Čtvrtek 9. června 1949

povinnosti, robia nástroj pomsty na vyrovnávanie osobných účtov.

Poznám niekoľko prípadov, že roľník splnil dodávkovú povinnosť mäsa na rok 1948 len koncom roka, t. i. v decembri minulého roku a už hneď začiatkom tohto roku musel splniť dodávkovú povinnosť na bežný rok. Žiadal odklad s odôvodnením, že mu je krava teľná a že splnil svoju dodávku len pred dvoma mesiacmi, preto by chcel odovzdať svoj kontingent len po vytelení kravy, aby týmto spôsobom získal teľa pre ďalší chov. V tomto prípade bol termín medzi dvoma plneniami príliš krátky, aby sa roľník mohol dostatočne na odovzdanie pripraviť. Odklad mu však nebol povolený s odôvodnením, že iného roľníka, ktorý by musel miesto neho odovzdať by sa to dotklo rovnako tvrdo. Som presvedčený, že v podobných prípadoch môže sa pri dobrej vôli vždy nájsť priaznivé východisko. Spomínam tento prípad hlavne preto, aby sme si uvedomili, že kúpa chovného dobytka je na voľnom trhu troj - až päťnásobná oproti jatočnému dobytku. A takýto tvrdý postup miestnych činiteľov mohol by zapríčiniť, že roľník v takomto prípade splnil síce dodávkovú smluvu na bežný rok, ale v mnohom prípade nebude môcť splniť druhú, nie menej dôležitú smluvu - smluvu výrobnú. Lebo ak si uvedomíme, že veru nie je u nás veľa takých roľníkov, ktorí by si takýmto spôsobom mohli dovoliť, aby splnili predpísaný im kontingent, doplácať ročne 15 - 20 tisíc korún, aby za predanú teľnú kravu mohli si kúpiť náhradu na doplnenie stavu dobytka na stav výrobnej smluvy. Sú preto len dve cesty, ako zvýšiť stav dobytka na potrebný stav. A to prichovávaním teliec, čo je spôsob najlepší (potom ovšem roľník nesmie dodávať teľné kravy), alebo prikúpením od iného pestovateľa, čo je často, ako som to hore uviedol, neprevediteľné. Tento problém sa bude musieť tiež riadne vyriešiť. Podľa môjho názoru bolo by najlepšie, keby SLODOB takýmto roľníkom odpredal tie dojnice, ktoré boly z núdze predané ako jatočné, ale hodia sa ešte dlho na chov. Tento odpredaj by musel ovšem byť uskutočnený za primeranú cenu.

Ak by sa predpoklady a doplňovanie chovného dobytka nevyriešily, potom nastáva obava, že producent nebude môcť splniť smluvu výrobnú, len preto, že nemá dosť finančných prostriedkov. Takáto okolnosť môže v budúcnosti ovplyvniť jeho morálku

a mohol by snáď v budúcnosti vyhýbať svojim povinnostiam. To znamená, že by sme z neho vychovali liknavca.

Pán predseda Sboru povereníkov spomína vo svojom expozé, že na mnohých miestach boly sťažnosti na nesprávne rozpisy a na nesprávny postup niektorých orgánov pri rozpise. Poznám ich aj z môjho obvodu mnohé. Mnohí miestni činitelia nepochopili svoju úlohu. No dúfajme, že sa to v budúcnosti napraví. No na tomto mieste chcel by som pripomenúť, že aj jednotlivé okresy, ako celky neboly rovnomerne zaťažené. Sú niektoré okresy, kde na 1 kj ornej pôdy pripadá priemerne 12 - 14 kg hovädzieho mäsa, iné okresy sú zaťažené jednotne 35-37 kg hovädzieho mäsa na 1 kj pôdy vôbec. Neviem, aké dôvody boly podkladom pre toto nerovnomerné zaťaženie, ale nám obavy, že okresy s príliš vysokým zaťažením na 1 kj, j keď by sa tieto okresy mohly v podstate považovať za okresy dobytkárske, mohly by sa príliš rýchle vyčerpať a nebudú môcť plniť dodávkové smluvy v budúcnosti. Treba totiž brať do úvahy aj to. že síce tieto okresy čo do počtu dobytka sú na tom lepšie ako okresy iné, ale sú zväčša okresmi hornatými, ktoré pestujú dobytok ľahší o priemernej váhe 250-800 kg živej váhy na kus, takže pri odovzdávaní pomerne väčšieho množstva musí byť odovzdané nepomerne viacej kusov. Túto moju obavu sdielajú i mnohí činitelia okresu.

Pri rozvrhovaní dodávkového množstva. na jednotlivé okresy bude treba preto v budúcnosti brať do úvahy nielen počet kusov, ale aj priemernú váhu jednotlivého kusu.

Slávna Slovenská národná rada!

Pán predseda Sboru povereníkov Dr. Husák vo svojom expozé pripomína, že budeme musieť dbať zásady úspornosti a dobrého hospodárenia s potravnými článkami. Je to zásada nanajvýš potrebná a spravodlivá, lebo nie málo potravín príde na zmar nesprávnym uskladnením. Sám som bol svedkom pri výkupe obilia z minuloročnej úrody, kde tejto zásady nebolo úzkostlivo dbané. Niektoré skladištia absolútne nevyhovujú pre uskladňovanie obilia. Sú malé a vlhké. Kde obilie uložené hoci i len na prechodnú dobu podlieha do značnej miery skaze. Videl som napríklad uskladnené obilie v starých kaštieľoch, kde na stenách skladov bolo nalepené 15 - 20 cm vrstva plesnivého obilia a všetky chodby boly posipané obilím, po ktorom sa veselé chodilo. Keď som vykupovačov na veľkú národo-

hospodársku škodu upozorňoval, sťažovali sa mi, že nemôžu dostať dosky na izoláciu a ohradenie kôp obilia. Takýmto uskladnením prichádza značné množstvo obilia nazmar a pokiaľ sa ešte včas zachráni, je z neho múka nahorklá. Táto nahorklá chuť potom spôsobuje mnohé ťažkosti a nespokojnosť konzumentov. Bolo by treba postarať sa o urýchlené dobudovanie obilných síl, v ktorých by obilie bolo riadne uskladnené.

Pre nedostatok chladiarní a mraziarní je obdobná situácia i v distribúcii vajíčiek, lebo tieto taktiež podliehajú rýchle skaze. Niektoré distribuované vajíčka nedajú sa vôbec konzumovať, čo je iste tiež veľká národohospodárska škoda.

Preto moment úspornosti postavený pánom predsedom Sboru povereníkov medzi hlavné ciele budúcej vyživovacej politiky je pri najmenšom tak dôležitý ako sama organizácia výkupu, lebo nemohli by sme mať spokojných pracujúcich bez riadneho prídelu konzumovateľných potravín.

Slávna Slovenská národná rada!

Som poverený vyhlásiť za stranu Slovenskej obrody, že bude hlasovať za prijatie predneseného expozé pána predsedu Sboru povereníkov Dr. Husáka. (Potlesk)

Predseda Šmidke:

Nasleduje pán poslanec Anton Komora.

Dávam mu slovo.

Poslanec Komora:

Slávna Slovenská národná rada!

Predseda Sboru povereníkov súdruh Dr. Husák vo svojom expozé prednesenom v Slovenskej národnej rade dňa 7. apríla t. r. končil slovami: "Opatrenia, ktoré som tu spomínal, zďaleka nekončia úlohy nalej vyživovacej správy. Výkupné a zásobovacie akcie, ktoré sú v behu, ako i niektoré dobré výsledky za mesiac marec, nesmú nás uspávať vo vedomí, že je všetko v poriadku. "

Opatrenia prišly v pravý čas. Výsledky ich malý a majú dobrý štart. Sme svedkami dennej konsolidácie v distribúcii. Sme svedkami denného zvyšovania životne i úrovne všetkého pracujúceho ľudu. A keď všetkého, tak i roľníctva a najmä roľníctva. Priznajme si, že nikdy v minulosti malý a stredný roľník nedoprial si doma, so svojou rodinou zjesť toľko masla, vajec a mlieka ako dnes. Nikdy v minulostí nechodila roľníkova rodina tak obutá ako dnes. ani tak oblečená. Nikdy v minulosti nechceli roľníci tak stavať, toľko hospodárskych strojov kupovať

a to všetko preto, že tu zvíťazil pracujúci ľud, ktorý sa zmocnil i hospodárskej moci. socialistická výroba v sektore priemyselnom (Potlesk. ) A dnes socialistické plánovanie, navždy zlikviduje príšeru nezamestnanosti. Industrializuje sa Slovensko. Stáva sa krajinou priemyslu, a to je príčina, prečo stúpla životná úroveň i našich roľníkov, ktorí dnes dostávajú za svoje produkty vyššie ceny, tieto majú trvalý odbyt, nakoľko pracujúci robotník má kúpnu silu. Ďalej roľníctvo je dnes nie zadĺžené, ako to bolo za kapitalistického finančného panstva, kedy takmer 1/3 z hrubého príjmu roľník dával na úžerné úroky, ďalšiu čiastku na vysoké dane, pričom vykupujúce kapitalistické takzvané družstevné spoločnosti malému a strednému roľníkovi platili menšie ceny za obilie ako veľkostatkárovi a za dobytok, koľko sami chceli. Koľko bolo takých prípadov, že roľník nemohol a nemal komu predať jalovú kravu, lebo mäso nemohol kúpiť nezamestnaný robotník. Dnes roľníci nikdy viac sa nemusia obávať, že by nemali komu svoje produkty predávať. V našom štáte ešte len bude stúpať životná úroveň. Toho je nám zárukou päťročný plán, spriemyselnenie Slovenska, kde ďalšie desaťtisíce roľníckeho dorastu nájde slušné živobytie doma, vo svojej továrni, nie za hranicami. Nadovšetko ale roľníctvo si je samo vstave zabezpečiť trvalý odbyt tým spôsobom, že sa vynasnaží presne plniť svoje dodávky, kde len môže ich prekračovať bude musieť prejsť a osvojiť si i ono socialistické súťaženie i naše roľníctvo, lebo len tak, ako to vedeli dokázať robotníci socialistickým súťažením a prácou úderníkov dostať na trh viac produktov; čo je následok krytie šateniek, ktoré mohly sa dať ďalším pracujúcim vrstvám, a že mohlo sa prikročiť k sníženiu cien určitých priemyselných potrieb. Tak isto zvyšovanie produktivity v pôdohospodárstve, súťaženie vo výrobe a v plnení dodávok umožní, že i robotník a pracujúci inteligent bude sa môcť do sýtosti najesť a hlavne lacnejšie najesť. Len vtedy nastane ďalšie a ďalšie snižovanie cien priemyselných výrobkov, čo úplne odstráni všetky rozpory a diferencie miest a vidieka.

Roľníctvo na Slovensku následkom svojej nerentabilnej individuálnej, primitívnej výroby žije na mnohých miestach na nízkej životnej úrovni. Tu nepomôže žiadne zvyšovanie cien roľníckych výrokov. Tu nepomôžu príplatky na umelé hnojivo, podpory a subvencia. Tieto majú len účinok bolesť utišujúceho prášku, aj

to len na malú chvíľku. Tu pomôže jedine zanechanie zastaralého spôsobu výroby a obhospodarovania. Osvojenie a ovládanie vyššej poľnohospodárskej výroby. Využitím mechanizácie a agronotechniky. To je jediná cesta, jediný prostriedok a liek na staré boľavé vredy roľníctva. Na odstránenie jeho otročenia a otročeniu jeho ženy. Na dosiahnutie rentability a najmä k vytvoreniu toľko produktov, koľko socialistická pracujúca ľudská spoločnosť potrebuje.

Preto nie je pravdou, že pilierom štátu a ľudskej existencie je sám roľník, to snáď bolo za feudalizmu, ale pravdou je, že pilierom ľudovo - demokratického štátu, základom stále rastúceho blahobytu je všetok pracujúci ľud, robotník, roľník, úradník, učiteľ, lekár, vedec a umelec a každý, leto vykonáva osožnú prácu, z ktorej kynie radostnejší a šťastnejší život. Taktiež ten, kto udržuje poriadok, likviduje kmínov, sabotérov, povaľačov, zradcov a vrahov, leto chráni náš život, náš národný spoločný a osobný majetok. Všetci, ktorí budujú socializmus sú dnes pilierom ľudskej spoločnosti a lepšieho života.

Vo feudalizme bolo roľníctvo takmer samé nechané na seba bez pomoci. Bez oddychu muselo vo dne v noci úmerne pracovať, na udržovanie a vytvorenie rozkoší a hýrenia feudálnych, osvietených, prevelebných pánov. V kapitalizme roľníctvo bolo donášané na mizinu, lebo fabrikant a veľkostatkár potreboval vytvoriť dedinský proletariát a poloproleteriát, ktorý hol nútený biedou a hladom svojich detí pracovať skoro zadarmo v kapitalistickej továrni, v takzvanom družstevnom cukrovare, liehovire, alebo robiť bíreša na veľkostatkárskom majetku. Taký osud pripravily mnohým roľníkom banky v rukách kapitalistov a taký osud pripravovala nám všetkým slovenská buržoázia. Jedine po víťazstve robotníckej triedy roľníci boli zbavení tejto príšery, roľník dostal pôdu a nielen to, ale dostáva sa mu všemožnej pomoci od robotníctva a iných pracujúcich vrstiev.

Dnes roľníctvo prestáva bývať v búdach, zahadzuje krpce a zahadzuje drevený pluh, preto lebo mu pomáha robotník stavať slušné budovy, dáva mu riadnu obuv. pohodlné šaty. Robotníci vyrábajú pre nás železné pluhy, sejačky, kosačky, cirkuláre, motory a traktory. Stále sa nám dostáva viac a viac strojov, viac mechanizácií a tiež viac odborného vzdelania. Čím dokonale máme poznať živly prírody, vedieť účinne a ľahšie

proti nim bojovať. Učíme sa dokonale využiť a narábať strojmi a umelými hnojivami, správne a účelne prevádzať osevne postupy. Správnym kŕmením a výberom kvalitného plemenného dobytka vedieť docieliť vyššiu jeho priemernú váhu, zvýšenie výdojnosti a znášky vajec. Učíme sa, aby sme vedeli poznať škodcov a ich likvidovať, aby sme poznávali príznaky zvieracích nemocí a vedeli včas zakročiť, aby sme si osvojovali a vedeli používať správnosť agrotechniky. Pokrokoví statoční roľníci za túto pomoc majú kladný pomer k ľudovo - demokratickému režimu, svoju republiku, vládu tak ako svoj národ milujú, chápu n osvojujú si všetko opatrenie, ktoré vydá vláda, Slovenská národná rada alebo Sbor povereníkov. Vedomí sme si, že tu v prvom rade sleduje sa pomoc nám a zvýšenie životnej úrovne všetkého pracujúceho ľudu. Že takýchto roľníkov je väčšina dôkazom toho je riadne plnenie dodávok. Pracujúci ľud má dnes riadne kryté všetky lístky, lebo roľníci miestami plnia dodávky i nad 100%. Áno. všetky významné akcie prednesené vo svojom expozé s. Dr. Husákom na zaistenie výživy nášho obyvateľstva našli porozumenie u veľkej väčšiny roľníctva. Poznali sme, kto bol príčinou, že niektorému malému a strednému roľníkovi sa krivdilo, že sa mu predpisovaly také dodávky, ktoré on uniesť nemohol, ktoré priamo ohrožovaly jeho chod hospodárstva (Predsedníctva sa ujal podpredseda SNR Kušík. ) Bola to zámerná práce skrytej reakcie, ktorej slúžili na mnohých miestach notári, a tom kde na čele obce bol dedinský boháč alebo jeho pätolízač, tam rozpisy nerobily sa z triedneho hľadiska, ale rozpisovalo sa rovnako od katastrálneho jutra alebo na kravu.

Malý roľník z 1 jutra oráčiny musel odovzdať meter pšenice a dedinský boháč z 30 jutár oráčin 30 metrov pšenice. Malému nezostalo ani dosť na obživu svojej početnej rodiny, zakiaľ dedinský boháč mal celý vagón na čierny obchod Trvalo dosť dlho, zakiaľ roľníci na dedinách pochopili, kto im to vlastne krivdí a boli medzi nimi i takí, ktorí zatajovali pôdu, aby nemuseli odovzdať oni, ale za nich iní. Dnes je jasné, že plán výkupu je reálny, pre produkciu únosný a je organizačne prevediteľný, "najmä vtedy, keď jeho význam je chápaný politicky za plnej účasti orgánov ľudovej správy. Tak to povedal Dr. Husák a taká je pravda.

Naše roľníctvo má tu jedinú požiadavku,

aby orgány našej ľudovej správy riadne a rýchle na čas vedely vybavovať a spravodlivo v život uvádzať všetky zákony a nariadenia. Aby na okresoch prestalo si s labilným, ľahostajným evidovaním, ale aby sa smrteľne vážne bralo plánovanie a rozpisovanie, aby nastúpila vedomá a zodpovedná práca na všetkých dôležitých miestach.

My roľníci nechceme zaostávať na ceste socializmu, chceme dohnať čo sme prílišným konzervatizmom zameškali. Chceme a budeme vyrábať viac, aby sme mohli stále lepšie a lepšie zásobovať potravnými článkami všetok pracujúci ľud, lebo sa chceme mať všetci lepšie. Vynaložíme všetky naše sily, aby bol zabezpečený trvalý chod zlepšovania výživy nášho obyvateľstva, aby čím ďalej tým viac a viac roľníkov malo príčinu samo uvažovať premýšľať a poznávať, že po starom sa žiť nedá. Naše roľníctvo ide a pôjde pevne ruka v ruke s robotníckou triedili po ceste socializmu. S tou triednu, s ktorou zvíťazil nad svojimi nepriateľmi, tou triedou si buduje a vybuduje krajší a veselší

život.

Preto v mene pracujúceho roľníctva, ako i v mene jeho jedinej politickej strany, strany Komunistickej prehlasujem, že s expozé s. Dr. Husáka plne súhlasíme a budeme obsah jeho všade všemožne uplatňovať. (Potlesk. )

Podpredseda Kušík:

Dávam slovo ďalšiemu rečníkovi pánu poslancovi Jozefovi Viceníkovi.

Poslanec Viceník:

Slávna Slovenská národná rada!

súdružky, súdruhovia,

panie a páni!

Keď mám prehovoriť k expozé predsedu Sboru povereníkov súdruha Dr. Husáka v otázkach výživy povedanej dňa 7. apríla t. r. nemôžem v tejto príležitosti ako robotník nepripomenúť časy, za ktorých musel žiť robotník za prvej Československej republiky.

Súdruh Husák hovoril o spoločenskej, hospodárskej prestavbe nášho štátu o plánovaní v každom sektore, taktiež vo výžive.

Mohli by mnohí mysleť, že načo plánovať, kapitalisti neplánovali a bolo všetkého dosť. Pritom však zabúdajú na to, že keď za prvej ČSR mali sme plné výklady, bolo to preto, že bola u nás plánovaná nezamestnanosť, anarchia vo výrobe, ktorá vytvárala stále rezervy nezamestnaných, ktorých kapitalisti týmto spôsobom prinucovali k tomu,

aby z týchto, ktorí boli ešte vo výrobnom procese, vymačkali poslednú kvapku krvi.

Bolo to však opačné plánovanie oproti tomu, aké máme teraz. V tom čase, keď vyhadzovali na dlažbu tisícky robotníkov, výroba klesala, oproti tomu však obchody sa plnily mäsom, tukom, múkou, cukrom a mými článkami potrebnými pre výživu pracujúceho ľudu. Pamätáme sa ešte na to, keď si nemohol robotník kúpiť jeden kilogram mäsa. Teraz si ho môže kúpiť. Je to preto, že každý dostane to, čo si zarobí a preto si aj môže kúpiť.

Dôkaz toho je, že sa u nás predá viac tovaru, ako tomu bolo v minulosti. Nedostatok, ktorý my u nás pociťujeme, vyplýva z toho, že všetci pracujeme a všetci môžeme kupovať. Tak samo to bolo s múkou, bolo jej dosť, často hovorievali, že si s múkou kŕmia ošípané. Nikto si z toho nerobil starosti, ba nerobili si starosti ani z toho, či bude dobrá úroda, alebo nebude, hovorievali sme často, čo nás po tom, či sa urodí, lebo neurodí, pre nás je to vždycky jedno, kúpiť si aj tak nemôžeme často sme boli svedkami toho, že nemohli si robotníci vziať do práce ani kúsok suchého chleba.

Koľko u nás musel pracovať zemerobotník, aby zarobil na jeden kilogram cukru?

10 hodín a teraz pri najmenšom zárobku za deň môže si zakúpiť 5 kg cukru. Teda horšie boli na tom. keď boly plné sklady, ako v rokoch najväčšieho sucha, ktoré v r. 1947 katastrofálne postihly našu republiku.

Taktiež to bolo v otázkach mäsa, cukru. Koľko bolo ľudí čo u nás používali bravčovú masť. Bolo to len niekoľko lepšie situovaných rodín. Rodiny pracujúcich pozna-

li len drevenú masť ako ju vtedy nazývali. Mohli by to naši nepriatelia využiť a povedať, že aj teraz u nás používame margarin. No na to im môžeme odpovedať len toľko že teraz nevisí slanina vo výkladoch, m ktorú by sa musel robotník dívať cez sklo. Teraz stačíme všetko spotrebovať, lebo nežije sa u nás m žobračenky, jako tomu bolo v minulosti

Cukru sme mali dosť, za 90 halierov 1 kg vyvážali za hranice, vtedy keď naši oracujúci doma museli za ten istý cukor u nás vyrobený platiť 6. - Kč za jeden kilogram. A rozdiel medzi cenou domácou a cenou, za ktorú bol cukor vyvážaný za hranice museli zaplatiť z peňazí zo štátnej pokladnice pre výrobcov cukru.

Treba si len na to spomenúť a dôjde nám na um všetko, aj to, koľko sa u nás spotre-

bovalo sacharínu, používal sa skoro v každej domácnosti a spomíname si aj na to, že matka poslala svojho syna do obchodu, aby doniesol 5 dkg cukru, aj to nebolo vždycky. Teraz sacharín nemusí už nikto kupovať, každý dostane potrebné množstvo cukru a môžem povedať, že tento prídel aj pre naše potreby stačí.

Dôkaz toho je, že u nás je spotreba cukru väčšia priemerne na osobu, jako za prvej republiky, a to aj o 3 kg na osobu.

Mohli by sme takto spomínať mnoho a mnoho vecí, ktoré musel pracujúci zažiť za kapitalistického systému. Bol to systém jednotlivcov, ktorí sa mali z toho dobre, na úkor tých, ktorí sa museli na všetky veci dívať len cez sklo a na úkor tých, ktorí mali desať a dvadsať korunovú žobračenku na jeden týždeň a na úkor tých. ktorí museli sladievať kávu len sacharínom, ba aj toho častokrát nebola

Bol to systém kapitalistickej anarchie, ako to spomenul súdruh Husák vo svojom expozé. Tento systém nebol len na úseku výživy ale vo všetkých sektoroch kapitalistického hospodárstva.

Čo sa týka terajšieho systému zásobovania, môžem povedať a myslím, že v mene všetkých pracujúcich, že je uspokojivý, ba dobrý. Je pravda, že keď to aj niekedy neklapalo, tak ako to malo, sú to pozostatky kapitalistického systému a rozvratu, ktorého sme boli sami svedkami, keď na čele vyživovacieho sektoru sedel Fraštacký, Kvetko a Filo, ktorí razili heslo: "čím horšie pre pracujúci ľud, tým lepšie pre kapitalistov. "

Môžem teraz len s radosťou kvitovať, že ti, ktorým slúžilo k dobru to, čo pracujúcim bolo zlé, už nie sú dávno na týchto miestach.

Za to môžeme ďakovať Komunistickej strane a súdruhovi Klementovi Gottwaldovi, (potlesk) že nám už ľudia takéhoto druhu naše hospodárstvo rozvracať nebudú. A preto už teraz môžem hovoriť o lepšej zásobovacej situácii všetkého obyvateľstva.

Za to môžeme znovu ďakovať menom všetkých pracujúcich Komunistickej strane a jej vedúcim činiteľom, že už toho roku dosiahli mnoho lepšieho v otázkach zásobovania. Ďakujeme za to. že máme dostatočný prídel múky, cukru, a za to, že v poslednej dobe bola zrobená náprava aj v otázkach zásobovania mäsom natoľko, že mäso dostávajú všetci pracujúci na Slovensku, nakoľko

len donedávna bolo to len v niekoľko málo okresoch.

Môžeme povedať, že v otázkach mlieka stala sa náprava, že bol prídel mlieka zvýšený nielen na tých najmladších, ale bol rozšírený prídel na najširšie vrstvy nášho obyvateľstva.

V tom prípade mlieka môžeme si tiež pripomenúť, že keď ho bolo toľko, že nám ho ponúkali, vtedy sme si nemohli na to ani myslieť. Teraz sa aj na tomto poli úseku zásobovania už mnoho zlepšilo.

Čo sa týka masla, to bolo za takzvaných zlatých časov pre nás niečo vôbec cudzieho. A teraz aj toto dostávajú deti pracujúcich.

My pracujúci chápeme, čo znamená plánované hospodárstvo. A chápu, ho už aj tí, ktorí dlho chápať nevedeli a chápu ho preto, že to už nie sú pesničky, ktoré v minulosti nám spievali kapitalisti, ale že sú to skutky, ktoré teraz každý vidí. Dôkaz toho je, že pracujúci pochopili, že pracujú pre blaho celého národa, sú tie skutočnosti, že sa zapojili s plnou silou do našej päťročnice.

Že v našich závodoch utvorili sa tisícky úderiek a brigád, ďalší dôkaz je tiež to, že každým dňom je hlásených z radov pracujúcich stovky zlepšovacích návrhov A tiež to, že v našich závodoch sa rozrastá socialistické súťaženie a s tým noví úderníci a úderníčky a s nimi tiež nový duch v našich závodoch, duch socialistický, ktorý zabráni akýmkoľvek pokusom reakcie, ktorá by chcela hatiť vývoj napredovania na našej ceste k socializmu.

A veríme, že tak, ako povedal súdruh Husák v prednesenom expozé, že je potreba zaistiť pracujúceho človeka v jeho najnutnejších zásobovacích potrebách, že je treba odbremeniť ho od denných starostí o výživu svojej rodiny, umožniť mu tak plný pracovný výkon vo výrobe. Súdruh Husák hovoril, že táto otázka musí stáť v popredí. Ďalej hovoril, že zlepšenie zásobovania je trvalé a bude sa sústavne rozširovať za podpory pracujúceho ľudu.

Môžem z tohoto miesta prehlásiť, že prajúci chápu situáciu a plánované hospodárstvo a že sa plne zapoja do všetkých akcií, kde to bude len potreba pri zvyšovaní ich životnej úrovne a budovateľského programu a že sa môžete na nás vždy a všade spoľahnúť, že našu päťročnicu splníme. (Potlesk. )

Podpredseda Kušík:

Dávam slovo ďalšiemu rečníkovi, pánu poslancovi Františkovi S i d o r o v i.

Poslanec Sidor:

Slávna Slovenská národná rada, panie a páni!

O tom iste nikto z nás ani na chvíľu nezapochybuje, že otázka výživy národa je otázkou prvoradou, základnou a preto najdôležitejšou. Je ona úzko spiata aj s naším budovateľským programom a s päťročným hospodárskym plánom. Jeho úspech alebo nedostatky budú závisieť od toho. ako vyriešime otázku výživy. Tam, kde je výživa národa, jeho vrstiev všetkých zabezpečená, je aj spokojnosť a chuť do práce. Tam, kde tomu tak nie je, darmo by sme chceli, aby jednotlivec pracoval, tvoril súťažil, plnil svoje úlohy a povinnosti, ak nemá zabezpečenú výživu pre seba a pre svoju rodinu, teda nemá ani fyzických síl, ani chuť do roboty. Ba viac - aj jeho morálka je podlomená a ohrožená. Myslím, toto sú veci, ktoré všetci dobre poznáme a nie je potrebné šíriť sa o nich podrobnejšie a obšírnejšie.

Ale na druhej strane poznáme a uznávame aj nedostatky terajšej situácie, jasne nám ju načrtol aj pán predseda Sboru povereníkov Dr. Husák vo svojom expozé dňa 7. apríla t. r. Vieme, že táto situácia nie je ani ružová, ba ani nie je uspokojivá. K tomu, aby sme s ňou boli spokojní, ešte len spejeme a musíme prekonať nejednu prekážku a vyriešiť nejeden problém.

Ako vieme, zpočiatku nám viazal výkup dobytka a v dôsledku toho aj zásobovanie mäsom. Časové tendencia výkupu je menlivá. Poznáme okresy, ktoré na začiatku roka nevedely si správne zorganizovať výkup a veľmi pokuľhávaly za splnením ich predpísaného množstva. Postupom času nastal obrat a tieto okresy dohonily zameškané.

Vo výkupe bravčového dobytka ďaleko zaostávame k porovnaniu hovädzieho. Zdarnému výkupu hatia čiastočne choroby bravčového dobytka, ktorým na mnohých miestach padlo za obeť viac kusov. Je však nádej, že tí roľníci, ktorí si nemohli pre tieto prekážky splniť, odovzdajú určené im množstvo v jesenných mesiacoch. Zlepšenie výkupu javí sa najmä v zásobovaní mäsom. Pri zavedení prídelu pre všetkých námedzne pracujúcich ozývaly sa všelijaké hlasy, že je to riešenie len provizórne a nie trvalého rázu. My sme však vedeli, že nie je tomu tak a dnes si už

občania na tieto prídely zvykli a výsledok toho je spokojnosť na tomto poli.

Otázku výkupu a distribúcie musíme však riešiť tak, ako sa nám v skutočnosti javí. Ako som na začiatku svojej reči spomenul, že diferencie sa vyskytujú jak na jednej tak aj na druhej strane, musíme ju riešiť vzhľadom na skutočný život tak, ako on pulzuje a tak, aby bola spokojnosť aj na jednej, aj na druhej strane. To znamená aj na strane producenta, t. j. roľníka, aj na strane konzumenta. Producent, v tom prípade náš roľník, nesmie mať pocit, že sa mu krivdi a že možnosti jeho protihodnoty sú v nepomere k jeho práci a produktu. To znamená, že za to, čo dostane za svoje produkty, aby si mohol kúpiť za primeranú cenu to, čo on potrebuje. Ak tomu tak nie je, to snižuje jeho chuť, úsilie, morálku a má za následok celý rad iných úchyliek. Riešenie a vyriešenie tejto otázky bude vyžadovať mimoriadnu obozretnosť činiteľov našej vyživovacej správy. Môžem však smelo tvrdiť, že za vedenia rezortu Povereníctva výživy pánom predsedom Sboru povereníkov Dr. Husákom nastaly ďalekosiahle zlepšenia jeho agilnosťou a širokým rozhľadom. Vyriešily sa pálčivé problémy výkupných organizácií a orgánov ľudovej správy. Dovoľujem si tvrdiť, že primárny úspech výkupu majú v rukách tieto orgány ľudovej správy a výkupných organizácií, na ich šikovnosti záleží celá akcia výkupu. Musia si časové rozvrhnúť a stanoviť výkup na jednotlivcov vo svojej obci.

Vo výkupe vajec za prvé tri mesiace postúpili sme hodne ku predu a môžem povedať, že do 15. apríla výkup prebiehal úspešne až na niektoré technické nedostatky, ktoré však nemaly vliv na doterajší výkup.

Bolo veľmi šikovné riešenie so strany vyživovacej správy vydávať vajcia konzumentom na nakladanie v zimných mesiacoch. Toto opatrenie bolo skutočne veľmi potrebné vzhľadom na nedostatok chladiarní na Slovensku

Apelujem na Povereníctvo výživy, aby výstavbe chladiarní venovalo zvýšenú pozornosť, nakoľko len takto sa môže predísť rôznym stratám, ktoré by sa prípadne mohly vyskytnúť v špičkovej sezóne výkupu. Pri postupnom plánovaní výkupu Slovensko bude mať i prebytky vajec, ktoré buď priemyselne spracujeme alebo v čerstvom stave vyvezieme. Na tunajší konzum na žitnú vajcia sa musia konzervovať v chladiarňach a nakladaním vajec do vápna.

Výkup po 15. apríli nám poklesol a za I. obdobie do 30. apríla 1949 splnili sme na 31. 7%. Výkup za máj nás nemôže v žiadnom prípade uspokojiť. Musí byť v záujme orgánov ľudovej správy výkup vajec za každú cenu zintenzívniť, lebo len miestne vyživovacie komisie majú bezprostredný styk s producentom. Pri tejto príležitosti dovoľujem si poznamenať, že tohoročný predpis vajec bude ťažko splniteľný a ešte ťažšie bude vykúpiť nesplnené dodávky z minulého roku. I keď sa podarí tieto resty vykúpiť, poznamenávam, že to pôjde na úkor splnenia tohto roku. Povereníctvo výživy nech hľadá vhodný spôsob na likvidovanie nesplnených dodávok z roku 1948.

Príčina, prečo dosiaľ niektoré okresy nesplnily svoj predpísaný kontingent, je, že v okresoch sa vo veľkej miere vyskytol mor hydiny. Je v záujme veci tejto chorobe čeliť, je nutné viac ako doteraz venovať sa výskumným ústavom na zistenie a liečenie chorôb hydiny. Treba nám vyškoliť potrebný počet pomocníkov veterinárnej služby, ktorí by prevádzali zodpovedne za dozoru okresných veterinárov očkovanie hydiny.

Zanedlho začne po obciach výkup vodnej hydiny. Na Slovensku má sa vykúpiť cca 450. 000 kg. Táto hydina bude sa vykupovať ako hladná a potom sa bude v jednotlivých strediskách vykrmovať. Dovoľujem si upozorniť, že na Slovensku nemáme dostatok výkrmného priestoru, kde by sme túto hydinu vykŕmili Bolo by účelné najmä v produkčných oblastiach vykupovať od roľníkov už vykrmenú za primerane zvýšenú cenu, ktorá by roľníkov povzbudila k prevádzaniu tejto akcie.

S výkupom mlieka urobili sme veľký pokrok, čomu nasvedčuje už aj to, že v Bratislave deti do 1. roku dostávajú plnotučné mlieko a tiež aj to, že dospelí majú nárok na určitú dávku. Čo sa týka výkupu sedliackeho masla z odhľahlých oblastí Slovenska nie je účelné maslo posielať v terajších horúcich mesiacoch do Bratislavy na spracovania, nakoľko cestou maslo sa topí a rýchle podlieha skaze. Bolo by účelnejšie najsť riešenie spracovať maslo aj mimo Bratislavy, čím by sa predišlo prípadnému skazeniu.

Pri tejto príležitostí apelujem na orgány HKS, nech si všímajú trhy po mestečkách, nakoľko nám tam mnoho mlieka, masla a vajec uteká na čierny obchod a práve U tých producentoch, ktorí si svoju povinnosť dosiaľ nesplnili. Na druhej strane však so strany vyživovacej správy umožniť roľníkom.

aby si po splnení predpísaných kontingentov mohli všetky produkty za voľné ceny odpredať.

Slávne plénum Slovenskej národnej rady, panie a páni! Dovoľte pri tejto príležitosti, aby som sa s tohto miesta aspoň len stručne dotkol jednej otázky, ktorá sa nemilo dotýka pracujúcich vrstiev nášho ľudu a o ktorej sa v ostatnom čase veľa hovorí. Ide o kávu. čaj. Tieto produkty, ako vieme, sú obhospodarované, ale na voľnom trhu ich možno dostať. NO ich cena je taká, že mnohí naši pracujúci si tieto produkty nemôžu dovoliť kúpiť. A nie sú to produkty o ktorých by bolo možné hovoriť, že nás pracujúci človek ich nepotrebuje alebo že sa bez nich zaobíde. Znamenajú ony prilepšenie jeho, vyživovacích možností, znamenajú zvýšenie jeho životnej úrovne. Nebolo by možné, aby si náš pracujúci človek tieto produkty mohol kúpiť aspoň v minimálnom množstve a za úradnú cenu aj na ústrižky potravinových lístkov? Som presvedčený, že naši pracujúci by za toto opatrenie boli povďační. A nazdávam sa, že otázka je odôvodnena už aj preto, že predtým kávu a čaj na ústrižky potravinových lístkov bolo možné dostať.

Čo sa týka našej Strany slobody, ubezpečujem i nového pána povereníka výživy Dr. Šoltésza a ostatných činiteľov našej vyživovacej správy, že ho v jeho a ich snahách pri riešení vyživovacích problémov ku vzájomnej spokojnosti všetkých našich občanov budeme podľa našich síl a možností úprimne podporovať. (Potlesk. )

Podpredseda Kušík:

Kto sa ešte hlási k slovu?

Viac rečníkov niet.

Oznamujem, že k záverečnému slovu prihlásil sa pán povereník výživy Dr. Šolt é s z. (Potlesk. )

Prosím pána povereníka, aby sa ujal slova

Povereník výživy Dr. Šoltész: Slávna Slovenská národná rada! Keď pán predseda SP Dr. Husák vo svojom výklade tu 7. apríla t. r. oznámil niektoré významné akcie na zaistenie výživy nášho obyvateľstva, stáli sme uprostred obdobia, ktoré znamená dôležitý obrat vo vyživovacej politike Slovenska. Boly to jednak niektoré nové, priaznivé zjavy na poli zabezpečovania dostatočného množstva potravín, t. j. výkupu pôdohospodárskych výrobkov, jednak opatrenia smerujúce k lep-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP