Pátek 20. března 1953

(Začátek schůze v 17 hod. 1 min.)

Přítomni:

Předseda dr John.

Místopředsedové Hodinová-Spurná, dr Polanský, Fiala, Valo, Štětka, Žiak.

Členové vlády: předseda vlády Zápotocký, náměstkové předsedy vlády Široký, dr Dolanský, Bacílek, dr Čepička, Kopecký, Novotný, Fierlinger, dr Nejedlý, Uher; ministři dr Plojhar, dr inž. Šlechta, dr Kyselý, Harus, inž. Jankovcová, Ďuriš, Krosnář, Nosek, Bílek, Dvořák, dr Havelka, Jonáš, Kabeš, Krajčír, Málek, Maurer, Nepomucký, dr Neuman, Pokorný, Poláček, Pospíšil Ant., Pospíšil Jos., inž. Púčik, dr Rais, Smida, Sýkora, inž. Šimůnek, Šrámek, Štoll.

264 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře NS: gen. tajemník NS Kováčik; jeho náměstek dr Rattinger.


Místopředsedkyně Hodinová-Spurná (zvoní): Zahajuji 71. schůzi Národního shromáždění.

Sděluji, že došel dopis pana předsedy vlády ze dne 5. února 1953, kterým oznamuje, že rozhodnutím pana presidenta republiky ze dne 31. ledna 1953 byli jmenováni náměstky předsedy vlády

ministr arm. gen. Karol Bacílek (Potlesk.),

ministr arm. gen. dr Alexej Čepička (Potlesk.),

ministr Václav Kopecký (Potlesk.),

ministr prof. dr Zdeněk Nejedlý, president Čs. akademie věd (Potlesk.),

posl. Antonín Novotný (Potlesk.) a

posl. Jindřich Uher (Potlesk.).

Dále byli jmenováni:

Bohumil Šrámek, ředitel oblastní správy elektráren, ministrem a pověřen řízením ministerstva energetiky (Potlesk.),

posl. Július Ďuriš ministrem a pověřen řízením ministerstva lesů a dřevařského průmyslu (Potlesk.),

posl. Karel Poláček ministrem a pověřen řízením ministerstva těžkého strojírenství (Potlesk.),

posl. Václav David ministrem a pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí (Potlesk.),

profesor Ladislav Štoll ministrem a pověřen řízením ministerstva vysokých škol (Potlesk.),

posl. Ernest Sýkora ministrem a pověřen řízením ministerstva školství a osvěty (Potlesk.).

Ministr Václav Pokorný byl pověřen řízením ministerstva paliv. (Potlesk.)

Ministr Marek Smida byl zproštěn řízení ministerstva lesů a dřevařského průmyslu a pověřen řízením ministerstva státních statků. (Potlesk.)

Posl. dr Jozef Kyselý byl zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády a pověřen řízením ministerstva stavebních hmot. (Potlesk.)

Náměstek předsedy vlády Viliam Široký byl zproštěn řízení ministerstva zahraničních věcí.

Náměstek předsedy vlády Zdeněk Fierlinger byl zproštěn řízení Státního úřadu pro věci církevní.

Ministr Július Maurer byl zproštěn vedení ministerstva těžkého strojírenství v souvislosti s přechodem na jinou funkci.

Poslaneckého mandátu se v mezidobí vzdali poslanci: Jan Novotný, Jiřina Rainerová, Josef Kotýnek, Anna Mrskošová, Pavel Valehrach, Marie Šplíchalová a dr Miroslav Jelínek.

Dne 15. prosince 1952 zemřel posl. Karol Šmidke.

Dále sděluji, že ministerstvo vnitra povolalo na uprázdněné poslanecké mandáty tyto poslance: Olega Homolu, Františka Janatu a Andělu Sukupovou.

Všichni tito poslanci se dostavili do dnešní schůze.

Protože před tím podle § 89 jedn. řádu podepsali v kanceláři Národního shromáždění prohlášení, obsahující formuli poslaneckého slibu, přistoupíme ke slibu podle § 42 ústavy a § 90 jedn. řádu Národního shromáždění tím způsobem, že bude předem přečtena ústavou předepsaná formule slibovací, poslanci Oleg Homola, František Janata a Anděla Sukupová ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám o přečtení slibovací formule a jmenované poslance žádám, aby ke mně přistoupili vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Gen. tajomník NS Kováčik (číta): "Sľubujem, že budem verný republike Československej a jej ľudovodemokratickému zriadeniu. Budem zachovávať jej zákony a svoj mandát vykonávať podľa najlepšieho vedomia a svedomia na prospech ľudu a štátu."

Posl. Homola (podávaje místopředsedkyni Hodinové-Spurné ruku): Slibuji.

Posl. Janata (podávaje místopředsedkyni Hodinové-Spurné ruku): Slibuji.

Posl. Sukupová (podávajíc místopředsedkyni Hodinové-Spurné ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Místopředsedkyně Hodinová-Spurná: Podle denního pořadu usneseného užším předsednictvem Národního shromáždění dne 20. března 1953, který byl členům Národního shromáždění rozdán, je na pořadu schůze

1. Doplňovací volba předsednictva Národního shromáždění.

  1. Zpráva předsednictva Národního shromáždění o návrhu poslanců dr Johna, Hodinové-Spurné, dr Polanského, Fialy, Valo, Žiaka, Štětky, dr Bartušky, Čulena, Pavla Dávida, dr Hájka, Jury, dr Kokeše, Koktána, Machačové-Dostálové, dr Mouralové-Úlehlové, Prokopové-Škrabálkové, dr Púlla,Tymeše, Vodičky, Vojance, Zupky a druhů na vydání zákona, kterým se mění rozpočtový zákon na rok 1952 č. 3/1952 Sb.

Jsou nějaké námitky proti tomuto pořadu? (Námitky nebyly.)

Nejsou.

Podle § 24 odst. 1 jedn. řádu rozhodne Národního shromáždění o pořadu prostým hlasováním bez rozpravy.

Dám tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem schůze, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Děkuji. To je jednomyslné. - Navržený pořad je tedy schválen.

Přistoupíme k projednávání prvního bodu schváleného pořadu, kterým je

1. Doplňovací volba předsednictva Národního shromáždění.

Provedeme nejprve doplňovací volbu místopředsedy Národního shromáždění.

Byl mi podán návrh poslanců Hodinové-Spurné, dr Polanského, Fialy, Valo, Žiaka, dr Bartušky, dr Hájka, dr Mouralové-Úlehlové, Tymeše a druhů, aby ve smyslu §§ 63 a 64 odst. 3 ústavy, dále § 57 odst. 4 a § 58 zákona č. 195/1949 Sb. o jedn. řádu Národního shromáždění ve spojení s § 39 cit. zákona byl v doplňovací volbě zvolen místopředsedou Národního shromáždění posl. Josef Štětka. (Potlesk.)

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

To je jednomyslné.

Posl. Josef Štětka byl tedy zvolen místopředsedou Národního shromáždění. (Poslanci povstávají a provázejí volbu posl. Štětky hlučným potleskem.)

Nyní provedeme doplňovací volbu členů předsednictva Národního shromáždění.

Byl mi podán návrh poslanců Hodinové-Spurné, dr Polanského, Fialy, Valo, Žiaka, dr Bartušky, dr Hájka, dr Mouralové-Úlehlové, Tymeše a druhů, aby ve smyslu §§ 63 a 64 odst. 3 ústavy, dále § 57 odst. 4 a § 58 zákona č. 195/1949 Sb. o jedn. řádu Národního shromáždění ve spojení s § 39 cit. zákona byli v doplňovací volbě zvoleni členy předsednictva Národního shromáždění poslanci Oldřich Burda a Jaroslav Ledl.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

To je jednomyslné.

Poslanci Oldřich Burda a Jaroslav Ledl byli tedy zvoleni členy předsednictva Národního shromáždění. (Potlesk.)

Tím je vyřízen první bod pořadu schůze.

Přistoupíme k projednávání druhého bodu schváleného pořadu, kterým je

2. Zpráva předsednictva Národního shromáždění o návrhu poslanců dr Johna, Hodinové-Spurné, dr Polanského, Fialy, Valo, Žiaka, Štětky, dr Bartušky, Čulena, Pavla Dávida, dr Hájka, Jury, dr Kokeše, Koktána, Machačové-Dostálové, dr Mouralové-Úlehlové, Prokopové-Škrabálkové, dr Púlla, Tymeše, Vodičky, Vojance, Zupky a druhů na vydání zákona, kterým se mění rozpočtový zákon na rok 1952 č. 3/1952 Sb. (tisk 702).

Zpravodajem k tomuto návrhu zákona je posl. Valo; dávám mu slovo.

Zpravodajca posl. Valo: Vážené súdružky a súdruhovia!

Výbory Národného shromaždenia rokovaly o štátnom rozpočte na rok 1953 od 26. februára tohoto roku. Tieto výborové práce boly žiaľ v dôsledku smutnej zprávy o smerti s. Stalina prerušené. Keď výbory znovu maly začať svoju prácu, prišla druhá smutná zpráva o smrti s. Gottwalda. Tieto dve udalosti viedly k prerušeniu práce vo výboroch. Pretože rozpočet takto nebude možné v zákonitej lehote Národnému shromaždeniu predložiť, doporučuje Predsedníctvo Národnému shromaždeniu návrhom zákona, ktorý Vám bol predložený, aby dočasné vedenie štátneho hospodárenia v r. 1953 bolo predĺžené o jeden mesiac, t.j. do 30. apríla 1953. V mene Predsedníctva Národného shromaždenia odporúčam prijať tento zákon v navrhovanom znení.

Místopředsedkyně Hodinová-Spurná: Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá.

Přistoupíme k hlasování.

Protože není pozměňovacích návrhů, dám o celé osnově hlasovat najednou podle zprávy předsednictva Národního shromáždění.

Jsou nějaké námitky? (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona ve znění zprávy předsednictva Národního shromáždění, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění jednomyslně schválilo návrh zákona, kterým se mění rozpočtový zákon na rok 1952 č. 3/1952 Sb.

Tím je vyřízen pořad schůze.

Sděluji, že příští schůze Národního shromáždění se koná zítra 21. března.

Prosím členy Národního shromáždění, aby se zcela určitě dostavili v 10 hodin do budovy Národního shromáždění.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 17 hod. 18 min.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP