Neprošlo opravou po digitalizaci !

Národní shromáždéní republiky Československé 1949.

I. volební období. 4. zasedání.

364.

Vládny návrh.

Zákon

zo dňa.. ... ... 1949,

o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy.

Národne shromaždenie československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:

§ 1.

Zákonom Slovenskej národnej rady sa

1. zriadi, začínajúc študijným rokom 1949/ 1950, Vysoká škola veterinárska v Košiciach a oddelenie drevárskeho inžinierstva na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach,

2. ustanoví úprava verejných kníh o nehnuteľnostiach na Slovensku, prevzatých od cudzích súdov (úradov), a právnych pomerov s tým súvisiacich.

§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.

Dôvodová zpráva.

Osnovaný zákon pokračuje v línii začatej zákonom č. 132/1949 Sb. a prenáša na Slovenskú národnú radu podľa § 96, ods. 2 ústavy právnu úpravu ďalších vecí, ktoré sa svojou povahou dotýkajú v prvom rade slovenských záujmov a

nevyžadujú úpravu celoštátnym zákonom, ktoré však nespadajú pod výpočet § 96, ods. l ústavy.

S vecnej stránky sa k chystanej úprave podotýka toto:

K § 1, č. 1: Vysoká škola veterinárska v Košiciach.

V československej republike je dosiaľ len jedna vysoká škola veterinárska a to v Brne; bola zriadená zákonom zo dňa 12. decembra 1918, č. 76 Sb.

Potreba veterinárov v plánovanom hospodárstve sa zväčšuje, obzvlášť keď podľa 5-LP sa má obrátiť hlavný zreteľ na zvyšovanie živočíšnej produkcie. Jediná škola toho druhu dnes nestačí vychovať potrebný počet odborníkov a dodať hospodárstvu dostatok veterinárov s ohľadom na stupňované požiadavky celoštátnej živočíšnej produkcie a so zreteľom na význam veterinárno-nákazových pomerov, hlavne na Slovensku, dosiaľ málo vedecky prebádaných. Na brnenskej Vysokej škole veterinárskej študuje približne 40% študentov zo Slovenska. Zriadením vysokej školy veterinárskej na Slovensku sa uľahčí vysokej škole brnenskej. Slovenská veterinárska služba vyžaduje t. č. nárazov asi 400 nových veterinárov. V budúcnosti potom bude na Slovensku potrebné asi 50 nových veterinárov ročne.

Ako najvhodnejšie stredisko pre novú vysokú školu veterinársku sa hodia Košice, pretože toto miesto leží uprostred poľnohospodárskej výroby rastlinnej a živočíšnej a intenzívny chov dobytka v tomto kraji bude môcť zásobovať školu potrebným klinickým živočíšnym materiálom.

Košice sú ako kultúrne stredisko východného Slovenska už sídlom pobočky lekárskej fakulty, pobočky pedagogickej fakulty a vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva. Nová vysoká škola nájde tu tedy už vhodné vysokoškolské prostredie.

Škola nájde dočasné umiestenie v bývalom ústave Komenského a poslucháči nájdu ubytovanie vo vysokoškolskom internáte. Pre začiatok činnosti školy možno vhodne použiť na prednášky profesorov doterajších košických vysokých škôl a upotrebiť niektoré ich teoretické ústavy.

Pre túto školu budú platiť okrem práve vydaných študijných a skúšobných plánov predpisy platné na Vysokej škole veterinárskej v Brne. Škola má začať svoju činnosť začiatkom študijného r. 1949/1950.

Oddelenie drevárskeho inžinierstva na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach.

Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach bola zriadená nariadením Slovenskej národnej rady zo dňa 25. apríla 1946, č. 48 Sb. n. SNR s dvoma od-

bormi a to: odborom poľnohospodárskeho inžinierstva a odborom lesníckeho inžinierstva.

Reforma lesníckeho štúdia a veľký rozvoj lesného a drevárskeho hospodárstva vyžaduje od lesných inžinierov špecializáciu a prehĺbenie vedomostí. To sa dosiahne najľahšie tým, že sa vytvoria dve osobitné štúdia: lesnícke inžinierstvo a drevárske inžinierstvo, organizačne by to potom bolo vykonané tak, že doterajší odbor lesníckeho inžinierstva na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach by sa pretvoril ve dve oddelenia, a to na oddelenie lesníckeho inžinierstva a oddelenie drevárskeho inžinierstva, pričom oddelenie lesníckeho inžinierstva by bolo zamerané na lesníctvo ako na prvovýrobu, oddelenie drevárskeho inžinierstva potom na mechanické, čiastočne mechanicko-chemické spracovanie dreva. Obe oddelenia by tvorily spoločný odbor s jedným dekanom.

Obe oddelenia by sa v študijných plánoch rozchádzaly hlavne až v III. a IV. ročníku.

V plánovanom hospodárstve vzrastajú veľmi rýchle lesnému hospodárstvu a drevárskemu priemyslu nové úkoly. Pokiaľ ide o drevársky priemysel, je to v prvom rade program daný výstavbou štátu a rozšírením znárodneného drevárskeho priemyslu. Vybudovaním kombinátu na východnom Slovensku, v Banskej Bystrici, vo Zvolene a Spišskej Novej Vsi vzrastá potreba drevárskych odborníkov. Počet absolventov štúdia drevárskeho inžinierstva, ktorí v značnej časti by už dnes boli potrební, sa odhaduje len pre potreby Slovenska na 300. Už dnes rozsiahly veľmi vyvinutý drevársky priemysel Slovenska nie je dostatočne obsadený odborníkmi, tým horšia by bola situácia v budúcnosti, až na nich budú kladené väčšie požiadavky v súvislosti so vzrastajúcou industrializáciou Slovenska.

Oddelenie drevárskeho inžinierstva má taktiež začať svoju činnosť začiatkom študijného roku 1949/1950.

K§1, č. 2:

účelom tejto úpravy je očistiť na Slovensku verejné knihy od zápisov, ktoré sa do nich dostaly neprávom v dôsledku toho, že po mníchovskom diktáte, resp. t. zv. viedenskom arbitrážnom výroku viedly verejné knihy až do oslobodenia na odtrhnutou území Slovenska cudzie súdy (úrady). Ide o obdobnú situáciu, aká nastala po prvej svetovej vojne, keď bola tiež riešená zákonom (č. 131/1930 Sb. ).

Osnovaný zákon sám o sebe neprináša zvýšenie rozpočtových výdavkov a bude vecou príslušných návrhov zákonov Slovenskej národnej rady, aby sa vo smysle § 108, ods. 2 ústavy vyporiadaly s otázkou svojho finančného dosahu.

Len pre predbežnú informáciu sa uvádzajú dáta o finančnom dosahu ustanovenia § l, č. l osnovy:

Náklady spojené so zriadením Vysokej školy veterinárskej v Košiciach:

1. Osobné náklady:

 

16 profesorov po 160. 000 Kčs

2, 560. 000 Kčs

48 asistentov po 43. 000 Kčs.

2, 064. 000 Kčs

4 úradníci I. sl. triedy po

 

60. 000 Kčs ......

240. 000 Kčs

8 úradníkov II. sl. triedy po

 

60. 000 Kčs ......

480. 000 Kčs

10 úradníkov IV. sl. triedy po

 

52. 000 Kčs .......

520. 000 Kčs

25 zriadencov po 42. 000 Kčs

1, 050. 000 Kčs

honoráre za suplentúry..

2, 000. 000 Kčs

mzdy .........

780. 000 Kčs

národne poistenie....

420. 000 Kčs

iné osobné náklady....

300. 000 Kčs

celkom...

10, 414. 000 Kčs

2. Vecné náklady....

6, 200. 000 Kčs

úhrnom...

16, 614. 000 Kčs.

Potrebná úhrada na školu v r. 1949 sa zadováži úsporami v rozpočte Povereníctva školstva, vied a umení (vysoké školy). V budúcich rokoch náklady sa zaistia v štátnom rozpočte.

Náklady spojené so zriadením oddelenia drevárskeho inžinierstva.

Zriadenie oddelenia drevárskeho inžinierstva si vyžiada päť nových profesorov, a to všeobecného strojníctva, drevárskeho strojníctva, drevárskej ekonomiky, podnikovej prevádzky a priemyslových stavieb drevárskych.

1. Osobné náklady:

5 miest riadnych po 166. 980 Kčs

profesorov

834. 000 Kčs

12 miest asistentov v I. slu-

 

žobnej triede po 65. 000 Kčs

780. 000 Kčs

2 miesta vedec. úradníkov v 4.

 

pl. stup. po 95. 000 Kčs..

190. 000 Kčs

1 miesto kancelárskeho úrad-

 

níka v IV. sl. tr .....

51. 000 Kčs

2 miesta kancelárskych pomocných síl v I. plat. st. po

 

40. 000 Kčs ......

80. 000 Kčs

3 miesta kanc. pom. síl v II.

 

plat. st. po 38. 000 Kčs..

114. 000 Kčs

2 miesta kanc. pom. síl v III.

 

plat. st. po 34. 000 Kčs..

68. 000 Kčs

3 miesta odborných zriaden-

 

cov po 51. 000 Kčs....

153. 000 Kčs

5 miest kanc. zriadencov v III.

 

pl. st. po 46. 000 Kčs...

230. 000 Kčs

úhrnom...

2, 500. 000 Kčs

2. Vecné náklady:

riadne dotácie pre 5 ústavov predpokladané pre potreby nových profesorov po

 

50. 000 Kčs ......

250. 000 Kčs

mimoriadne dotácie, z ktorých by sa zakupovalo vnútorné zariadenie a vedecký výstroj potrebný pre štúdium podľa výrobných a nákupových

možností .....

.. 3, 000. 000 Kčs

úhrnom.

.. 3, 250. 000 Kčs

úhrnom osobné náklady.

.. 2, 500. 000 Kčs

úhrnom vecné náklady.

.. 3, 250. 000 Kčs

úhrnom.

.. 5, 750. 000 Kčs.

V študijnom roku 1949/50 sa otvorí na drevárskom oddelení len I. a II. ročník, ktorý bude vyžadovať len dvoch nových profesorov, po prípade s ústavmi, a to všeobecného strojníctva a drevárskeho strojníctva. Tým celkový náklad osobný i vecný na študijný rok 1949/ 1950 sa primerane sníži. Náklady v r. 1949 budú uhradené z úspor na príslušných účtoch osobných i vecných.

Na r. 1950 sa potrebné náklady zaistia v rozpočte.

V Prahe dňa 2. novembra 1949.

Predseda vlády: A. Zápotocký v. r.

Minister vnútra:

V. Nosek v. r.

Štátni tiskárna v Praze — 3355-49.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP