Neprošlo opravou po digitalizaci !

Národní shromáždění republiky Československé 1948.

L volební období. 1. zasedání.

45.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne..............................1948,

jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

čl. I.

Ustanovení zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva, pokud se všeobecně nebo zvlášť vztahují na rok 1948, platí obdobně i pro rok 1949 s těmito odchylkami a doplňky:

1. Ustanovení § 11, odst. l a 2 se nevztahují na obecní dávku ze psů.

2. Ustanovení § 11, odst. 4 se vztahuje také na povolení k vybírání obecních dávek a poplatků, udělená po roce 1946.

3. Ustanoveni § 12, odst. 4 zní:

"Má-li země nárok na náhradový příděl, určený na podkladě zemské přirážky, která vyžadovala povolení vlády, projedná se její rozpočet v řízení podle § 45, odst. 2 a § 55, odst. 2 zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb., o organisací politické správy. Rozpočty okresů a statutárních obcí (obcí se zřízeným magistrátem), jakož i rozpočty obcí, které žádají za příspěvek podle § 11 zák. č. 77/1927 Sb. nebo za příspěvek podle § 9,

schvaluje zemáky národní výbor, na Slovensku pověřenectvo vnitra. Rozpočty ostatních obcí schvaluje okresní národní výbor. "

4. Z § 14, odst. l platí jen ustanovení písm. b) a e).

čl. II.

Částka 2. 000, 000. 000 Kčs, uvedená v § 9, odst. 1 zák. č. 249/1946 Sb., se zvyšuje na 2. 561, 000. 000 Kčs. Zálohy poskytnuté svazkům lidové správy podle čl. XXII finančního zákona republiky Československé ze dne 29. března 1946, č. 59 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946, se zúčtují jako státní příspěvek.

ČI. III.

Částka 2. 900, 000. 000 Kčs, stanovená v státním rozpočtu na rok 1948 na mimořádnou pomoc svazkům lidové správy, zvyšuje se o dalších 200, 000. 000 Kčs, jichž se použije na dluhovou službu ze zápůjček obcí a okresů, uzavřených na investice v rámci dvouletého hospodářského plánu a na investice z místních zdrojů. Rozvržení této částky se provede podle obdoby § 9, odst. 3 zák. č. 24971946 Sb. ve znění vyplývajícím z čl. I a II.

čl. IV.

(1) Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s ministerstvem financí, generálním sekretariátem Hospodářské rady a nejvyšším účetním kontrolním úřadem po slyšení zemských národních výborů a pověřenectva vnitra zásady a směrnice pro rozpočetnictví a účetnictví vlastní (mimopodnikové) správy svazků lidové správy tak, aby tím bylo vyhověno potřebám hospodářského plánováni a vlastním potřebám těchto svazků.

(2) Ministerstvo vnitra vydává v dohodě s generálním sekretariátem Hospodářské rady, ministerstvem financí a nejvyšším účetním kontrolním úřadem po slyšení zemských národních výborů a pověřenectva vnitra předpisy ve věcech podnikového početnictví svazků lidové správy na základě směrnic a vysvětlivek vydávaných generálním sekretariátem Hospodářské rady podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 116 Sb., o jednotné organisací podnikového početnictví.

čl. V.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři vnitra a financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

Důvodová zpráva.

Všeobecná část.

Při legislativních přípravách k zákonu č. 249/1946 Sb. se počítalo s tím, že v roce 1948 bude možno již předložiti osnovu definitivní úpravy finančního hospodářství svazků lidové zprávy. Ukázalo se však, že ještě k tomu čas nenastal, protože se teprve jen náznakově rýsují kontury příští organisace veřejné správy a daňového systému. Bylo tedy nezbytno prodloužiti dosavadní provisorium o další rok, ovšem s některými změnami a doplňky. Této příležitosti bylo použito také k tomu, aby bylo vydáno zmocňovací ustanovení pro sjednocení rozpočetnictví a účetnictví svazků lidové správy.

Zvláštní část. K čl. I se poznamenává: Bod č. 1:

Ustanovení vládního nařízení č. 40/1947 Sb., jímž sazby uvedené ve vzorných pravidlech o vybírání obecní dávky ze psů byly nahrazeny zásadně dvojnásobkem, ve spojení s § 11, odst. l a 2 zák. č. 249/1946 Sb. se projevilo neočekávaným snížením a dalším poklesem výnosu této dávky. Majitelé psů se jich totiž raději zbavují, což má ještě další nepříznivé důsledky: Opuštění psi divočí a odstraňováním hlídacích psů klesá bezpečnost. Je proto žádoucí ponechati místním národním výborům volnost, aby stanovily sazby přiměřené místním poměrům.

Bod č. 2:

Ustanovení o automatickém prodloužení platnosti dávek, po němž se všeobecně volalo, bylo nyní vztaženo i na případy povolené až po roce 1946. Opakování povolovacího řízení je zde administrativně nehospodárné.

Bod č. 3:

Nově navržené ustanovení o zemském rozpočtu vyplývá ze vztahu dosavadních ustanovení § 45, odst. 2 a § 55, odst. 2 org. zák. č. 125/1927 Sb. k § l, zák. č. 249/1946 Sb.

V této souvislosti se podotýká, že podřízené úřady byly včas upozorněny na chystané prodloužení zákona, takže dodržení rozpočtových lhůt je administrativně zabezpečeno.

Bod č. 4:

Dosavadní ustanovení § 14, odst. l nelze všeobecně prodloužiti. V jednotlivostech se uvádí:

K písm. a):

Toto ustanovení jest třeba vynechat z toho důvodu, že podle chystaného zákonného opatření budou léčebné ústavy od 1. ledna 1949 zestátněny a dojde k zrušení Fondu pro stavbu a podporu nemocnic a jiných ústavů léčebných a humanitních. Pokud se z tohoto fondu poskytovaly podpory ústavům, jež jsou mimo dosah osnovy zákona o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů, byly to vesměs částky neveliké. Jež je možno zařaditi přímo do rozpočtu příslušného ministerstva.

K písm. b):

Ústředně obchodních a živnostenských komor v Praze a obchodním a průmyslovým komorám na Slovensku je nutno náhradové příděly poskytnout i v roce 1949. dokud nedojde k zvláštní úpravě jejich právních poměrů.

K písm. c):

Dotaci živelních fondů bude nutno vyřešiti zvláštním legislativním opatřením, pokud po zavedení nové zemědělské daně bude jejich další trvání shledáno opodstatněným.

K písm. d):

Úhrada správních nákladů Jednotného svazu českých zemědělců a Jednotného svazu slovenských rolníků byla upravena v § 10 zák. č. 145/1947 Sb. Po vydání zákona o pozemkové dani bude patrně třeba uvést hospodářství obou těchto svazů na nový právní základ, což však lze řešit jen samotným legislativním opatřením.

K písm. e):

U fondu vicinálních cest je nutno dosavadní stav prodloužiti. _

K čl. II:

Podle § 9, odst. l zák. č. 249/1946 Sb. měly být na úhradu schodků řádných rozpočtů svazků lidové správy v zemích českých na rok 1947 poskytnuty ministrem vnitra v dohodě s ministrem financí příspěvky do celkové výše 2. 000, 000. 000 Kčs. pokud by jejich nejnutnější potřeba řádného rozpočtu na tento rok nebyla uhrazena podle platných předpisů. Uvedená částka byla stanovena za předpokladu, že postačí k úhradě schodků upravených řádných rozpočtů na rok 1947. Podkladem pro její výpočet byly rozpočty obcí, okresů a zemí na rok 1946, které však za nynějších neustálených hospodářských poměrů nemohly ještě být rozpočty stabilizovanými.

Po přezkoumání rozpočtů svazků lidové správy na rok 1947 a provedení její úpravy se zjistilo, že ani maximální částka 2. 000, 000. 000 Kčs nestačí, aby byly plně uhrazeny aspoň upravené rozpočtové schodky, ačkoliv při úpravě rozpočtů bylo postupováno velmi rigorosně.

Podle rozpočtů zemí, okresů a obcí v zemích českých na rok 1947 činí schodky jejich řádných rozpočtů celkem 4. 900, 738. 822 Kčs. Z toho připadá na schodky rozpočtů zemských 648, 891. 700 Kčs, na schodky rozpočtů

okresních......1. 025, 458. 869 Kčs

a na schodky rozpočtů

obecních......3. 226, 388. 253 Kčs.

Při projednávání těchto rozpočtů schvalujícími orgány byly rozpočtové schodky sníženy celkem o.... 2. 384, 512. 555 Kčs, t. j. o 48, 5% a upraveny na celkovou částku.. 2. 516, 226. 267 Kčs,

a to schodky rozpočtů zemských na.... 583, 000. 000 Kčs, schodky rozpočtů okresních na......512, 773. 500 Kčs

a schodky rozpočtů obecních na......1. 420, 452. 767 Kčs.

V mezidobí se však v hospodaření okresů a obcí projevila naléhavá potřeba výdajů, na něž buď vůbec nebylo v rozpočtech těch svazků pamatováno, nebo jen v míře nedostačující. Jde zejména o potřebu na úhradu dluhové služby ze zápůjček na náklady, spojené s prováděním investičních úkolů, uložených okresům a obcím dvouletým hospodářským plánem, dále o výdaje na brannou výchovu a j. Výdaje na uvedené potřeby byly vyčísleny u okresů a obcí v zemi České celkovou částkou... 160, 000. 000 Kčs a u okresů a obcí v zemi Moravskoslezské částkou 134, 969. 000 Kčs.

Tím se zvyšuje celkový neuhrazený rozpočtový schodek řádného hospodaření v roce 1947 svazků lidové správy v zemích českých na částku okrouhle.. 2. 811. 000. 000 Kčs.

Naproti tomu se může při rozpočtovém hospodaření země Moravskoslezské dosáhnouti snížení schodku zemského rozpočtu o další částku 10, 000. 000 Kčs, a zemský národní výbor v Praze má ze záloh poskytnutých podle Čl. XXII finančního zákona na rok 1946 na úhradu schodků řádných rozpočtů země a rozpočtů okresů a obcí na rok 1946 k disposici nespotřebovaný zbytek okrouhle 102, 000. 000 Kčs. Tím se sníží celková potřeba na úhradu schodků řádného hospodaření svazků lidové správy na rok 1947

okrouhle o.....112, 000. 000 Kčs

na částku okrouhle.. 2. 699, 000. 000 Kčs.

Na úhradu této potřeby je k disposici

a) jako státní mimořádná pomoc (v kap. 5, tit. 16 státního rozpočtu na rok 1947) částka ......1. 730, 000. 000 Kčs,

b) v zemských rozpočtech na zemské příspěvky finančně slabým okresům a obcím podle § 11 zák. č. 77/1927 Sb. ve znění pozdějších novel celkem... 296, 978. 300 Kčs.

Je tedy k disposici celková částka okrouhle. 2. 027, 000. 000 Kčs.

Ježto celková potřeba na úhradu schodků upravených řádných rozpočtů svazků lidové

správy činí.....2. 699, 000. 000 Kčs,

nedostává se tedy... 672, 000. 000 Kčs.

Tato částka se ještě zvyšuje o neuhrazenou potřebu na výplatu jednorázové platové výpomoci k 28. říjnu 1947 a na zvýšení vánočního příspěvku na rok 1947 pro zaměstnance svazků lidové správy v celkové pravděpodobné výši 159, 000. 000 Kčs na celkovou částku.... 831, 000. 000 Kčs.

Poněvadž vyplývající schodky řádných rozpočtů svazků lidové správy na rok 1947 byly při jejich úpravě velmi podstatně zredukovány, nemohly tyto svazky při provádění rozpočtového hospodaření v roce 1947 bez ohrožení řádného chodu své správy snížiti své výdaje ještě dále do té míry, aby jejich rozpočtové hospodaření bylo udrženo v rovnováze. Musely by si proto při nedostačující úhradě pro své řádné rozpočtové hospodaření opatřovati potřebnou úhradu pro naléhavé výdaje řádného hospodaření výpůjčkami, které ovšem nejsou příjmy řádného rozpočtu podle § 2 zákona č. 329/1921 Sb.

Aby se předešlo takovému nežádoucímu zadlužování svazků lidové správy, je třeba mimořádnou pomoc podle § 9, odst. l žák. č. 249/1946 Sb. zvýšiti na 2. 561, 000. 000 Kčs. K této cifře docházíme takto:

Mimořádná pomoc, předvídaná zákonem č. 249/ 1946 Sb., činí.... 2. 000, 000. 000 Kčs.

Ve státním rozpočtu na rok 1947 byla zařazena jako záloha na tuto pomoc pouze částka... 1. 730, 000. 000 Kčs.

Původním zmocněním je

tedy ještě kryta částka. 270, 000. 000 Kčs,

takže z vykázané potřeby 831, 000. 000 Kčs zbývá ještě krýti zákonem částku ......561, 000. 000 Kčs.

Tím celková výše mimořádné pomoci dosáhne v českých zemích částky 2. 561, 000. 000 Kčs.

částka ve výši 831, 000. 000 Kčs, která je nad úvěr ve státním rozpočtu na rok 1947 ještě potřebná, byla již v roce 1947 svazkům lidové správy zálohově vyplacena a její krytí lze spatřovati ve vyšším daňovém výnosu.

Okresům a obcím na Slovensku byly na úhradu schodků jejich řádných rozpočtů v roce 1947 poskytnuty podle ustanovení § 9, odst. 2 zák. č. 249/1946 Sb. příspěvky v celkové výši 270, 000. 000 Kčs (a to okresům 40, 230. 000 Kčs, obcím 229, 770. 000 Kčs), a obdobného opatření tu tudíž není třeba.

K čl. II, druhá věta:

K původnímu § 9, pdst. l zák. č. 249/1946 Sb. se připojuje nové ustanovení o přeměně záloh poskytnutých dotčeným svazkům podle čl. XXII zák. č. 59/1946 Sb. ve státní příspěvek. Nelze totiž předpokládat, že jejich finanční hospodářství bude v dohledné době tak zkonsolidováno, aby země, okresy a obce byly s to vrátiti státní pokladně vyplacené zálohy na rok 1946 v celkové částce 1. 800, 000. 000 Kčs. Tyto zálohy by se pak objevovaly znovu ve státní uzávěrce jako pochybné aktivum, jímž by se státní účetní uzávěrka jen zkreslovala.

K čl. III:

V státním rozpočtu na rok 1948, kap. 25, titul 16 je preliminována částka na mimořádnou pomoc svazkům lidové správy ve výši 2. 900, 000. 000 Kčs. Dodatečně se zjišťuje, že v upravených rozpočtech obcí a okresů, zejména v Čechách, ve Slezsku a na Slovensku, není pamatováno na dluhovou službu ze zápůjček uzavřených na investice v rámci dvouletého plánu a na investice z místních zdrojů (akce 2M). Aby byla i tato dluhová služba uhrazena, je třeba zvýšiti příspěvek státní správy o dalších 200, 000. 000 Kčs.

K čl. IV:

Podmínkou provádění hospodářského plánování v celostátním měřítku je, aby rozpočetnictví a účetnictví vlastní státní správy a početnictví státních podniků bylo vhodně sla-

děno s rozpočetnictvím a účetnictvím vlastní správy komunálních svazků a s početnictvím jejich podniků. Toho nelze dosáhnouti podle dosud platných předpisů, podle nichž k vydávání příslušných norem jsou kompetentní různé orgány.

Zejména u svazků lidové správy by nebylo možno podle dosavadních předpisů dosáhnouti potřebné jednoty, neboť pro vydávání norem pro rozpočetnictví a účetnictví v oboru působnosti svazků lidové správy jsou příslušné v českých zemích oba zemské národní výbory, na Slovensku pověřenectvo vnitra (srov. § 15 zák. č. 329/1921 Sb. a § 8 zák. č. 169/1930 Sb. ). Proto je zapotřebí, aby pro vydání takových norem pro celý stát byla stanovena příslušnost ústředních úřadů.

Podle ustanovení osnovy má ministerstvo vnitra v dohodě s uvedenými orgány vydávati pro rozpočetnictví a účetnictví svazků lidové správy "směrnice" a "zásady", to znamená základní normy, které podle potřeby budou orgány svazků lidové správy prováděti podrobnějšími předpisy.

Pokud pak jde o početnictví podniků svazků lidové správy, vyjadřuje se v odstavci 2 jasně příslušnost generálního sekretariátu Hospodářské rady k vydávání "směrnic" a "vysvětlivek" podle zák. č. 116/1946 Sb. také pro podniky svazků lidové správy. Ministerstvo vnitra se pověřuje vydáváním "předpisů" na základě směrnic a vysvětlivek generálního sekretariátu Hospodářské rady.

Výraz "předpisy" byl zvolen proto, aby tím byla odlišena působnost vlády k vydávání "zásad" pro podnikové účetnictví a příslušnost generálního sekretariátu Hospodářské rady k vydávání "směrnic" a "vysvětlivek" podle zákona č. 116/1946 Sb.

K čl. V:

účinnost navrhovaného zákona skončí s výjimkou čl. IV, jenž je trvalé povahy, dnem 31. prosince 1949. Předpokládá se, že nyní po vyhlášení ústavy pokročí práce na reformě veřejné správy a na berní reformě do té míry, že bude moci býti uzákoněna konečná úprava finančního hospodářství svazků lidové správy.

Provádění tohoto zákona nezatíží veřejnou správu novými administrativními úkoly.

V Praze dne 7. července 1948.

Předseda vlády: A. Zápotocký v. r.

Ministr vnitra: V. Nosek v. r.

Státní tiskárna v Praze. — 3708-47.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP