Čtvrtek 14. července 1949

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce pořadu, jímž jest


5. Volba předsednictva Národního shromáždění.

Podle § 63 ústavy volí si Národní shromáždění ze svého středu předsednictvo o 24 členech. Předsednictvo se skládá z předsedy Národního shromáždění, místopředsedů a ostatních členů. Podle § 64, odst. 1 ústavy volí se předsednictvo Národního shromáždění vždy na dobu jednoho roku.

Byl mi podán návrh poslanců Koubka, Čulena, dr. Beráka, dr. Bláhy, dr. Hulínského, Holečkové, Töröka, Součka a druhů na volbu předsednictva Národního shromáždění.

Žádám o jeho přečtení.

Gen. tajomník NS Kováčik (číta): Podpísaní navrhujú, aby vo zmysle ustanovení § § 63 a 64, odsek 1 ústavy predsedníctvo Národného zhromaždenia bolo znovu zvolené takto:

Za predsedu Národného zhromaždenia posl. dr. Oldřich John. (Potlesk.)

Za podpredsedov Národného zhromaždenia poslanci: Václav David, Anežka Hodinová-Spurná, František Komzala, dr. Dionysius Polanský, dr. Vladimír Procházka, Ferdinand Richter, Jozef Valo a Andrej Žiak.

Za členov predsedníctva Národného zhromaždenia poslanci: Karol Bacílek, Gustav Bareš, dr. Jan Bartuška, Marek Čulen, Josef Frank, Zdeněk Hejzlar, Josef Jura, dr. Jaroslav Kokeš, František Koktán , Božena Machačová-Dostálová, dr. Viera Mouralová-Úlehlová, Josef Smrkovský, Josef Štětka, František Tymeš, Emil Vojanec.

Místopředsedkyně Hodinová-Spurná: Konstatuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Podle ustanovení § 64, odst. 1 ústavy volba předsedy Národního shromáždění a místopředsedů se koná zvláštním hlasováním. Budeme proto nejprve hlasovati o návrhu na volbu předsedy Národního shromáždění.

Jak bylo uvedeno, navrhují poslanci Koubek, Čulen, dr. Berák, dr. Bláha, dr. Hulínský, Holečková, Török, Souček a druzí, aby za předsedu Národního shromáždění byl zvolen posl. dr. Oldřich John.

Přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem, aby předsedou Národního shromáždění byl zvolen posl. dr. Oldřich John, nechť zvedne ruku ! (Děje se.)

Kdo je proti návrhu ? (Nikdo se nehlásí.) Nikdo.

Je tedy předsedou Národního shromáždění jednomyslně zvolen posl. dr. Oldřich John. (Potlesk.)

Táži se p. posl. dr. Oldřicha Johna, zvoleného za předsedu Národního shromáždění, zda volbu přijímá.

Předseda dr. John: Přijímám.

Místopředsedkyně Hodinová-Spurná: Žádám nově zvoleného p. předsedu, aby se ujal řízení schůze.

Předseda dr. John (ujav se předsednictví): Nyní přistoupíme k další části tohoto odstavce pořadu, jímž jest

Volba místopředsedů Národního shromáždění.

Dám provést volbu zdvižením ruky.

Není-li námitek, budeme hlasovati o všech kandidátech najednou.

Jsou nějaké námitky? (Nebyly.)

Námitek není. Budeme tedy hlasovati, jak jsem uvedl.

Přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem, aby za místopředsedy Národního shromáždění byli zvoleni poslanci David, Anežka Hodinová-Spurná, František Komzala, dr. Dionysius Polanský, dr. Vladimír Procházka, Ferdinand Richter, Jozef Valo a Andrej Žiak, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Kdo je proti návrhu? (Nikdo se nehlásí.)

Nikdo. - Jsou tudíž zvoleni za místopředsedy Národního shromáždění páni poslanci Václav David, Anežka Hodinová-Spurná, František Komzala, dr. Dionysius Polanský, dr. Vladimír Procházka, Ferdinand Richter, Jozef Valo, Andrej Žiak. (Potlesk.)

Táži se pánů poslanců, zvolených za místopředsedy Národního shromáždění, zda volbu přijímají.

Pan posl. Václav David?

Posl. V. David: Přijímám.

Předseda: Paní posl. Hodinová-Spurná?

Posl. Hodinová-Spurná: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Komzala?

Posl. Komzala: Přijímám.

Předseda : Pan posl. dr. Polanský

Posl. dr. Polanský: Přijímám.

Předseda: Pan posl. dr. Procházka?

Posl. dr. Procházka: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Richter?

Posl. Richter: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Valo?

Posl. Valo: Přijímam.

Předseda: Pan posl. Žiak?

Posl. Žiak: Přijímám.

Předseda: Přistoupíme k volbě ostatních členů předsednictva Národního shromáždění.

Podle předneseného návrhu jsou za členy předsednictva Národního shromáždění navrhováni poslanci Karol Bacílek, Gustav Bareš, dr. Jan Bartuška, Marek Čulen, Josef Frank, Zdeněk Hejzlar, Josef Jura, dr. Jaroslav Kokeš, František Koktán, Božena Machačová-Dostálová, dr. Viera Mouralová-Úlehlová, Josef Smrkovský, Josef Štětka, František Tymeš, Emil Vojanec.

Není-li námitek, vykonáme volbu o všech kandidátech najednou.

Jsou nějaké námitky? (Nebyly.)

Námitek není. Budeme tedy hlasovati, jak jsem uvedl.

Přistoupíme k hlasování.

Kdo tedy souhlasí s návrhem, aby za členy předsednictva vedle předsedy a místopředsedů byli zvoleni poslanci Karol Bacílek, Gustav Bareš, dr. Jan Bartuška, Marek Čulen, Josef Frank, Zdeněk Hejzlar, Josef Jura, dr. Jaroslav Kokeš, František Koktán, Božena Machačová-Dostálová, dr. Viera Mouralová-Úlehlová, Josef Smrkovský, Josef Štětka, František Tymeš, Emil Vojanec, nechť zvedne ruku!

Kdo je proti návrhu? (Nikdo se nehlásí.)

Navržení členové předsednictva jsou tedy zvoleni.

Tím bylo zvoleno předsednictvo Národního shromáždění podle §§ 63 a 64, odst. 1 ústavy na dobu jednoho roku.

Tím je vyřízen pořad schůze.

Sděluji, že ustavující schůze předsednictva se koná hned po plenární schůzi v místnosti č. V ve II. poschodí.

Paní a pánové, podle naší nové ústavy provedli jsme dnes volbu nového předsednictva Národního shromáždění republiky Československé a zakončili jsme tak první údobí našich prací, jež začalo ustavením se naší sněmovny před více než jedním rokem.

Dovolte především, abych vám srdečně poděkoval za vaši důvěru, a to nejen jménem svým, ale i jménem všech místopředsedů a také všech ostatních členů předsednictva. Jsme si velmi dobře vědomi, že v krátké době jednoho roku se nám ještě nepodařilo přebudovat náš parlament zcela důsledně v parlament lidově demokratický se všemi důsledky toho, zejména také pokud se týká pracovní metody. Jisté je však, že po celou tuto dobu naše Národní shromáždění pracovalo v opravdové svornosti a že upřímně podporovalo presidenta republiky Klementa Gottwalda i vládu naší republiky, vedenou Antonínem Zápotockým, a že je dobrým a zdravým nástrojem jednoty našeho pracujícího lidu měst i venkova, usilujícím o šťastný, spokojený a bezpečný život našich spoluobčanů a o socialistickou budoucnost našeho státu. Naše Národní shromáždění je v trvalém a těsném spojení s naším pracujícím lidem a svým vývojem se snaží, aby se stalo místem, jež přenáší jeho tvůrčí a politickou iniciativu i zájem ve výkon celostátní moci, a na druhé straně aby naší jednotnou státní moc spojovalo s pracujícím lidem a k němu přeneslo její opatření, jež jsou nesena výhradně k jeho zájmům a k jeho štěstí. Zde nejde pouze o činnost zákonotvornou, nýbrž i o rozvoj přímé iniciativní práce jednotlivých poslanců, kteří jsou v každodenním styku s naším pracujícím lidem a živě znají jeho potřeby. Myslím, že byla nastoupena dobrá cesta a že je naším úkolem, abychom ji v příštím roce rozšířili a ovšem také prohloubili.

Chtěl bych však říci, že tato snaha musí být upřímnou snahou všech poslanců. Jejich funkce je funkcí velmi významnou. Jsou mluvčími lidu a jeho zmocněnci a závazek, který převzali, je úměrný velikosti závazku našeho pracujícího lidu, budujícího socialismus v Československé republice.

Srovnáme-li mezinárodní a vnitrostátní situaci dnešní s tou, za níž jsme započali svou práci, nacházíme stále nová potvrzení správností naší politiky vnější i vnitřní. I když nechceme nic slevit se své ostražitostí a také sebekritičností, vidíme jíž dnes jasně úspěchy této naší politiky, uskutečňované za moudrého a rozhodného vedení presidenta republiky Klementa Gottwalda.

Rozvíjeli jsme dále naše bratrství a naše spojenectví se Sovětským svazem a s lidově demokratickými republikami a s pokrokovými silami celého světa. Mír, tato naše tužba a jeden z hlavních smyslů naší zahraniční politiky, je zajištěn nyní daleko lépe než před rokem. Lze říci, že ve světovém měřítku zkrachovala politická válečná hysterie, i když její podněcovatelé nejsou ochotni ve svém úsilí ochabovat. Je to nepochybně především úspěch Sovětského svazu, ale samozřejmě také úspěch náš a všech příslušníků tohoto tábora míru a pokroku na světě.

Právě v těchto dnech můžeme jasně viděti, jak bylo správné naše rozhodnutí neúčastnit se Marshallova plánu a všech podobných experimentů, vedoucích k hospodářské i politické odvislosti a nakonec k bezmocnosti. To nejsou dnes již jen hlasy naše, ale hlasy lidu těch zemí, jež byly vtaženy proti svým zájmům do tohoto dobrodružství, hlasy, jež ukazují na zhoubné důsledky této tak zvané "pomoci". Americká návštěva pana Snydera v Evropě je předložením směnky, bláhově podepsané západními evropskými státy, směnky, jež v tomto okamžiku znamená znehodnocení měny a nastupující nezaměstnanost a jež v budoucnosti při další splatnosti splátek na ni bude znamenat další nezaměstnanost, hospodářskou odvislost a také hospodářský rozvrat signatářských států.

V tomto okamžiku lze jen zhruba ukázat na některé důležité faktory mezinárodního vývoje. K nim se pojí řada dalších a jejich celek je novým přesvědčivým důkazem, i když v tomto okamžiku věrně viděným jenom z období jednoho krátkého roku, že naše zahraniční sepětí se Sovětským svazem a lidovými demokraciemi je zárukou naší nezávislosti, naší státní svobody a také míru pro naše oba národy.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP