Úterý 15. září 1953

(Začátek schůze v 10 hod. 5 min.)

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Hodinová-Spurná, dr. Polanský, Fiala, Valo, Štětka, Žiak, Harus.

Členové vlády: Předseda vlády Široký, první náměstek předsedy vlády dr. Dolanský, první náměstek předsedy vlády ministr gen. arm. dr. Čepička, nám. předsedy vlády ministr Kopecký, nám. předsedy vlády ministr Uher; ministr dr. Nejedlý, Beran, Barák, dr. h. c. Plojhar, dr. inž. Šlechta, dr. Kyselý, inž. Jankovcová, Ďuriš, Krosnář, Dvořák, Nosek, Krajčír, Málek, Maurer, dr. Neuman, Jonáš, Poláček, Pospíšil, Reitmajer, inž. Púčik, Smida, Šimůnek, dr. Škoda, Štoll.

262 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře NS: gen. tajemník NS Kováčik; jeho náměstek dr. Rattinger.

(Za zvuků fanfár z opery Libuše, hraných Pražskými pozounéry, vstupuje president republiky Antonín Zápotocký se svým doprovodem, provázen místopředsedou NS Valo, do presidentské lóže. - Shromáždění povstává a za bouřlivého potlesku provolává: Ať žije soudruh Zápotocký!)

Místopředsedkyně Hodinová-Spurná (zvoní): Zahajuji 77. schůzi Národního shromáždění.

Jménem Národního shromáždění republiky Československé vítám mezi námi co nejsrdečněji presidenta republiky Československé Antonína Zápotockého. (Poslanci povstávají a vítají presidenta dlouhotrvajícím hlučným potleskem. - Poslanci usedají.)

Sděluji, že došly dopisy předsedy vlády ze dne 11. září 1953, kterými oznamuje, že president republiky prohlásil rozhodnutími ze dne 10. září 1953 jarní zasedání Národního shromáždění za skončené dnem 15. září 1953 a že svolal Národní shromáždění k podzimnímu zasedání do Prahy na den 15. září 1953.

Sděluji, že došel dopis předsedy vlády ze dne 14. září 1953, kterým oznamuje, že president republiky v souvislosti s novou organizací ministerstev a ústředních orgánů státní správy rozhodnutím ze dne 14. září 1953 učinil tato opatření:

jmenoval náměstka předsedy vlády dr. Jaromíra Dolanského prvním náměstkem předsedy vlády (Potlesk.),

jmenoval náměstka předsedy vlády gen. arm. dr. Alexeje Čepičku prvním náměstkem předsedy vlády (Potlesk.),

jmenoval náměstka předsedy vlády Václava Kopeckého ministrem a pověřil jej řízením ministerstva kultury (Potlesk.),

jmenoval náměstka předsedy vlády Jindřicha Uhra ministrem a pověřil jej řízením ministerstva zemědělství (Potlesk.),

uvolnil náměstka předsedy vlády Oldřicha Berana z funkce náměstka předsedy vlády, jmenoval jej ministrem a pověřil řízením ministerstva státní kontroly (Potlesk.),

uvolnil náměstka předsedy vlády Rudolfa Baráka z funkce náměstka předsedy vlády, jmenoval jej ministrem a pověřil řízením ministerstva vnitra (Potlesk.),

uvolnil náměstka předsedy vlády, presidenta Československé akademie věd, Zdeňka Nejedlého z funkce náměstka předsedy vlády a jmenoval jej ministrem (Potlesk.),

uvolnil ministra Júlia Ďuriše z řízení ministerstva lesů a dřevařského průmyslu a pověřil jej řízením ministerstva financí (Potlesk.),

uvolnil ministra Václava Noska z řízení ministerstva vnitra a pověřil jej řízením ministerstva pracovních sil (Potlesk.),

pověřil ministra ing. dr. Emanuela Šlechtu řízením ministerstva stavebnictví (Potlesk.),

pověřil ministra dr. Jozefa Kyselého řízením ministerstva místního hospodářství (Potlesk.),

pověřil ministra Josefa Jonáše řízením ministerstva paliv a energetiky (Potlesk.),

pověřil ministra Karla Poláčka řízením ministerstva strojírenství (Potlesk.),

pověřil ministra Marka Smidu řízením ministerstva lesů a dřevařského průmyslu (Potlesk.),

pověřil ministra Ladislava Štolla řízením ministerstva školství (Potlesk.),

pověřil ministra Antonína Pospíšila řízením ministerstva dopravy (Potlesk.), a

jmenoval dr. Václava Škodu ministrem a pověřil jej řízením ministerstva spravedlnosti (Potlesk.),

uvolnil náměstka předsedy vlády a ministra gen. arm. Karola Bacílka z funkce náměstka předsedy vlády a ministra,

uvolnil náměstky předsedy vlády Antonína Novotného a Zdeňka Fierlingra z funkce náměstka předsedy vlády,

uvolnil ministry Jana Haruse, dr. Jaroslava Havelku, Jaroslava Kabeše, Josefa Nepomuckého, Václava Pokorného, Josefa Pospíšila, dr. Štefana Raise, Ernesta Sýkoru a Bohumila Šrámka z funkce ministra.

Sděluji, že poslaneckého mandátu se vzdali poslanci dr. Václav Bátěk a Václav Pavlíček.

Dále sděluji, že dne 23. srpna 1953 zemřel po dlouhé těžké nemoci poslanec Ondrej Borovský.

Prosím poslance Národního shromáždění, aby uctili památku zemřelého povstáním. (Poslanci povstávají.)

Děkuji. (Poslanci usedají.)

Ministerstvo vnitra povolalo na uprázdněné poslanecké mandáty tyto poslance: Jana Jelínka, Adolfa Kořínka, Karla Pecka a Annu Svarovskou.

Všichni tito poslanci se dostavili do dnešní schůze.

Protože před tím podle § 89 jedn. řádu podepsali v kanceláři Národního shromáždění prohlášení, obsahující formuli poslaneckého slibu, přistoupíme ke slibu podle § 42 ústavy a § 90 jedn. řádu Národního shromáždění tím způsobem, že bude předem přečtena ústavou předepsaná formule slibovací, poslanci Jan Jelínek, Adolf Kořínek, Karel Pecka Anna Svarovská ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "Slibuji".

Žádám o přečtení slibovací formule a jmenované poslance žádám, aby ke mně přistoupili vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Gen. tajomník NS Kováčik (číta): "Sľubujem, že budem verný republike Československej a jej ľudovodemokratickému zriadeniu. Budem zachovávať jej zákony a svoj mandát vykonávať podľa najlepšieho vedomia a svedomia na prospech ľudu a štátu."

Posl. Jelínek (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Posl. Kořínek (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Posl. Peck (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Posl. Svarovská (podávajíc předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Místopředsedkyně Hodinová-Spurná: Sděluji, že posl. dr. Oldřich John se vzdal funkce předsedy Národního shromáždění.

Podle denního pořadu usneseného užším předsednictvem Národního shromáždění dne 10. září 1953 je na pořadu schůze

1. Volba předsedy Národního shromáždění,

2. Volba místopředsedy Národního shromáždění.

Jsou nějaké námitky proti tomuto pořadu? (Nebyly.)

Námitek není.

Národní shromáždění rozhodne o pořadu prostým hlasováním bez rozpravy.

Dám tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem dnešní schůze, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Děkuji. - Navržený pořad je jednomyslně schválen.

Přistoupíme k projednávání prvního bodu pořadu, kterým je

1. Volba předsedy Národního shromáždění.

Byl mi podán písemný návrh poslanců Augustina Klimenta, Štětky, Hodinové-Spurné, Valo, Gemrota, dr. Polanského, dr. Klingra, Fialy, Žiaka, Pokojného a druhů

na volbu předsedy Národního shromáždění podle § 64 ústavy a podle §§ 57 a 58 jedn. řádu Národního shromáždění.

Žádám o jeho přečtení.

Gen. tajomník NS Kováčik (číta):

Návrh

poslancov Augustina Klimenta, Štětku, Hodinovej-Spurnej, Valu, Gemrota, Dr. Polanského, Dr. Klingera, Fialu, Žiaka, Pokojného a ďalších.

Podpísaní navrhujú, aby podľa § 64 Ústavy a podľa §§ 57 a 58 rokovacieho poriadku Národného zhromaždenia bol za predsedu Národného zhromaždenia vyvolený posl. Zdeněk Fierlinger.(Potlesk.)

Místopředsedkyně Hodinová-Spurná: Kdo souhlasí s návrhem, aby předsedou Národního shromáždění byl zvolen posl. Zdeněk Fierlinger, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Děkuji, tím byl posl. Zdeněk Fierlinger zvolen jednomyslně předsedou Národního shromáždění. (Dlouho trvající hlučný potlesk.)

Žádám nově zvoleného předsedu Národního shromáždění, aby se ujal řízení schůze.

Předseda NS Fierlinger (uvítán dlouhotrvajícím potleskem - ujímaje se předsednictví):

Vážení přátelé, soudružky a soudruzi!

Děkuj i Vám za důvěru, kterou jste mi projevili. Považoval jsem vždy za svou povinnost pracovat podle svého nejlepšího vědomí všude tam, kam mne důvěra strany a mých spoluobčanů postavila. Budu se i v daném případě touto zásadou řídit.

Naše Národní shromáždění představuje důležitý článek našeho státního zřízení. Na půdě našeho Národního shromáždění byly s nadšením schváleny první znárodňovací zákony, byl přijat zákon o naší první Gottwaldově pětiletce a naše Ústava 9. května, která veškerou moc v tomto státě dává do rukou pracujícího lidu. Tato síň byla svědkem přijetí řady dalších významných zákonů, jako zákona o krajských národních výborech, o lidovém soudnictví, zákonů o sjednocení zdravotnictví, důležitého rozpočtového zákona a mnoha, mnoha jiných, které vyznačují naši úspěšnou cestu socialistické výstavby. Zde jsme schvalovali zákon o ochraně míru, neboť není nic tak našemu lidu odporné, jako myšlenka nové války. Náš lid chce v klidu a míru a ve vzájemné úctě a lásce se všemi národy celého světa žít a pracovat a užívat plodů své práce.

Přehlédneme-li dnes bohatou činnost tohoto Národního shromáždění za posledního půl páta roku, vidíme jak bohatá je její žeň a jak vše, co zde bylo námi podniknuto, bylo obráceno k blahu našeho lidu, k zajištění jeho bezpečí a naší znovunabyté samostatnosti a míru. Leč kypící život činorodé práce staví naši zákonodárnou činnost před stále nové a nové úkoly, které chceme svědomitě plnit. Chceme, aby se naše zákonodárná činnost úspěšně rozvíjela, aby byla stále cenným příspěvkem k zvýšení blahobytu nejširších občanských vrstev a k upevnění míru v celém světě. Ale chceme také, aby členové našeho Národního shromáždění, povolaní z nejrůznějších úseků našeho veřejného a hospodářského života, vyzbrojení plnou důvěrou svých voličů, svědomitě plnili své důležité poslání jako skuteční mluvčí lidu, aby pomáhali občanům s našimi zákony se seznamovat, aby si stále ověřovali, jak tyto zákony a politika vlády se v praktickém životě prosazují a osvědčují, aby byli strážci naši nové socialistické zákonnosti, aby střežili žárlivě zájmy státu a naší lidové demokracie a aby byli taktéž dobrými ochránci všech zákonných práv občanských. Jedním slovem chceme, abychom jako poslanci, volení lidem, byli důležitým živým pojítkem mezi masou občanů a státem. Upevňujíce důvěru v naše zákony, budeme pomáhat upevňovat a konsolidovat bratrský svazek města a venkova, svazek dělníků, zemědělců a pracující inteligence, pomůžeme vytvořit skutečný a nerozborný blok komunistů a nekomunistů tak, aby všichni poctiví občané tohoto státu, všichni oddaní přátelé naší lidové demokracie cítili se členy jedné velké rodiny, aby byli získáni pro naši společnou práci na výstavbě socialistické vlasti, šťastného domova všech pracujících.

V posledních letech byly mírumilovné národy vystaveny zvýšenému tlaku západních imperialistů, představitelů korupčního mezinárodního finančního monopolního kapitálu, kteří ve snaze zachránit dividendy svých zbrojařských závodů snaží se roznítit všude nejnižší šovinistické a rasistické vášně, aby tak připravili nový válečný požár. Na smrt nenávidí naše mírové a budovatelské snahy.

Leč Sovětský svaz vítězně čelí této kampani. Jeho úsilí, jakož i úsilí velké lidové Číny se podařilo zmařit výbojné plány americkým imperialistů na Dálném Východě. Podařilo se zastavit válku v Koreji. Myšlenka míru získává stále nové miliony odhodlaných stoupenců v celém světě.

Je však přirozené, že válečná kampaň, rozpoutaná pány z Wallstreetu, musela se dotknouti i nás a vedla nás k tomu, abychom naši závislost na kapitalistickém světě co nejrychleji zlikvidovali a abychom své bezpečí co nejlépe zajistili. S tím také souvisely některé úkoly, před které jsme byli postaveni. Bylo třeba mimořádného úsilí, abychom tyto úkoly zvládli. Pod vedením druhého našeho dělnického presidenta soudruha Antonína Zápotockého a pod vedením vlády soudruha Širokého, opírajíce se o důvěru našeho pracujícího lidu půjdeme neochvějně vpřed po cestě nám vytčené.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP