Neprošlo opravou po digitalizaci !

Národní shromáždění republiky Československé 1950.

I. volební období. 6. zasedání.

560.

Návrh

poslanců dr. Johna, Hodinové-Spurné, dr. Polanského, dr. Procházky,

Valo, Davida, Žiaka, Koktána a druhů

na vydání zákona

na ochranu míru.

Podepsaní navrhují: Národní shromáždění republiky československé rač se usnésti:

Zákon

ze dne ......1950

na ochranu míru.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

Lid československý v duchu svých pokrokových tradic, po hrozných zkušenostech války a fašistické okupace, rozhodl se pevně vybudovat si v míru a pokoji svůj nový a spravedlivý život, šťastný a radostný domov, rozhodl se vybudovat socialismus ve své vlastí.

Lid československý stojí pevně v táboře míru, rozhodnut bránit světový mír, ohrožený podněcovateli nové války. Přijal s nadšením výzvu II. Světového kongresu obránců míru jako výraz nezvratného odhodlání všech poctivých lidí na světě obhájit míra zabránit nové válce.

Vyjádřil již ve svých nových, lidově demokratických zákonech jasně svou vůli chránit mírové soužití národů a trestat všechny ty, kdo mír ohrožují. U vědomí toho, že podněcovatelé nové války stupňují válečné hrozby a propagandu nové války a přecházejí k otevřeným útočným činům, vydává československý lid zákon na ochranu míru, aby tím znovu utvrdil a ještě účinněji podpořil úsilí o světový mír a mezinárodní solidaritu.

Proto se ustanovuje:

§ 1.

(O Kdo se pokusí rozrušit mírové soužití národů tím, že jakýmkoliv způsobem podněcuje k válce, válku propaguje anebo válečnou propagandu jinak podporuje, dopouští se trestného činu proti míru.

(2) Pachatel bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až deset let; odnětím svobody na deset let až dvacetpět let bude pachatel potrestán, dopustí-li se činu uvedeného v odstavci l

a) jako člen spolčení,

b) ve značném rozsahu nebo

c) je-li tu jiná přitěžující okolnost.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.

Důvodová zpráva.

Všechny mírumilovné národy světa, stamiliony lidí se spojily v jednotném mírovém úsilí, aby zvítězily v nejkrásnějším boji, který kdy podstoupilo lidstvo, jež důvěřuje ve svou budoucnost, v boji o mír. Zatím co bojovníci za mír učinili ve Varšavě další důležitý krok k odvrácení války, vyhrožují impeřialističtí váleční štváči použitím atomové pumy proti hrdinnému korejskému lidu, pronásledují každého, kdo se staví na obranu míru a horečně urychlují své zločinné válečné přípravy.

II. Světový kongres obránců míru ve Varšavě, proto vyzývá svým poselstvím ke zvýšení všeobecného úsilí na ochranu míru; odsuzuje přípravy k nové válce a žádá kategoricky zákaz veškeré válečné propagandy, neboť propaganda nové války vytváří největší hrozbu pro mírovou spolupráci národů a představuje jedno z největších nebezpečí míru vůbec. II. Světový kongres obránců míru vyzývá proto parlamenty všech zemí, aby přijaly zákon na ochranu míru, který by zavedl trestní odpovědnost za propagaci nové války v jakékoliv formě.

Návrh československého zákona na ochranu míru v souhlase s nadšeným mírovým a budovatelským úsilím československého pracujícího lidu, jdoucího uvědoměle k socialismu, vyhovuje tomuto jednomyslnému požadavku zástupců více než 80 států, představujících mnoho set milionů uvědomělých Udí — obránců míru.

Obrana míru je povinností každého občana. Za trestný čin proti míru podle tohoto zákona

bude stíhán každý, kdo se jakkoli pokusí narušit mírové soužití národů.

československé lidové soudy budou podle tohoto zákona přísně trestat každého podněcovatele války a tím bude učiněna přítrž jakékoliv válečné propagandě, prováděné a podněcované imperialisty.,

Náš nový, socialistický trestní zákon soudní ze dne 12. července 1950 č. 86 Sb. provedl již mnohý z požadavků poselství II. Světového kongresu obránců míru:

Provedením ústavního předpisu (§ 37 odst. 2 Ústavy 9. května) o výslovném zákazu šíření nacismu a fašismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a nacionálního šovinismu, je především ustanovení § 83 nového trestního zákona. Trestní zákon postihuje též ve svých §§ 116—119 všechny jiné útoky proti skupinám obyvatel, zejména též pro jejich rasu. I samo hanobení rasy je podle § 126 trestního zákona trestné. Také na požadavky, aby byla zavedena trestní odpovědnost za propagaci nové války, je pamatováno tím, že se v § 98 trestního zákona trestně postihuje podněcování k válce útočné. Přitom § 301 trestního zákona stíhá každé úmyslné použití zakázaných bojových prostředků (na př. atomové zbraně, zbraní bakteriologických, chemických a jedovatých) a jiných prostředků hromadného vraždění.

Návrh rozšiřuje dosavadní předpis § 98 trestního zákona a zajišťuje přísné potrestání válečné propagandy vůbec, při čemž nerozhoduje způsob jejího provádění. Vychází ze zvýšené nutnosti již v zárodku potlačit a tvrdě trestat každého, kdo napomáhá zločinným válečným snahám světového imperialismu, nejúhlavnějšího nepřítele všeho pracujícího lidu. Požadavek naprosté bdělosti a ostražitosti před válečnými štváči, rozrušovateli budovatelského úsilí a úhlavními nepřáteli pracujících žádá si vydání tohoto zákona. Jeho uzákoněním bude ještě účinněji ochráněna naše lidově de-

mokratická republika, její socialistická výstavba, zájmy pracujícího lidu a každého čestného jednotlivce. Návrh navazuje přímo na platná ustanovení našeho trestního zákona a je jeho účinným doplněním.

Nový zákon bude tudíž další zárukou pokojného budování socialismu v naší vlasti a posilou světového míru.

V Fráze dne 19. prosince 1950.

Dr. John, Hodinová-Spurná, dr. Polanský, dr. Procházka, Valo, David, Žiak, Koktán,

dr. Hulínský, Čulen, Burda, Souček, Štětka, Sajal, Lindauer, Prokopová, Babej, Ondruš, Tokár,

Juna, Janouš, Obuchová, Holička, Mrskošová, Šimonková-Hrubá, Matějková, Syrovátková-

Palečková, Holečková, dr. Berák, Vojanec, Myška, Růzha, Pytlík, dr. Loubal, Fiala,

Josef černý, Urbánek.

Státní tiskárna v Praze. —5708 -50.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP