% straty času len 0. 5% sa zapríčinilo prúdom a v cementových mlynoch zo 43. 2% straty času len 7% bolo zapríčinených prúdom. Prirodzene, skutočná príčina sa potom neskoro odstraňuje a umožňuje sa vyhľadávať "legálne" príčiny pre neplnenie plánu. V cementárni v Ladcoch sa zas uvádzal ako dôležitá príčina neplnenia plánu nízky stav pracovných síl, hoci chyboval len tak malý počet pracovných síl, že vedenie závodu si ich mohlo získať samo a svoju pozornosť za pomoci Hlavnej správy mohlo sústrediť na hlavné príčiny neplnenia plánu, tým viac, že napr. na stavbe Bujanovského tunela a Hydrocentrály v Dobšinej sa teraz potvrdzuje, že plán pracovných síl v mnohých závodoch bol postavený vysoko a že lepšou organizáciou práce je možné plniť plán aj pri nižšom stave pracovníkov.

V poľnohospodárskom sektore zas Hlavná správa pre živočíšnu výrobu spolu s Hlavnou správou pre JRD niekoľko mesiacov sledovaly stavy dobytka len globálne. Nestaraly sa, aké sú stavy zvlášť v spoločnom družstevnom chove a zvlášť na

záhumenkách, nemaly preto ani plán. Nevedely potom, že JRD neplnia stavy dobytka, neplnia dodávky, že na záhumenkách ostala 1/3 až 1/2 dobytka a mnohé družstevné maštale nie sú ešte plné. Prirodzene chýbaly potom aj operatívne opatrenia, aby tento nebezpečný nedostatok bol odstránený.

Tieto príklady ukazujú, aká hlboká pravda sa skrýva v známych Stalinových slovách:

"K tomu je potrebné, aby naši vedúci hospodárski pracovnici riadili podniky nie "všeobecne", nie "zo vzduchu", ale konkrétne, vecne, aby pristupovali ku každej otázke nie s hľadiska všeobecného tárania, ale prísne vecne, aby sa neuspokojovali formálnym vybavovaním alebo všeobecnými frázami a heslami, ale vnikali do techniky diela, vnikali do podrobností diela, vnikali do "maličkostí", lebo z maličkosti vzniknú zajtra veľké veci. "

Naše hlavné správy, vedenia závodov, my všetci si máme stále pripomínať, že vedenie je len vtedy vedením, keď čerpá zo skúsenosti robotníkov a z ich kritiky, keď nečerpá len z vlastného prameňa. Usnesenia takého vedenia sú potom konkrétne, opierajú sa o aktívnu účasť a iniciatívu más. Nezabudnime, že vedenie vidí pomery z jednej strany, shora, masy vidia pomery zdola, cítia ich na svojej vlastnej koži. Obe zorné polia sú v určitej miere obmedzené. Podľa s. Stalina, "aby sme došli k správnemu riešeniu otázky, je potrebné slúčiť tieto dve skúsenosti. Len v takom prípade bude vedenie správne. "

Naše hlavné správy a vedenia podnikov si však často nevšímajú ani, aká je kvalita výrobkov, ako sa presadzujú sovietske vymoženosti techniky a technologického procesu výroby. Mnohé naše hlavné správy nevedú o tom prehľad, nerozširujú zlatý fond našej výroby: neprebernú iniciatívu más, nesledujú, kde ako sa uplatňujú skúsenosti sovietskych hrdinov práce, ako sa presadzujú nové metódy našich zlepšovateľov a úderníkov, ako zabezpečujeme odborné školenie, ako pomáhame zvyšovať kvalifikáciu každého robotníka, technika a pracovníka v závodoch i v štátnom a hospodárskom aparáte, ako pomáhame novým robotníckym kádrom vo vedúcich funkciách, ako organizujeme v závodoch výrobné aktívy a stachanovské školy.

Pripomeňme si tu tieto poučné slová s. S t a l i n a z roku 1931:

"Ľudia sa často pýtajú, prečo podniky u nás nie sú vedené jednou osobou? To nie je a ani nebude, dokiaľ neovládneme techniku. Dokiaľ medzi nami, medzi boľševikmi nebude dosť ľudí, kovaných v otázkach techniky, ekonómie a financií, nebudú podniky u nás vedené skutočne jednou osobou. Píšte si koľko chcete rezolúcií, zaprisahajte sa čímkoľvek, ale ak neovládnete techniku, ekonómiu a financie závodu, továrne a šachty, osohu z toho nebude, podniky jedna osoba viesť nebude. "

Pripomeňme si v tejto súvislosti aj náš často nesprávny pomer k technickým kádrom, nesprávne pochopenie úlohy majstrov v závode. Naše hlavné správy spolu s odborovou organizáciou a vedením závodu majú vyvinúť veľké úsilie, aby sa v každom závode plne uplatnily tieto veľmi poučné slová s. Malenkova:

"Je potrebné vyzdvihnúť v podnikoch úlohu majstra ako bezprostredného organizátora výroby a zariadiť vec tak, aby sa majster stal plnoprávnym vedúcim na sverenom mu úseku výroby, plne zodpovedným za zachovanie technologickej disciplíny a za splnenie výrobných úloh podľa všetkých ukazovateľov. "

Druhou základnou príčinou nedostatočného plnenia plánu - tak ako nám to vážne pripomenul v minulých dňoch predseda vlády s. Zápotocký - je skutočnosť, že v boji za plnenie pianu výroby, za zvyšovanie produktivity práce a za zhospodárnenie našej výroby hriešne nevyužívame nevyčerpateľnú tvorivú iniciatívu más, utajené sily nášho pracujúceho ľudu, socialistické súťaženie. Táto maximálna aktivita pracujúcich más je základnou metódou budovania socializmu, napriek tomu však mnohé naše hlavné správy a mnohé vedenia závodov chcú budovať bez vyskúšaných metód socialistického súťaženia.

Je potrebné otvorene si povedať, že náš Štátny aparát, povereníctva, hlavné správy, vedenia podnikov a odborové sväzy napriek strhujúcej iniciatíve robotníkov zo závodov, napriek presvedčujúcim výsledkom tejto iniciatívy, más, socialistické súťaženie ešte plne nevedú, neorganizujú, nezabezpečujú, ba donedávna často nemalý ani prehľad o súťažení, o jeho formách, o najlepších pracovníkoch, o ich pracov-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP