Čtvrtek 29. července 1948

Slovenská národná rada 1948

Stenografický zápis

o priebehu 3. zasadnutia pléna Slovenskej
národnej rady, ktoré bolo dňa 29. júla 1948 v Bratislave

Obsah:

1. Otvorenie....... 3

2. Ospravedlnenie neprítomných.... 3

3. Vytvorenie Klubu poslancov Slovenskej národnej
rady za Komunistickú stranu Slovenska..... 3

4. Vytvorenie Klubu poslancov Slovenskej národnej
rady za Stranu slovenskej obrody ....... 3

5. Oznámenie funkcionárov výborov....... 3

6. Rozdaná tlač .............. 3

7. Rozprava o prednesenom vyhlásení predsedu Sboru
povereníkov, ktoré odznelo dňa 28. júla 1948 na ple-
nárnom zasadnutí:

reč poslanca SNR Ing. Samuela Takáča......................... 4

Dr. Jozefa Kyselého..... 8

Jozefa Viceníka...... 12

a pov. pôšt Alexandra Horáka. 15

Fraňa Kráža........ 21

Jozefa Dočkala: ..... 22

Heleny Bachratej.... 25

Pavla Poláka...... 28

Antona Komoru..... 29

Ondreja Beňu.... 31

8. Schválenie programového vyhlásenia predsedu Sboru
povereníkov...............31

9. Zpráva výborov právneho, kultúrneho a rozpočtového
o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona
o Národnej galérii.


Zpravodajca: źudovít Bortel.........32

Reč poslanca SNR Michala Chorvátha......33

10. Zpráva výborov právneho a hospodársko-sociálneho
o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona o zá-
niku reálnych živností kominárskych.

Zpravodajca: Dr. Ignác Rendek........35

11. Zpráva výborov právneho a rozpočtového o návrhu
poslanca źudovít Benadu a spoločníkov na vydanie
zákona, ktorým sa mení nariadenie o platoch a dovo-
lenke členov Slovenskej národnej rady.

Zpravodajca: Martin Macúch........ 36

12. Zakžúčenie ...............36


Stenografický zápis o priebehu 3. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady,
ktoré bolo dňa 29. júla 1948 v Bratislave.

Začiatok: 9. 30 hod.

Prítomní:

Predseda SNR Karol Šmidke; podpred-
sedovia SNR Štefan Kušík, Anton Gra-
natier, Dr. Ivan Rohaž-Ižkiv a František
Kubač.

96 poslancov SNR.

Členovia Sboru povereníkov: Predseda
Sboru povereníkov Dr. Gustáv Husák, po-
vereníci: Dr. Ján Púll, doc. Dr. Andrej
Pavlík, Dr. Jozef Šoltész, Dr. Michal Fal-
ťan, Kazimír Bezek, prof. Jozef Lukačovič,
Alexander Horák, František Zupka, Milan
Polák a Michal Chudík,

Plénu predsedal predseda Slovenskej
národnej rady Karol Šmidke.

Predseda Šmidke: (cengá)

Otváram 3. zasadnutie pléna Slovenskej
národnej rady a zisťujem, že Slovenská
národná rada je spôsobilá sa usnášať.

Ospravedlnenie neprítomných.

Svoju neprítomnosť na tomto zasadnutí
ospravedlnili páni poslanci: povereník
Dr. Július Viktory, plukovník Dr. Anton
Rašla, Štefan Šebesta a Dr. Vladimír Brež-
ný.

Oznamujem, že poslanci Slovenskej
národnej rady za Komunistickú stranu
Slovenska vytvorili Klub poslancov Slo-
venskej národnej rady za Komunistickú
stranu Slovenska s týmito funkcionármi:

predseda

poslanec, povereník Kazimír Bezek,

I. podpredseda

poslanec źudovít Beneda,
II. podpredseda

poslankyňa Irena Ďurišová,
III. podpredseda

poslanec Anton Komora a
jednatež poslanec Štefan Gažík.
Poslanci Slovenskej národnej rady za
Stranu slovenskej obrody vytvorili Klub
poslancov Slovenskej národnej rady za
Stranu slovenskej obrody s týmito funk-
cionármi:

predseda poslanec a podpredseda Slo-
venskej národnej rady Anton Grana-
tier,

podpredseda poslanec Dr. Jozef Kyselý a
jednatež poslanec Dr. Ján Benko

Na včerajších ustavujúcich schôdzkach
vyvolily si výbory týchto činovníkov:

právny výbor:

za predsedu plukovníka Dr. Antona
Rašlu,

za podpredsedu Dr. Jozefa Kyselého a
za zapisovateža Štefana Kálaia;
hospodársko-sociálny výbor:

za predsedu Ing. Samuela Takáča,
za podpredsedu Helenu Bachratú a
za zapisovateža Šimona Firáka;

rozpočtový výbor:

za predsedu Dr. Vladimíra Brežného,
za podpredsedu Jozefa Forinta a
za zapisovateža Martina Macúcha;

kultúrny výbor:

za predsedu Fraňa Kráža,

za podpredsedu Michala Chorvátha a

za zapisovateža Dezidera Benaua.

Rozdaná tlač.

Oznamujem ďalej, že na dnešnom za-
sadnutí bola rozdaná táto tlač:

Zpráva výborov právneho, kultúrneho
a rozpočtového o návrhu Sboru poverení-
kov na vydanie zákona o Národnej ga-
lérii.

Zpráva výborov právneho a hospodár-
sko-sociálneho o návrhu Sboru poverení-
kov na vydanie zákona o zániku reálnych
živností kominárskych.

Zpráva výborov právneho a rozpočto-
vého o návrhu poslanca źudovíta Be-
nadu a spoločníkov na vydanie zákona,
ktorým sa mení nariadenie o platoch a do-
volenke členov Slovenskej národnej rady.

Predseda SNR Karol Šmidke (cengá):
Prikročíme k prvému bodu dnešného
rokovania, ktorým je

rozprava o prednesenom vyhlásení pred-
sedu Sboru povereníkov, ktoré odznelo
na včerajšom druhom plenárnom zasad-
nutí.

K rozprave sa prihlásili títo páni po-
slanci:

Ing. Samuel Takáč, Dr. Jozef Kyselý,
Jozef Viceník, povereník Alexander Ho-
rák, Fraňo Kráž, Jozef Dočkal, Helena

3


Bachratá, Pavol Poliak, Anton Komora a
Ondrej Beňo.

Udežujem slovo prvému rečníkovi, pá-
nu poslancovi Ing. Samuelovi Takáčovi.

Poslanec SNR Ing. Samuel Takáč:

Slávna Slovenská národná rada!

Dovožte mi, aby som pri príležitosti
prvej schôdzky Slovenskej národnej rady
doplnenej na základe výsledku volieb 30
mája t. r .a ustavenej na základe novej
Ústavy Československej republiky z 9.
mája povedal v rámci rozpravy o progra-
movom vyhlásení nového Sboru poverení-
kov niekožko slov v mene komunistic-
kých poslancov Slovenskej národnej rady.

Chcel by som úvodom zhodnotiť vývoj
od oslobodenia v máji 1945 až do dneška
a potom naznačí i hlavné povinnosti a úlo-
hy, ktoré pred nami stoja.

Doba od oslobodenia v máji 1945 až do
februára 1948 bola vyplnená urputným a
húževnatým zápasom medzi silami reakcie
reprezentovanej zvyškami kapitalistov,
vežkostatkárov, vežkoobchodníkov a poli-
tických špekulantov na jednej strane a
silou pracujúcich žudí miest a dedín na
druhej strane. Šlo v podstate o to, či ob-
novená Československa republika bude sa
vyvíjať tak, ako si to prial žud a ako mu
to sžúbila aj prvá vláda vo svojom Košic-
kom vládnom programe. Šlo o to, či ob-
novená Republika bude naozaj žudovo-
demokratickou republikou pokrokovou,
republikou, ktorá sa bude pozvožne, ale
pritom bezpečne stávať viac a viac socia-
listickou. Reakcionári dúfali, že sa im po-
darí zmeniť tento vývoj, že sa im podarí
zvrátiť vývoj od socializmu zpäť ku kapi-
talizmu, zachrániť svoje bohatstvá, za-
istiť si tiež možnosť ďalšieho bohatnutia,
vykorisťovania a primerane k tejto hospo-
dárskej moci dostať do rúk aj moc poli-
tickú. Na uskutočnenie takýchto svojich
zámerov vyvinula reakcia najväčšie úsi-
lie. V ňom bola účinne podporovaná ka-
pitalistickým zahraničím. Prekážala kon-
solidácii našich pomerov, vnášala zmätok
do distribúcie, vyvolávala medzi žudom
neistotu, umele pestovala a rozsievala ne-
dôveru k pokrokovej vláde a všetkými
možnými prostriedkami zabraňovala, aby
sme úspešne a rýchle odstraňovali roz-
vrat, škody a nedostatky, ktoré sme našli
po vyhnaní Nemcov z našej vlasti. Proti
týmto silám reakcie bola jednotná pevná

vôža pracujúceho žudu a jeho odhodlanie
nedať sa odvrátiť z nastúpenej cesty k so-
cializmu. Ako všetci vieme, zápas žudu
proti reakcii bol dlhý a prechádzal rôz-
nymi formami, boly prípady, kde záškod-
níci a rozvratníci drzými provokáciami
priostrovali situáciu až na hranica; že len
na vlásku visela tvrdá a neovládatežná
odpoveď žudu. V tomto zápase čím ďalej
tým jasnejšie nadobúdaly prevahu sily
žudu, sily pokroku, sily socializmu. Situá-
cia koncom minulého a začiatkom tohto
roku bola už pre reakciu tak beznádejná,
že tiahla k poslednej možnosti svojej zá-
chrany, urobila posledný pokus. Dala sa
pripraviť puč, dúfajúc, nevedno na
akých základoch, že sa im týmto posled-
ným hazardným kúskom podarí ešte za-
chrániť svoje pozície a jej ministri podali
demisiu. Februárové udalosti ukázaly, že
sú osamotení, že žud nielen že za týmito
zradcami nestojí, ale že o nich vôbec ne-
stojí, naopak žud sa postavil k mocnej
jednote proti nim, za vládu Klementa
Gottwalda. Zápas skončil naprostým ví-
ťazstvom pracujúceho žudu a zdrcujúcou
porážkou reakčných síl. Reakcia bola po-
razená bez nepokojov, bez jediného vý-
strelu, zdrcujúcim, jednotným a mohut-
ným nástupom pracujúceho žudu. Bola
porazená na hlavu definitívne a raz na-,
vždy. Nikdy viacej sa už nevzpamätá,
nikdy viacej už nenájde sily, aby verejne
a otvorene prekážala v našom rozvoji
k socializmu. To ovšem neznamená, že jej
už niet a že nebude nič podnikať. Na-
opak, zahnaná do podzemia, bude hžadať
nové spôsoby, ako škodiť, rozvracať, sa-
botovať, spôsoby zákernejšie a preto ne-
raz aj nebezpečnejšie. A to si musíme
všetci uvedomiť a nesmieme na to za-
budnúť.

Víťazný február otvoril doširoka dvere
pre tvorčiu budovatežskú prácu, odstránil
politické prekážky na našej ceste k so-
cializmu. Vytvoril ďalšie dôležitejšie pred-
poklady pre to, aby sme i na poli nášho
hospodárstva, ktoré považujeme za základ
celého nášho života, mohli nerušene úspeš-
nejšie a všetci svorne plniť tie úlohy,,
ktoré sme si vytýčili v dvojročnom pláne
a pripraviť tiež rozvoj nášho hospodár-
stva do budúcich 5 rokov.

Február znamená definitívny koniec
škriepok, ohováračiek, štvavých kampaní
rozvracačov. Február znamená začiatok

4


-novej etapy v celom našom živote, etapy
pokojnej, tvorivej, budovatežskej práce.

Po februárovom víťazstve dokázala vlá-
da v mimoriadnom pracovnom úsilí splniť
všetko to, k čomu sa zaviazala pri vy-
hlásení svojho programu po vožbách v
roku 1946 a čo jej reakční ministri, hoci
program podpísali, poldruha roka tak
trefne vedeli znemožňovať. Okrem toho
vypracovala aj ďalšie zákony vo smysle
požiadavok celoštátneho sjazdu závodných
a zamestnaneckých rád. Ústavodárne ná-
rodné shromaždenie prijalo rad nových
zákonov a prijalo tiež novú Ústavu Čes-
koslovenskej republiky, ktorou ako naj-
vyšším zákonom nášho štátu zabezpečily
sa a natrvalo zakotvujú všetky výdobytky
našej národnej a žudovej revolúcie a za-
isťuje sa tak aj ústavne naša cesta k so-
cializmu.

Vožby z 30. mája t. r. dokázaly, že aj
náš slovenský národ vo svojej obrovskej
väčšine súhlasí s žudovodemokratickým
režimom, že si ho praje, že mu dôveruje, a
že ho bude podporovať. Novozvolené Ná-
rodné shromaždenie volí za prezidenta
Republiky po odstúpení Dr. Beneša do-
vtedajšieho predsedu vlády, predsedu Ko-
munistickej strany Československa, sú-
druha Klementa Gottwalda. Na čelo náš-
ho štátu dostáva sa prvý bojovník za prá-
va pracujúceho žudu, vežký priatež Slová-
kov a oddaný syn pracujúcich.

Posledným dôsledkom februárových
udalostí je doplnenie Slovenskej národnej
rady na základe volieb z 30. mája 1948.
Slovenská národná rada sa teraz schádza,
aby sa ujala svojej národnej, zákonodar-
nej činnosti tak, ako je to určené v Ústave
z 9. mája.

Zo Slovenskej národnej rady, revoluč-
ného orgánu, ktorý vznikol v slávnom na-
šom Národnom povstaní, aby viedol náš
národ do boja proti nenávideným oku-
pantom a domácim zradcom, za oslobode-
nie a obnovenie Československej republi-
ky, za spravodlivé, žudové usporiadanie
nášho štátu, z tohto revolučného orgánu
stáva sa na základe našej novej Ústavy
trvalý národný orgán, ktorý spolu so Sbo-
rom povereníkov má na Slovensku vyko-
návať všetku zákonodarnú a výkonnú
moc, tak ako si to vyžaduje záujem a pro-
spech celej našej Republiky, jej jednot-
nosť, rozvoj i bezpečnosť, ako si to vyža-
duje aj životný záujem Slovenska.

Po februári a po tohoročných májo-
vých vožbách niet už nebezpečenstva, že
by sa spoločnému úsiliu slovenskej a Čes-
kej reakcie podarilo vyvolať na Sloven-
sku protičeské nálady, pod ktorých plášti-
kom mala byť činnosť vlády a uskutočňo-
vanie jej usnesení aj na Slovensku len
preto znemožňované, že boly protikapita-
listické a že slúžily žudu. Reakcia bola
porazená u nás i v českých krajinách a
naše slovenské národné orgány nikdy viac
nebudú už zneužité.

Náš prezident Klement Gottwald upo-
zorňoval nás už pred troma rokmi, že ne-
bezpečenstvo Slovensku nehrozí z Prahy,
poznajúc, že reakcia bude zámerne oživo-
vať nacistické slovenské separatistické
nálady, ktoré tu ostaly po fašistickom tzv.
slovenskom štáte, aby nimi bojovala proti
pokrokovej a socialistickej Prahe. Keď
pred rokom toto upozornenie na Devíne
opakoval, zúrivé štvanie slovenskej reak-
cie proti Gottwaldovi potvrdilo, že mal
pravdu a že ťal do živého. Tri roky vše-
stranného rozvoja Slovenska a žudovo-
demokratickej republiky, vedenej Gott-
waldom ako podpredsedom, potom ako
predsedom, teraz ako jej prezidentom, do-
kázaly pravdivosť jeho slov. Sme šťastní,
že môžeme prehlásiť, že už celý náš ná-
rod vidí, cíti a vie, že Praha Gottwaldov?
nie je Prahou udržala, Berana a Hodžu
že v Prahe Gottwaldovej je záruka bez-
pečnosti, rozvoja a šťastia nášho národa.

Dovožte mi, aby som v tejto súvislosti
zvlášť vysoko ocenil aj skutočnosť, že sa
na prvom našom zasadnutí zúčastnil pred
seda vlády Antonín Zápotocký, ktorý svo-
jou návštevou i svojím prejavom k brati-
slavským občanom i v pléne Slovenskej
národnej rady dokumentoval, že navždy
vymiznú spory, ktorými nás zlá minulosť
na oboch stranách tak zaťažila. Ďakujem
mu aj v tomto shromaždení s uistením, že
v nás všetkých bude mať bezvýhradných
pomocníkov pri vedení našej Republiky
k socializmu.

Po prekonaní obdobia politických há-
dok, obdobia zápasu proti systematickému
rozvracaniu nášho života reakciou, stojí-
me teraz v novej situácii, situácii, kde
musíme celú našu pozornosť sústrediť na
pokojnú, tvorčiu prácu vo všetkých úse-
koch nášho života. Programové vyhlásenie
X. Sboru povereníkov, prednesené pred-
sedom Sboru povereníkov Dr. Gustavom.

5


Husákom, nesie sa v znamení obrovských
úkolov, pred ktorými stojíme a ktoré
chceme splniť. Vychádza z triezveho roz-
boru toho, čo sme doteraz vykonali, spo-
mína vežké úspechy, ktoré sme už do-
cielili pred dvojročnicou i ako sme dote-
raz splnili dvojročný plán. Pritom otvo-
rene upozorňuje na vážne nedostatky,
chyby, neporiadky a slabiny, ktoré musí-
me čo najskôr odstrániť a prekonať, aby
sme mohli rýchlejšie dvíhať životnú úro-
veň nášho rudu, aby sme mohli lepšie žiť.
Prednesený program Sboru povereníkov
je vežkým programom práce celého náš-
ho národa, všetkých jeho spoločenských
vrstiev, programom práce nového hospo-
dára a vládcu nad touto krajinou, žudu,
ktorý si ide stavať nový svet podža svo-
jich starých túžob a snov.

Prehlasujem, že my, komunistickí po-
slanci a poslankyne Slovenskej národnej
rady, s predneseným programovým vyhlá-
sením X. Sboru povereníkov s radosťou
súhlasíme, že urobíme všetko aby sme
Sbor povereníkov v plnení tohto progra-
mu napomáhali. Sme presvedčení, že náš
žud prijme tento program, ako svoj pro-
gram a že ho vo vežkom pracovnom
nadšení a húževnatosti aj splní.

Rozhodli sme sa budovať nový spolo-
čenský systém v tejto práci, ktorá nebude
žahká, musíme prekonávať všetky zvyšky
a pozostatky minulých režimov, vytvárať
si nový život, vnášať nové a nové socia-
listické prvky do našej spoločnosti. Sú-
časne odstraňovať jedno za druhým zvyš-
ky po kapitalizme, ktoré u nás ešte zo-
staly i po februárových udalostiach.

Je nesporné, že ťažisko našej práce bu-
de na hospodárskom poli. Meníme hospo-
dársku štruktúru Republiky i Slovenska
na novej základni znárodneného podni-
kania. Hospodársky úsek nášho života
mal už aj pred februárom značné sociali-
stické pozície, predovšetkým v znárodne-
nom priemysle, menej v znárodnenom pe-
ňažníctve. Ale pred februárom zostávala
ešte značná časť hospodárskej moci v ru-
kách kapitalistickej reakcie, ktorá tieto
svoje pozície aj vežmi účinne využívala.
V jej rukách ostala značná časť prie-
myslu, skoro celé stavebníctvo, vežkoob-
chod a zahraničný obchod. Dnes sa situá-
cia v hospodárskom živote zmenila. Zvyš-
ky kapitalizmu sa zúžily na minimálnu
mieru. Znárodnené podnikanie predsta-
vuje nám dnes okolo 95% celého nášho

podnikania, ak doňho zaradíme aj terajšie
štátne podniky a odhliadneme od požno-
hospodárskej výroby. Najnaliehavejšou
úlohou v tejto súvislosti je rýchle organi-
začné zvládnutie novoznárodnených úse-
kov nášho hospodárskeho života tak, aby
sme úspešne mohli splniť dvojročný plán
nielen, pokiaž ide o výrobu, ale tiež, po-
kiaž ide o investičnú činnosť, distribúciu,
export atď. Tieto organizačné práce pre-
viesť tak, aby boly definitívne ukončené
pred začiatkom našej päťročnice.

Keď hovorím o organizačných otázkach
novoznárodnených úsekov v našom hos-
podárstve, chcel by som sa zmieniť aj o
otázke niektorých odborníkov. Naši sta-
vební podnikatelia, vežkoobchodníci vo
vnútornom i zahraničnom obchode podali
- až na nepatrné výnimky - i v nedáv-
nej minulosti vežmi presvedčivé a mnohé
dôkazy o tom, že sa im, vežmi mierne po-
vedané, znárodnenie nepáči a že sú proti
znárodneniu. Ak teraz v krajnom nedo-
statku spožahlivých odborníkov musíme
mnohých z nich zamestnať a v prípade
stavebníctva sú to vlastne všetci, lebo ne-
dostatok kvalifikovaných síl je tu skoro
katastrofálny. Treba, aby sme predom
urobili také opatrenia (dozorné, kontrolné
a iné), aby museli poctivo pracovať, aby
nemohli sabotovať a aby každý prípad
zneužitia svojho postavenia a poškodenia
národného majetku bol verejne a príklad-
ne ostro trestaný. A všetkým bývalým
majitežom a podnikatežom, ktorým pod-
niky boly znárodnené, treba doporučiť,
aby prestali špekulovať, čo zachrániť, či
zatajiť, či zašvindlovať, ale aby sa dali do-
poctivej práce za poctivý plat. V znárod-
nenom priemysle sa osvedčili stovky bý-
valých majitežov i získali si dôveru a
lásku zamestnancov a našli radostný
vzťah k práci i žudu. Dúfajme, že aj v
stavebníctve a azda aj vo vežkoobchode
dá sa väčšina znárodnených podnikatežov
na túto správnu cestu.

Pokiaž ide o plnenie výrobných plánov
a protiplánov, musíme rozvinúť mohutnú
iniciatívu širokých pracujúcich vrstiev.
V niektorých sektoroch značne pozaostá-
vame, vzniká konkrétne nebezpečenstvo
značných škôd a ohrozenie celého plánu,
ak by sme toto zaostávanie nemali v bu-
dúcnosti napraviť a dohoniť. Vo výrobe
musíme viesť aktívny boj, proti fluktuá-
cii, vynechávaniu zmien, šlendriánstvu a
žahostajnosti, nedostatočnej zodpoved-

6


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP