Pátek 14. července 1950

Slovensko národná rada 1950

Stenografický zápis

o priebehu 16. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady.
ktoré bolo dňa 14. júla 1950 v Bratislave.

Obsah:

Oznámenia Predsedníctva:

Oznámenie neprítomnosti poslancov - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

Udelené dovolenky - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3

Rozoslaná a rozdaná tlač - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3

Zmeny vo Sbore povereníkov - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3

Program:

1. Oznámenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady
o tom, že sa poslanec Karol Š m i d k e vzdal funkcie
predsedu a členstva v Slovenskej národnej rade - - - - - - - - - - - - - 4

2. Voľba predsedu Slovenskej národnej rady - - - - - - - - - - - - - - - 4

3. Voľba podpredsedu Slovenskej národnej rady - - - - - - - - - - - - -5

4. Vyhlásenie predsedu Sboru povereníkov Karola Bacílka - -  - - - 5

5. Rozprava o vyhlásení predsedu Sboru povereníkov - - - - - - - - 19

Reč poslanca Forinta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19

Reč poslanca Dr. Kyselého -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22

Reč poslanca Smidu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23

Reč poslanca Poliaka - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 27

Reč poslanca Kráľa  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - - - - -28

Reč poslanca J a n č á r a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  30

Reč podpredsedu Slovenskej národnej rady
poslanca Dr. Roháľa-Iľkiva - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -33

Hlasovanie o vyhlásení predsedu Sboru povereníkov - - - - - - - - -35
Vyhlásenie predsedu Sboru povereníkov schválené  - - - - - - - -  - 35

6. Zpráva výborov právneho, kultúrneho a rozpočtového
o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slo-
venskej národnej rady o organizácii a složení Sloven-
ského výboru pre telesnú výchovu a šport (tlač

SNR 59). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - 36
Reč zpravodajcu, podpredsedu Slovenskej národnej

rady poslanca G a ž í k a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -36
Reč povereníka spravodlivosti, povereného vedením

Slovenského úradu pre telesnú výchovu a šport,

Dr. Viktoryho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -37
Reč poslanca Zorkócyho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -39

Reč poslanca Čiháka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -40
Hlasovanie o návrhu zákona o organizácii a složení

Slovenského výboru pre telesnú výchovu a šport  - - - - -  - - - - - - 41
Návrh zákona prijatý - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41


3

16. zasadnutie SNR dňa 14. júla 1950. 

(Začiatok zasadnutia o 15. 30 hod. )

Prítomní:

Úradujúci podpredseda SNR František
K u b a č.

Podpredsedovia SNR: Štefan Kušík,
Anton Granatier, Dr. Ivan Rohaľ -
Iľkiv.

Minister pre sjednotenie zákonov Dr.
Vavro S r o b á r.

Členovia Sboru povereníkov:
predseda SP Karol B a c í l e k, pove-

reníci: Dr. Daniel Okáli, Ernest Sýko-
ra, Dr. Július Viktory, Ing. Samuel
T a k á č, Dr. Michal Falťan, Jozef G í -
r e t h, Jozef Lukačovič, Alexander
Horák, Emília Janečková-Murí-
nová, Milan Polák, Dr. Jozef Šol-
tész, Ladislav H o l d o š.

Podpredseda Najvyššieho kontrolného
dvora doc. Dr. Miloslav T a k á č.

84 poslancov SNR.

Z Kancelárie SNR: prednosta Kancelá-
rie Dr. Vladimír Čičmanec.

Podpredseda Kušík (cengá):

Program:

Otváram 16. zasadnutie pléna Sloven-
skej národnej rady a zisťujem, že Sloven-
ská národná rada je spôsobilá sa usnášať.

Prv, ako by sme začali rokovať, pokla-
dám si za svoju milú povinnosť privítať na
dnešnom zasadnutí Slovenskej národnej
rady člena našej vlády, pána ministra pre
sjednotenie zákonov Dr. Vavra Šrobá-
ra. (Potlesk).

Oznámenia predsedníctva:

Svoju neprítomnosť na dnešnom zasad-
nutí ospravedlnili poslanci: Michal Š p a k,
Jozef H a š a, Ľudovít F e l d s a m, Samuel
Falťan, povereník Dr. Ondrej Pavlík,
Kazimír B e z e k, Július J u h á s, Irena
Ďurišová, Rudolf Strecha j, Mária
Tvarožková, Ondrej Labanský a
Ján H r i v ň á k.

Predsedníctvo Slovenskej národnej ra-
dy podľa § 1 odseku 3 dočasného rokova-
cieho poriadku udelilo dovolenky týmto
poslancom:

poslankyni Márii Lávovej od 21.
marca do 22. apríla 1950,

poslancovi Antonovi Komoroví šesť-
mesačnú dovolenku počnúc dňom 8. mája
1950,

poslancovi Jánovi Hvizdákovi šesť-
mesačnú dovolenku počnúc dňom 15. mája
1950,

poslancovi Ľudovítovi Feldsamovi
jednomesačnú dovolenku počnúc dňom 15.
mája 1950,

poslancovi Viktorovi Jonerovi od
7. do 28. júna 1950,

poslankyni Adele Zátureckej od
1. do 22. júna 1950,

poslancovi generálovi Dr. Antonovi
Rašlovi od 2. do 15. júla 1950,

poslancovi Vojtechovi Sekáčovi od

14. júna do 15. júla 1950 a

poslancovi Dr. Vladimírovi Brežné-
mu od 1. do 28. júla 1950.

Oznamujem, že poštou bola rozo-
slaná táto tlač:

Stenografické zápisy o priebehu 14. a

15. zasadnutia pléna Slovenskej národnej
rady a

návrh Sboru povereníkov na vydanie
zákona Slovenskej národnej rady o orga-
nizácii a složení Slovenského výboru pre
telesnú výchovu a šport.

Návrh Predsedníctvo pridelilo výbo-
rom právnemu, kultúrnemu a rozpočto-
vému.

Oznamujem ďalej, že na dnešnom za-
sadnutí bola rozdaná zpráva výborov
právneho, kultúrneho a rozpočtového o ná-
vrhu Sboru povereníkov na vydanie záko-
na Slovenskej národnej rady o organizácii
a složení Slovenského výboru pre telesnú
výchovu a šport.

Oznamujem konečne, že vláda Repub-
liky v apríli a máji tohto roku na návrh
Ústredného akčného výboru Slovenského
národného frontu odvolala

1. poslanca NS Dr. Gustáva Husáka
z funkcie predsedu Sboru povereníkov a
povereníka - predsedu Slovenského úradu
pre veci cirkevné,

2. poslanca NS Ladislava N o v o m e s-
k é h o z funkcie povereníka školstva, vied
a umení

a menovala

1. poslanca NS Karola B a c í l k a za
predsedu Sboru povereníkov (potlesk), pri-
čom ho súčasne sprostila funkcie povere-
níka dopravy,


16. zasadnutie SNR dňa 14. júla 1950.

2. poslanca NS Dr. Jána Púlla za

I. podpredsedu Sboru povereníkov, ktoré-
ho súčasne ponechala vo funkcii poverení-
ka financií (potlesk),

3. poslanca NS Ladislava H o l d o š a
za povereníka Slovenského úradu pre veci
cirkevné (potlesk),

4. poslanca NS Ernesta S ý k o r u za
povereníka školstva, vied a umení (po-
tlesk) a

5. robotníckeho riaditeľa hlavných diel-
ní ČSD na Vrútkach Jozefa G í r e t h a za
povereníka dopravy (potlesk).

Vláda na svojej schôdzke, konanej dňa

11. júla 1950, vzala na vedomie demisiu
povereníka práce a sociálnej starostlivosti
Františka Z u p k u ktorý v dôsledku zvo-
lenia za predsedu Ústrednej rady odborov
vzdal sa svojej funkcie.

Na návrh Ústredného akčného výboru
Slovenského národného frontu menovala
vláda poslankyňu NS Emíliu Janečko-
vú-Murínovú za povereníka práce a
sociálnej starostlivosti. (Potlesk).

Podpredseda Kušík (cengá):

Prikročme k rokovaniu.

Predsedníctvo Slovenskej národnej ra-
dy oznamuje plénu, že mu poslanec a bý-
valý predseda Slovenskej národnej rady
Karol S m i d k e písomne oznámil, že sa
zrieka funkcie predsedu ako aj poslanec-
kého mandátu v Slovenskej národnej rade.

Predsedníctvo Slovenskej národnej ra-
dy na svojom zasadnutí dňa 30. júna 1950
vzalo toto oznámenie na vedomie a do pre-
vedenia voľby nového predsedu poverilo
vedením Slovenskej národnej rady pod-
predsedu Františka K u b a č a ako úradu-
júceho podpredsedu Slovenskej národnej
rady.

V dôsledku toho, že sa uprázdnilo
miesto predsedu Slovenskej národnej ra-
dy, Slovenská národná rada má podľa § 39
dočasného rokovacieho poriadku vyvoliť si
nového predsedu.

Žiadam, aby bol prečítaný návrh Akč-
ného výboru Slovenskej národnej rady.

Prednosta Kancelárie Slovenskej ná-
rodnej rady Dr. Vladimír Čičmanec (číta):

Akčný výbor Slovenskej národnej rady
na svojom zasadnutí dňa 10. júla 1950 sa
jednomyseľne usniesol navrhnúť, aby za
predsedu Slovenskej národnej rady, po re-
zignácii doterajšieho predsedu, bol zvolený
pán poslanec František K u b a č, terajší
podpredseda Slovenskej národnej rady,
ktorý je jedným z najstarších poslancov

Slovenskej národnej rady a neohroženým
bojovníkom za socializmus. (Potlesk. ).

Akčný výbor Slovenskej národnej rady
činí tak na návrh poslancov Samuela F a l-
ť a n a, Dr. Jána B e n k u, Štefana K u -
š í k a, Dr. Jozefa K y s e l é h o, Pavla
Poliaka, Ing. Samuela T a k á č a, Ľu-
dovíta B o r t e l a, Jána Hrivnáka,
Ľudovíta B e n a d u, Jozefa F o r i n t a.
Jozefa R i e c k e h o, Antona P a v l í k a,
Vojtecha S o t á k a, Romana F a š a n g a,
Pavla S t y k a a Pavla F r a ň u.

Podpredseda Kušík:

Predsedníctvo podľa § 39 ods. 2 dočas-
ného rokovacieho poriadku navrhuje, aby
sa o prečítanom návrhu hlasovalo zdvihnu-
tím ruky.

Sú proti tomu námietky?

(Námietky neboly. )

Námietky nie sú.

Budenie hlasovať

o návrhu Akčného výboru, aby za
predsedu Slovenskej národnej rady bol
zvolený František K u b a č.

Kto súhlasí s týmto návrhom, nech
zdvihne ruku.

(Hlasovanie. )

Podpredseda Kušík:

Zisťujem, že Slovenská národná rada
za nového predsedu si jednohlasne vyvo-
lila doterajšieho podpredsedu Františka
Kubača. (Potlesk. )

Prosím novozvoleného predsedu Slo-
venskej národnej rady, aby sa ujal svojej
funkcie. (Potlesk. )

Predseda Kubač:

Vážení páni a panie, súdružky a sú-
druhovia!

Dovoľte mi, aby som vám vyslovil vďa-
ku za dôveru, že ste ma zvolili za predsedu
Slovenskej národnej rady. Ďakujem mo-
jej strane, strane Komunistickej, že ma
poverila touto funkciou vtedy, keď IX.
s jázd odhalil nebezpečenstvo buržoázneho
nacionalizmu na najvyšších miestach náš-
ho politického a hospodárskeho života. Sľu-
bujem, že za spolupráce všetkých nás do-
siahneme toho, aby sa i naša Slovenská
národná rada stala takým orgánom v na-
šom hospodárskom budovaní, aby sme čím
rýchlejšie dosiahli za pomoci pracujúcich
obidvoch národov Čechov a Slovákov
šťastný život v našej ľudovodemokratickej
Republike a tým urýchlili cestu k socializ-
mu v našej vlasti. Ešte raz ďakujem za
dôveru. (Potlesk. )


5

16. zasadnutie SNR dňa 14. júla 1950. 

Predseda Kubač:

Ďalej oznamujem slávnej Slovenskej
národnej rade, že vyvolením mojej osoby
za predsedu uprázdnilo sa miesto podpred-
sedu Slovenskej národnej rady, ktoré má-
me tiež zaplniť voľbou.

Podľa § 23 odseku 2 dočasného rokova-
cieho poriadku navrhujem, aby do progra-
mu dnešného zasadnutia pléna bol za dru-
hý bod vsunutý nový bod: voľba podpred-
sedu.

O tomto mojom návrhu na doplnenie
programu sa hlasuje bez rozpravy.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne
ruku.

(Hlasovanie. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada
s doplnením programu súhlasí.

Preto nasleduje

voľba podpredsedu Slovenskej národnej
rady.

Žiadam, aby bol prečítaný návrh Akč-
ného výboru Slovenskej národnej rady.

Prednosta Kancelárie Slovenskej ná-
rodnej rady Dr. Vladimír Čičmanec (číta):

Akčný výbor Slovenskej národnej rady
na svojom zasadnutí dňa 10. júla 1950 sa
usniesol jednomyseľne navrhnúť za štvr-
tého podpredsedu Slovenskej národnej ra-
dy, po zvolení pána poslanca Františka
K u b a č a za predsedu Slovenskej národ-
nej rady, pána poslanca Štefana G a ž í -
k a, ako zaslúžilého bojovníka a veľmi ak-
tívneho pracovníka pri budovaní socialis-
tického Slovenska.

Akčný výbor tak činí na návrh poslan-
cov Samuela F a l ť a n a, Dr. Jána B e n -
k u, Štefana K u š i k a. Dr. Jozefa K y -
s e l é h o, Pavla Poliaka, Ing. Samuela
T a k á č a, Ľudovíta B o r t e l a, Jána
Hrivňáka, Ľudovíta Benadu, Jozefa
F o r i n t a, Jozefa Rieckeho, Antona
P a v l í k a a Vojtecha S o t á k a.

Predseda Kubač:

Predsedníctvo podľa § 39 odseku 2 do-
časného rokovacieho poriadku navrhuje,
aby sa aj voľba podpredsedu vykonala
zdvihnutím ruky.

Sú proti tomu námietky?

(Námietky neboly. )

Námietky nie sú.

Dávam hlasovať

o návrhu Akčného výboru Slovenskej
národnej rady, aby za podpredsedu Slo-
venskej národnej rady bol vyvolený po-
slanec Štefan Gažík.

Kto je za tento návrh, nech zdvihne
ruku.

(Hlasovanie. )

Predseda Kubač:

Zisťujem, že Slovenská národná rada za
svojho nového podpredsedu vyvolila po-
slanca Štefana Gažíka.

Prosím ho, aby zaujal svoje miesto
(Potlesk. )

Tým je vybavený vsunutý bod progra-
mu.

Nasleduje tretí bod, ktorým je

vyhlásenie predsedu Sboru poverení-
kov Karola B a c í l k a.

Žiadam pána predsedu Sboru povere-
níkov, aby sa ujal slova.

Predseda Sboru povereníkov Karol
Bacílek:

Slávna Slovenská národná rada, panie
a páni poslanci!

Slovenské národné orgány, to jest Slo-
venská národná rada a Sbor povereníkov,
vykonávajúc svoju funkciu z poverenia
slovenského pracujúceho ľudu stelesňujú
v sebe zásady spolupráce a rovnoprávnosti
slovenského národa s národom českým.
Bratské spolunažívanie s českým národom
je základom upevnenia jednoty Republiky
a podmienkou hospodárskeho, sociálneho
a kultúrneho napredovania Slovenska tak,
ako to ukazujú skúsenosti a tradícia Slo-
venského národného povstania a celá his-
tória slovenského ľudu v jeho boji za slo-
bodu.

Slovenský ľud vo svojom boji za slo-
bodu opieral sa o vyspelú robotnícku trie-
du českých krajín, ktorá tvorila harmo-
nickú jednotu so slovenským robotníckym
hnutím pod vedením jednotnej Komunis-
tickej strany Československa. Skutočnosť
ukazuje, ako táto jednota slúžila záujmom
oboch našich národov.

Po odstránení maďarského útlaku v ro-
ku 1918 v novoutvorenej Československej
republike vedúcou politickou silou bola
česká buržoázia, spojená s časťou bur-
žoázie slovenskej, ktorá sledujúc svoje
vlastné koristnícke ciele vytvorila koncep-
ciu jednotného československého národa.
Snahou buržoázie bolo udržať Slovensko
v zaostalosti, vytvoriť z neho rezervoár
lacných pracovných síl a odbytište pre
svoje výrobky. Pri prevádzaní takejto po-
litiky narazila buržoázia na odpor uvedo-
melej robotníckej triedy Československa,
ktorá svojím bojom proti vykorisťovateľ-
ským snahám československej buržoázie
bojovala súčasne proti útlaku slovenského
národa na poli národnostnom. Súdruh
Gottwald kritizujúc politickú koncep-


16. zasadnutie SNR dňa 14. júla 1950.

ciu českej buržoázie poukázal na to, že
koncepcia československej národnej jedno-
ty je historicky chybná, politicky pomýle-
ná; Komunistická strana Československa
pri riešení národnostného problému vy-
chádzala zo stalinského ponímania národa,
podľa ktorého Národ je historicky sa
utvorivšie pevné spoločenstvo jazyka, úze-
mia, hospodárskeho života a psychického
ustrojenia, ktoré sa prejavuje v spoločen-
stve kultúry.  Komunistická strana Česko-
slovenska od počiatku stála na stanovisku
samobytnosti slovenského národa a v dô-
sledku toho i jeho rovnoprávneho postave-
nia v Republike.

Súdruh G o t t w a l d nesčíselnekrát
v dobe pred Mníchovom poukázal na to,
že politika českej buržoázie vedie ku po-
silneniu separatistických, reakčných, pro-
tiľudových a protidemokratických tenden-
cií na Slovensku a tak priamo ohrozuje
jednotu Republiky. Vo svojom prejave dňa
6. júna 1938 v Bratislave odhalil zradnú
politiku ľudovej strany a jej spojenectvo
s nemeckým a maďarským fašizmom, po-
litiku, ktorej cieľom bolo vybojovať si po-
mocou nacionalistických hesiel monopolné
právo na vykorisťovanie slovenského pra-
cujúceho ľudu. Súdruh G o t t w a l d na-
vrhoval i určité verejno-správne opatrenia,
ktoré by v podstate umožnily bratské spo-
lunažívanie Čechov a Slovákov v prvej
Československej republike a oslabilo sepa-
ratistické hnutie na Slovensku. Komunis-
tická strana Československa však súčasne
správne usudzovala, že politická rovno-
právnosť je rovnoprávnosťou iba vtedy,
keď je podložená jednotnou hospodárskou
základňou. Toto stanovisko Komunistickej
Strany Československa bolo vyjadrené
v memorande o sociálnom, hospodárskom
a kultúrnom povznesení Slovenska, pred-
nesenom súdruhom Š i r o k ý m v Banskej
Bystrici roku 1937. Memorandum obsahuje
i základnú požiadavku - industrializáciu
Slovenska a prevedenie pozemkovej refor-
my.

Aj z iných dokumentov Komunistickej
strany Československa z predmníchovskej
Republiky vidieť, že robotnícka trieda
v Československu mala jednotné a jasné
Stanovisko v otázke riešenia slovenského
problému. Zrovnoprávnenie slovenského
národa v jednotnej československej repub-
like tvorilo súčasť programu Komunistic-
kej Strany Československa a v dobe pred
Mníchovom slúžilo k upevneniu a obrane
Republiky pred fašizmom.

Napriek úsiliu Komunistickej strany

Československa o vytvorenie jednoty náš-
ho ľudu v boji proti fašizmu, v dôsledku
roztrieštenosti ľudu a zrady buržoázie
zvíťazil fašizmus. Československá republi-
ka bola rozbitá a naše národy boly vysta-
vené nesmiernemu utrpeniu so strany ne-
meckých okupantov a s nimi spojených
domácich zradcov. Slovenskí separatisti
zapredali Slovensko Nemcom. Všetky vý-
znamné slovenské podniky boly podriade-
né nemeckým koncernom a premenily sa
na filiálky Herman Göring Werke, slo-
venské peňažné ústavy dostaly sa pod
nadvládu nemeckých bánk. Zrada ľudá-
kov hnala slovenských vojakov do brato-
vražedného boja proti Sovietskemu svä-
zu. V dôsledku tejto zradnej politiky čes-
kej a slovenskej buržoázie boly zničené
ohromné bohatstvá našej krajiny a vy-
vraždené desaťtisíce najlepších synov náš-
ho národa.

Zásluhou súdruha Gottwalda bola
ešte pred okupáciou stanovená pevná po-
litická línia boja proti okupantom a vy-
tvorené predpoklady pre ilegálne organi-
zácie Komunistickej strany Českosloven-
ska.

Komunistická strana, zahnaná do ilega-
lity, neprestávala bojovať proti okupan-
tom. V českých krajinách sa v tomto boji
preslávil medzi tisícami iných aj národný
hrdina Július Fučík. Ilegálne organizá-
cie Komunistickej strany Československa
udržovaly odpor českého národa proti oku-
pantom až do vypuknutia Pražského po-
vstania.

Na Slovensku napriek úsiliu sloven-
ských prisluhovačov Hitlerových zapriah-
nuť slovenský národ plne do nemeckého
jarma, vzrastal odpor proti fašizmu a Ko-
munistickej strane sa podarilo zorganizo-
vať silné odbojové hnutie, a to na základe
usnesenia krajinského vedenia Komunis-
tickej strany Československa zo dňa 6.
októbra 1938 v Žiline, ktoré na návrh sú-
druha Širokého vypracovalo plán pre-
chodu Komunistickej strany Českosloven-
ska na Slovensku do ilegality. Už v pod-
zemnom hnutí sa docielilo sjednatenia ro-
botníckej triedy a ilegálne organizácie
Komunistickej strany neprestaly pracovať
po celý čas fašistického režimu. Komunis-
tická strana Slovenska dala svetu v tomto
protifašistickom boji tisíce hrdinov, medzi
nimi i 25 mučeníkov z Matthausenu.

Slovenskí vojaci posielaní na sovietsky
front prebiehali na sovietsku stranu a
vstupovali do československého armádne-
ho sboru v SSSR. Značná časť slovenskej


7

16. zasadnutie SNR dňa 14. júla 1950.

armády na okupovanom území hľadala
spojenie s bieloruskými, ukrajinskými a
krymskými partizánmi, vstupovala do par-
tizánskych oddielov, aby spolu s ľudom
bojovala proti nemeckej nadvláde.

Fašistickí prisluhovači Hitlera strácali
svoje pozície, lebo prevážna časť sloven-
ského ľudu pridala sa k odboju, pričom
zlyhala fašistom i časť štátneho aparátu,
ktorá bola solidárna s ľudom. Vytváraly
sa miestne a okresné národné výbory, for-
movaly a ozbrojovaly sa partizánske od-
diely.

Pod vedením Komunistickej strany
došlo ku sjednoteniu odporcov fašizmu,
k vytvoreniu ilegálneho Národného fron-
tu a vedúceho orgánu pripravovaného po-
vstania - Slovenskej národnej rady.

Zatiaľ na sovietskych frontoch slávna
Červená armáda porážala nemecké vojská
a približovala sa k Československým hra-
niciam. Nastávala doba činov.

Za pomoci sovietskych partizánskych
a parašutistických oddielov došlo k Slo-
venskému národnému povstaniu, ktoré
svojím rozsahom a významom ďaleko pre-
výšilo rámec Slovenska. Československé
vlajky, vztýčené v Banskej Bystrici, ne-
prestaly viať v oslobodených partizánskych
oblastiach až do oslobodenia Českosloven-
skej republiky sovietskou armádou.

Jadro povstaleckého hnutia tvorila ro-
botnícka trieda, ktorá soskupovala okolo
seba všetkých pracujúcich, najmä roľ-
níctvo. Každý účastník povstania vie, čo
znamenalo pre povstanie robotníctvo Ži-
liny, Vrútok, Martina, Zvolena, Podbrezo-
vej, Banskej Štiavnice, Kremnice, čo zna-
menali drevorubači z Horehronia, baníci
z Handlovej a celého radu ďalších dôleži-
tých závodov. Vedúcou silou povstania
bola Komunistická strana Slovenska so
svojím osobitným ilegálnym vedením na
Slovensku, ktorá fakticky ale nikdy ne-
prestala byť súčasťou jednotnej Komunis-
tickej strany Československa s jej zahra-
ničným ústredím v Moskve. Medzi členmi
Komunistickej strany Slovenska nebolo
nikoho, kto by neuznával autoritu súdru-
ha G o t t w a l d a. Každý vedel, že v Mos-
kve sedí bojový štáb, ktorý pozorne sle-
duje udalosti doma, stará sa o vedenie do-
máceho odboja a dáva cez rozhlas pravi-
delné pokyny.

Dve koncepcie, ktoré sa vytvorily
v predmníchovskej republike, objavily sa
i v zahraničnom odboji. Jednou bola kon-
cepcia Londýna, reprezentovaná našou
buržoáziou, ktorá hlásala návrat ku sta-

rým predmníchovským hospodárskym
i sociálnym pomerom, so zahraničnopoli-
tickou orientáciou na západný kapitalistic-
ký svet, a zastávala stanovisko jednotného
československého národa, tak ako to vyho-
vovalo českej buržoázii.

Druhou bola koncepcia Ústredného vý-
boru Komunistickej strany Českosloven-
ska v Moskve. Súdruh G o t t w a l d už od
začiatku vojny a po celý čas jej trvania
zastával stanovisko svojbytnosti slovenské-
ho národa a z toho vyplývajúcej nutnosti
politicko-kultúrneho a hospodársko-sociál-
neho zrovnoprávnenia obidvoch národov
v Republike, lebo len takéto usporiadanie
pomerov v Republike mohlo upevniť jej
jednotu a vytvoriť spoľahlivý základ pre
jej ďalší sľubný rozvoj.

V boji za slobodu videl slovenský ná-
rod viac ako boj za obnovenie Českoslo-
venskej republiky v starej predmníchov-
skej podobe. Za povstania vznikaly v zá-
vodoch na povstaleckom území závodné
rady, ktoré preberaly riadenie výroby; po
dedinách ozývaly sa hlasy, žiadajúce roz-
delenie pôdy.

Ľud očakával od Slovenského národné-
ho povstania oslobodenie od pijavíc vše-
tkého druhu: od nemeckého fašizmu i od
jeho slovenských prisluhovačov. Žiadal
svrhnutie nenávideného jarma a obnove-
nie Československej republiky v novej po-
dobe, s novou politickou náplňou, s novou
hospodárskou štruktúrou tak, ako ju pred
vojnou hlásala Komunistická strana Čes-
koslovenska a ako bola obsiahnutá v me-
morande o hospodárskom, sociálnom a kul-
túrnom povznesení Slovenska.

V tomto smysle boly tiež vytvorené zá-
sady a odkaz Slovenského národného po-
vátania, ktoré neskôr prešly do Košického
vládneho programu.

Dnes tento politický obsah a smysel
Slovenského národného povstania je nám
jasný. Žiaľ, nebol tak jasný v dobe povsta-
nia a pred povstaním niektorým vedúcim
činiteľom Komunistickej strany Sloven-
ska, ktorí podliehali vplyvom buržoázneho
nacionalizmu a tak umožňovali reprezen-
tantom slovenskej buržoázie uplatňovať jej
reakčné ciele. Je známe, že slovenská bur-
žoázia, orientovaná na politiku londýnskej
vlády, nikdy sa nevzdala svojich egoistic-
kých cieľov, ktoré spájala s myšlienkou
obnovenia starých, predmníchovských, ka-
pitalistických poriadkov. I keď sa pridala
pod vplyvom priaznivých frontových uda-
lostí k domácemu odboju, bolo to len pre-
to, aby si udržala svoje hospodárske pošitá-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP