Čtvrtek 7. dubna 1949

Slovenská národná rada 1949

Stenografický zápis

o priebehu 9. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady, ktoré bolo dna 7. apríla 1949 r Bratislave.

 

Obsah:

 

1.

Otvorenie - - - - - - - - - - - - - -

3

2.

Oznámenia Predsedníctva

 
 

Oznámenie neprítomnosti poslancov SNR - - - - - - - -

3

 

Vzdanie sa poslaneckého mandátu posl. Jozefa Fraňu - - - - -

3

 

Udelenie dovoleniek poslancom SNP - - - - - - - - -

3

 

Vyslanie do úsporného a kontrolného výboru poslanca Jozefa Mulára

 
 

namiesto poslanca Marka Smidu, - - - - - - - - -

3

 

do osídľovaného výboru poslanca Františka Knezla namiesto poslanca

 
 

Ľudovíta Gabriela a - - - - - - - - - - -

3

 

do rozpočtového výboru poslanca Martina Lenku namiesto poslanca

 
 

Ľudovíta Feldsama - - - - - - - - - -

3

 

Rozoslaná tlač - - - - - - - - - - - - -

3

 

Rozdaná tlač - - - - - - - - - - - - - -

3

 

Program:

 

1.

Expozé predsedu Sboru povereníkov Dr. Gustáva Husáka v zastúpení

 
 

povereníka výživy o otázkach výživy - - - - - - - -

4

2.

Rozprava o expozé povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy

 
 

Dr. Michala Falťana, ktoré bolo prednesené na 8. zasadnutí Slovenskej národnej

 

rady dňa 28. januára 1949:

 
 

Reč poslanca SNR Bakuľu - - - - - - - - - -

9

 

Reč poslanca SNR Baláža - - - - - - - - - -

11

 

Reč poslanca SNR Stenku - - - - - - - -

14

 

Reč poslanca SNR Dančáka - - - - - - - - - -

15

 

Reč poslankyne SNR C h u ť k o v e j - - - - -

17

 

Reč poslanca SNR Ratkovského - - - - - - - - -

19

 

Reč poslanca SNR Tomášeka - - - - - - - - -

21

 

Reč poslanca SNR Dočkala - - - - - - - - -

22

3.

Zpráva výborov právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového o ná-

 
 

vrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o

 
 

úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov,

 
 

komposesorátov a podobných právnych útvarov:

 
 

Zpravodajca: Dr. Ignác Rendek - - - - - - - - -

25

 

Rozprava o prednesenej zpráve:

 
 

Reč povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy Dr. Michala

 
 

Falťana - - - - - - - - - - - - - -

29

 

Reč poslanca SNR Dr. Brežného - - - - - - - -

36

 

Reč poslanca SNR Poliaka - - - - - - - - - -

37

 

Reč poslanca SNR Komoru - - - - - - - - - -

38

 

Zakľúčenie - - - - - - - - - - - - - -

40

(Začiatok zasadnutia o 11. 23 hod)

Prítomní: Predseda SNR Karol Šmidke.

Podpredsedovia SNR: Anton Granat i e r, Dr. Ivan R o h a ľ - I ľ k i v. František K u b a č.

Členovia Sboru povereníkov:

Predseda Sboru povereníkov Dr. Gustáv H u s á k, podpredseda Sboru povereníkov Jozef Mjartan,

povereníci: Dr. Daniel O k á 1 i, Dr. Ján Púll, Dr. Július Viktory, univ. prof. Dr. Andrej Pavlík, Dr. Jozef Šoltész, Dr. Michal Falťan, Kazimír Bezek, prof. Jozef Lukačovič, František Z u p k a a Milan Polák.

Podpredseda Najvyššieho kontrolného dvora Dr. Miloslav Takáč.

83 poslancov SNR.

Z Kancelárie SNR: prednosta Kancelárie Dr. Vladimír Čičmanec.

Program 9. zasadnutie Slovenskej národnej rady dňa 7. apríla 1949.

1. Expozé predsedu Sboru povereníkov Dr. Gustáva Husáka v zastúpení povereníka výživy o otázkach výživy.

2. Rozprava o expozé povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy Dr. Michala Falťana, prednesenom na 8. zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady dňa 28. januára 1949.

3. Zpráva výborov právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona SNR a úprave spoločenstevného pasienkového majetku urbárskych a podobných právnych útvarov na Slovensku.

Predseda Šmidke (cengá):

Otváram 9. zasadnutie pléna Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa usnášať.

Oznámenia Predsedníctva:

Svoju neprítomnosť na dnešnom zasadnutí ospravedlnili páni poslanci: Roman Kaliský, Mária Lávová, Pavol Ďurovkin, Ľudovít Benada, Alexander Horák, Štefan Gažík, Mária Tvarožková, Pavol Fleischer, Ondrej Gombala a pán podpredseda Slovenskej národnej rady Štefan Kušík.

Oznamujem, že pán poslanec Jozes Fraňo zo zdravotných dôvodov sa vzdal poslaneckého mandátu.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 1 ods. 3 dočasného rokovacieho poriadku udelilo dovolenku pánu poslancovi Ľudovítovi Feldsamovi do 30. júna 1949, pánu poslancovi Ľudovítovi Gabrielovi do 7. júla 1949 a pánu poslancovi Markovi S m i d o v i do 6. augusta 1949.

Oznamujem ďalej, že Klub poslancov Slovenskej národnej rady za Komunistickú stranu Slovenska podľa § 13 ods. 2 dočasného rokovacieho poriadku vyslal do úsporného a kontrolného výboru poslanca Jozefa M u l á r a namiesto poslanca Marka Smidu,

do osídľovacieho výboru poslanca Františka K n é z l a namiesto poslanca Ľudovíta Gabriela a

do rozpočtového výboru Martina L e nk u namiesto poslanca Ľudovíta F e l d s ama.

Konečne oznamujem, že poštou bol rozoslaný návrh Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov.

Na dnešnom zasadnutí bude behom zasadania rozdaná táto tlač:

Zpráva výborov právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o úprave právnych pomerov pasienkového majetku by-

valých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov.

Stenografický záznam o priebehu 8. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady bol rozdaný.

Predseda Šmidke (cengá): Prikročíme k prvému bodu dnešného rokovania, ktorým je:

expozé pána predsedu Sboru povereníkov Dr. Gustáva Husáka v zastúpení povereníka výživy o otázkach výživy. (Potlesk)

Udeľujem mu slovo.

Predseda Sboru povereníkov Dr. Husák:

Slávna Slovenská národná rada, súdruhovia, súdružky, panie a páni!

V posledných týždňoch prebiehajú po Slovensku niektoré významné akcie na zaistenie výživy nášho obyvateľstva. Považujem preto za potrebné informovať Slovenskú národnú radu a verejnosť o niektorých závažnejších otázkach výživy a zásobovania.

Spoločenská a hospodárska prestavba nášho štátu vnáša princíp plánovitosti do každého sektoru, a tedy i do sektoru vyživovacieho. Systém kapitalistickej anarchie odstraňujeme z výroby a je preto pochopiteľné, že i vo výžive ľudu a v distribúcii vyrobených a k dispozícii stojacích potravných článkov potrebné je mať systém, zaručujúci pravidelné a dostatočné zásobovanie obyvateľstva a odpovedajúci celkovým cieľom našej politiky. Celoštátny vyživovací plán sleduje zaistenie dostatočného množstva potravín a ich účelnú a spravodlivú distribúciu medzi obyvateľstvo s tendenciou, aby v priebehu päťročného hospodárskeho plánu zvýšila sa i spotreba potravín a tak zlepšila sa i výživa celého obyvateľstva. Týmito celoštátnymi zásadami rozpracovanými na jednotlivé konkrétne ciele a úlohy je vedená a musí byť vedená i vyživovacia správa na Slovensku. Aký politický význam dôslednému prevádzaniu opatrení vo vyživovacom sektore treba prikladať, vidno najlepšie zo zásadného prejavu prezidenta Republiky na novembrovom zasadnutí ústredného výboru Komunistickej strany Československa.

V dôsledku rozvratného šafárenia činiteľov býv. DS v rezorte výživy prvé tri roky po oslobodení bola výživa obyvateľstva na Slovensku po celé roky jedným z najboľavejších miest. Nieto sporu o tom,

že od februára minulého roku urobili sme značné pokroky vo vyživovacích otázkach: zavádzal sa postupne pevnejší systém výkupu poľnohospodárskych produktov a krok za krokom i systém do distribúcie potravných článkov. V celom rade článkov, ako v múke, cukre, tukoch a niektorých, iných i na Slovensku, práve tak ako v českých krajinách, zaistený bol už pravidelný prídel konzumentom v dávkach i cenách určených vládou. I organizačne istých prokrokov bolo dosiahnuté.

Mali sme však a máme ešte niektoré značné nedostatky, a to predovšetkým vo výkupe živočíšnych produktov a v ich distribúcii. V zásobovaní mäsom, vajcami, mliekom a mliečnymi produktami naše obyvateľstvo, odkázané na prídel, bolo ešte v značnej nevýhode oproti konzumentom západnej časti nášho štátu. Keď skúmame príčiny týchto nedostatkov, zistíme, že nie sú ony azda v nedostatkoch domácich zdrojov, dobytka a pod., ale že sú najmä povahy organizačnej. Že problém spočíva v tom vedieť prebytky vlastných domácich zdrojov správne podchytiť, vykúpiť a spravodlivo distribuovať. Povedal by som teda že je v našej moci a v našich rukách riešenie i tejto naliehavej otázky.

Výkup poľnohospodárskych a živočíšnych produktov postavený bol tohto roku na novú základňu, na základňu dohody s roľníkom, na základňu smluvy o výrobe a o dodávke týchto článkov pre verejné zásobovanie. Tým aj do sektoru výroby poľnohospodárskej a do vyživovacej politiky vnárajú sa momenty plánu, záväzku a systému.

Naliehavou úlohou, ktorú bolo treba riešiť v týchto jarných mesiacoch je výkup poľnohospodárskych, najmä však živočíšnych produktov a pri jeho úspešnom priebehu rozšírenie distribúcie týchto článkov na najširšie kruhy konzumentov.

Pre výkup živočíšnych produktov, a to mäsa, vajec, mlieka, masla, určené boly pre tento rok celkové čísla pre Slovensky, ktoré boly rozvrhnuté na kraje a okresy a tvoria podklad dodávkových smlúv uzatváraných s jednotlivými producentami. Podľa tohto plánu mal výkup prebiehať. Značné nedostatky administratívne pri rozpisoch na niektorých miestach, ako aj nedostatočná pripravenosť organizačná spôsobilý, že prvé mesiace nepriniesly predpokladané výsledky, a v dôsledku

toho i rozšírenie prídelov na celé Slovensko sa oddialilo. Preto z iniciatívy a za významnej pomoci orgánov a funkcionárov KSS, za veľkej aktivity orgánov ľudovej správy prevádzal rezort výživy a vykupovacie orgány v mesiaci marci veľkú akciu na vykúp živočíšnych článkov, najmä masa.

Skúsenosti posledných piatich-šiestich týždňov nám ukazujú, že plán výkupu dobytka je reálny, že je pre produkciu u nás únosný a je i organizačne prevediteľný. Je prevediteľný vtedy, keď je jeho význam chápaný politicky a keď sa prevádza za plnej účasti orgánov ľudovej správy, krajských, okresných a miestnych národných výborov a najmä vyživovacích komisií. Od posledného týždňa vo februári až po prvý týždeň aprílový zlepšovaly sa výsledky z týždňa na týždeň, zlepšovaly sa tak, ako sa učily ľudové orgány starať sa o výkup a o výživu a pínií tak jednu zo svojich veľmi významných úloh. Kým v mesiaci januari tohto roku plán výkupu dobytka bol splnený v hovädzom dobytku na 58 1 % a v ošípaných na 37 5%, vo februári v hovädzom dobytku na 64 8 % a v ošípaných na 54 4%, dosiahli sme v mesiaci marci plnenie výkupného plánu v celoslovenskom priemere v hovädzom dobytku na 118 38 % a v ošípaných na 86. 12%, spolu - pri prepočítaní váh celkový výkup dobytka v mesiaci marci na Slovensku bol splnený na 110 58%. Tu by som chcel poznamenať rozdiel čísel medzi plánom a rozpisami Zprávy, ktoré naša tlač prináša, sú plnením rozpisov na jednotlivé okresy, ktoré sú o niečo vyššie, než je jednotlivý plán na mesiace pre celé Slovensko. Pravda značné nedostatky za január a február plne vyrovnané ešte nie sú. Tieto výsledky ukazujú veľké úsilie politických, štátnych i ľudových orgánov pri výkupe a potvrdzujú reálnosť nášho vyživovacieho a zásobovacieho plánu.

Stretali sme sa na viacerých miestach so sťažnosťami na nesprávne rozpisy, alebo na niektorých miestach i na nesprávny postup orgánov pri rozpisoch alebo aj pri výkupe. Zaiste takýchto nedostatkov je ešte dosť - je však v rukách ľudových orgánov, krajských, okresných a miestnych národných výborov, aby v rámci svojho obvodu odstránily nedostatky a upravily dodávkové povinnosti úmerne k hospodárskym možnostiam a sociálnemu

postaveniu roľníka, tak ovšem, aby celkové dodávkové množstvo okresov a krajov nebolo narušené Celoslovensky výkupné množstvá sú únosné, ako nám to potvrdzuje výsledok sčítania dobytka k 1. januáru t.r, ktorý dosahuje predvojnový stav, ako aj niektoré kontrolné akcie, ktoré potvrdzujú, že ešte stále časť dobytka je na niektorých miestach utajovaná a z evidovania uniká.

Týmito akciami presvedčujú sa i naše ľudové orgány, že je možné i potrebné výkup zvládnuť Marcové výsledky umožníly nám 1. aprílom podstatne rozšíriť okruh osôb zásobovaných mäsom a istou rezervou na zaistenie krytia dávok.

Vo výkupe vajec dosiahli sme v marci tohto roku výsledkov, ktoré sú nielen potešujúce, ale ukazujú aj porozumenie a ochotu rolníckeho obyvateľstva napomáhať výžive ľudu. Kým odhad januárového výkupu bol splnený iba na 74%, vo februári prekročili sme už odhadové množstvo 3 milióny kusov vo výkupe o 1 milión 344 185 kusov, čím výkup bol splnený vo februári na 144%. Na marec bol predpokladaný výkup 10 miliónov kusov Skutočný výkup v tomto mesiaci podľa nie ešte konečných čísel dosahuje 13, 551. 799 kusov, čím bol plán splnený na 135%. Už doterajšie výsledky za prvý kvartál priniesly väčšie množstvá výkupu ako za celý uplynulý rok. Ukázaly sa opäť nesprávnymi pesimistické náhľady niektorých tzv odborných kruhov a ukázalo sa porozumenie roľníckeho obyvateľstva. Ťažkosti organizačné a technické vo výkupe, v skladovaní a preprave vajec, ktoré na niektorých miestach spôsobilý, dosť zlej krve, sa urýchlene odstraňujú. Marcové výsledky výkupu vajec umožňujú nám od 1. apríla t. r. i v tomto dôležitom výživnom článku poskytnúť prídel v oveľa širšom rozsahu.

Vo výkupe mlieka od začiatku roku pozorujeme stúpajúcu tendenciu V januári priamy výkup cez sberne dosiahol 6 miliónov 418 143 litrov, t j 124% plánu, vo februári už 7.031 204 litrov, t. j. 128% pianu a v marci podľa ešte neúplných čísel 7, 868587 litrov, t i 131% plánu A ako z týchto čísel vidno, má stále stúpajúcu tendenciu. Vo výkupe sedliackeho masla sme vážne pokulhávali, ale postupne i tu sa výkup zlepšuje, i keď stále ešte plánovaných množstiev nedosahuje. Vo výkupe a distribúcii mlieka a mliečnych

výrobkov dôležité je organizovane podchytiť i tie obce, kde ešte rozmiestenie mliekárni a technické vybavenie nedovoľuje priamy výkup a distribúciu organizovať. Celkove možno povedať, že i vo výkupe mlieka a mliečnych výrobkov je pozoruhodné zlepšenie, ktoré tiež sa prejaví v zlepšenom zásobovaní obyvateľstva.

Popri sústavnom a ďalšom prevádzaní výkupu spomenutých živočíšnych článkov stojí pred vyživovacou správou naliehavo výkup zemiakov z minuloročnej úrody jednak pre potreby konzumentov, jednak pre veľkovýkrmne, škrobárne a liehovarnícky priemysel. Rozpísané kontingenty zemiakov v minulom roku splnené boly v jesennej časti na 67. 4% a z množstva celého hospodárskeho roku, iba asi na 45%, tedy v podstate nízko. V týchto dňoch rozbieha sa výkup jesenných zemiakov po všetkých okresoch a potrebné je so všetkou starostlivosťou ho sledovať, organizovať, podporovať, aby sme potreby vyššie uvedené zavčasu vedeli zaokryť. Vyživovacia správa robí prípravy pre výkup poľnohospodárskych produktov z tohoročnej úrody, aby výkup zeleniny, ovocia, skorých a poloskorých zemiakov, ako aj obilia prebiehal hladko a aby sme boli organizačne pripravení a nebolo potom porúch v zásobovaní obyvateľstva.

V priebehu mesiaca marca robili sme prípravy na podstatné rozšírenie zásobovania obyvateľstva, najmä v mäse, mäsových výrobkoch a vajciach. Kým v minulých mesiacoch prídel mäsa dostávalo obyvateľstvo, mimo prednostného sektoru (ako sú nemocnice, soc. ustanovizne, prilepšovacie dávky a pod. ), iba v 235 obciach na Slovensku, rozšírili sme teraz od začiatku apríla pravidelné zásobovanie mäsom na celé Slovensko, na všetky jeho obce tak, že okrem samozásobiteľov všetky deti a mládež do 20 rokov a všetky osoby v námezdnom a služobnom pomere a ich rodiny sú a budú mäsom pravidelne zásobované; to znamená nielen rozšírenie okruhu zásobovaných osôb, ale i mimoriadne opatrenia organizačné, keď uvážime, že po prvý raz na Slovensku vo všetkých jeho obciach zavádza sa organizovaný prídel mäsa. Na zaistenie prevedenia tohto významného usnesenia vo výžive obyvateľstva potrebný bol celý rad úsporných opatrení tam, kde sa mäsom plytvalo, alebo kde boly kanály pre únik mäsa na čierny trh. Preto boly doplnené

doterajšie ustanovenia o súkromných zakálačkách, o výrobe mäsiarskych a údenárskych výrobkov, o výsekových a výrobných stratách mäsa, o podávaní jedál v reštauráciách, úsporné opatrenia pri prilepšovacích dávkach, v soc. ustanovizniach a pod. Niektoré z týchto opatrení budú prechodného rázu a majú v podstate umožniť plynulý rozbeh novej distribúcie mäsa, niektoré budú trvanlivejšieho rázu.

Tu nám treba uvítať akciu Revolučného odborového hnutia, ktorá mala pomôcť a aj pomohla skutočne pri úsporách v zásobovaní zamestnanectva a treba pozitívne hodnotiť rozhodnutia zamestnanectva tých závodov, kde sa zriekli základných dávok mäsa pre zamestnancov, ktorí si sami ošípané zabíjali.

K 1. aprílu vydávané boly 3-mesačné potravinové lístky. Použili sme tejto príležitosti a poverili sme orgány nasej ľudovej správy, najmä miestne a okresné vyživovacie komisie, aby prekontrolovaly soznamy samozásobiteľov a konzumentov a vylúčily z verejného zásobovania osoby v mase, múke, tukoch a ostatných článkoch, ktoré sú zásobované z vlastného hospodárstva, alebo z vlastných zdrojov. Táto akcia administratívneho poriadku po našich okresoch a obciach, ktorá si vyžiadala veľa energie a starostlivosti našej ľudovej správy, skončila úspešne a podľa predbežných zpráv možno dnes už povedať, že máme vo vydávaní lístkov v prídele potravných článkov oprávneným konzumentom ďaleko väčší poriadok, ako tomu bolo v minulosti. Iba takto bolo možné obmedziť plytvanie pridelenými potravinami, zneužívanie prídelov a tým aj súčasne pravidelné a plynulé zásobovanie konzumentov.

Chcel by som tu ešte zdôrazniť, že predbežne nebolo možné zaviesť zásobovanie mäsom pre dospelé osoby nad 20 rokov, ktoré nie sú v námezdnom alebo služobnom pomere. Že však tento zjav považujeme za výslovne prechodný a len čo to celková bilancia práce dovolí, rozšírime prideľovanie mäsa a ostatných článkov na celé obyvateľstvo, pokiaľ samozrejme nie je zásobované z vlastných zdrojov.

V distribúcii vajec od 1. apríla t. r. môžeme zaznamenať tiež podstatné zlepšenie. Kým v minulých mesiacoch okrem prednostnej potreby vajcia boly prideľované konzumentom iba v 128 obciach na

Slovensku, rozšírili sme 1.apríla prídel pre všetky deti a mládež do 20 rokov a pre všetky osoby v námezdnom alebo služobnom pomere a ich rodiny - samozrejme okrem samozásobiteľov - na celé územie Slovenska. Poznamenať sa žiada, že pri týchto distribučných opatreniach ide nielen o rozšírenie okruhu konzumentov, ale aj o zaručené krytie tých priznaných dávok. Dobré plnenie výkupu umožňuje i v tomto dôležitom potravnom článku pri vajciach značné rozšírenie a tak ako pri mase i tu má vyživovacia sprava v programe rozšíriť prídel vajec na všetko obyvateľstvo okrem samozasobiteľov.Pre ťažkosti v skladovaní výnimočne dáva sa prídel v mesiaci apríli na dva mesiace odrazu, tie na apríl a máj, aby sme zvládli pre technické ťažkosti dobre jarný výkup.

V mlieku a mliečnych výrobkoch chceme čím skôr zlepšiť dnešný stav zásobovania. Veľkou prekážkou tu je nedostatočné technické vybavenie, rozmiestnenie mliekární a pod. Už teraz v týchto týždňoch bolo rozšírené zásobovanie mliekom v niektorých obciach a vyživovacia sprava v najbližšej dobe, snáď v najbližších dňoch, predloží Sboru povereníkov návrh podstatného zlepšenia zásobovania mliekom nielen deti, ale i mestských centier a najmä priemyslového zamestnanectva.

I v niektorých iných článkoch čiastočne zlepšenie je už v behu, napr prídel čokolády pre všetku mládež, pomaranče a pod. V tieto dni dávajú sa do distribúcie cez hostince i obchody primerané množstvá liehovín a vína, aby i tu doterajšie distribučné nedostatky boly aspoň čiastočne prekonané.

Nechcem sa v tejto zpráve podrobnejšie zaoberať s problémami priemyslu výživy. Chcem iba zdôrazniť, že jeho výroba po stránke množstva i kvality bude prispôsobená a kontrolovaná tak, aby prispievala významnejšie k výžive obyvateľstva ako doteraz a aby odpadly niektoré sťažnosti, najmä na kvalitu výrobkov.

Od polovice februára tohto roku v niektorých mestách Slovenska zavedený bol voľný trh, resp predal potravín za zvýšené pevné ceny, ktorý umožňuje nákup voľných potravín v št. obchodoch.Tým sa umožňuje pri zvýšenom pracovnom výkone zaopatriť, si potraviny mimo prídelu. Zlepšime dotovanie voľného trhu a čiastočne rozšírime i počet jeho predajní. Doterajšie výsledky ukazujú značný záujem

obyvateľstva o tento nový typ predaja potravín.

Významnou zmenou v posledných týždňoch je presun značnej časti agendy vyživovacej správy na ľudovú správu - na krajské, okresné a miestne národné výbory. Dobudovali sme zhruba referát pre výživu na krajských národných výboroch a sverili mu veľkú časť starostlivosti o výkup a zásobovanie. Najmä konkrétna distribučná agenda pôjde cez kraje a v nich bude vybavovaná I okresné národné výbory dostávajú zodpovednejšiu úlohu pri výžive obyvateľstva a preto sme posilnili ich pracovníkov okresnými vyživovacími referentami a musíme doplniť ich nedostatočný aparát, aby svoje úlohy mohly zvládnuť. Dokončuje sa tak decentralizácia statnej správy, zvyšuje sa konpetencia a ovšem i zodpovednosť našich ľudových orgánov. Doterajšie skúsenosti najmä za posledné mesiace, sú veľmi kladné a treba povedať, že v podstate tak pri výkupe ako aj pri opatreniach distribučných, administratívnych, pri zavádzaní poriadku a systému do výživy obyvateľstva sa krajské národné výbory i okresné národné výbory a vyživovacie komisie všetkých stupňov ukázaly významným pomocníkom a organizátorom výživy nášho obyvateľstva.

Záverom k tejto zpráve o niektorých opatreniach v obore výživy obyvateľstva chcel by som zdôrazniť.

1) Musíme sústavne vniesť a vnášať plánovitosť a systém do výkupu poľnohospodárskych a živočíšnych výrobkov i do výroby potravných článkov, aby vyživovacia sprava, ľudové orgány, výkupné a distribučné spoločnosti sústavne, plynulé a presne prevádzaly plán a aby tak bez porúch bolo i zásobovanie obyvateľstva . S týmto výkupným a distribučným systémom je treba počítať ako s trvalejším zjavom. Jeho uvoľnenie je možné iba postupne podľa vzrastu výroby a pri zaistení existenčných potrieb celého obyvateľstva, najmä námezdné pracujúceho. Podľa výsledku úrody a celkovej bilancie možno budú neskoršie niektoré prebytky článkov alebo niektoré potraviny uvoľnené. V každom prípade však systém odpovedajúci plánovitému hospodárstvu, pravidelný výkup zostane u nás podkladom i budúcich nesení.

2) Výkupu poľnohospodárskych článkov a živočíšnych produktov potrebné je ve-

novať stálu a sústavná pozornosť tak v

úradoch centrálnych, ako aj v orgánoch ľudovej správy všetkých stupňov, zdokonaľovať doterajší postup, odstraňovať nedostatky a správne politicky rozvrhnúť miestne i časové dodávkové úlohy tak, aby spojenectvo robotníctva s malým a stredným roľníctvom bolo upevnené, aby sme pri plnení vyživovacích úloh plnili i veľké politické úlohy na našej ceste k socializmu.

3) V distribúcii potravných článkov všetkého druhu potrebné je stále dbať úspornosti dobrého hospodárenia s výrobkami a vykúpenými množstvami. Potrebná je proste spravodlivá distribúcia pre konzumentov oprávnených a pevný administratívny poriadok na miestnych a okresných národných výboroch, v sociálnych i zdravotných inštitúciách, vo veľkodistribúcii a malodistribúcii, závodných kuchyniach a pod.

4) Orgány našej ľudovej správy majú si urýchlene osvojiť celú problematiku výroby, výkupu a distribúcie potravných článkov, aby mohly samy podľa smerníc, daných vyživocou správou, pružne, rýchle, politicky a spravodlivo vyživovaciu politiku prevádzať. V tomto smysle najmä vyživovacím komisiám, miestnym i okresným, je potrebné venovať osobitnú starostlivosť, lebo ony sú na poli výživy významným inštrumentom štátnej politiky i ľudovej samosprávy.

5) Zvýšenú pozornosť budeme venovať kontrole prevádzania výkupu i distribúcie, aby sme mali istotu, že zásady vyživovacej politiky a opatrenia vlády a Sboru povereníkov sú všade dôsledne prevádzané. Niektoré kontrolné opatrenia v obciach a okresoch ukázaly mnohé slabiny pri vydávaní zakáľacích listov, evidencii dobytka, v soznamoch samozásobiteľov a konzumentov, i v samom výkupnom a distribučnom aparáte. Preto správnym politickým i odborným inštruovaním orgánov, ale i dôslednou kontrolou musíme tieto nedostatky urýchlene odstrániť.

6) Všetky opatrenia v obore výživy ľudu, smerujú k jednému cieľu: zaistiť pracujúceho človeka v jeho najsúrnejších zásobovacích potrebách, odbremeniť ho od denných starostí o výživu svojej rodiny a umožniť mu tak plný pracovný výkon vo výrobe a v zamestnaní. A táto starostlivosť o pracujúceho človeka musí stáť v popredí nášho úsilia a snaženia vo vyživo-

vacej politike, aby každý mal istotu, že pri riadnom plnení svojich úloh, bude tiež. riadilo zásobený, aby sa plne obnovila dôvera obyvateľstva v stálosť a pevnosť zásobovacieho systému.

Slávna Slovenská národná rada! Opatreniami, ktoré som ťa spomínal, zďaleka nekončia úlohy našej vyživovacej správy. Výkupné a zásobovacie akcie, ktoré sú v behu, ako aj niektoré dobré výsledky za mesiac marec nesmú nás uspať vo vedomí, že je už všetko v poriadku. Povedal by som, že opatrenia doteraz prevádzané sú začiatkom a dobrým štartom k celkovej konsolidácii distribučnej a vyživovacej politiky, že sú dobrým začiatkom k celkovej náprave. V priebehu tohto roku musíme dosiahnuť v plnom rozsahu takého zásobovania obyvateľstva, a to vo všekých článkoch, ako vláda pre jednotlivé kategórie obyvateľstva určila. To znamená mobilizovať vlastné zdroje, vyčerpať prebytky v jednotlivých druhoch poľnohospodárskych a živočíšnych produktov, lepšie organizovať výkup i distribúciu, zdokonaliť a spresniť chod celého aparátu a urobiť starostlivosť o výživu obyvateľstva vecou celého obyvateľstva, všetkých politických miest, všetkých ľudových orgánov. To sú úlohy, ktoré po celý tento rok musia upútavať našu pozornosť. Máme možnosť výživu obyvateľstva zabezpečiť. Je však potrebné zvládnuť politicky i organizačne túto úlohu a svedomite ju prevádzať. Ja mám pevnú vieru po skúsenostiach posledných týždňov, že zlepšenie v zásobovaní obyvateľstva na Slovensku je trvalé a že sa bude sústavne rozširovať a za podpory nášho pracujúceho ľudu že i túto úlohy úspešne vyriešime. (Potlesk)

Predseda Šmidke:

Ďakujem pánu predsedovi Sboru povereníkov za jeho prejav a oznamujem, že podľa usnesenia Predsedníctva rozpravu o tomto expozé dá Predsedníctvo na program jedného z najbližších zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady.

Predseda Šmidke (cengá):

Prikročíme k druhému bodu programu, ktorým je:

rozprava o expozé pána povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy Dr. Michala Falťana, ktoré bolo prednesené na 8. zasadnutí Slovenskej národnej rady dňa 28. januára t. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP