Čtvrtek 14. prosince 1950

Slovenská národná rada 1950

Stenografický zápis

priebehu 17. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady.
ktoré bolo dňa 14. decembra 1950 v Bratislave.

Obsah:

1. Otvorenie - - - - - - - - 3

2. Oznámenie Predsedníctva:

Sľub poslanca Júlia Vojtecha Kalináka - - 3

Oznámenie o neprítomnosti poslancov - - - 3

Zmena v složení Sboru povereníkov - - - 3

Udelenie dovoleniek - - - - - - 3

Rozoslaná tlač - - - - - - - 4

Rozdaná tlač - - - - - - - - 4

Program:

1. Zpráva overovacieho výboru o jeho návrhu na overe-
nie o platnosti voľby poslanca Slovenskej národnej
rady Júlia Vojtecha Kalináka - - - - 4
Zpravodajca Žákovič - - - - - 4

2. Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na
reorganizáciu výborov Slovenskej národnej rady - 4

Hlasovanie o návrhu - - - - - - 5

3. Expozé povereníka vnútra Dr. Daniela Okáliho

o úlohách ľudovej správy - - - - - 5

4. Rozprava o expozé povereníka vnútra - - - 21

Reč poslanca Chudíka - - - - - 21

Reč poslanca Dr. Benku - - - - - 25

Reč poslanca a podpredsedu Gažíka - - - 26

Reč poslanca Poliaka- - - - - 29

Reč poslanca Krása- - - - - - 30

Reč poslanca Dr. Kyselého - - - - 34

Reč poslanca Macúcha - - - - - 37

Reč poslanca Kaliského - - - - 40

Návrh Predsedníctva na doplnenie programu - 43

Hlasovanie o návrhu - - - - - - 43

5. Zpráva kultúrneho výboru o jeho návrhu na mierovú
rezolúciu Slovenskej národnej rady - - - 43
Zpravodajca Kráľ - - - - - - 43

Hlasovanie o návrhu - - - - - - 45

Zakľúčenie zasadnutia - - - - - - 45


3

17. zasadnutie SNR dňa 14. decembra 1950. 

(Začiatok zasadnutia o 14. 20 hod. )

Prítomní:

Predseda Slovenskej národnej rady
František Kubač.

Podpredsedovia Slovenskej národnej
rady:

Štefan K u š í k, Dr. Ivan R o h a ľ-
Iľkiv, Štefan Gažik.

Členovia Sboru povereníkov:
povereník-predseda Slovenského plá-
novacieho úradu Dr. Július B r á n i k, po-

vereníci: Dr. Daniel Okáli, Ing. Samuel
Takáč, Jozef Gíreth, Emília Ja-
nečková-Murínová, Milan P o-
l á k, Dr. Jozef Š o l t é s z.

Podpredseda Najvyššieho kontrolné-
ho dvora doc. Dr. Miloslav Takáč.

74 poslancov Slovenskej národnej
rady.

Z Kancelárie Slovenskej národnej ra-
dy: prednosta Kancelárie Dr. Vladimír
C i č m a n e c.

Program

17. zasadnutia pléna Slovenskej národ-
nej rady dňa 14. decembra 1950:

1. Zpráva overovacieho výboru o jeho
návrhu na overenie platnosti voľby po-
slanca Slovenskej národnej rady Júlia
Vojtecha K a l i n á k a podľa § 99 ústav-
ného zákona č. 150/1948 Sb.

2. Návrh Predsedníctva Slovenskej ná-
rodnej rady na reorganizáciu výborov
Slovenskej národnej rady.

3. Expozé povereníka vnútra Dr. Da-
niela O k á l i h o o úlohách ľudovej sprá-
vy.

4. Rozprava o expozé povereníka vnú-
tra.

5. Zpráva kultúrneho výboru o jeho
návrhu na mierovú rezolúciu Slovenskej
národnej rady.

Predseda Kubač (cengá):

Otváram 17. zasadnutie pléna Sloven-
skej národnej rady a zisťujem, že Sloven-
ská národná rada je spôsobilá sa usnášať.

Oznamujem, že Povereníctvo vnútra
výmerom zo dňa 5. septembra 1950 znač-
ky 112-1/9-1950-I/2 v smysle § 10 zákona
č. 168/1948 Sb. vzalo na vedomie pozba-
venie mandátu poslanca Slovenskej ná-
rodnej rady Jozefa Vereša a na uprázd-
nený mandát povolalo náhradníka Júlia
Vojtecha Kalináka.

Pán poslanec Július Vojtech Kali-
nák bol na dnešné plenárne zasadnutie
Slovenskej národnej rady pozvaný a má
podľa § 100 Ústavy složiť poslanecký
sľub.

Žiadam, aby bol prečítaný text sľubu
a aby pán poslanec Kalinák po jeho
prečítaní slovom "sľubujem" a podaním-
ruky složil sľub.

Prednosta Dr. Čičmanec (číta):
"Sľubujem, že budem verný republi-
ke Československej, jej ľudovodemokra-
tickému zriadeniu a odkazu Slovenského
národného povstania. Budem zachovávať
jej zákony a vykonávať svoj mandát po-
dľa najlepšieho vedomia a svedomia na
prospech ľudu, štátu a slovenského náro-
da. "

Poslanec Kalinák: (pri podaní ruky
predsedovi): Sľubujem.

Predseda Kubač:

Svoju neprítomnosť na dnešnom za-
sadnutí ospravedlnili: pán podpredseda
Anton Granatier, pani poslankyňa
Helena Bachratá, páni poslanci Pavol
F r a ň o, Pavol Kalina, Kazimír B e-
z e k, František K n é z l a páni povereníci
Dr. Th. Alexander Horák a Jozef L u-
k a č o v i č.

Oznamujem, že vláda Republiky na
návrh Ústredného akčného výboru Sloven-
ského národného frontu odvolala poslan-
ca SNR Dr. Ondreja P a v l í k a z funkcie
povereníka informácií a osvety a vedením
rezortu Povereníctva informácií a osvety
poverila predsedu Sboru povereníkov Ka-
rola B a c i l k a.

Predsedníctvo Slovenskej národnej ra-
dy podľa § 1 ods. 3 dočasného rokovacie-
ho poriadku udelilo dovolenky týmto po-
slancom:

poslankyni Adele Zátureckej od
22. septembra do 12. októbra 1950,

poslancovi Michalovi Ba k ú ľ o vi od
5. septembra do 31. decembra 1950,

poslancovi Petrovi Marušiakovi
od 4. septembra 1950 do 4. januára 1951,

poslancovi Štefanovi Šebestovi od
4. septembra 1950 do 4. januára 1951,


17. zasadnutie SNR dňa 14. decembra 1950.

poslankyni Elene Chuťkovej od 4.
septembra 1950 do 4. septembra 1052 a

poslancovi Dr. Vladimírovi Brezné-
mu od 1. novembra do 31. decembra
1950.

Oznamujem, že poštou bol rozosla-

stenografický zápis o priebehu 16. za-
sadnutia pléna Slovenskej národnej rady

a že na dnešnom zasadnutí bola roz-
daná táto tlač:

zpráva overovacieho výboru o jeho ná-
vrhu na overenie platnosti voľby poslan-
ca Slovenskej národnej rady Júlia Vojte-
cha Kalina ká podľa § 99 ústavného
zákona č. 150/1948 Sb. a

zpráva kultúrneho výboru o jeho ná-
vrhu na mierovú rezolúciu Slovenskej ná-
rodnej rady.

Prvým bodom programu je

zpráva overovacieho výboru o jeho ná-
vrhu na overenie platnosti voľby poslanca
Slovenskej národnej rady Júlia Vojtecha
Kalináka podľa § 99 ústavného zákona
č. 150/1948 Sb.

Zpravodajcom je pán poslanec Michal
Žákovič.

Dávam mu slovo.
Poslanec Žákovič:

Slávna Slovenská národná rada!.

Ustanovenie § 99 Ústavy predpisuje
Slovenskej národnej rade, aby overia
platnosť voľby jednotlivých svojich po-
slancov, a to pokiaľ ide o nastupujúceho
náhradníka, do 3 mesiacov od toho dňa,
keď náhradník, nastupujúci na uprázd-
nené miesto poslanca, složil poslanecký
sľub.

Povereníctvo vnútra výmerom zo dňa
5. septembra 1950 značky 112-1/9-1950-
1/2 v smysle § 10 zákona č. 168/1948 Sb,
na mandát, uprázdnený pozbavením po-
slanca Jozefa Vereša povolalo náhrad-
níka Júlia Vojtecha Kalináka. Tento
bol na 17. zasadnutie Slovenskej národnej
rady riadne pozvaný a na tomto zasadnu-
tí, t. j. dňa 14. decembra 1950 složil Ústa-
vou predpísaný poslanecký sľub.

Overovací výbor na svojej schôdzke
dňa 14. decembra 1950 preskúmal, či po-
slanec Július Vojtech Kalinák splňuje
všetky podmienky voliteľnosti určené zá-
konom č. 28/1946 Sb. o úprave stálych
voličských soznamov, zákonom č. 75/1948
Sb. o voľbách do Národného shromažde-
nia, ako aj zákonom č. 168/1948 Sb. o do-

plnení Slovenskej národnej rady podľa
výsledku volieb do Národného shromaž-
denia. Výbor v tomto smere použil aj prí-
slušnú zprávu Povereníctva vnútra.

Overovací výbor zistil, že u poslanca
Slovenskej národnej rady Júlia Vojtecha
Kalináka boly všetky predpísané pod-
mienky voliteľnosti splnené, preto si
usniesol navrhnúť Slovenskej národnej
rade, aby podľa § 99 Ústavy overila plat-
nosť voľby Júlia Vojtecha Kalináka
za poslanca Slovenskej národnej rady.

Predseda Kubač:

Nasleduje rozprava o prednesenej
zpráve.

Kto sa hlási k slovu?

Pretože sa k slovu nikto nehlási, roz-
prava odpadá a nasleduje hlasovenie

Budeme hlasovať

o návrhu overovacieho výboru, aby Slo-
venská národná rada overila voľbu poslan-
ca Slovenskej národnej rady Júlia Vojte-
cha Kalináka podľa § 99 ústavného zá-
kona č. 150/1948 Sb.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne
ruku.

(Hlasovanie. )

Ďakujem. Zisťujem, že Slovenská ná-
rodná rada voľbu poslanca Júlia Vojtecha
Kalináka podľa § 99 Ústavy overila.

Predseda Kubač:

Nasleduje druhý bod programu, ktorým
je

návrh Predsedníctva Slovenskej národ-
nej rady na reorganizáciu výborov Slo-
venskej národnej rady.

Žiadam prečítať návrh.

Prednosta Dr. Čičmanec (číta):

Predsedníctvo Slovenskej národnej
rady podľa §§ 10 a 41 dočasného rokova-
cieho poriadku a po predchádzajúcom sú-
hlase Akčného výboru Slovenskej národ-
nej rady navrhuje, aby Slovenská národ-
ná rada previedla reorganizáciu svojich
doterajších výborov takto:

1. Počet členov výborov právneho
hospodársko-sociálneho, rozpočtového a
kultúrneho sa rozšíri u každého výberu
na 16 a výbory sa obsadia týmito poslan-
cami:

Právny výbor:

Dr. Anton Rašla
Dr. Jozef K y s e l ý
Peter Marušiak
Vincent Ondrušek


5

17. zasadnutie SNR dňa 14. decembra 1950. 

Adela Záturecká
Vojtech Sekáč
Michal Ž á k o v i č
Michal Pivarči
Jozef V i c e n í k
Ján Hrivnák
Michal Kozic
Mária Lávová
Vasiľ Jarabinský
Viktor Joner
Bohumil Heřman
Ignác Jančár

Hospodársko-sociálny výbor:

Štefan Šebesta
Helena Bachratá
Roman F a š a n g
Pavol Fraňo
Štefan Pavlík
Fedor Z o r k ó c y
Ján S i n a j
Pavol Pollák
Ľudovít Feldsam
Štefan Šteňko
Ľudovít Gabriel
Ing. Ondrej Kaboš
Ondrej Labanský
Anton Komora
Jozef Baláž
Július Kalinák

Rozpočtový výbor:

Dr. Vladimír Brežný
Jozef Forint
Ondrej G o m b a l a
Dr. Ján Benko
František S i d o r
Ján Kmeť
Pavol Fleischer
Juraj Chabada
Jozef K o š e c k ý
Ľudovít Vartovník
Ján Hvizdák
Pavol Ďurovkin
Alojz Krist
Pavol Kalina
Jozef M u l á r
Jozef D a n č á k

Kultúrny výbor:

Fraňo K r á ľ
Michal Chorváth
Dezider Benau

Pavol Styk
Ján Prokipčák
Anton Pavlík
Samo Falťan
Milan Ráz u s
Mária Tvarožková

Roman K a l i s k ý
Martin Lenko
Vojtech So t á k
Jozef H a š a
Ján Šotkovský
Štefánia Pockody
Ondrej B e ň o

2. výbory
imunitný,
inkompatibilitný a
overovací

ostávajú v doterajšom rozsahu a složení.

3. Výbory

úsporný a kontrolný a
osídľovaní
sa zrušujú.

Predseda Kubač:

Nasleduje rozprava o prednesenom
návrhu.

Kto sa hlási k slovu?

Pretože sa k slovu nikto nehlási, roz-
prava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Podľa § 39 odseku 2 dočasného roko-
vacieho poriadku budeme pri voľbe hla-
sovať zdvihnutím ruky.

Sú proti tomu námietky?

(Námietky neboly. )

Kto súhlasí s reorganizáciou a obsa-
dením výborov Slovenskej národnej rady
ako navrhuje Predsedníctvo, nech zdvihne
ruku.

(Hlasovanie. )

Predseda Kubač:

Zisťujem, že Slovenská národná ra-
da previedla reorganizáciu svojich výbo-
rov podľa prečítaného návrhu Predsed-
níctva.

Prikročíme k tretiemu bodu programu,
ktorým je

expozé povereníka vnútra Dr. Daniela

Okáliho o úlohách ľudovej správy.

Prosím pána povereníka, aby sa ujal
slova.

(Potlesk. )
Povereník Dr: Okáli:

Slávna Slovenská národná rada!

Po víťaznom februári 1948 robotnícka
trieda vedená slávnou Komunistickou
stranou Československa, súbežne s prebu-
dovaním nášho hospodárstva z kapitalis-
tického na socialistické prebudováva
i svoj štátny aparát z aparátu buržoázne-
ho na štátny aparát socialistického ty-


17. zasadnutie SNR dňa 14. decembra - 1950.

pu. Pred dvoma rokmi a niekoľkými me-
siacmi na sjazde delegátov národných vý-
borov v Kroměříži bol vyhlásený program
prebudovania starého buržoázneho štát-
neho aparátu, program reorganizácie ľu-
dovej správy v našom štáte. Bol to s. pre-
zident Klement G o t t w a l d, tvorca a or-
ganizátor našich národných výborov, kto-
rý v liste, adresovanom tomuto sjazdu, 26.
júna 1948 napísal:

"Základným princípom ľudovej demo-
kracie je, že si ľud nielen zákony dáva,
ale ich tiež prevádza a nad ich prevádza-
ním bdie. Ľud je v systéme ľudovej demo-
kracie trvalé zúčastnený na výkone ve-
rejnej správy. Predošlá dvojkoľajnosť ve-
rejnej správy, t. j. vrchnostenské správa
štátna a takzvaná samospráva bola od-
stránená. Táto zmena je prirodzeným dô-
sledkom výstavby ľudovej demokracie, le-
bo národné výbory, ako nositelia a vyko-
návatelia vôle ľudu sú jednotnými orgán-
mi štátnej moci.

Ľudová správa vo vyšších složkách bu-
de teraz ďalej priblížená ľudu tým, že bu-
dú vytvorené pružnejšie a jeho potrebám
bližšie krajské národné výbory. Organizá-
cia národných výborov bude pretvorená
tak, aby bola jednotná, jednoduchá, lacná,
výkonná a hospodárna. "

Pod vedením našej strany táto reor-
ganizácia bola do poslednej litery usku-
točnená na dôkaz toho, že socialistický re-
žim nevytyčuje si iba ďalekosiahly pro-
gram, ale tento i uskutočňuje. V smysle
tohto politicky programového vyhláse-
nia boly zriadené 1. januárom 1949 kraj-
ské národné výbory, ktoré podľa slov s.
prezidenta vykonaly a vykonávajú záslužnú
prácu, hlavne na poli budovateľskom. Bo-
la zmenená územná a vnútorná organizá-
cia okresných národných výborov. Ľudo-
vá správa bola skutočne priblížená ľudu,
vytvorením len na Slovensku nových 11
okresov, počínajúc dňom 15. mája 1940.
V najširšej miere bol výkon správy pre-
nesený a je prenášaný do rúk zástupcov
pracujúceho ľudu, do rúk národných výbo-
rov. Vytvorenie krajských a nových
okresných národných výborov znamenalo
prakticky decentralizáciu ľudovej správy.
V sídlach krajov boly vytvorené jednotné
národné výbory, ktorých hlavnou politic-
kou úlohou je, aby sbližovaly mesto s de-
dinou a uskutočnovaly tak základné heslo
našej strany, vytvorenie pevného a neroz-
borného sväzku medzi robotníctvom a
pracujúcim roľníctvom.

Reorganizácia ľudovej správy zname-
nala súčasne i prenikavú zmenu vo fi-
nančnom hospodárení národných výborov.
Rozpočty národných výborov dňom 1. ja-
nuára 1950 naväzujú priamo na štátny
rozpočet a tvoria jeho súčasť. V roku
1950 bolo sverené národným výborom ob-
hospodarovanie 43% štátneho rozpočtu,
čim vyniká nielen dôležitosť úloh, ktoré
majú vykonávať, ale súčasne ich mimo-
riadna zodpovednosť, účelné a socialistic-
ké hospodárenie s každou korunou národ-
ného dôchodku. V roku 1949 boly vytvo-
rené komunálne podniky, ako ďalší pilier
socialistického sektoru v hospodárstve.
I keď nemôžeme byť celkom spokojní
s výstavbou a hospodárením týchto pod-
nikov národných výborov, treba uznať, že
vykonaly kus záslužnej práce. Bola vybu-
dovaná inštitúcia obvodných tajomníkov,
ktorí majú byť skutočným pomocníkom a
poradcom miestnych národných výborov
a ich funkcionárov.

Priebehom reorganizácie ľudovej sprá-
vy do nášho štátneho aparátu na jeho če-
lo, na významné funkcie dostalo sa desať-
tisíce verných, robotníckej triede odda-
ných kádrov. Tieto kádre v podstate do-
kázaly, že vedia vládnuť a hospodáriť vo
svojich obciach, okresoch a krajoch.

Koncom roku 1919 a do 30. septembra
1950 bola prevedená reorganizácia najniž-
šej, ale súčasne najpočetnejšej a najdôle-
žitejšej složky našich národných výbo-
rov, - miestnych národných výborov. -
Bola to predovšetkým prvá etapa reorga-
nizácie, ktorá znamenala, že z našich
miestnych národných výborov boly od-
stránené posledné zvyšky komisárov, do-
časných správnych komisií, správnych ko-
misií, ktoré boly dosadzované v prvých
dňoch po oslobodení a ktoré v dôsledku
nášho spoločenského vývoja a najmä po
februári 1948 nemalý žiadne ďalšie opráv-
nenie. Reorganizácia v tejto prvej etape
znamenala posilnenie zástupcov robotníc-
kej triedy v miestnych národných výbo-
roch, kde počet týchto zástupcov zo 7. 003
vzrástol na 20. 289. To znamenalo podstat-
né triedne zlepšenie v organizácii miest-
nych národných výborov. Tak isto v ra-
dách miestnych národných výborov po-
čet robotníkov na Slovensku zvýšil sa
z 29% na 40%, predsedov z 34% na
40. 5%. Reorganizácia znamenala vytla-
čenie všetkých vykorisťovateľov z miest-
nych národných výborov, nakoľko v celo-
štátnom meradle počet roľníkov nad 15


7

17. zasadnutie SNR dňa 14. decembra 1950.

hektárov zo 4% klesol na 1. 5%. Reorga-
nizácia znamenala teda posilnenie posta-
venia pracujúceho ľudu a takmer úplnú
likvidáciu dedinských boháčov v miest-
nych národných výboroch. Znamená teda,
že reorganizáciou bola znovu utužená
složka robotníctva a pracujúcich roľní-
kov pod vedením robotníckej triedy. Sú-
časne reorganizácia znamenala značné po-
silnenie Národného frontu, ako bloku pra-
cujúcich miest a vidieka. Do miestnych
národných výborov dostali sa zástupcovia
všetkých složiek Národného frontu, a tu
treba najmä zdôrazniť vzrast počtu bez-
partajných, ktorí spolu so zástupcami slo-
žiek Národného frontu okrem zástupcov
politických strán na Slovensku majú
39. 93%.

Národný front v duchu usnesení IX.
sjazdu KSČ ostáva i teraz v štátnom apa-
ráte základom jeho složenia, ďalšej vý-
stavby a budovateľskej práce.

Ako ďalší dôležitý politický moment
treba zdôrazniť zvýšenie zastúpenia žien
v miestnych národných výboroch, i keď
s účasťou žien nemôžeme byť celkom spo-
kojní. Najmä pri porovnaní Slovenska
s českými krajinami počet žien v národ-
ných výboroch činí 12. 7, kým na Slovensku
5. 92. I na tomto poli sa dokázalo, že je to
socializmus, ktorý uskutočňuje plnú rov-
noprávnosť pracujúcej ženy, vyzdvihuje jej
mimoriadny význam na každom úseku po-
litického, hospodárskeho diania a odstra-
ňuje tak krivdy páchané kapitalistickým
režimom, pre ktorý rovnoprávnosť žien
bola iba číra fráza. Tak isto reorganizá-
cia zmenila radikálne zlepšenie - pokiaľ
sa týka zastúpenia mládeže, ktoré na Slo-
vensku činí 4. 18 a s ktorým výsledkom
naskrze nemôžeme byť spokojní vzhľa-
dom na tú významnú úlohu, ktorú v na-
šom živote a najmä pri budovaní hrá naša
mládež, budovateľka Trate mládeže, Prie-
hrady mládeže a organizátorka význam-
ných hospodárskych a kultúrnych podni-
kov. V tomto smere práve tak, ako pri
rozširovaní základne členov a funkcioná-
rov národných výborov z radu žien pripa-
dá našim krajským národným výborom a
okresným národným výborom so dňa na
deň zvyšovať a zlepšovať kádre pracujú-
cich žien a našej mládeže.

A napokon reorganizácia miestnych
národných výborov znamenala prakticky
zásah i pri odstraňovaní posledných zvyš-
kov buržoázneho nacionalizmu a zname-
nala upevnenie družby pracujúcich našich

dvoch národov s pracujúcimi ukrajinskej
a maďarskej národnosti. I tu sa ukázalo,
že jedine socializmus vie vyriešiť kladne
národnostnú otázku.

Reorganizácia miestnych národných
výborov znamenala, aby národné vý-
bory boly v celom štáte vybudované
podľa rovnakých jednotných zásad. Zna-
menala zjednodušenie sústavy národných
výborov. U nás na Slovensku stala sa prí-
ležitosťou, aby boly odstránené posledné
zvyšky starého buržoázneho štátneho
aparátu, ktorý pôsobil i po februári vo
forme bývalých notárov, ktorí dostali
koncom roku 1945 iné pomenovanie.

Súdruh Š i r o k ý na IX. sjazde Komu-
nistickej strany Slovenska poukázal na
politické chyby, ktoré viedly k ponechaniu
tejto opory bývalých rakúsko-uhorských,
agrárnických, fašistických, kapitalistic-
kých mocipánov, týmito slovami:

Vplyv buržoázneho nacionalizmu na
tomto poli sa prejavoval najmä tým, že
národné výbory neboly chápané ako or-
gány ľudovej moci, že sa nechápal zásad-
ný rozdiel v budovaní štátnej správy v ľu-
dovodemokratickej republike. Národné
výbory boly označené za neschopné riešiť
otázky štátnej správy a podporovaly sa
tendencie ponechávať všetko rozhodova-
nie fakticky v rukách úradníckeho apará-
tu. Tak si možno vysvetliť, že inštitúcia
notárov bola síce zrušená, avšak notári
s iným premenovaním ostali a fakticky
nerozvíjali, lež podviazali iniciatívu miest-
nych národných výborov. "

Táto inštitúcia buržoázneho byrokra-
tického aparátu bola vďaka našej strane
do 30. septembra 1950 odstránená a li-
kvidovaná. Náš pracujúci ľud na svojich
slávnostných schôdzkach, poriadaných
miestnymi národnými výbormi, prijal toto
odstránenie prežitkov kapitalizmu s uspo-
kojením a vďakou. Napríklad naši baníci
z Rudnian na zasadnutí pléna Miestneho
národného výboru sľubujú, že na uskutoč-
nenie úloh a práce kladenej na miestny
národný výbor zapoja čo najširšie masy
pracujúceho ľudu. Naši malí roľníci z Pa-
pradna na zasadnutí pléna Miestneho ná-
rodného výboru vyhlasujú, že odstráne-
ním notárov bolo vedenie obce odovzdané
do rúk robotníkov a roľníkov.

Pracujúci roľníci z obce Kameničany
na zasadnutí pléna Miestneho národného
výboru sa usnášajú: "odstránenie posled-
nej formy kapitalistického zriadenia na-
šej verejnej správy dáva nám možnosť vy-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP