Sobota 18. prosince 1948

16

7. zasadnutie SNR dňa 18. decembra 1948

ké reprodukčné hudobné telese. Orche-
strálnej hudby sa dožadujúce publikum do-
stáva na druhej strane záruku, že tuto hud-
bu bude mať možnosť pravidelne počúvať
nielen v Bratislave, ale prakticky na celom
Slovensku. Konečne je tu po prvý raz mož-
nosť, že symfonická hudba neostane vyhra-
dená iba pre určitú spoločenskú kastu, ale
že budú mať k nej prístup najširšie vrstvy
pracujúceho ľudu. V tomto by tak asi spo-
číval význam osnovy zákona o Slovenskej
filharmónii. Nechcem sa tu podrobne zaobe-
rať programom a budúcou činnosťou Slo-
venskej filharmónie, urobili tak dostatoč-
ne páni poslanci, respektíve pani poslanky-
ňa predomňou Považujem však za potreb-
né zdôrazniť jednu skutočnosť. Rozvoj u-
meleckej tvorby, šírenie umenia i hudobné-
ho, jeho popularizácia prestáva byť dnes
vecou náhody, ochotníckeho úsilia alebo
blahosklonnosti zámožných mecénov, ale
stáva sa aj významnou súčiastkou štátnej
politiky, ktorá u nás smeruje nielen k ma-
teriálnemu, ale aj ku kultúrno-umeleckému
dvíhaniu životnej úrovne širokých vrstiev
ľudu. Treba si uvedomiť jedno, a nech si
uvedomia aj slovenskí umelci. V tomto
prípade hudobní skladatelia, že len vďaka
tejto štátnej politike môžeme dnes hovoriť o
Slovenskej filharmónii ako o hotovej veci.
Chceli sme ju mať v Bratislave už aj v mi-
nulosti. Rozvoj slovenského umeleckého ži-
vota po prvej svetovej vojne vytvoril pre
toto hudobné teleso potrebné predpoklady
a slovenskí kultúrni pracovníci zvádzali o
ne tuhé boje, no bez výsledku. Vznikla síce
aj za prvej Republiky v Bratislave inštitú-
cii, ktorá mala meno Slovenská filharmó-
nia, no bol to súbor ochotnícky, robil, čo
mohol, podnikali zájazdy na vidiek, ale na-
koniec ho postihol osud vačšiny ochotníc-
kych podujatí, zanikol, rozpadol sa.

Za lužnú prácu vykonaly tu tiež orchester
Národného divadla a najmä orchester pri
Bratislavskom rozhlase, ktoré sa hrdinsky
podobraly na úlohu vykonávať poslanie pro-
fesionálneho symfonického orchestra. Robi-
ly to dobre, no ani toto provizórium nemo-
hlo trvať na veky. Slovenská filharmónia
znamená koniec improvizácie a slovenská
hudba dostáva teleso, ktoré jej bude slúžiť
a bude ju reprezentovať. Veríme, že dôstoj-
ne. Poslanie Slovenskej filharmónie nebude
ľahké, ale bude vznesme. Nazdávame sa
totiž, že bude nielen reprezentovať, ale po
správnej línii a duchu nášho nového života,
odpovedajúcej línii, hudobný rozvoj na Slo-

vensku usmerňovať. Slovenská filharmónia
nemá byť len dokonalým reprodukčným te-
lesom, ona musí súčasne vykonávať funkciu
ukazovateľa v slovenskej hudobnej tvorbe.
Samozrejme, že neostane iba výlučným te-
lesom na predvádzanie diel slovenských skla-
dateľov, ale že bude na umeleckej úrovni
reprodukovať tiež diela skladateľov sveto-
vých, najmä však slovanských Druhým o-
právneným požiadavkom je, aby Slovenská
filharmónia sústredila na seba pozornosť
celého Slovenska, nielen hudobne vyspelej-
šej Bratislavy, načo majú slúžiť jej pravi-
delné zájazdy na slovenský vidiek. Ide naj-
mä o to, aby sa Slovenskej filharmónii na-
ozaj podarilo preniknúť medzi široké vrst-
vy pracujúceho ľudu, ako to návrh zákona
v § 2 výslovne hovorí. Nie je to ľahká vec,
ale je určite uskutočniteľná, len treba ísť na
to poctivo, aby všetky naše reči o socializá-
cii umenia neostaly len rečami. Socializá-
cia umenia je predovšetkým to, aby sa u-
menie, a platí to aj o symfonickej hudbe, sta-
lo majetkom celého národa, najmä pracujú-
ceho ľudu, ktorý za svoju poctivú prácu
má na to rozhodne plné právo. Keď sa to
podarilo v Sovietskom sväze, prečo by to
nešlo aj u nás a tam začali, so socializáciou
umenia pred 30 rokmi, rozhodne za horších
predpokladov všeobecnej vzdelanosti, než aké
máme tu my. Mnohí naši ľudia sa napríklad
nevedeli dosť načudovať, keď po prechode
frontu v rozhovore s obyčajným vojakom
Červenej armády - v civile robotníkom -
dotkli si náhodou otázok hudby Aké o-
hromné znalosti a hudobné vzdelanie ten o-
byčajný sovietsky človek prejavil. A nepo-
znal len celé diela súčasných sovietskych
skladateľov, ale aj cudzích pučnúc od kla-
sikov. A toto musí byť veľkým a vznešeným
cieľom nielen Slovenskej filharmónie a hu-
dobnej tvorby, ale celej nasej kultúrnej po-
litiky vo všetkých umeleckých oblastiach.
No, majetkom širokých vrstiev ľudu môže
sa stať len také umenie, ktoré má čosi a vie
čosi tomu ľudu povedať.

Založenie Slovenskej filharmónie zaväzu-
je našich hudobných skladateľov, aby svojou
tvorbou v budúcnosti nestratili kontakt, so
skutočným životom. Nech sa neboja, že to
sníži umeleckú hodnotu ich tvorby, ak ich
symfónie budú mať čosi spoločného a budú
rezonovať s tou symfóniou, ktorá už dnes
zvučí v našich fabrikách a na našich po-
liach.

Slávna Slovenská národná rada! Som rad,
keď mi pripadla úloha oznámiť z tohoto


7. zasadnutie SNR dňa 18. decembra 1948.

17

miesta, že Klub poslancov 73 stranu Sloven-
skej obrody, bude hlasovať za prijatie záko-
na o Slovenskej filharmónii tak, ako ho
právny a kultúrny výbor pre plénum pri-
pravil. (Potlesk)

(Predsedníctva sa ujal podpredseda SNR
František Kubač o 10. 45 hod)

Podpredseda SNR František Kubač:
Ďalší sa prihlásil pán poslanec Ján Šot-
kovský.

Dávam mu slovo

Poslanec SNR Ján Šotkovský:

Slávna Slovenská národná rada!

Keď mám v mene poslancov Strany slo-
body zaujať stanovisko k návrhu zákona
Sboru povereníkov o Slovenskej filharmó-
nii, prichádza mi na um skutočnosť, že
slovenský národ je vo svete známy medzi-
iným aj ako národ milujúci umenie, ako
národ hudby. Týmto zákonom plníme teda
ten ďalšiu povinnosť voči nemu, keď dáva-
me hudobnému umeniu moderné, štátom za-
bezpečené prostriedky.

Rast duchovného života na Slovensku vy-
nútil si pre zabezpečenie kultúrneho živo-
ta vysokej úrovne doplnenie vysokých škôl,
umeleckých ústavov a je prirodzené, že pri
tomto organizovaní sme nemohli obísť ani
hudbu, ako jedného z najcharakteristickej-
ších reprezentantov slovenského tvorivého
génia. Dve hudobné telesá, ktoré doteraz
reprezentovaly našu hudbu, orchester Ná-
rodného divadla a veľký rozhlasový orche-
ster, nemohly už pre svoje zaneprázdnenie,
zvládnuť všetky úlohy, ktoré od modernej
hudby očakávame. Je preto prirodzené, že
na pôde Slovenskej národnej rady, v snahe
vraziť všetky prirodzené vlastnosti a sily
nášho národa, splňujeme aj toto dielo, kto-
rého výsledkom je zákon SNR podľa ná-
vrhu Sboru povereníkov o Slovenskej fil-
harmónii. Slovenská filharmónia stane sa
predovšetkým doma rozširovateľom hudob-
ného umenia slovenského, slovanského a
svetového vôbec. Na medzinárodnom fóre
bude reprezentovať a veríme aj úspešne
konkurovať ostatným hudobným telesám so
staršou tradíciou. Napokon Slovenská fil-
harmónia stane sa najvýraznejším tlmoční-
kom našej hudby, bude vhodným podneco-
vateľom pre slovenské symfonické skladby
a v nej sa bude odrážať hudobný génius
slovenského národa.

Tu doma bude Slovenská filharmónia vy-

chovávať hudobné publikum medzi najšir-
šími vrstvami našej pracujúcej pospolitosti
a popri ostatných druhoch umenia stane sa
dôležitým obohacovateľom nášho života.

Z tohto hľadiska vítame návrh zákona bez
výhrad, vyslovujeme mu svoju dôveru v
presvedčení, že všetky osobné, hmotné a
finančné investície prinesú mnohonásobné
ovocie a aj na poli hudobnom získajú nášmu
národu, tu v srdci Európy a na križovatke
národov, reprezentačné postavenie.

Záverom vyslovujem želanie, aby Povere-
níctvo školstva, vied a umení, ktorému bude
Slovenská filharmónia podliehať, splnilo
svoje úlohv úspešne na slávu slovenskej a
slovanskej hudbv. (Potlesk)

Podpredseda SNR František Kubač:
Keďže ďalší rečníci nie sú prihlásení, roz-
prava je skončená a prikročil jeme k hlaso-
vaniu.
Dávam hlasovať

o zákone Slovenskej filharmónii.

Kto súhlasí s návrhom tak, ako ho páni
zpravodajci predniesli, nech zdvihne ruku
Ďakujem.

Zisťujem, že Slovenská národná rada
schválila tento zákon podľa návrhu výbo-
rov právneho, kultúrneho a rozpočtového,
predneseného pánmi zpravodajcami.

Nasleduje piaty bod programu, ktorým je

zpráva imunitného výboru o žiadosti Po-
vereníctva vnútra o udelenie súhlasu k prie-
stupkovému trestnému pokračovaniu proti
poslancovi Slovenskej národnej rady Micha-
lovi Špakovi.

Zpravodajcom je pán poslanec Jozef Doč-
kal.

Dávam mu slovo.

Poslanec SNR Jozef Dočkal:
Slávna Slovenská národná rada!
Povereníctvo vnútra požiadalo v smysle
§ 16 policajného trestného poriadku! Sloven-
skú národnú radu o udelenie súhlasu podľa
§ 45 ods. 1 Ústavy k priestupkovému trest-
nému pokračovaniu proti poslancovi Slo-
venskej národnej rady Michalovi Špakovi
pre zásobovací priestupok podľa § 5 zák č.
100/1942 Sl. z. Zo spisového materiálu imu-
nitný výbor zistil, že poslanec Slovenskej
národnej rady Michal Špak mal sa uvedené-
ho priestupku dopustiť tým, že ako obchod-
ník pri vyúčtovaní potravín vydaných na


18

7. zasadnutie SNR dňa 18. decembra 1949.

ústrižky v 30, 34. 35 a 37 zásobovacom
období neuvádzal na listy papierov, na kto-
rých sú nalepené ústrižky potravných líst-
kov, počet, váhu a úhrnnú hodnotu nale-
pených ústrižkov.

Imunitný výbor rokujúc na svojej schô-
dzke dňa 12. novembra t. r. o požiadaní
Povereníctva vnútra č. 21. 164 zo dňa 10.
septembra t. r. usniesol sa navrhnúť Slo-
venskej národnej rade, aby podľa § 45 ods.
1 Ústavy nedala súhlas k priestupkovému
trestnému pokračovaniu proti poslancovi
Slovenskej národnej rady Michalovi Špa-
kovi, pretože priestupok proti zásobovacím
predpisom jemu za vinu kladený je iba rázu
formálneho a jeho spáchaním nebolo nijako
narušené plynulé zásobovanie obyvateľstva.

Podpredseda SNR František Kubač:
Nasleduje rozprava o prednesenej zpráve
Kto sa hlási k slovu?

Pretože sa k slovu nikto neprihlásil, roz-
prava odpadá a nasleduje hlasovanie.
Dávam hlasovať

o návrhu imunitného výboru, aby
Slovenská národná rada podľa § 45 ods.
1 Ústavy nedala súhlas k priestupkové-

mu trestnému pokračovaniu proti po-
slancovi Michalovi Špakovi.

Kto súhlasí s návrhom tak, ako ho pán
zpravodajca predniesol, nech zdvihne ruku.

Ďakujem.

Zisťujem, že Slovenská národná rada
podľa 45 ods. 1 Ústavy nedala súhlas k
priestupkovému trestnému pokračovaniu
proti poslancovi Michalovi Špakovi.

Tým je program dnešného plenárneho
zasadnutia vyčerpaný.

Oznamujem, že najbližšie zasadnutie plé-
na Slovenskej národnej rady svolá Predsed-
níctvo písomne

Zasadnutie zakľučujem.

(Koniec: 10. 50 hod. )

Číslo: 11. 576/prez. -2/1948.

Za správnosť tesnopiseckého zápisu:

Prednosta Kancelárie
Slovenskej národnej rady:

Dr. Čičmanec v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP