Středa 28. července 1948

Slovenská národná rada 1948

Stenografický zápis

o priebehu 1. (ustavujúceho) zasadnutia Slovenskej
národnej rady, ktoré bolo dňa 28. júla 1948 v Bratislave

1. Otvorenie ......... 3

2. Ospravedlnenie neprítomných...... 3

3; Zpráva o rozdanej tlači....... 3

4. Zpráva o rozoslanej tlači ..... 3

5. Složenie sľubu nových poslancov Slovenskej národnej
rady ...... 4.

6. Voľba nového predsedníctva Slovenskej národnej rady 5

7. Prejav novozvoleného predsedu Slovenskej národnej
rady Karola Šmidkeho...... 5

8. Voľba výborov Slovenskej národnej rady... 8

9. Prejav predsedu vlády Antonína Zápotockého.. 9
10. Zakľúčenie........ 14


Stenografický zápis o priebehu 1. (oslavujúceho) zasadnutia Slovenskej
národnej rady, ktoré bolo dňa 28 júla 1948 v Bratislave.

Začiatok: 9. 45 hod.
Prítomní:

Predseda SNR Karol Šmidke; podpred-
seda SNR Anton Granatier.
98 poslancov SNR.

Členovia Sboru povereníkov: predseda
Sboru povereníkov Dr. Gustáv Husák,
podpredseda Sboru povereníkov Jozef
Mjartan, Dr. Daniel Okáli, Dr. Ján Púll,
Ladislav Novomeský, doc. Dr. Andrej
Pavlík,. Dr. Jozef Šoltész, Dr. Michal Fal-
ťan, Kazimír Bezek, prof. Jozef Lukačo-
vič, Alexander Horák, František Zupka,
Milan Polák a Michal Chudík.

Podpredseda najvyššieho kontrolného
dvora Dr. Miloslav Takáč.

Plénu predsedal predseda Slovenskej
národnej rady Karol Šmidke.

Predseda SNR Karol Šmidke: (cengá)

Slávna Slovenská národná rada!

Vážené poslankyne a poslanci!

Dovoľte mi, aby som pred zahájením
dnešného zasadnutia uvítal s osobitnou
radosťou, v mene pléna Slovenskej ná-
rodnej rady, prítomného pána predsedu
vlády Antona Zápotockého (potlesk). Je-
ho prítomnosťou sa nielen nášmu rokova-
niu, ale hlavne Slovenskej národnej rade
ako celonárodnej ustanovizni dostáva mi-
moriadneho uznania a vážnosti, keďže
sme poctení tak vážnou návštevou. Som
presvedčený, že po obrodení nášho poli-
tického života, ktorý bol po februárových
dňoch po novej Ústave a víťazných má-
jových voľbách dosiahnutý a pozornosť,
ktorá bola Slovensku venovaná so strany
pána prezidenta republiky Klementa Gott-
walda (potlesk) a dnešná osobná účasť
pána predsedu vlády na ustavujúcej
schôdzke obrodenej Slovenskej národnej
rady, je veľkým záväzkom pre nás a naše
národné ustanovizne o zaistenie trvalej a
stále sa prehlbujúcej spolupráci s celo-
štátnymi orgánmi, v záujme pevného spo-
lunažívania našich dvoch národov Čechov
a Slovákov v jednotnej Československej
republike. O splnení tohto záväzku mô-
žem pána predsedu vlády uistiť.

Predseda SNR Karol Šmidke: (cengá).
Otváram prvé ustavujúce zasadnutie

pléna Slovenskej národnej rady a zisťu-
jem, že Slovenská národná rada je spôso-
bilá sa usnášať.

Ospravedlnenie neprítomných.

Svoju neprítomnosť na dnešnom zasad-
nutí ospravedlnili páni poslanci Sloven-
skej národnej rady: plukovník Dr. Anton.
Rašla a povereník Dr. Július Viktory.

Rozdaná tlač.

Oznamujem, že na dnešnom zasadnutí
bola rozdaná táto tlač:

Zpráva výborov právneho, kultúrneho
a rozpočtového o návrhu Sboru poverení-
kov na vydanie zákona o Národnej galé-
rii.

Zpráva právneho, hospodársko-sociál-
neho a rozpočtového výboru o návrhu
Sboru povereníkov na vydanie zákona o
Tatranskom národnom parku.

Návrh Sboru povereníkov na vydanie
zákona o zániku reálnych živností komi-
nárskych.

Návrh pridelilo Predsedníctvo výborom
právnemu a hospodársko-sociálnemu.

Návrh poslanca Ľudovíta Benadu a spo-
ločníkov na vydanie zákona, ktorým sa
mení nariadenie o platoch a dovolenke
členov Slovenskej národnej rady.

Návrh Predeseníctvo pridelilo výborom
právnemu a rozpočtovému.

Odpoveď povereníka školstva a osve-
ty na interpeláciu členov Slovenskej ná-
rodnej rady vo veci pozbavenia funkcie
školského inšpektora Júliusa Štrbu v Pre-
šove a jeho preloženia za učiteľa do Ple-
šivca.

Stenografické zápisy o priebehu 18. a
19 zasadnutia pléna Slovenskej národnej
rady.

Poštou rozoslaná tlač.

Oznamujem ďalej, že poštou bola ro-
zoslaná táto tlač:

Návrh Sboru povereníkov na vydanie
nariadenia o zriadení Národnej galérie.

Návrh pridelilo Predsedníctvo výbo-
rom právnemu, kultúrnemu a rozpočtové-
mu.

Návrh Sboru povereníkov na vydanie
nariadenia, ktorým sa doplňuje a mení
nariadenie o revízii živnostenských o-
právnení.

3


Návrh pridelilo Predsedníctvo výborom
právnemu a hospodárskosociálnemu.

Predseda SNR Karol Šmidke: (cengá)

Prvým bodom programu dnešného za-
sadnutia je složenie sľubu poslancov Slo-
venskej národnej rady podľa § 3 rokova-
cieho poriadku a podľa § 100 Ústavy re-
publiky Československej.

Prosím pánov poslancov, aby po prečí-
taní sľubu v tom poradí, v akom budú
čítané ich mená, pristupovali ku mne a
podaním ruky a vyslovením slova "slu-
bujem" složili sľub.

Prosím pána prednostu Úradu Predsed-
níctva Slovenskej národnej rady Dr. Čič-
manca, aby prečítal text sľubu.

Prednosta ÚPSNR Dr. Vladimír
Čičmanec (číta):

"Sľubujem, že budem verný republike
Československej, jej ľudovodemokratic-
kému zriadeniu a odkazu Slovenského
národného povstania. Budem zachovávať
jej zákony a vykonávať svoj mandát po-
dľa najlepšieho vedomia a svedomia na
prospech ľudu, štátu a slovenského náro-
da. "
Páni poslanci:

Anton Granatier,

Michal Chudík,

prof. Jozef Lukačovič,

Kazimír Bezek,

Alexander Horák,

Doc. Dr. Andrej Pavlík,

Dr. Daniel Okáli,

Helena Bachratá,

Michal Bakuľa,

Ľudovít Benada,

Dezider Benau,

Ondrej Beňo,

Ľudovít Bortel,

Jozef Cihák,

Irena Ďurišová,

Pavol Ďurovkin,

Samuel Falfan,

Dr. Ján Benko,

Jozef Baláž,

Ľudovít Feldsam,

Šimon Firák,

Pavol Fleischer,

Jozef Forint,

Pavol Frano,

Jozef Fraňo,

Ľudovít Gabriel,

Štefan Gažík,

Andrej Gombala,

Ján Hrivnák,
Jozef Dančák,
Dr. Vladimír Brežný,
Ján Hvizdák,
Juraj Chabada,
Michal Chorváth,
Elena Chudková,
Vasil Jarabinský,
Viktor Joner,
Július Juhás,
Ing. Andrej Kaboš,
Štefan Kalai,
Pavol Kalina,
Jozef Haša,
Jozef Dočkal,
Ján Kmeť,
František Knézl,
Anton Komora,
Jozef Košecký,
Michal Kozie,
Fraňo Kráľ,
Ondrej Kras,
Alojz Krist,
Mária Lávová,
Martin Lenko,
Ignác Jančár,
Bohumil Heřman,
Martin Macúch,
Peter Marušiak,
Jozef Mulár,
Ján Ogurčák,
Vincent Ondrušek,
Anton Pavlík,
Michal Pivarčí,
Ladislav Priesol,
Ján Prokipčák,
Dr. Jozef Kyselý,
Roman Kaliský,
Milan Rázus,
Dr. Ignác Rendek,
Oľga Remenárová,
Jozef Riecky,
Vojtech Sekáč,
Marek Smida,
Vojtech Soták,
Štefan Stenko,
Rudolf Strechaj,
Pavol Styk,
Štefánia Pockodyová,
Ondrej Labanský,
Štefan Šebesta,
Michal Spak,
Ing. Samuel Takáč,
Karol Tomášek,
Mária Tvarožková,
Ľudovít Vartovník,
Jozef Vereš,

4


Jozef Viceník,

Adela Záturecká,
Fedor Zorkócy,
Ján Sinaj,

Pavol Ratkovský,
Štefan Kušík,
Dr. Ivan Rohaľ-Iľkiv,
František Kubač,

Michal Žákovič,
Ján Šotkovský,
František Sidor a
Pavol Pollák.

Predsedníctva sa ujal podpredseda SNR
Anton Granatier,

Podpredseda SNR Anton Granatier:
Napokon složí sľub pán poslanec a

predseda Slovenskej národnej rady Karol

Šmidke.

(Predseda SNR Karol Šmidke podaním
ruky a vyslovením slova "sľubujem" slo-
žil sľub. )

Predsedníctva sa znovu ujíma predseda
SNR Karol Šmidke.

Predseda SNR Karol Šmidke: (cengá).
Prikročíme k druhému bodu programu,
ktorým je

voľba nového predsedníctva Slovenskej
národnej rady.

Prosím pána prednostu Úradu Predsed-
níctva Slovenskej národnej rady, aby
prečítal kandidátnu listinu.

Prednosta ÚPSNR Dr. Vladimír

Čičmanec (číta)

Akčný výbor Slovenskej národnej rady
navrhuje, aby za predsedu Slovenskej ná-
rodnej rady bol vyvolený poslanec Karol
Šmidke. (Potlesk)

Predseda SNR Karol Šmidke:

Dávam hlasovať o podanom návrhu.
Kto súhlasí s návrhom tak, ako bol prečí-
taný, nech zdvihne ruku.

Ďakujem.

Kto je proti?

Nik.

Prednosta ÚPSNR Dr. Vladimír

Čičmanec:

Akčný výbor Slovenskej národnej ra-
dy navrhuje, aby za podpredsedov Slo-
venskej národnej rady boli vyvolení po-
slanci: Štefan Kušík, Anton Granatier, Dr.
Ivan Roháľ-Iľkiv a František Kubač. (Po-
tlesk)

Predseda SNR Karol Šmidke:
Dávam hlasovať o podanom návrhu na
podpredsedov Slovenskej národnej rady.
Kto súhlasí s návrhom tak, ako bol pre-
čítaný nech zdvihne ruku
Ďakujem.
Kto je proti?
Nik.

Zisťujem, že podľa § 4 ods. 2 rokova-
cieho poriadku plénum Slovenskej národ-
nej rady si vyvolilo nové Predsedníctvo v
tomto složení:
predsedom sa stal

poslanec Karol Šmidke,
podpredsedami sú:
poslanec Štefan Kušík,
poslanec Anton Granatier,
poslanec Dr. Ivan Rohaľ-Iľkiv,
poslanec František Kubač.
Prosím pánov podpredsedov, aby za-
ujali svoje miesta.

Predsedníctva sa ujal podpredseda SNR
Anton Granatier

Podpredseda SNR Anton Granatier:
(cengá)

Nasleduje tretí bod programu, ktorým
je prejav novozvoleného predsedu Slo-
venskej národnej rady pána Karola Šmid-
keho.

Prosím ho, aby sa ujal slova.

Predseda SNR Karol Šmidke:

Slávna Slovenská národná rada! Panie
a páni!

Ďakujem Vám za dôveru, prejavenú
jednomyseľným zvolením mojej osoby za
predsedu Slovenskej národnej rady.
Chcem Vás pri tejto príležitosti uistiť, že
na čele tejto významnej slovenskej ná-
rodnej ustanovizne chcem pracovať v du-
chu odkazu Slovenského národného po-
vstania tak, aby sme poslúžili nášmu ná-
rodu a Československej republike.

Táto Slovenská národná rada, reorgani-
zovaná a doplnená na základe výsledkov
májových parlamentných volieb podľa
novej Ústavy, bude konštruktívnym čini-
teľom v našom štátnom a národnom živo-
te. Ústava nášho štátu jasne určuje úlohy
Slovenskej národnej rady a otvára širo-
ký rámec pôsobnosti a činnosti. Bude zá-
ležať na pružnosti Slovenskej národnej
rady a iniciatíve, aby priania a túžby
nášho pracujúceho ľudu a celého národa
našly svoje vyjadrenia a boly hybnou si-

5


lou pri vytváraní nášho života vo vše-
tkých, jeho hmotných a duševných sna-
ženiach. Bude záležať od produktívnej
práce všetkých nás, aby vytýčený budo-
vateľský ciel bol úspešne dosiahnutý. Za-
väzuje nás k tomu prejavená jednota náš-
ho národa a dôvera, ktorou nám bolo sve-
rené vedenie národných vecí na Sloven-
sku.

V histórii nášho národa hrala ustano-
vizeň Slovenskej národnej rady svoju
veľkú a významnú úlohu. Po prvý raz
stretávame sa v dejinách nášho národa s
orgánom Slovenskej národnej rady v re-
volučných rokoch 1848, kedy stelesňova-
la ona uvedomenie a nacionalizačný pro-
ces slovenského národa a viedla ho po
ideovej stránke do boja za jeho slobodu.

V čase po druhej svetovej vojne vzni-
ká znovu Slovenská národná rada, aby
dokončila započatý proces národného a
sociálneho uvedomenia. Stretávame sa
konečne s ustanovizňou Slovenskej ná-
rodnej rady v rase boja za slobodu a
oslobodenie Československej republiky,
kedy sa ona stáva vrcholným orgánom
národne oslobodzovacieho boja, v rukách
ktorého sústreďuje sa a koordinuje bojo-
vá činnosť proti okupantovi. Jej ideovým
centrom národného odboja a svojím význa-
mom stmeľuje a sjednocuje všetky kon-
štruktívne, revolučným duchom odporu
naplnené a Československej republike
oddané složky národa. Dávno pred ozbro-
jeným vystúpením slovenských povstal-
cov sceľuje ilegálna Slovenská národná
rada všetky ilegálne skupiny, aby sústre-
dila vlastenecké sily a viedla ich účinne
v boji za slobodu národa.

Vo svojom významnom historickom vy-
hlásení na Vianoce v roku 1943 vytyčuje
jasne svoje revolučné poslanie. Sjednotiť
a scentralizovať boj slovenského národa
za likvidáciu nemeckej fašistickej dikta-
túry a vo vhodnej príležitosti prevziať po-
litickú moc dotiaľ, kým ju Slovenská ná-
rodná rada nebude môcť odovzdať slo-
bodne voleným zástupcom národa. Vo
vyhlásení vytýčily sa hlavné zásady a
ciele národne-oslobodzovacieho boja: U-
tvorenie novej Československej republi-
ky, spoločného štátu Čechov a Slovákov
na základe rovnoprávnosti oboch náro-
dov, úzka spolupráca so všetkými slovan-
skými štátmi a národmi, najmä so Soviet-
skym Sväzom, v ktorom slovenský ná-
rod vidí oporu slobody a všestranného

rozvinutia malých národov vôbec a
zvlášť slovanských. (Potlesk ) Utvorenie
demokratického režimu a zabezpečenie
ľudského, dôstojného života každému ob-
čanovi.

Utvorenie Slovenskej národnej rady
koncom leta roku 1943 je historickou u-
dalosťou v dejinách nášho národa. Národ-
ne oslobodzovací boj dostal svoje jednot-
né vedenie, ktoré bolo nielen organizá-
torom celonárodného povstania a parti-
zánskej vojny, ale aj politickým predsta-
viteľom slovenského národa. Ostane his-
torickou pravdou, že zásady rovnopráv -
nosti, zásady a spôsob boja rozvinula v
prvom rade Komunistická strana Sloven-
ska. (Potlesk)

Po oslobodení stala sa Slovenská ná-
rodná rada tak iste najvyššou predstavi-
teľkou slovenského národa. Jej mierovou
úlohou bolo sústredenie všetkých kon-
štruktívnych národných síl, ktoré maly
na poli rekonštrukcie a mierovej výstav-
by splniť odkaz Slovenského národného
povstania. Nastoliť spravodlivý spoločen-
ský poriadok, odstrániť pozostatky fašis-
tických neporiadkov a kapitalistického
hospodárenia a zvýšiť vo všetkých sek-
toroch životnú úroveň slovenského člo-
veka.

Pre zradné úchyľky reakčných pred-
staviteľov občianskych strán, ktorí sa
spojili po oslobodení so silne otrasenou
kapitulantskou a zradcovskou buržoáziou
tzv. Slovenského štátu a pomohli tejto
oživiť jej rozbíjačskú činnosť, nemohla
Slovenská národná rada plniť svoje po-
slanie. Najmä po voľbách roku 1946, keď
predstavitelia tzv. Demokratickej strany
za cenu protištátnej zrady urobili ľudác-
tvo svojim volebným rezervoárom, za ce-
nu spreneverenia sa smyslu národne o-
slobodzovacieho boja a odkazu Sloven-
ského národného povstania, snažila sa
sjednotená reakcia urobiť zo Slovenskej
národnej rady, z tohto revolučného výdo-
bytku, orgán a zbraň pre svoje protiľu-
dové, protislovenské a protisocialistické
ťaženie.

Falošným zdôrazňovaním rovnopráv-
nosti a nacionálnych práv slovenských
maskovali svoje triedne, hospodársky úz-
ko vyhranené záujmy, pestovali protištát-
ny separatizmus. Hľadali pritom spoje-
nie v protislovenských šovinistických ka-
pitalistických kruhoch českých, aby moh-
li zvrátiť dejinný nástup čerstvých a

6


produktívnych síl pracujúceho ľudu na-
šich dvoch osudové sbratrených národov.
Neváhali sa spájať so zradcovskými sku-
pinami slovenskej emigrácie v zahraničí
Takto mala Slovenská národná rada slú-
žiť k protiľudovým a k protištátnym sna-
hám domácej a zahraničnej reakcie. No,
nesplnily sa tuhy a zvrátené predstavy
preceňujúcej sa reakcie. Vďaka pokroko-
vým silám, na čele ktorých stala Komu-
nistická strana Slovenska, podarilo sa
zmobilizovať a presvedčiť zavedených a
klamaných občanov. Došlo k mohutnému
sjednocovaciemu procesu nášho pracujú-
ceho ľudu a celého národa, obdobnému
jednote a súdržnosti z čias boja za slobo-
du.

Na čele tohto mohutného hnutia stála
Komunistická strana Slovenska, podporo-
vaná masovými, celonárodnými organizá-
ciami pracujúceho ľudu, bojovníkmi za
slobodu, Revolučným odborovým hnutím,
uvedomelým roľníctvom, našou pokroko-
vou mládežou a všetkými poctivými ob-
čanmi, oddanými Československej repub-
like a jej spravodlivému spoločenskému
poriadku.

Februárové udalosti umožnily začlene-
nie Slovenskej národnej rady do právne-
ho poriadku nášho štátu a v Ústave za-
kotvená Slovenská národná rada, naplne-
ná revolučným konštruktívnym duchom,
bude plniť úlohy budovateľské podľa od-
kazu Slovenského národného povstania.

Schádza sa teda dnes Slovenská národ-
ná rada slávnostne bez predstaviteľov re-
akcie. A to je isté, že keďby ona bola
zvíťazila, nebolo by sa nám dostalo takej
pocty, ako je účasť pána predsedu vlády
dnes (Potlesk) Slovenská národná rada
bude sa starať o napomáhanie a splnenie
dvojročného a neskoršie päťročného pia-
na na Slovensku. Pripadnú jej starostí o
zákonodarstvo vo veciach národnej a re-
gionálnej povahy. Jej vrcholným úsilím
bude podnecovanie rozvoja, duchovných
a hmotných síl slovenského národa, vše-
tky národné a regionálne problémy slo-
venské, pokiaľ nie sú riešené celoštátne
a vyplývajú z novej Ústavy republiky
Československej, budú prejednávané Slo-
venskou národnou radou.

Upustili sme od samostatných volieb
do Slovenskej národnej rady. Učinili sme
tak preto, aby sme celú našu pozornosť a
úsilie sústredili na výstavbu a výrobu, aby
sme nezaťažovali naše obyvateľstvo no-

vými voľbami, kedže sa ono tak jedno-
značne osvedčilo v májových voľbách za
politiku obrodeného Národného frontu,
ktorého zásady určujú aj politickú náplň
pôsobnosti Slovenskej národnej rady.
Dôvera, ktorú dal slovenský pracujúci
ľud a celý národ svojim predstaviteľom
najvyššej slovenskej ustanovizni - Sloven-
skej národnej rade, je aj veľkým záväz-
kom. Záleží na nás všetkých, aby sme sa
stali spoľahlivou oporou nášho pracujú-
ceho človeka, našej ľudovodemokratickej
sústavy, aby sme urýchlili jej výstavbu
a aby sme čim skôr odstránili všetky ne-
dostatky, ktoré sme z nášho mladého zria-
denia nevedeli ešte odstrániť. Ak bude-
me citlivo načúvať prianiu a prihliadať
neustále k potrebám nášho pracujúceho
ľudu, ak náš záujem o pracujúceho člo-
veka a jeho dielo a ideály nášho Sloven-
ského národného povstania budú riadiť
činnosť nás všetkých, bude Slovenská ná-
rodná rada predstavovať vážený sloven-
ský národný orgán. Vtedy budeme môcť
splniť odkaz Slovenského národného po-
vstania, zabezpečiť šťastnú budúcnosť náš-
ho národa.

Ak Slovenská národná rada vedela spl-
niť svoj revolučný program v čase boja
za slobodu, je to pre jej každého člena
vážnym záväzkom, aby zo všetkých svo-
jich síl prispel k splneniu nášho budova-
teľského úsilia vo všetkých oblastiach
nášho života v období mierovom. Sloven-
ská národná rada a jej orgány nebudú
už viac slúžiť reakcii a jej úzkym záuj-
mom. Každý jej člen bude musieť byť no-
siteľom zásad a myšlienok napredovania
vytýčeného vládnymi programovými vy-
hláseniami prezidenta Klementa Gottwal-
da (potlesk) a predsedu vlády Antona
Zápotockého (potlesk). Vysoká politická
uvedomelosť nášho ľudu a jeho nezlom-
ná vôľa po slobodnom a konštruktívnom
živote zaručujú, že ho nič neodvráti od
jeho cesty k socializmu. Preto pripadá
Slovenskej národnej rade a jej členom u-
rýchliť tento vývin, pozdvihnúť našu ži-
votnú úroveň v rámci Československej
republiky a zakotviť pevne v pokrokovom
sväzku ľudovodemokratických slovan-
ských štátov, sgrupovaných osudové oko-
lo veľkého ochrancu malých národov, So-
vietskeho sväzu. (Potlesk)

Som presvedčený, že budeme môcť dô-
stojne v shodnej jednote zvládnuť všetky
úlohy, ktoré stoja pred nami, že každý z

7


nás bude sa učiť od nášho pracujúceho
ľudu a budeme sa radiť, pomáhať a viesť
ho. Vtedy nesklameme jeho dôveru, kto-
rú nám dal k nášmu zodpovednému po-
slaniu. (Potlesk. )

Predsedníctva sa ujal predseda SNR
Karol Šmidke.

Predseda SNR Karol Šmidke: (cengá)
Štvrtým bodom dnešného rokovania
je voľba výborov Slovenskej národnej
rady.

Prosím pána prednostu Úradu Predsed-
níctva Slovenskej národnej rady, aby pre-
čítal kandidátnu Listinu, ktorú podľa § 41
odseku 1 rokovacieho poriadku podáva
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

Prednosta ÚPSNR Dr. Vladimír
Čičmanec (číta):

Predsedníctvo Slovenskej národnej ra-
dy podľa §§ 10 a 41 rokovacieho poriad-
ku a po predchádzajúcom súhlase Akčné-
ho výboru Slovenskej národnej rady na-
vrhuje, aby si Slovenská národná rada
vyvolila tieto výbory a obsadila ich tý-
mito pánmi poslancami:
Právny výbor 12-členný:

Dr. Anton Rašla,

Dr. Jozef Kyselý,

Štefan Kálai,

Štefan Gažík,

Roman Kaliský,

Peter Marušiak,

Vincent Ondrušek,

Dr. Ignác Rendek,

Vojtech Sekáč,

František Sidor,

Rudolf Strechaj a

Adela Záturecká.
Hospodársko-sociálny výbor 12-členný:

Ing. Samuel Takáč,

Helena Bachratá,

Šimon Firák,

Dr. Ján Benko,

Samuel Falťan,

Pavol Fraňo,

Ján Hvizdák,

Ján Ogurčák,

Vojtech Sekáč,

Jozef Vereš,

Fedor Zorkócy a

Michal Žákovič.
Rozpočtový výbor 12-členný:

Dr. Vladimír Brežný,

Jozef Forint,

Martin Macúch,

Ľudovít Feldsam,
Pavol Fleischer,
Ondrej Gombala,
Juraj Chabada,
Ján Kmeť,
Dr. Ján Benko,
Ján Šotkovský,
Karol Tomášek a
Mária Tvarožková.

Kultúrny výbor 12-členný:
Fraňo Kráľ,
Michal Chorváth,
Dezider Benau,
Ľudovít Bortel,
Jozef Čihák,
Jozef Haša,
Elena Chuťková,
Anton Pavlík,
Štefánia Pockódyová,
Ján Prokipčák,
Milan Rázus a
Pavol Styk.

Imunitný výbor 8-členný:

Ľudovít Benada,

Jozef Dočkal,

Ján Hrivnák,

Bohumil Heřman,

Samuel Falťan,

Michal Kozie,

Pavol Poliak a

Ladislav Priesol.
Osídľovaní výbor 8-členný:

Dr. Ignác Rendek,

Ondrej Beňo,

Jozef Baláž,

Pavol Ďurovkin,

Ľudovít Gabriel,

Michal Pivarčí,

Pavol Ratkovský a

Štefan Stenko.
Úsporný a kontrolný výbor 12-členný:

Marek Smida,

Michal Bakuľa,

Mária Lávová,

Pavol Ďurovkin,

Jozef Forint,

Pavol Kalina,

Jozef Košecký,

Andrej Kras,

Alojz Krist,

Ondrej Labanský,

Štefan Šebesta a

Ján Sinaj.
Overovací výbor 8-členný:

František Knézl,

8


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP