Středa 11. července 1951

Celá galerie takových lidí je nám už z nedávné doby dobře známa. Ať už to byl býv. velvyslanec USA Lawrence Steinhardt, jeden z iniciátorů pokusu o únorový puč r. 1948, usvědčený roku 1950 z padělání cestovních pasů pro nepřátele ČSR, či jeho politický poradce W. Birge, nebo američtí řemeslní špioni S. L. Taggart a S. Meryn, či bývalý americký politický attaché J. Patch, ředitel "dobročinné" americké mise v Praze Daniel Benedikt, špion a hlavní agent trockistické Internacionály Harold Gibson, bývalý první tajemník britského velvyslanectví v Praze, ve skutečnosti vedoucí angloamerické špionáže proti zemím lidové demokracie a proti SSSR, nebo americká velvyslanecká tajemnice L. Schaffnerová, britský vicekonsul Philip C. T. Wildash, nebo zaměstnanci kanadské legace Danko a Vanier, či holandský špion J. A. Louvers a minulý měsíc odhalený a ze špionážní činnosti usvědčený francouzský gen. konsul Manach a konsul Michelot - všichni tito lidé a jejich zákeřná činnost jsou jasným dokladem toho, jak veliká je nenávist kapitalistických zotročovatelů a připravovatelů nové války k našemu svobodnému lidu, k naší socialistické výstavbě a k Sovětskému svazu.

Jak přepestrá je tato banda nenávistných škůdců a zrádců! Jakými methodami ona pracuje: rozhlas vylévající špínu a klevety na Sovětský svaz a naši republiku i jiné země lidové demokracie, mandelinka bramborová, zápalné destičky na ničení úrody, jindy zase sprosté vraždy a loupeže, a mnohdy stačí poukázka do Darexu, kousek čokolády nebo pár parfumovaných cigaret, několik dolarů vydřených z práce dělníků v koloniích, a jsou i bídní škůdci a zrádci. jimž stačí úsměv dolarových otrokářů, aby v nenávisti proti našemu pracujícímu lidu byli ochotni udělat sebe větší a sebe surovější zločin.

Zatím co SSSR nám posílá obilí pro zabezpečení naši výživy, zatím co nám posílá své nejlepší stachanovce a kolchozníky, aby nám poradili a pomohli v naší práci, abychom mohli rychleji a beze ztrát a bez zbytečných obav budovat socialismus v naší vlasti, na druhé straně západní imperialisté a s nimi naše bídná, zrádná emigrace k nám posílá žravý hmyz na ničení úrody a lidský hmyz, hmyz v lidské podobě na provádění vražd, zakládání požárů, sabotáže, špionáže a pod. Tito škůdci se k nám dostávají různými cestami, někdy i v diplomatických vozech.

Předním úkolem naší lidově demokratické bezpečnosti tedy právě nyní je zabránit a zamezit spojení domácích nepřátel s jejich chlebodárci, pomahači a spřeženci za hranicemi, znemožnit pronikáni špionů, rozvratníků, diversantů a škůdců našeho pracujícího lidu přes naše státní hranice.

Je proto v zájmu bezpečnosti naší republiky, našeho úspěšného budování socialismu věnovat zvýšenou pozornost ochraně státních hranic, které jsou předmětem neustálého tlaku a náporu, zvláště na místech přilehlých k americké okupační zóně. Je třeba po všech stránkách prohloubit péči o orgány, které provádějí střežení a ochranu státních hranic, které v každodenních střetnutích s nepřáteli dosáhly již řady významných úspěchů a pomohly tak nemalou měrou při úspěšném budování socialismu v naší vlasti.

Navrhovaný zákon je jedním z prostředků péče o ochranu státních hranic. Až dosud není v našem právním řádu předpisu, který by jednoduše, účelně a srozumitelně urovnával otázky souvisící s ostrahou státních hranic. Zvýšený její význam právě nyní, v etapě urychleného budování socialismu v naší vlasti, nutně vyžaduje, aby byla ostraha a ochrana státních hranic upravena zvláštním zákonem a aby orgánům tuto ochranu a ostrahu provádějícím - zejména pohraniční stráži, nejmladšímu to článku našich ozbrojených sborů - se dostalo náležitého a nutného právního postavení.

Naše pohraniční stráž, jejíž příslušníci vroubí dnes galerii našeho Národního shromáždění (Hlučný potlesk.), navazuje na tradice našich dávných ochránců hranic, na tradice Chodů, o nichž první zmínka v historii se datuje z počátku druhého tisíciletí. Oni střežili přístupové cesty přes šumavské hvozdy, hvozdy Císařského lesa, a není snad občana v naší republice, který by neznal Jiráskovy Psohlavce, líčící boj chodského lidu proti utlačovatelům, a jméno Jana Sladského Koziny se stalo symbolem bojovníka za práva utiskovaného chodského lidu. Symbol Chodů - psí hlava - pak se stává čestným označením na stejnokrojích našich pohraničníků, abychom jasně dokumentovali, že navazujeme na tradice našich slavných Chodů-Psohlavců. (Potlesk.)

Paní a pánové! Musí se stát ctí každého mladého občana naší republiky, aby mohl v době výkonu své nejčestnější povinnosti - výkonu vojenské služby - nosit stejnokroj naší pohraniční stráže. Stejně jako navazujeme na tradice našich strážců hranic, Chodů, budeme se učit a učíme se ze zkušeností našeho vzoru, sovětských pohraničníků, slavných ochránců hranic prvního socialistického státu světa. (Potlesk.)

Naše pohraniční stráž se musí stát nepřekonatelnou překážkou a zábranou pro všechny zrádné elementy narušující naše státní hranice, musí se stát bezpečnou zárukou nedotknutelnosti posvátných hranic naší vlasti.

Bude-li zákon přijat, bude nutno v patřičné míře a formě provádět propagaci pohraniční stráže zvláště mezi naší mládeží, ve školách, seznamování a výchovu všeho obyvatelstva v zásadách, že ochrana a ostraha státních hranic je povinností každého občana republiky.

Navrhovaný zákon pak ve svých 11 paragrafech řeší v podstatě tyto zásady: provádění ostrahy a ochrany státních hranic přináleží do působnosti ministerstva národní bezpečnosti, které je uskutečňuje zejména pohraniční stráží; pohraniční stráž podléhá ministerstvu národní bezpečnosti, jsou do ní zvlášť vybíráni příslušníci pracujícího lidu; příslušníci pohraniční stráže jsou postaveni na roveň vojsku, mají stejná práva a povinnosti; služba v pohraniční stráži se počítá jako služba ve vojsku a při výkonu své služby mají příslušníci pohraniční služby takové postavení, jako příslušníci SNB.

Paní a pánové, branný a bezpečnostní výbor projednal na své schůzi dne 4. července osnovu zákona o ochraně státních hranic a po bohaté a plodné diskusi ji jednomyslně schválil a doporučuje plénu NS přijetí zákona ve znění zprávy výborové. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Děkuji panu zpravodaji. Ke slovu se přihlásil pan ministr národní bezpečnosti Lad. Kopřiva. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

Ministr Kopřiva (uvítán hlučným potleskem a povstáním poslanců): Paní a pánové, soudružky a soudruzi!

Zachovat mír a budovat socialismus v naší vlasti - to je v současné době podle pokynů presidenta republiky Klementa Gottwalda hlavním cílem našeho lidu a jeho vlády. Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic, který dnes Národní shromáždění projednává, odpovídá zcela této politice.

O nutnosti střežit nedotknutelnost státních hranic není sporu; tomu nás učí jednak zkušenosti Sovětského svazu a jednak zkušenosti vlastní. Denně se přesvědčujeme o tom, že imperialistická část světa hledá a bude i nadále hledat všemožné cesty k navázání spojení se zbytky poražené reakce u nás, aby v nich živila naději na změnu režimu. My sice na jedné straně díky existenci, pomoci, podpoře a záštitě Sovětského svazu a díky tomu, že většinou sousedíme s bratrskými lidově demokratickými zeměmi, můžeme socialismus budovat poměrně za výhodných podmínek; nesmíme však na druhé straně ani na okamžik podceňovat existenci a činnost agresivního imperialistického tábora války, vedeného Spojenými státy. Imperialisté se netají svou nenávistí k zemím tábora míru. Bylo by možno uvést celou řadu i oficiálních prohlášení imperialistických politiků o tom, že proti státům, které nastoupily cestu k socialismu, počítají se všemi prostředky, které mají po ruce. Časopisy na západě otevřeně mluví o různých plánech nepřátelské činnosti vůči těmto zemím.

V březnu letošního roku byl v americkém tisku uveřejněn pověstný plán X, který cynicky odhaluje záměry imperialistů. V těchto strategických plánech se konec konců počítá s rozpoutáním nové světové války. Imperialisté horečně zbrojí. Přikročili k remilitarisaci západního Německa bez ohledu na platnost mezinárodních dohod, které po porážce nacistů spolupodepsali. V tak zvané studené válce, kterou rozpoutali, sázejí hlavně na činnost svých zpravodajských centrál. V americké okupační zóně Německa a Rakouska rozmístili podél našich hranic své zpravodajské služebny a výcvikové tábory. Naverbovali do svých služeb gestapácké kreatury i naše domácí zrádce. Cvičí je k organisování sabotáží, diversí a vražd. S příkazy k provádění nepřátelské činnosti a k terorisování našeho pokojného obyvatelstva vysílají je na československé území. Tito vycvičení vrahové počítají při své zákeřné, zločinecké činnosti s podporou zbytků reakce, která po drtivé politické porážce v únoru 1948 ztratila masovou oporu, svou věc v otevřeném politickém boji prohrála a uchyluje se, jak jí to president republiky Klement Gottwald již v únorových dnech předpověděl, do podzemí, aby odtud poškozovala naše budování a aby se při své podvratné činnosti dala do služeb zahraničních imperialistů a byla jejich agenty a špiony přímo řízena. Jestliže třídní zájem hnal kdysi vykořisťovatele a jejich spřežence u nás do náruče Hitlera, pracují dnes v žoldu jejich amerického dědice. Jejich poslední nadějí je válka, neboť dobře vědí, že jejich vlastní síly dnes již nestačí k tomu, aby se u nás vrátily jejich staré, zlaté časy, kdy lid poslouchal a vykořisťovatelé panovali. Veškerou svou naději skládají proto ve válku proti vlastní zemi.

Pravda, tyto naděje reakce jsou vzhledem k obrovské světové převaze sil tábora míru nereálné a předem odsouzeny k bankrotu. Nelze je však přehlížet. Ukazují, že reakce je pro záchranu svých třídních posic všeho schopna, že v zostřeném třídním boji na cestě k socialismu bude reakce ze svých řad rekrutovat diversanty a vrahy ochotné plnit příkazy svých zahraničních pánů, provádět sabotáže a páchat vraždy pokojných funkcionářů a budovatelů socialismu.

O naprosté zvrhlosti třídního nepřítele našeho lidu svědčí m. j. zejména nedávné bestiální zavraždění 3 členů NV v Babicích na Jihlavsku. Slovem, zkušeností nás učí, že je třeba přervat spoje domácí reakce s imperialistickou cizinou, že je třeba bděle a ostražitě chránit naše území před špiony a agenty, kteří k nám přinášejí instrukce k zasévání rozvratu, k brždění naší výstavby a k páchání vražd na našich lidech.

Do popředí vystupuje nutnost střežit státní hranice novým způsobem. S tím přirozeně dosavadní zákonná ustanovení, pokud se týkají ochrany hranic a pokud byla převzata do našeho lidově demokratického právního řádu z kapitalistických zákoníků, počítat nemohla a ani nepočítala. Kapitalistický režim za prvé republiky se převážně zajímal jen o hospodářskou ochranu hranic. Kapitalisté chránili státními hranicemi svou výrobu a své zisky. Celní orgány stíhaly většinou drobné lidi, kteří se dopouštěli pašeráctví. To ovšem neznamená, že by se na území předmnichovské republiky nezdržovali nepřátelští špioni a záškodníci. Naše země se tehdy hemžila cizími agenty. Tito agenti však neměli nikterak zapotřebí hledat ilegální přechod na naše území. Buržoasní vlády je vítaly přímo s otevřenou náručí. Vzpomeňme jen, s jakou aureolou spasitelství věnčila vládnoucí buržoasie různé ty zahraniční mise, které do naší země ze západu zvala. Vzpomeňme jen klasického příkladu s lordem Runcimanem v předvečer mnichovské zrady. Mimo to měli u nás zahraniční kapitalisté své hospodářské posice a z těchto míst pohodlně budovali politické a zpravodajské sítě a připravovali republice záhubu.

V současné době američtí imperialisté zaplavují své vasalské státy agenty a špiony všech formátů. Většina z nich může díky prodejnosti místní buržoasie vystupovat v legálním rouše úředníků Marshallova plánu a vojenských velitelů Atlantického paktu.

Hlavní zájem imperialistických zpravodajských orgánů směřuje však proti zemím tábora míru. Rozkvět těchto zemí a jejich socialistická výstavba znamenají nejen zúžení kapitalistické světové základny, ale jako příklad a vzor revolucionují utlačované a vykořisťované masy kapitalistických zemí a přispívají tak k dalšímu oslabení moci světového imperialismu.

Je proto lehce pochopitelné, že imperialisté mobilisují všechny síly a prostředky, které mají po ruce, a že se pokoušejí odtrhnout lidově demokratické země od Sovětského svazu a přivést je na cestu vedoucí zpět ke kapitalismu. Díky bdělosti lidu a komunistických stran utrpěly výpočty imperialistů již mnohé citelné rány. Postupně jsou odhalováni jejich zakuklení agenti nasazení do legálních posic. Odhalením skupiny Šling, Švermová, Clementis a spol. zkrachovaly u nás v podstatě výpočty americko-anglických imperialistů na zvrat, který by byl obdobou titovské zrady v Jugoslávii. Naše úspěchy při odhalování agentů a špionů nutí imperialisty, aby horečně lepili přetrhané sítě a budovali nové. Do této činnosti, jak se ukazuje, zapřahují plně své diplomaty a novináře, stále více a více jsou však odkázáni na služby agentů přecházejících ilegálně hranice. To platí pro všechny lidově demokratické země. Pro naši republiku to platí tím spíše, že stojíme na nejzažší výspě tábora míru a přímo sousedíme se západním kapitalistickým světem.

V poměru k sousedním kapitalistickým státům se od základu změnila u nás funkce ochrany státních hranic. Nejde již jen o ochranu výroby pomocí celní a poplatkové kontroly, nýbrž jde především o zajištění nedotknutelnosti našeho území a o zabezpečení klidného a nerušeného budování socialismu v naší vlasti. (Potlesk.) V tom spočívá základní význam návrhu zákona, který dnes projednáváme.

Chránit území naší republiky proti pronikání imperialistických agentů, špionů, diversantů a vrahů, bdít, aby zločinné kontrarevoluční živly nemohly opouštět území naší republiky a hledat útočiště na kapitalistickém západě, který nám je vrátí zpět jako teroristy, je věcí všeho lidu, je povinností každého občana republiky. Jediným pánem a hospodářem v naší zemi je lid. Budovatelské úsilí lidu je zárukou toho, že se naše země bude rozvíjet v šťastný domov pracujících. Každý, kdo se odváží sáhnout u nás na vymoženosti lidu, musí počítat s tím, že to bude především lid sám, který ho odhalí a zneškodní (Potlesk.)

Gangsterské methody imperialistických agentů vyvolávají oprávněné rozhořčení našeho lidu. Díky podpoře lidu mají pak naše bezpečnostní orgány úspěchy při stíhání protistátních živlů. Pro náš lidově demokratický bezpečnostní aparát je pravě při srovnání s policejními orgány buržoasního státu charakteristické, že se může opírat a opírá se o široké vrstvy obyvatelstva od něhož se mu dostává celé pomoci při zneškodňování nepřátel. V tomto směru je nám skvělým příkladem Sovětský svaz, kde díky bdělosti a ostražitosti lidu je práce cizích vyzvědačských agentur předem odsouzena k nezdaru. Tak jako hanebně zkrachovala kontrarevoluce v Sovětském svazu, tak je odsouzena k ztroskotání také u nás, protože i u nás naráží na nezničitelnou sílu lidových mas, budujících socialismus. Revoluční bdělost lidu je síla, proti které žádný nepřítel nic nezmůže. Bude proto při provádění našeho nového zákona o ochraně státních hranic hlavním úkolem všech poctivých občanů, všech stran obrozené Národní fronty, všech orgánů státní správy a národních výborů zvyšovat a prohlubovat revoluční bdělost lidu.

Návrh zákona o ochraně hranic počítá proto také ve svém prvém paragrafu se zásadou, že ochrana státních hranic je první povinností každého občana. Pokud jde o vlastní provádění ochrany našeho území, tu zákon ponechává jako dosud v působnosti ministerstva národní bezpečnosti. Z největší části střežili a dosud střeží naše hranice příslušníci Sboru národní bezpečnosti a třeba po zásluze ocenit jejich namáhavou službu. Na nejvíce ohrožených úsecích našich hranic vůči imperialistickému západu stojí jako pevná hráz pohraniční stráž. Střetává se zde s agenty CIC, vycvičenými k záškodnictví a k vraždám a neváhajícími používat při přechodu hranic zbraní, jimiž jsou vybaveni. Bylo by možno uvádět konkrétní příklady, kdy příslušníci pohraniční stráže, nedbajíce osobního ohrožení, zneškodnili nebezpečné ozbrojené zločince, přinášející na naše území instrukce, vysílačky, falešné osobní doklady, seznamy spolupracovníků, zbraně a hlavně peníze. Peníze jsou pánembohem imperialistů. Domnívají se, že je možno za peníze koupit vše. Kupují si však pouze jednotlivé zvrhlé živly z řad třídních nepřátel lidu, z řad bývalých vykořisťovatelů, z řad vesnických boháčů a jejich spřeženců. Za peníze mohou získat pro své úkoly jenom vyvrhele naší společnosti.

Vysoko je nutno ocenit vlastenectví poctivých pracovitých obyvatel našich pohraničních okresů, sousedících s americkými okupačními zónami v Německu a Rakousku. Shodou okolností stojí zde dnes jako v dobách pradávných, jako v dobách za husitů a Psohlavců na stráži bezpečnosti naší vlasti. V duchu slavných tradic našeho lidu spolupracují s příslušníky pohraniční stráže. Ruku v ruce s výstavbou pohraniční stráže bude třeba spolupráci s lidem dále rozvíjet a pečovat o to, aby v našem pohraničí žilo obyvatelstvo uvědomělé, oddané naší lidově demokratické vlasti a připravené mařit cizím agentům pronikání na naše území.

Návrh zákona o ochraně státních hranic je také právním výrazem nutnosti přebudovat pohraniční stráž tak, aby byla na výši úkolů současné doby. Návrh stanoví, že služba v pohraniční stráži bude napříště výsadou vybraných příslušníků pracujícího lidu. Není pochyby o tom, že být pohraničníkem, být strážcem nedotknutelnosti našich hranic je velkou ctí a výsadou, které se dostane jen nejlepším synům pracujícího lidu. (Potlesk.) Naše veřejnost bude v příslušnících pohraniční stráže právem vidět přední bojovníky ve frontě třídního boje. Naše lidově demokratická republika dá útvarům pohraniční stráže vše, co je k výkonu služby nezbytné. Pohraniční stráž budeme budovat podle příkladu Sovětské pohraniční stráže. Cílem našich pohraničníků bude vyrovnat se svým sovětským vzorům. Je jisté, že silná pohraniční stráž, bojově a politicky dobře připravená, zneškodní z největší části zahraniční agenty, pokoušející se pronikat do naší vlasti, již v pohraničním pásmu a bude tak velkou překážkou americko-anglickým imperialistům při uskutečňování jejich nepřátelských záměrů vůči naší lidově demokratické republice a vůči celému táboru míru. Naši pohraničníci si bojem s nepřátelskými diversanty a vrahy, kterým budou stále účinněji znemožňovat pronikání do naší vlasti, nepochybně vyslouží lásku a úctu lidu.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP