Středa 29. srpna 1951

Slovenská národná rada 1951

Stenografický zápis

o priebehu slávnostného (18. ) zasadnutia Slovenskej národnej rady, ktoré bolo dňa 29, augusta 1951

v Bratislave.

Obsah:

 

1. Otvorenie - - - - - - - -

3

2. Oznámenia Predsedníctva:

 

Neprítomnosť poslancov - - - - Rozdaná tlač - - - - - - -

3 3

Písomné oznámenia - - - - - -

4

Program:

 

1. Sľub nových poslancov Slovenskej národnej rady -

4

2. Zpráva overovacieho výboru o návrhu tohto výboru na overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady Jána Bogára, Júlia Bóžu, Zuzany Bohušovej, Tomáša Oravca a Karola F a j n o r a podľa § 99 ústavného zákona č. 150/1948 Sb.

4

Zpráva zpravodajcu Jančára - - - -

4

Voľba poslancov overená - - - - -

5

3. Voľba podpredsedu Slovenskej národnej rady - -

5

4. Slávnostný prejav podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Viliama Širokého z príležitosti 7. výročia Slovenského národného povstania - -

5

5. Prejav predsedu Slovenskej národnej rady Františka Kuba č a v súvislosti s návrhom Predsedníctva Slo-

 

venskej národnej rady na odovzdanie budovy Slovenskej národnej rady Ústrednej pionierskej rade - -

13

Návrh Predsedníctva schválený - - - -

15

Reč poslanca Rázusa - - - - -

15

Zakľúčenie zasadnutia - - - - - -

16

(Začiatok zasadnutia o 9. 45 hod. )

Prítomní:

Predseda Slovenskej národnej rady František Kubač.

Podpredsedovia Slovenskej národnej rady:

Štefan Kušík, Anton Granatier, Dr. Ivan Rohaľ-Iľkiv.

Členovia vlády:

podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Viliam Široký, podpredseda vlády Dr. Ján S e v č í k, minister ťažkého priemyslu Gustáv K l i m e n t.

Členovia Sboru povereníkov: predseda Sboru povereníkov Karol B a-

c í l e k, podpredseda Sboru povereníkov Dr. Ján P ú l l,

povereníci:

Jozef Lietavec, Jozef H o j č, Ernest Sýkora, Dr. Július Viktory, Ondrej Klokoč, Ing. Samuel Takáč, Dr. Michal Falťan, Jozef G í r e t h, Jozef L uk a č o v i č, Dr. Alexander Horák, Emília J a n e č k o v á - M u r í n o v á, Ing. Ján Bušniak, Dr. Jozef Šoltész, Štefan Gažík.

Podpredseda Najvyššieho kontrolného dvora doc. Dr. Miloslav Takáč.

85 poslancov Slovenskej národnej rady.

Z Kancelárie Slovenskej národnej rady: prednosta Dr. Vladimír Č i č m a n e c.

Predseda Kubač (cengá):

Otváram dnešné slávnostné zasadnutie Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa usnášať.

Prv, ako prikročíme k dnešnému slávnostnému rokovaniu, pripadá mi smutná úloha oznámiť Vám, že Slovenskú národnú radu, Slovensko a celú našu Republiku postihla bolestná strata:

Dňa 2. augusta tohto roku tragicky zahynul pán povereník zdravotníctva Milan Polák, ktorý bol v rokoch 1945-1947 podpredsedom Slovenskej národnej rady.

Milan Polák zahynul uprostred nášho budovania a zanechal po sebe dielo veľkej a trvalej hodnoty. Patril medzi oddaných budovateľov socializmu v našej Republike a bol neochvejným bojovníkom v radoch stámiliónového tábora mieru.

Dňa 5. augusta tohto roku odišiel navždy z našich radov pán poslanec Slovenskej národnej rady Pavol Pollák, horlivý pracovník na našej dedine.

Prosím, aby sme na uctenie pamiatky oboch zosnulých zachovali dve minúty ticha.

(Prítomní povstávajú. Dve minúty ticha. Prítomní sadajú. )

Predseda Kubač:

Vážená Slovenská národná rada!

Dovoľte mi, aby som na dnešnom našom slávnostnom zasadnutí srdečne privítal:

podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí súdruha Viliama Širokého, (Búrlivý a dlhotrvajúci potlesk. Prítomní pionieri skandujú:, Nech žije súdruh Široký!")

podpredsedu vlády pána Dr. Jána Ševčíka, (Búrlivý potlesk. )

ďalej súdruha ministra Gustáva K l im e n t a, (Búrlivý potlesk. )

ústredného tajomníka Komunistickej strany Slovenska, súdruha Štefana B a šťovanského, (Búrlivý potlesk. )

ústredného organizačného tajomníka Komunistickej strany Slovenska, súdruha Kolomana M o š k u, (Búrlivý potlesk. )

podpredsedu Národného shromaždenia, súdruha Františka K o m z a l u, (Búrlivý potlesk. )

členov bratislavského Konzulárneho sboru na čele s generálnym konzulom Sovietskeho sväzu Razygraevom, (Búrlivý a dlhotrvajúci potlesk. Spontánne volanie prítomných: "Nech žije Sovietsky sväz!")

ako aj všetkých vzácnych hostí, ktorí sa zúčastnia na dnešnom slávnostnom zasadnutí.

Svoju neprítomnosť na dnešnom zasadnutí ospravedlnili: pán podpredseda Sboru povereníkov Jozef Mjartan, ďalej páni poslanci Štefan Šebesta, Fedor Zorkócy, Michal Špak, Michal Chudík a Pavol Ratkovský.

Oznamujem, že na dnešnom zasadnutí bola rozdaná

Zpráva overovacieho výboru o návrhu

tohto výboru na overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady Jána Bogára, Júlia B ó ž u, Zuzany Bohušovej, Tomáša O r a v c a a Karola F a j n or a podľa § 99 ústavného zákona č. 150 1948 Sb.

Ostatné oznámenia pre dnešné zasadnutie vydalo Predsedníctvo písomne.

Prikročíme k prvému bodu programu, ktorým je

sľub nových poslancov Slovenskej národnej rady.

Povereník vnútra podľa § 10 zákona č. 168/1948 Sb. povolal na uprázdnené mandáty v Slovenskej národnej rade týchto nových poslancov:

Jána Bogára, Júlia B ó ž u, Zuzanu Bohušovú, Tomáša Oravca a Karola F a j n o r a.

Menovaní poslanci boli na zasadnutie riadne pozvaní a majú podľa § 100 Ústavy složiť poslanecký sľub.

Žiadam, aby bol prečítaný text sľubu a aby novi poslanci Ján B o g á r, Július B ó ž o, Zuzana Bohušová, Tomáš Oravec a Karol Fajnor po prečítaní sľubu slovom "Sľubujem!" a podaním ruky složili sľub.

Prednosta Dr. Čičmanec (číta):

"Sľubujem, že budem verný republike Československej, jej ľudovodemokratickému zriadeniu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem zachovávať jej zákony a vykonávať svoj mandát podľa najlepšieho vedomia a svedomia na prospech ľudu, štátu a slovenského národa. "

(Poslanci pristupujú k predsedovi a slovom "Sľubujem!" a podaním ruky skladajú sľub. )

Predseda Kubač:

Nasleduje druhý bod programu, ktorým je

Zpráva overovacieho výboru o návrhu tohto výboru na overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady Jána Bogára, Júlia Bóžu, Zuzany Bohušovej, Tomáša Oravca a Karola F a j n o r a podľa § 99 ústavného zákona č. 150/1948 Sb.

Zpravodajcom je pán poslanec Ignác Jančár.

Dávam mu slovo.

Poslanec Jančár:

Slávna Slovenská národná rada!

Ustanovenia § 99 Ústavy predpisujú Slovenskej národnej rade, aby overila platnosť voľby jednotlivých svojich poslancov, a to pokiaľ ide o nastupujúceho náhradníka, do troch mesiacov od toho dňa, kedy náhradník, nastupujúci na uprázdnené miesto poslanca, složil poslanecký sľub.

Povereníctvo vnútra podľa § 10 zákona č. 168/1948 Sb.

výmerom zo dňa 18. augusta 1951 na mandát uprázdnený zrieknutím sa poslanca SNR Karola Š m i d k e h o povolalo náhradníka Jána Bogára,

výmerom zo dňa 20. augusta 1951 na mandát uprázdnený zrieknutím sa poslanca SNR Pavla Fleischera povolalo náhradníka Júlia Bóžu,

výmerom zo dňa 18. augusta 1951 na mandát uprázdnený zrieknutím sa poslanca SNR Ing. Ondreja K a b o š a povolalo náhradníčku Zuzanu Bohušovú,

výmerom zo dňa 24. augusta 1951 na mandát uprázdnený zrieknutím sa poslanca SNR Michala P i v a r č i h o povolalo náhradníka Tomáša Oravca a

výmerom zo dňa 24. augusta 1951 na mandát uprázdnený zrieknutím sa poslanca SNR Jozefa M u l á r a povolalo náhradníka Karola F a j n o r a.

Menovaní poslanci boli na zasadnutie Slovenskej národnej rady dňa 29. augusta 1951 pozvaní a na tomto zasadnutí složili Ústavou predpísaný poslanecký sľub.

Overovací výbor na svojej schôdzke dňa 29. augusta 1951 preskúmal, či uvedení poslanci splňujú všetky podmienky voliteľnosti určené zákonom č. 28/1946 Sb. o úprave stálych voličských soznamov, zákonom č. 75/1948 Sb. o voľbách do Národného shromaždenia ako aj zákonom č. 168/1948 Sb. o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromaždenia. Výbor v tomto smere použil aj príslušné zprávy Povereníctva vnútra.

Overovací výbor zistil, že u poslankyne SNR Zuzany Bohušovej, ako aj u poslancov SNR Jána Bogára, Júlia B ó-

ž u, Tomáša O r a v c a a Karola F a j n or a boly všetky predpísané podmienky voliteľnosti splnené, preto sa usniesol navrhnúť Slovenskej národnej rade, aby podľa § 99 Ústavy overila platnosť voľby menovaných za poslancov Slovenskej národnej rady.

Predseda Kubač:

Nasleduje rozprava o prednesenej zpráve.

Kto sa hlási k slovu?

(Nikto sa nehlásil. )

Pretože sa k slovu nikto nehlási, rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať

o návrhu overovacieho výboru, aby Slovenská národná rada overila voľbu poslancov Slovenskej národnej rady Jána B o g á r a, Júlia B ó ž u, Zuzany Bohušovej, Tomáša Oravca a Karola Fajn or a podľa § 99 Ústavy.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku.

(Hlasovanie. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada voľbu prečítaných piatich poslancov podľa § 99 Ústavy overila.

Nasleduje tretí bod programu, ktorým je

voľba podpredsedu Slovenskej národnej rady.

Žiadam, aby bol prečítaný návrh Akčného výboru Slovenskej národnej rady. Prednosta Dr. Čičmanec (číta): Akčný výbor Slovenskej národnej rady podľa návrhu Ústredného akčného výboru Slovenského národného frontu navrhuje, aby na miesto podpredsedu Slovenskej národnej rady, uprázdnené zrieknutím sa doterajšieho, podpredsedu Štefana G a ž í k a, ktorého vláda menovala povereníkom, bola zvolená poslankyňa Slovenskej národnej rady Irena Ďurišová.

Predseda Kubač: Má niekto iný návrh? (Iný návrh nebol. )

Iného návrhu niet, preto nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať

o návrhu Akčného výboru Slovenskej národnej rady, aby za podpredsedníčku

Slovenskej národnej rady bola zvolená poslankyňa Irena Ďurišová.

Kto súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku.

(Hlasovanie. ) Predseda Kubač:

Zisťujem, že Slovenská národná rada za podpredsedníčku si jednohlasne zvolila pani poslankyňu Irenu D u r i š o v ú.

Prosím novozvolenú podpredsedníčku Slovenskej národnej rady, aby zaujala svoje miesto. (Potlesk.)

Prikročíme k štvrtému bodu programu, ktorý je

slávnostný prejav podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Viliama Širokého z príležitosti 7. výročia Slovenského národného povstania.

Prosím pána podpredsedu vlády, aby sa ujal slova. (Dlhotrvajúci potlesk. )

Podpredseda vlády Široký:

Slávna Slovenská národná rada, drahé súdružky, vážení súdruhovia, milí priatelia!

Všetok československý ľud spomína dnes siedme výročie Slovenského národného povstania, veľkej a slávnej udalosti v dejinách slovenského národa a Československej republiky. Spomíname toto významné výročie v treťom roku G o t t w a ld o v e j päťročnice, v podmienkach radostného rozvoja hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života slovenského ľudu, v okolnostiach rozvinutého úsilia o socialistickú výstavbu našej vlasti. Spomíname siedme výročie Slovenského národného povstania proti nemeckému fašizmu a imperializmu a jeho tiso-machovským predajným buržoáznym lokajom v časoch, keď svetový mier je znova ohrozený agresívnymi silami imperialistickej reakcie.

Pred siedmimi rokmi slovenský ľud, vedený svojou slávnou Komunistickou stranou, svojím povstaním, revolučným ozbrojeným bojom proti fašistickým nemeckým okupantom a tisovskému režimu sa zaradil do aktívneho protifašistického frontu, do frontu slobodumilovných národov. V tom je večný historický význam Slovenského národného povstania. Bol to však úder zasadený nielen nemeckým, ale aj anglo-americkým imperialistom, ktorým nešlo o oslobodenie Slovenska, ale iba o

výmenu jedného imperialistického otrokára druhým. K tomuto slávnemu boju pripravovala slovenský ľud jeho rodná Komunistická strana Československa. V tuhých bojoch proti buržoáznym vykorisťovateľom, proti potlačovaciemu buržoáznemu aparátu, v boji proti fašistickému nebezpečenstvu vykovaly a zocelily sa kádre našej strany, ktoré po zákaze strany a nastolení buržoázneho okupačného režimu neohrozene pokračovaly v ilegálnej práci, v boji za vyhnanie okupantov.

Na vývin udalostí, ktoré viedly k povstaniu, mala rozhodujúci vplyv politika súdruha Gottwalda, ktorý na čele moskovského vedenia Komunistickej strany Československa viedol národne-oslobodzovací boj slovenského a českého ľudu, politika masového boja proti nemeckým okupantom a tisovskému režimu, politika rozvíjania partizánskeho hnutia. Táto politika mala najširší ohlas v masách slovenského ľudu v závodoch a na dedine. Slovenské národné povstanie bolo vyvrcholením narastajúceho a čoraz mohutnejšieho partizánskeho hnutia, pre rozvoj ktorého rozhodujúci význam mala pomoc kijevského partizánskeho štábu. Revolučné bojové odhodlanie ľudových más vzplanulo vďaka oduševňujúcemu príkladu hrdinského sovietskeho ľudu, chrabrej Sovietskej armády a neohrozených sovietskych partizánskych bojovníkov. (Dlhotrvajúci potlesk. ) Viera vo víťazstvo sovietskeho ľudu, viera v Stalina, naplnily srdcia slovenského ľudu bojovým nadšením a odhodlaním, viedly ich do boja. V povstaní vyvrcholil boj slovenského národa za právo na slobodný život, boj, ktorý mohol vôbec začať a boj, ktorý sa mohol skončiť víťazstvom len vďaka víťaznému oslobodzovaciemu pochodu nepremožiteľnej Sovietskej armády. So zvláštnym pohnutím budeme vždy spomínať, ako na priamy rozkaz súdruha Stalina vojská Sovietskej armády (Dlhotrvajúci potlesk. ) sa ponáhľaly na pomoc slovenským bojujúcim jednotkám a v krutých a krvavých bojoch pri Dukle si prekliesnily cestu do našej vlasti. Buržoázni politici, kňazi, profesori, spisovatelia i novinári všetkých smerov vtĺkali Slovákom neustále do hlavy otrockú ideológiu bezmocnosti a pokorenia sa vôli a záujmom silnejších, to jest imperialistických zradcov. Šírili legendu o holubičej povahe slovenského ľudu. Komunistická strana, vedená súdruhom G o t t-

w a l d o m, ukázala slovenskému národu, ako dosiahnuť slobodu, opierajúc sa o mohutnú, nepremožiteľnú záštitu mieru a slobody národov, Sväz sovietskych socialistických republík. V dobe povstania anglo-americkí imperialisti ešte starostlivo tajili svoje pravé, podlé zámery. Od toho času mnoho sa zmenilo. Americko-anglickí imperialisti rok čo rok drzejšie a otvorenejšie vystupujú so svojimi agresívnymi plánmi, podriaďujú svojej vôli a svojim koristníckym záujmom iné národy a štáty kapitalistického sveta a ohrozujú slobodu a nezávislosť národov Československa. No, v tej miere, ako rastú agresívne chúťky imperialistických podpaľačov vojny, rastie, upevňuje a zoceľuje sa odhodlanie nášho ľudu brániť a ubrániť slobodu a nezávislosť svojej vlasti, upevňujú a utužujú sa sväzky nerozlučného bratstva a priateľstva s národmi Sovietskeho sväzu. (Dlhotrvajúci potlesk. ) Dnes, keď Sovietsky sväz na čele svetového tábora mieru a socializmu vedie urputný zápas za udržanie svetového mieru, za skrotenie imperialistických útočníkov, ešte hlbšie a plnšie si uvedomujeme tú vynikajúcu šľachetnú úlohu, ktorú má Sovietsky sväz v dejinách nášho národa, pri zrode našej slobody a v celom ďalšom rozvoji nášho slobodného národného života. Naša spomienka na slávne obdobie Slovenského národného povstania je preto súčasne horúcim vyznaním vďačnosti za nespočetné obete, ktoré sovietsky ľud priniesol pre vec slobody našej republiky pri Dukle a od Dukly po Bratislavu a Prahu, vyznaním neochvejnej vernosti, bratstva a spojenectva s národmi Sovietskeho sväzu, horúcej lásky a oddanosti k milovanému vodcovi pracujúcich celého sveta, veľkému zástavníkovi mieru, tvorcovi novej, stalinskej epochy, súdruhovi Stalinovi. (Búrlivý potlesk. Spontánne volanie prítomných:, Nech žije súdruh, S t a1 i n!") V našej neochvejnej vernosti k súdruhovi Stalinovi, v rozhodnutí ísť na večné časy so Sovietskym sväzom za mier a socializmus, je bezpečná záruka plného víťazstva socializmu v našej vlasti a bezpečnosti našej republiky. (Potlesk. )

Slovenské národné povstanie, tento veľký národný pohyb slovenského ľudu, ktorý prebiehal v znamení obnovenia spoločného štátu Cechov a Slovákov, pravda, na podklade nových, rovnoprávnych vzťahov, historicky spečatil skutočnosť, že Československá republika je útvarom, v

rámci ktorého sa môžu štátne vyžiť dva slovanské národy, Česi a Slováci, a že Československo je jedinou prirodzenou a možnou základňou ich štátneho života. Rozbitie Československej republiky, odtrhnutie Slovenska od českých krajín nebolo iba dielom nemeckého fašizmu, ale na ňom boli spoluúčastní anglo-americkí vládcovia. Oslobodenie našich národov a vytvorenie republiky, ako republiky ľudovodemokratickej, založenej na rovnoprávnosti Čechov a Slovákov, stalo sa jedným z cieľov vojny proti nemeckému fašizmu a bolo jasné, že sohrá dôležitú progresívnu úlohu v budúcom usporiadaní sveta, v budúcom soskupení síl mieru, demokracie a socializmu. Imperialistická reakcia obávala sa pokrokového ľudovodemokratického Československa a špekulovala medziiným na nacionálne rozpory medzi Čechmi a Slovákmi, ktoré boly tak vhodnou zádrapkou imperialistov v minulosti. Bolo preto skutočnosťou medzinárodného dosahu, že slovenský ľud svoj ozbrojený boj viedol v znamení novej Československej republiky a s touto požiadavkou šiel do povstania. V tom nachádzala svoj skvelý výraz solidarita českej a slovenskej robotníckej triedy, ktorú neúnavne kovala v predmníchovskej republike Komunistická strana Československa, a osobne súdruh G o t t w a l d. (Búrlivý potlesk. Spontánne volanie prítomných: Nech žije súdruh Gottw a l d. ")

Slovenské národné povstanie bolo súčasťou spoločného oslobodzovacieho boja, vedeného a organizovaného Komunistickou stranou Československa. Bolo to moskovské vedenie Komunistickej strany Československa, ktoré z podnetu s. Gottwalda vytýčilo ako jeden zo základných bodov programu oslobodenej a obnovenej Československej republiky: zabezpečenie rovnoprávnosti Čechov a Slovákov. Buržoázni nacionalisti sa nemálo pričinili o to, aby túto jasnú líniu oslobodzovacieho boja na Slovensku skrivili a sfalšovali. Dávali výrazu "výdobytky slovenského národného povstania" buržoázno-nacionalistickú náplň, namierenú akoby proti českému národu. Usilovali sa premeniť slovenské národné orgány, vytvorené v priebehu oslobodzovacieho zápasu ako orgány boja proti nemeckým okupantom a ich prisluhovačom, na nástroje buržoázne-nacionalistickej politiky, narušujúcej bratské spolunažívanie Čechov a Slovákov. Vďaka

múdrej a prezieravej politike s. G o t t w a l d a boly všetky ťažkosti prekonané a v nerozbornej jednote, zocelenej v ohni spoločného boja proti nacistickým okupantom a proti buržoáznej reakcii, porazenej vo februári roku 1948, budujú národy Československa svoju spoločnú socialistickú domovinu. Povstanie nestalo sa ohniskom rozporov a nacionálnych treníc, ako si to imperialisti priali, a ako to buržoázni nacionalisti zamýšľali, ale naopak, spojivom a tmelom pokrokových síl našej republiky. Jednota, utvorená a vykovaná v boji pod vedením Komunistickej strany Československa, sa utužuje a prehlbuje pri spoločnej výstavbe našej vlasti. Jednota táto našla svoj výraz po Februárovom víťazstve nad buržoáznou reakciou, po vyšmarení jej zástupcov zo štátnych a vládnych orgánov, v obrodenom Národnom fronte. Po-

stupné očistenie nášho verejného života od nánosu zaneseného buržoáznymi nacionalistami do povstania a bezvýhradné víťazstvo gottwaldovskej politiky na Slovensku odrazilo sa aj na vývine slovenských národných orgánov a samotnej Slovenskej národnej rade. Dnes slovenské národné orgány plnia významnú funkciu vo výstavbe štátu, mobilizujú sily a zdroje slovenského ľudu pre výstavbu socializmu. Dnes nerozborný sväzok a bratstvo českého a slovenského pracujúceho ľudu je mohutným morálnym činiteľom sily a odvahy nášho ľudu: nezávislosť a slobodu našej republiky brániť a ubrániť proti všetkým imperialistickým úkladom, proti všetkým imperialistickým útočníkom. (Dlhotrvajúci potlesk. ).

Vývin šiel u nás od povstania k rozvinutej výstavbe socializmu v našej vlasti, lebo naša strana sa riadila nesmrteľným učením marxizmu-leninizmu, riadila sa leninsko-stalinskými zásadami internacionalizmu, lebo sme viedli nesmieriteľný boj proti buržoáznemu nacionalizmu. Osud Titovej Juhoslávie je varovnou výstrahou, aké nebezpečenstvo hrozilo slovenskému ľudu, keby sa buržoáznym nacionalistom bolo ponechalo voľné pole. V ich pôsobení boly všetky zárodky titoizmu: umŕtvenie Komunistickej strany ako vedúcej sily Národného frontu, podpora kapitalistických živlov na dedine a zaznávanie vedúcej úlohy robotníckej triedy, skrivenie línie Národného frontu a tvorenie koalície s politickými predstaviteľmi buržoázie namiesto budovania pevného sväzku robotní-

kov s malými roľníkmi, sníženie osloboditeľskej úlohy Sovietskeho sväzu, zaznávanie rozhodujúceho významu pomoci Sovietskeho sväzu pri organizácii povstania, oslabovanie sväzku priateľstva a bratstva s národmi Sovietskeho sväzu. Vývin v Juhoslávii ukázal, do akej príšernej, podlej zrady sa mohly tieto zjavy rozrásť, do akého strašného fašistického otroctva priviedly národy Juhoslávie. Odhalením a zneškodnením skupiny buržoáznych nacionalistov bola z rúk imperialistov vybitá karta titoizmu na Slovensku. Toto víťazstvo nás, pravda, nesmie uspať na vavrínoch. Naopak. Z odhalenia titoizmu pre nás vyplývajú mnohé naliehavé a vážne ponaučenia pre budúcnosť. Súdruh M o l o t o v vo svojej reči pri príležitosti 7. výročia oslobodenia Poľska hovoril o poučení z odhalenia Titovej bandy: "Z toho vyplýva, že musíme dávať pozor na zamaskovaných nepriateľov proletárskeho internacionalizmu, že slobodumilovné národy musia byť až do konca verné leninsko-stalinským zásadám internacionalizmu a hájiť ich ako základ základov bratskej spolupráce národov. "

Opierajúc sa o Sovietsky sväz úspešne bránime veľké výdobytky národne-oslobodzovacieho boja nášho ľudu proti všetkým nástrahám imperialistickej reakcie. Obete, ktoré priniesli naši hrdinskí bojovníci, neboly márne. Vzdávame hold pamiatke hrdinov od Telgártu, Svätého Kríža, Strečna a ostatných bojísk na Slovensku a s hrdosťou a vďačnosťou spomíname na Jána S v e r m u, na hrdinu Sovietskeho sväzu kapitána Nálepku a ostatných partizánskych bojovníkov, ktorí na okupovanom území Sovietskeho sväzu, po boku svojich sovietskych kamarátov bránili česť a slobodu svojho národa. Vzdávame hold svetlej pamiatke hrdinov od Dukly, sovietskych a československých vojakov, ktorí na priamy rozkaz súdruha Stalina sa ponáhľali na pomoc Slovenskému národnému povstaniu a na prahu našej vlasti položili svoje drahé životy. (Poslanci vstaním vzdávajú česť pamiatke padlých bojovníkov. ) Sú nám žiarivým vzorom a príkladom vlastenectva. Ich nehvnúca pamiatka nás povzbudzuje do ďalšej práce a do ďalšieho boja.

Náš boj sa neskončil. Túžby a nádeje, že po tejto vojne bude nastolený trvalý a spravodlivý mier, sa nesplnily. Sily imperializmu ďalej ohrozujú slobodu a samo-

statnosť národov. Nemecký nacistický imperializmus bol porazený, ale na jeho miesto nastúpil imperializmus Spojených štátov amerických. Sovietsky sväz, ktorý zachránil ľudstvo pred nacistickým otroctvom, stojí teraz na čele gigantického zápasu za udržanie svetového mieru, za skrotenie imperialistických útočníkov. Teraz hlavná úloha, za ktorú bojujú stámilióny ľudí na celej zemeguli, stámilióny aktívnych obrancov mieru, väzí v tom, zabrániť tomu, aby hŕstka imperialistických dobrodruhov mohla svet uvrhnúť do katastrofy novej svetovej vojny. Vývin medzinárodných udalostí každým dňom čoraz väčšmi potvrdzuje obrovský význam svetového hnutia obrancov mieru. Ľudstvo chce mier. Mier chcú ľudia bez ohľadu na národnosť, rasu, politické a náboženské presvedčenie. Tlak svetovej verejnej mienky na imperialistické vlády sa zosilňuje. Tieto nemôžu nerátať so svetovou verejnou mienkou, ktorá sa zjavne obracia proti strojcom novej svetovej vojny. Keďže sa svojich útočných zámerov nechcú vzdať, snažia sa svetovú verejnú mienku oklamať. O tom svedčia v poslednom čase rokovania o prímerí v Kesone a posolstvo amerického kongresu Najvyššiemu sovietu SSSR. Americká intervencia v Kórei dostala sa do slepej uličky. Americkí imperialisti dobre vedia, že sa im nikdy nepodarí zlomiť hrdinský odpor kórejského ľudu a čínskych dobrovoľníkov. (Potlesk. ) Ich lúpežná vojna v Kórei vyvoláva rastúci odpor u samotného amerického ľudu. Intervenčné vojská si získaly svojimi neslýchanými zverstvami na civilnom obyvateľstve, barbarským bombardovaním obývaných miest a dedín, používaním chemických a bakteriologických zbraní všeobecnú nenávisť a opovrhnutie celého civilizovaného sveta. Americkí vládcovia boli nútení pristúpiť na návrh zástupcu Sovietskeho sväzu v Organizácii Spojených národov, Jakuba M a l í k a, aby sa začaly rokovania o prímerí, aby bol likvidovaný vojnový konflikt v Kórei. No pristúpili na rokovania s pokryteckým úmyslom zmariť výsledok rokovaní a svaliť so seba zodpovednosť. Pravda, manévre amerických zástupcov sú tak priezračné, že oklamú len toho, kto chce byť oklamaný. Ostatne, nervózna reakcia amerických buržoáznych a finančných kruhov na rokovania o prímerí, otvorene vyslovené obavy z hospodárskej katastrofy, ak "vypukne


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP