Středa 28. července 1948

Slovenská národná rada 1948

Stenografický zápis

o priebehu 2. zasadnutia pléna Slovenskej
národnej rady, ktoré bolo dňa 28. júla 1948 v Bratislave

Obsah:

1. Otvorenie _ _____3

2. Ospravedlnenie neprítomných -------3

3. Programové vyhlásenie predsedu Sboru povereníkov - 3

4. Zakľúčenie ___________ 13


Stenografický zápis o priebehu 2. zasadnutia pléna Slovenskej národnej
rady, ktoré bolo dňa 28. júla 1948 v Bratislave.

Začiatok: 16. 30 hod.

Prítomní:

Predseda SNR Karol Šmidke; podpred-
sedovia SNR Štefan Kušík, Anton Grana-
tier, Dr. Ivan Rohaľ-Iľkiv a František Ku-
báč

97 poslancov SNR.

Členovia Sboru povereníkov: predse-
da Sboru povereníkov Dr. Gustáv Husák,
podpredseda Sboru povereníkov Jozef
Mjartan, povereník Dr. Ján Púll, doc. Dr.
Andrej Pavlík, Dr. Michal Falťan, Kazimír
Bezek, prof. Jozef Lukačovič a Michal
Chudík.

Plénu predsedal predseda Slovenskej
národnej rady Karol Šmidke.

Predseda SNR Karol Šmidke:

Otváram druhé zasadnutie pléna Slo-
venskej národnej rady a zisťujem, že Slo-
venská národná rada je spôsobilá sa u-
snášať.

Ospravedlnenie neprítom-
ných:

Svoju neprítomnosť na tomto zasadnu-
tí pléna Slovenskej národnej rady ospra-
vedlnili páni poslanci: plukovník Dr. An-
ton Rašla, povereník Dr. Július Viktory a
Štefan Šebesta

Predseda SNR Karol Šmidke: (cengá)

Na programe tohto zasadnutia je

programové vyhlásenie predsedu Sbo-
ru povereníkov.

Prosím pána predsedu Sboru poverení-
kov, aby sa ujal slova. (Potlesk)

Predseda Sboru povereníkov Dr. Gus-
táv Husák:

Slávna Slovenská národná rada!

Panie a páni, súdruhovia a súdružky!

Po víťazných voľbách z 30 mája 1948
a po vyhlásení novej ústavy dňa 9. mája
1948 podal predošlý Sbor povereníkov de-
misiu, aby umožnil utvorenie národného
vládneho organu podľa ustanovení ústa-
vy. Na návrh Akčného výboru Sloven-
ského národného frontu menovala vláda
Republiky podľa § 114 ústavy nový, v po-
radí už desiaty Sbor povereníkov. Po do-
plnení a reorganizovaní Slovenskej ná-
rodnej rady v smysle zákona č. 168/48
Sb. predstupuje dnes Sbor povereníkov
pred vás, páni poslanci a panie poslanky-
ne, so svojím programovým vyhlásením.

Naše národné orgány, zákonodarný aj
vládny, ktoré sa zrodily z revolučného
boja slovenského ľudu v jeho najťažších
i najslávnejších dňoch, dňoch národného
povstania, sú dnes dobudované a ich po-
stavenie a úlohy sú ústavne určené a za-
bezpečené. V akej situácia ujímajú sa na-
še národné orgány svojich ústavných
funkcii?

Ťažké politické zápasy, ktoré svádzal
slovenský a český pracujúci človek za
svoje slobodné a krajšie žitie proti domá-
cim í cudzím reakčným silám, priniesly
mu vo februári t. r. jednoznačné víťaz-
stvo upevnily ľudovú demokraciu a ľu-
dový režim Obnovená bola morálne-poli-
tická jednota nášho národa a mohli sme
v celom štáte nastúpiť rýchlejšiu cestu
k socialistickému usporiadaniu spoločno-
stí. Tento smer našej statnej politiky bol
aj v májových dňoch obrovskou .

Nebude teda náš ľud ií naše národné
orgány už oslabené podkopnou prácou re-
akčných a kapitalistických exponentov a
môžeme rýchlejšie plniť naliehavé úlohy
na povznesenie širokých vrstiev národa.

Od februárových dní jedna udalosť za
druhou presvedčuje nás i svet o tom, že
Slovensko sa politicky konsoliduje, že ob-
rovská väčšina jeho obyvateľstva vidí u-
skutočnenie svojich národných a sociál-
nych cieľov v upevňovaní ľudovodemo-
kratického režimu a v našej ceste k bu-
dovaniu socialistického spoločenského
usporiadania. Slovensko prestalo byť pa-
reniskom domácich i zahraničných proti-
ľudových intríg. Za krátky čas od febru-
ára t. r. dôsledne sa zavádzajú na Sloven-
sku vymoženosti ľudovodemokratického
režimu Naše roľníctvo cíti blahodarné
výsledky novej roľníckej politiky, prie-
mysel a peňažníctvo prestaly byť baštami
kapitalistických síl, koristnícke a špeku-
lantské elementy so dňa na deň strácajú
na svojich pozíciách a vnášame postupne
do všetkých úsekov verejného života po-
riadok a systém, sledujúci výlučne záujem
drobného človeka. Možno preto povedať,
že politicky í hospodársky skonsolidovaly
sa naše pomery a že naše národné orgány
majú dnes síce ľahšiu prácu politicky, ale

3


ešte väčšie úlohy pracovné a budovateľ-
ské.

Nemá to však znamenať, že sa môže-
me opájať politickým víťazstvom a sedieť
na vavrínoch. Medzinárodná reakcia a
zvyšky domácich kapitalistických a proti-
ľudových síl môžu sa pokúšať obnovovať
svoju rozkladnú prácu, soskupovať sa na
inom úseku, rozvracať politický život ale-
bo hospodársku výstavbu, vnášať nesvár
medzi náš ľud a pod. Pri všetkých úlo-
hách budovateľských potrebná je politic-
ká ostražitosť tak u orgánov verejných,
ako aj u všetkého pracujúceho ľudu. Aby
sme vedeli veľké víťazstvo udržať, uchrá-
niť a rýchle znemožniť akékoľvek nepria-
teľské podujatia proti nášmu štátu a jeho
ľudovému zriadeniu.

Sbor povereníkov, složený podľa zá-
sad politiky obrodeného Národného fron-
tu, ktorého vedúcou silou je Komunistická
strana, pokladá za svoju hlavnú politickú
úlohu upevňovať a prehlbovať ľudovode-
mokratický režim na Slovensku, chrániť
vymoženosti pracujúceho človeka proti
domácim i zahraničným rozvratníkom a
špekulantom a v pokojnej budovateľskej
práca viesť náš ľud k socialistickému u-
sporiadaniu.

Nie je náhodou, že porážkou buržoáz-
nych a reakčných síl tak v českom ako aj
v slovenskom národe umožnené bolo vy-
riešiť i pomer Čechov a Slovákov na brat-
skej a rovnoprávnej základni, umožnené
bolo i ústavným zákonom podoprieť naše
národné orgány. Iba ľudovodemokratické
zriadenie a socializmus prinášajú najdo-
konalejšie riešenie otázky národnostnej
a umožňujú bratské spolužitie viacerých
národov v jednom štáte. Slovenský národ
má dnes najširšie možnosti svojho rozvo-
ja hospodárskeho i kultúrneho, máme veľ-
kú príležitosť rozvinúť schopností nášho
ľudu a uskutočňovať svoje národné ciele
v slobodnom štáte.

Aká je úloha našich národných orgá-
nov? Nová ústava v VIII. článku o tom
hovorí: "Nositeľom a vykonávateľom
štátnej moci na Slovensku a predstavite-
ľom samobytnosti slovenského národa sú
slovenské národné orgány, Slovenské ná-
rodné orgány zaisťujú v duchu ľudovej
demokracie rovnoprávnosť Čechov a Slo-
vákov. Všetky orgány republiky usilujú
v súlade s nimi o to, aby sa vytváraly
rovnako priaznivé podmienky pre hospo-

dársky, kultúrny a sociálny život obi-
dvoch národov.

Je teda daná našim národným orgá-
nom zodpovedná úloha pri uskutočňovaní
štátnej a národnej politiky na Slovensku.
Sbor povereníkov, ktorému podľa §-u 95
ústavy prislúcha "v zásade všetka moc
vládna a výkonná na Slovensku s výnim-
kou vecí národnej obrany, zahraničnej
politiky a zahraničného obchodu", bude
v plnej zodpovednosti a v súlade s vládou
republiky, v intenciách jej programu vy-
konávať svoje funkcie k povzneseniu Slo-
venska a k upevneniu Republiky.

Rozvoj a vzrast Slovenska posilňuje
celý štát a na druhej strane všetko, čo u-
pevňuje našu Republiku ekonomicky ale-
bo politicky, slúži samozrejme i k dobru
slovenskému ľudu, zvyšuje jeho bezpeč-
nosť a blahobyt. Náš ľud má najlepšieho
spojenca v českom pracujúcom ľude. Ich
záujmy sú totožné, ciele a cesta k nim
spoločná. Považujeme preto za svoju po-
vinnosť, prekonávať vo vlastnom národe
zvyšky starej nedôvery a šovinizmu, kto-
ré boly vnášané ešte donedávna reakčný-
mi silami do mysle našich ľudí. Sledujúc
veľký cieľ pri budovaní socializmu v na-
šom štáte, budeme upevňovať bratstvo na-
šich národov, zbavovať sa nacionálnej úz-
koprsosti, vedení slovami prezidenta, ktoré
povedal v nedávnych dňoch na Devine:
"Pravé slovenské vlastenectvo, ako uka-
zuje celý povojnový vývin a najmä po-
sledné udalosti, je nerozlučne spojené s
pokrokovými ideálmi, s ľudovou demo-
kraciou a socializmom. Lebo jedine ľudo-
vá demokracia a socializmus, jedine svor-
né budovateľské úsilie Čechov a Slovákov
môže zabezpečiť tak národný ako aj hos-
podársky rozvoj oboch našich krajín a
blahobyt všetkého ľudu. Preto dnes všetci
statoční slovenskí vlastenci musia si po-
vedať: Skoncovali sme šťastne z rozvrat-
níkmi a sabotážnikmi, zabezpečili sme
predpoklady rozkvetu Slovenska - a teraz
do práce" Toľkoto prezidentove slová.

Hlavným cieľom našej štátnej politiky
je sústavné zvyšovanie životnej úrovne
nášho ľudu a pokiaľ ide o Slovensko, sú-
časné vyrovnávanie životnej úrovne me-
dzi Slovenskom a českými krajinami. Roz-
diely v životnej úrovni sú ešte veľké, ich
vyrovnanie nie je možné naraz, a nedo-
siahli by sme ho bez rokov plánovitej a

4


usilovnej práce. Celý rad opatrení sleduje
tento cieľ.

Celoštátna politika voči Slovensku
zvýšenými investíciami v každom sekto-
re posilňuje ekonomickú základňu Slo-
venska.

My na Slovensku musíme nielen držať
krok s českými zemami, ale i zvýšeným
pracovným výkonom a lepšou organizá-
ciou odstraňovať na každom úseku, naj-
mä vo výrobe zvyšky zaostalostí.

Pri súčasnom plnení plánu a zvýšení
výroby musíme doháňať české krajiny v
intenzite a racionálnosti hospodárenia, v
kvalite práce a výrobkov, v zdokonalení
a školení pracovných kádrov vo všetkých
sektoroch. Znamená to pre nás záväzok
pracovať viac a lepšie, tvoriť viac statkov
hmotných i kultúrnych, viac sa učiť a ško-
liť. Tým budeme životnú úroveň nášho
ľudu nielen dvíhať, ale i doháňať stav v
českých krajinách.

Dvojročný hospodársky plán popri ná-
prave vojnou spôsobených škôd naznaču-
je už nový smer štátnej politiky voči Slo-
vensku: rozšírenie priemyselnej základne
a tým postupne zmenu hospodárskeho
charakteru Slovenska. Chystaný päťročný
plán túto líniu ešte zosilňuje.

Aké sú doterajšie skúsenosti pri pre-
vádzaní dvojročného hospodárskeho plá-
nu? Vcelku možno povedať, že za uply-
nulého 1 1/2 roku plní Slovensko v hlavných
úsekoch hospodársky plán dobre. Každý
vidí, že naša krajina je vo veľkom budo-
vateľskom vare, že sa stavia budov verej-
ných, priemyselných i bytových toľko,
ako nikdy v minulosti. Pritom i ostatné ú-
seky hospodárstva, najmä výroba poľno-
hospodárska, zaznamenávajú významné
posilnenie, najmä mechanizáciou tejto
výroby. V roku 1947 v priemere dvojroč-
ný plán na Slovensku bol v priemysle
splnený na 1043%. Za prvý polrok tohto
roku plnenie činí 103 1%, osev v minulom
roku bol splnený takmer na 100% a v
niektorých úsekoch bol plán i prekroče-
ný. K 1. VI. 1948 zamestnanosť v našom
priemysle bez stavebníctva dosiahla
173. 819 osôb, v stavebníctve k 1. VII. 1948
máme zamestnaných vyše 80. 000 ľudí.
Stále stúpa rozsah výroby, zvyšuje sa
hodnota odbytu, zväčšuje sa i podiel slo-
venského priemyslu v priemysle celoštát-
nom. Možno teda stručne povedať, že na-

priek všetkým ťažkostiam drží Slovensko
krok pri) plnení dvojročného plánu.

Pred našimi závodmi ako aj v sektore
poľnohospodárskom stojí teraz úloha: spl-
niť dvojročný plán do 28. októbra t. r. vo
všetkých úsekoch, kde je to len objektív-
ne možné. Naše závody i roľníci v mno-
hých krajoch postavili protiplány, ktorý-
mi sa majú dosiahnuť lepšie výrobné vý-
sledky, najmä zlepšenou organizáciou
práce a zlepšeným výkonom. Máme však
niektoré nedostatky, ktoré značne o-
vplyvňujú celkovú výrobu. Sú to predo-
všetkým nedostatky rázu organizačného.
Celé úseky v znárodnenom prie-
mysle, ďalej stavebníctve a najmä
však distribúcii nie sú ešte organizačne
natoľko vybudované, aby umožnily hlad-
ký priebeh plnenia plánu. Zvláštne ťaž-
kosti sú v plnení investícii, najmä prie-
myselných. V stavebníctve pozorujeme
ešte stále veľkú roztrieštenosť, mnoho
stavieb mimo hospodárskeho plánu a ne-
dostatočné regulovanie centrálnymi úrad-
mi tak v povoľovaní stavieb, ako aj v di-
stribúcii stavebných hmôt. Konečne i
straty časové a materiálové v závodoch
žiadajú si zvýšenej pozornosti. Všade sa
stretávame s nedostatkom kvalifikova-
ných kádrov a distribúcia pracovných
síl nie je ešte dosť pohotová. Všetko toto
si žiada v posledných mesiacoch tohto ro-
ku mimoriadnu pozornosť a nápravu, jed-
nak kvôli splneniu plánu, jednak kvôli
tomu, aby sme pre päťročný hospodársky
plán v tomto roku pripravili podmienky
čím lepšie. Všetky nedostatky sú predme-
tom pozorného skúmania a kritiky

Päťročný hospodársky plán, ktorého
sostavenie sa dokončuje, má Slovensko
povzniesť ešte vo väčšom merítku, najmä
v sektore priemyselnom. Celkovo inves-
tície budú dosahovať ohromných rozme-
rov. Bude to klásť na všetky úseky verej-
nej správy a na nás všetkých mimoriadne
úlohy.

Chcem sa teraz dotknúť podrobnejšie
niektorých otázok.

V druhej etape znárodnenia bolo pri-
členených k znárodnenému priemyslu
ďalších asi 1000 výrobných jednotiek.
Tým vzrástol podiel znárodneného prie-
myslu na Slovensku v počte závodov z
26% na 65%, v počte činných osôb zo
62% na 95%, v odbyte zo 72% na 95%.
Dokončujeme začlenenie týchto závodov

5


do celkovej organizácie nášho znárod-
neného priemyslu. Plnenie dvojročného
plánu v priemysle je rušené najmä nepra-
videlnou dochádzkou do práce, vynecha-
nými smenami, fluktuáciou, čo by mohlo
ohrozovať celkovú výstavbu, keby sme
zavčasu nerobili potrebné opatrenia. Plne-
nie investičného programu neprebiehalo
v minulom roku, ale ani doteraz uspoko-
jivo. I keď v posledných mesiacoch mož-
no pozorovať zlepšenie, potrebné je skú-
mať vo vedení znárodneného priemyslu
i v ústredných našich úradoch všetky
možností, aby investičné úlohy dvojroč-
ného plánu boly prevedené v maximál-
nom rozsahu.

V päťročnom hospodárskom pláne v
celom našom priemysle predovšetkým
podstatne zvýšime výrobu, i keď niekto-
ré investície sa výrobne prejavia až kon-
com päťročnice. V celkovom výsledku
zvýšime podiel priemyselnej výroby Slo-
venska na celoštátnej priemyselnej výro-
be, čo je najlepším ukazovateľom vyrov-
návania hospodárskej štruktúry v našom
štáte. Vybudované budú desiatky nových
veľkých a stredných priemyselných zá-
vodov, najmä v kovopriemysle, energeti-
ke a v chémii, čím sa súčasne kladú zdra-
vé základy celej našej priemyselnej vý-
roby. Dvojnásobne sa zvýši výroba kovo-
priemyslu a energetiky, o 100% výroba
skla, keramiky, chémie a skoro o toľko aj
v sektore kožiarskom a gumárenskom. V
priemere vlastný priemysel zvýši výrobu
behom päťročného plánu o celých 100%.
Celkove nové investície vytvoria nové
pracovné príležitosti asi pre 100. 000 ľudí,
okrem sprievodných pracovných príleži-
tostí, čo znamená 40% vzrast zamestna-
ností v priemysle oproti dnešku.

Podobne aj v priemysle výživy má
byť značne rozšírená základňa, dokonče-
né premiestenie podnikov a budované
podniky nové, najmä potravinárske. Roz-
voj priemyslu vyžaduje dôkladnejší a šir-
ší geologický výskum Slovenska. Sbor
povereníkov mu bude venovať osobitnú
pozornosť, aby tak bola zaistená surovi-
nová základňa pre naše hospodárstvo.
Všetky tieto úlohy vyžadujú si zvýšené
úsilie tak vedenia podnikov, ako aj ob-
lastných orgánov priemyslu, ústredných
našich úradov a plánovacích miest, naj-
mä však zvýšenú zodpovednosť vo vše-
tkých týchto úsekoch. Nebudeme váhať

odstrániť ľudí neschopných alebo poho-
dlných, ktorí by nestáli na výške veľkých
úloh, ktoré dnes náš priemysel, má pred
sebou. Sme presvedčení, že spolu so za-
mestnanectvom závodov, spolu s vedením
podnikov, ktoré musia zlepšiť svoje prá-
ce najmä v organizácií výroby a výrob-
nosti, odstránime demoralizujúce zjavy,
že sa vystupňuje celkove pracovný vý-
kon a tým aj zvýši zárobok celého za-
mestnanectva.

Konfiškačné a prídelové pokračovania
sú v podstate skončené. Dokončuje sa pre-
vádzanie významných roľníckych záko-
nov o revízii pozemkovej reformy, držbe
pôdy, o roľníckom úvere, dani atď. Stojí
preto pred naším poľnohospodárstvom
ako hlavná úloha zvýšenie technickej
úrovne celkovej poľnohospodárskej vý-
roby, zvýšenie produktivity, sníženne ná-
kladov tak, aby celkove naše roľníctvo
pozdvihlo1 sa na vyšší stupeň. Naše opat-
renia pomáhajú roľníkovi malému a stred-
nému predovšetkým veľkorysou mecha-
nizáciou a elektrizáciou, šľachtením a ú-
čelnejším organizovaním výroby, výku-
pu i distribúcie roľníckych produktov.

Zvláštna pozornosť bude venovaná ži-
vočíšnej výrobe, pre ktorú sú na Sloven-
sku prirodzené podmienky. Produkcia
mlieka má byť v päťročnom pláne vy-
stupňovaná viac ako o 100%. Za tým ú-
čelom zriaďujú sa mliekárske obce a zvý-
šená bude výnosnosť pastvín. V päťroč-
nom pláne prevedieme úpravu asi polo-
vice celkovej plochy produktívnych past-
vín. Mechanizácia poľnohospodárskej vý-
roby na družstevnom podklade má v päť-
ročnom hospodárskom pláne dosiahnuť
taký stupeň, aby malému a strednému
roľníkovi boly dané k dispozícii všetky
dnes už obvyklé väčšie a stredné hospo-
dárske stroje. Koncom päťročnice bude-
me mať na Slovensku viac ako 10. 000
traktorov, podstatne zvýšený bude počet
samoviazačov a iných hospodárskych
strojov, čo samo osebe znamená už pod-
statnú zmenu v hospodárení na pôde Pri
veľkých strojoch to znamená vzrast v
počte o 250%. Veľké investície budú uro-
bené do zavodňovacích projektov, aby
najúrodnešia zem netrpela nedostatkom
vody, ďalej zriaďovanie nových rybníkov,
ochranných lesných pásov a pod. Výnos-
nosť našej výroby zvýši kvalita osiva a
sadív, zlepšenie plemenného materiálu

6


ako aj komasačné práce a celý rad ďalších
opatrení. Tieto opatrenia sú v päťročnom
pláne významne investične i finančne za-
istené. Veľkú budúcnosť má v poľnohos-
podárstve družstevníctvo, ktoré bude do-
budované a bude obstarávať rad siociál-
nych, kultúrnych, hospodárskych a iných
výrobných potrieb pre nášho roľníka v
používaní strojov, elektrických zariadení,
konzervárni a kultúrnych opatrení. Na
družstevnom základe možno budovať no-
vé, vyššie formy hospodárenia na pôde.
Nedostatok odborných síl nahradzovať
budeme rozširovaním a zdokonaľovaním
ľudových agronómov a školením čo naj-
širšieho kruhu roľníckeho obyvateľstva.
Súmerne s tým dobudované bude i hospo-
dárske školstvo.

Naše lesy, ktorých význam v hospo-
dárskom živote stúpa, budú predmetom
osobitnej starostlivosti. Zhospodárnime
ťažbu dreva racionálnymi metódami prá-
ce a zvýši sa i lesná podstata, najmä za-
lesňovaním pustých ploch. Drevo, ako
cenná surovina, musí byť plánovité a po-
zorne obhospodarované. Všetkými tými-
to opatreniami má sa zvýšiť výroba v poľ-
nohospodárstve a dosiahnuť väčšieho vý-
nosu najmä pre malého a stredného roľ-
níka.

Na naše stavebníctvo kladú sa dnes
i v päťročnom, hospodárskom pláne zvlášť
ťažké úlohy. Nielen, že vojnové ničenie
dosiahlo v odbore stavieb všetkého drhu
najvyšší stupeň, ale i stavebné investície
nové sú mimoriadneho rozsahu. Potreba
bytov po mestách í po dedinách neustá-
le rastie. Všetko toto si žiada premysle-
ného plánu a jeho disciplinovaného pre-
vádzania

Ešte v tomto roku vykonané budú prá-
ce na zaistenie plavebnej dráhy na Du-
naji ako aj regulačné úpravy a ochranné
hrádza po našich riekach. Dokončuje sa
rekonštrukcia na hydrocemtrálach a po-
kračuje sa v stavbách rozrobených hy-
droelektrární na Váhu, na Orave a začí-
na sa pri Dobšinej. Dokončené budú pro-
jekty ďalších hydrocentrál vážskych ako
aj hydrocentrály pri Kysaku a pri Svidní-
ku. Pokračuje sa v stavbách cestných a
mostných, i keď nie tým tempom, ako by
si to naša verejnosť žiadala Zlepšené
bude udržovanie ciest tak štátnych ako
aj vicinálnych a za tým účelom zvýšil v
posledných týždňoch Sbor povereníkov

tohoročný program úpravy vicinálnych
ciest. I v novostavbách ciest sa pokraču-
je, najmä v úsekoch Ždiar-Podspády, Kra-
ľovany-Poprad, Oravská Lesná-Riečnica,
Ratková-Hnúšťa, Ružomberok-Vlachy a
niektorých iných a odovzdaný bude
verejnosti cestný tunel pod bratislavským
hadom. Podobne v stavbách budov prie-
myselných, školských, zdravotných a ad-
ministratívnych pokračuje naša technic-
ká správa zvýšeným tempom. Obnova
zničených obcí urobí tento rok značný
krok napred. Do 28. októbra t. r. elektri-
zovaných bude ešte 108 obcí, takže do-
siahneme už nadpolovičnej väčšiny obcí
na Slovensku so zapojeným elektrickým
prúdom.

V päťročnom hospodárskom pláne
prevedené budú na Slovensku stavebné
diela za vyše 60 miliárd Kčs, a to stavby
všetkého druhu. Najmä budeme pokra-
čovať v rozostavaných i nových stavbách
energetických, ktoré majú zaistiť elektric-
ký prúd pre našu výrobu i občianstvo. Po-
kračovať budeme v regulačných a upra-
vovacích prácach na našich riekach, do-
budovaný bude prístav v Bratislave, Ko-
márne, a čiastočne v Parkane (v Štúrove,
ako sa dnes volá). Dokončí sa stavba
priehrady na Orave a hydrocentrál na
Váhu pri Kostolnej, Novom Meste, Hor-
nej Strede, priehrada na Hnilci s hydro-
centrálou pri Dobšinej. Započatá a do-
končená bude priehrada Kraľovany I., No-
sice na Váhu a podľa možností materiá-
lových započneme i so stavbou hydrocen-
trály pri Svidníku, Kraľovany II., pri Ky-
saku a na Čiernom Váhu. V cestných
stavbách upravené budú bezprašné nie-
ktoré dôležité cestné ťahy, najmä v úse-
koch Zvolen-Lučenec, Zvolen-Banská
Bystrica-Podbrezová, Nitra-Baťovany-
Prievidiza, Bratislava-Dunajská Streda,
BratisIava-Galanta-Nové Zámky, Molda-
va-Košice, Prešov-Vranov-Humenné,
Vranov-Stropkov, Nové Mesto n/V-
moravská hranica, a podľa možnosti prie-
ťahy štátnych ciest vo všetkých okres-
ných mestách. Dnes márne bezprašné u-
pravených štátnych vozoviek 1. 750 km,
čo je 21% z dĺžky štátnych ciest na Slo-
vensku. Po splnení päťročného plánu
stúpne číslo upravených vozoviek na
2. 450 km, t. j. asi 30% z celkového stavu
ciest štátnych. - I v stavbe nových štát-
nych ciest v päťročnom pláne sa bude po-

7


kračovať v celkovom rozsahu asi 225 km.
Behom päťročenky majú byť nahradené
všetky mostné provizóriá na cestách de-
finitívnymi mostami železobetónovými
a betónovými.

Našej ľudovej správe pomohli sme tým,
že sieť vicinálnych ciest bola rozšírená
asi o 1. 200 km, t. j. odbremenili sme obce
o udržovanie tohto počtu a v päťro-
čenke má byť vybudovaných asi 3. 000 km
týchto ciest niekoľko miliardovým ná-
kladom. V pozemných stavbách v päťroč-
nom pláne pokračovať budeme vo vý-
stavbe tak budov priemyslových, admini-
stratívnych, ako aj budov sociálnych,
kultúrnych, zdravotných a pod., medzi-
iným započne sa s výstavbou Vysokej
školy technickej, ako aj klinického mesta
v Bratislave.

Výstavba priemyslu vyžaduje osobit-
nú starostlivosť o stavby priemyselné,
ktoré nepokračujú celkom uspokojivo,
takže i z tejto príčiny čiastočne investič-
ný program priemyslu pokulháva.

V päťročenke má byť elektrizovaných
ďalších 1. 000 obcí na Slovensku, takže
stupeň elektrizácie našich obcí koncom
päťročenky by dosiahol asi 85% oproti
dnešnému niže 50%, čo by znamenalo
zlepšenie o 100% od konca poslednej
vojny. V obnove vojnou zničených obcí
ostávajú nám ešte veľké úlohy. Okolo
26. 000 domov je potrebné ešte postaviť,
resp. obnoviť, pričom budeme musieť tie-
to úlohy zladiť s celkovými potrebami vý-
stavby priemyselných stredísk.

Veľkou pomocou v stavebných úlo-
hách je znárodnenie veľkých stavebných
firiem. Vyše 300 stavebných podnikov,
ktoré predstavujú asi 80% kapacity sta-
vebného podnikania na Slovensku, pod-
lieha znárodneniu a je v stave organizač-
ného začlenenia do stavebného znárod-
neného podniku. Tohto roku musíme do-
končiť organizačne dobudovanie znárod-
neného stavebníctva tak, aby sa v nasle-
dujúcom roku mohlo už plne uplatniť.

Výroba stavebných hmôt stále stúpa
a v päťročnom pláne bude vybudovaný
celý rad nových významných podnikov
tehliarskych i cementárskych, rozšírené
a modernizované podniky doterajšie. Vý-
roba stavebných hmôt sa behom päťro-
čenky takmer zdvojnásobí. No, napriek
tomu všetkému nestačia nám stavebné
hmoty na všetky úlohy, ktoré máme pred

sebou, resp. ktoré naše občianstvo vyža-
duje. Nebudeme môcť urobiť všetko na-
raz, preto budeme musieť určovať pora-
die dôležitosti tak, aby rástly síce všetky
úseky, ale pritom aby sme zabezpečili
stavebný materiál, stroje, technické a
pracovné sily na úseky najdôležitejšie,
najmä na priemyselnú výstavbu Sloven-
ska.

Dnes sa, buduje na Slovensku ďaleko
väčší počet stavieb v sektore verejnom
i súkromnom, ako predvída dvojročný
hospodársky plán. Vysoký je počet sú-
kromných stavieb bytových, najmä tzv.
čiernych stavieb, resp. šedých. To vnáša
chaos do celého stavebníctva, umožňuje
čierny trh so stavebným materiálom, čier-
ne mzdy a vo svojich dôsledkoch kalami-
ty v distribúcii a v celkovej výstavbe.
Tohto roku chceme v podstate dokončiť
započaté bytové stavby s tým, že v no-
vom roku bude možno prevádzať výlučne
stavby plánované a s prísnym dozorom a
poriadkom vo všetkých sektoroch sta-
vebníctva, výroby i distribúcie staveb-
ných hmôt a lepšieho rozostavenia tech-
nických a odborných síl, čo je jedným
z predpokladov úspešnej výstavby.

Pri celkovej politickej a hospodárskej
orientácii nášho štátu i pri geografickej
polohe Slovenska má Slovensko mimo-
riadny význam ako dopravná cesta. Pre-
to dobudovanie a zlepšenie dopravy dnes
i v päťročnom pláne má svoje osobitné
miesto. V železničnej doprave prebudu-
jeme najdôležitejšie uzlové stanice, ako
Bratislavu, Žilinu, Zvolen a Nové Zámky
na moderné uzly, schopné najväčšej do-
pravnej kapacity. Zmodernizované budú
železničné dielne a technické služobne a
rozmnožený stav osobných vozňov. Do-
končené bude zdvojkoľajnenie košicko-
bohumínskej železnice a započne sa s
elektrizáciou úseku Žilina-Spišká Nová
Ves. Dokončovať musíme rekonštrukčné
práce, najmä v mostných dielach. Pokra-
čovať budeme v novostavbách železníc,
ktoré dnes už sú rozostavené a chceme
započať so stavbou železnice Lučenec-
Modrý Kameň. Vyzdvihnúť treba inicia-
tívu slovenskej mládeže, ktorá svojou
akciou "Trate mládeže" nielen pomáha
na budovateľskom diele, ale vytvára i
nový typ pracovníka a budovateľa. Cestná
doprava bude podstatne v päťročnom plá-
ne rozšírená, pre leteckú dopravu upra-

8


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP