VÁCLAVŮ Karel

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán. a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 36 (za A. Volavku)

(zákon o zalesňování a zakládání [obnově] rybníků)

11, 21. VII. 1948; 6.

oprava textu (za K. Václavů, V. Vach) 17. zeměd. výb. zpr. t. 61

(zákon o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků).

11, 21. VII. 1948; 8.

hosp. a rozp. výb. zpr. t. 604

(zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků).

60, 19. XII. 1951; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 53.

 

VACH Václav

KSČ

III. vol. kraj - Mladá Boleslav

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úst.-práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 61

(zákon o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků).

11, 21. VII. 1948; 8.

oprava tisk. chyby 16.

úst.-práv. výb. zpr. t. 146

(zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky).

19, 2. XII. 1948; 10.

úst.-práv. výb. zpr. t. 256

(zákon o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl).

27, 23. III. 1949; 38.

 

VÁCHA Zdeněk, JUDr.

SD-KSČ

II. vol. kraj - Kladno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 14.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inic. a úst.-práv.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 52

(zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění).

9, 19. VII. 1948; 23.

úst.-práv. výb. zpr. t. 119

(zákon o berních úlevách při přeměně, slučování a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení).

15, 25. X. 1948; 13.

úst.-práv. výb. zpr. t. 186

(zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní).

20, 21. XII. 1948; 59.

úst.-práv. výb. zpr. t. 310

(zákon o stálých přísežných znalcích a tlumočnících).

23, 16. VI. 1949; 25.

úst.-práv. výb. zpr. t. 420

(zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví).

41, 22. II. 1950; 11.

soc.-pol., úst.-práv a rozp. výb. zpr. t. 460

(zákon o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů [soudcovský zákon]).

44, 17. V. 1950; 7.

úst.-práv. výb. zpr. t. 589

(zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech).

59, 2. XI. 1951; 177.

úst.-práv. výb. zpr. t. 732

(zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního).

80, 22. XII. 1953; 14.

 

VAIS František

KSČ

II. vol. kraj - Kladno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., im., kontr. 2LP a kontr. 5LP.

Vzdal se posl. mandátu 2. VIII. 1951.

Jeho nástupce Adolf Svoboda.

 

VALEHRACH Pavol

KSS

XXIII. vol. kraj - Nitra.

Nastoupil na místo resign. Ondreje Horvátha.

Slib vykonal 28, 24. III. 1949; 3.

Volba verifikována 36, 17. XI. 1949; 3.

Byl členem výb. zeměd.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 4. II. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Jeho nástupce František Kukla.

 

VÁLEK Ján

SSO

XXI. vol. kraj - Trnava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., inkompat., kontr. 2LP a kontr. 5LP a řem. a obch.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 19. X. 1952.

66, 29. X. 1952; 13.

Jeho nástupce Fedor Zorkócy.

 

VALO Jozef

KSS

XXI. vol. kraj - Trnava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění

1, 10. VI. 1948; 16, 17.

34, 14. VII. 1949; 40.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 128.

67, 30. X. 1952; 144.

Sděluje:

uspořádání manifestace pro světový mír pořádané Čs. Červeným křížem v Domě umělců na Bílou sobotu dne 16. IV. 1949.

28, 24. III. 1949; 37.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. III. 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě), t. 46.

9, 19. VII. 1948; 34.

na vydanie zákona o predľžení niektorých zmenkoprávnych lehôt, t. 197.

20, 21. XII. 1948; 71.

o zákonu na ochranu míru.

50, 20. XII. 1950; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 6. 8, 30. VI. 1948; 6.

k t. 83. 11, 21. VII. 1948; 22.

Návrhy doplňovací:

k t. 38. 9, 19. VII. 1948; 23.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 619

(vládní návrh rozpočtového zákona na rok 1952).

62, 24. III. 1952; 7.

zpr. předsednictva NS t. 702

(zákon, kterým se mění rozpočtový zákon na rok 1952 č. 3/1952 Sb.).

71, 20. III. 1953; 7.

rozp. výb. zpr. t. 710.

(vládní návrh rozpočtového zákona na rok 1953).

74, 21. IV. 1953; 24.

rozp. výb. zpr. t. 753;

(vládní návrh rozpočtového zákona na rok 1954).

83, 9. III. 1954; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon) (t. 439).

43, 29. III. 1950;

o trestních zákonech (t. 491, 500, 499 a 501).

47, 12. VII. 1950; 33.

v rozpravě k státnímu rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 23. IV. 1953; 169.

 

VALOUCH Miloslav, RNDr.

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Nastoupil po Klementu Gottwaldovi, který byl zvolen presidentem republiky.

Slib vykonal 6, 17. VI. 1948; 2.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zřízení pobočky lékařské fakulty bratislavské university v Košicích (t. 34) a o zákonu o lékárnickém studiu (t. 79).

10, 20. VII. 1948; 36.

 

VANDROVEC Antonín

ČS

XIII. vol. kraj - Č. Budějovice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (I. náhr.) a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 174

(Dodatková dohoda, podepsaná dne 28. IX. 1948 v Buenos Aires, k obchodní a finanční dohodě mezi republikou Československou a republikou Argentinou ze dne 2. VII. 1947).

21, 22. XII. 1948; 65.

zahr. výb. zpr. t. 348

(Úmluva o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku a Úmluva o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku, podepsané za Československou republiku dne 2. XII. 1948 ve Varšavě).

35, 14. X. 1949; 39.

Řeč v rozpravě:

o Úmluvě o režimu plavby na Dunaji podepsané v Bělehradě 18. VIII. 1948. (t. 137).

19, 2. XII. 1948; 28.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část všeobecná státní správa (vnitřní a zahraniční).

24, 2. II. 1949; 50.

o smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci Československou republikou a Maďarskou republikou (t. 314).

31, 15. VI. 1949; 10.

o zákonu o prokuratuře (t. 644).

67, 30. X. 1952; 80.

 

VAŠEK Otakar, PhDr.

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP a kult.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 24. I. 1949.

23, 1. II. 1949; 3.

Jeho nástupce Dr Stanislav Palát.

 

VAVERKOVÁ Hermína

KSČ

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. soc. pol.

Zpravodajem:

soc. pol. a rozp. výb. zpr. t. 523

(zákon o jednorázovém mimořádném přídavku za rok 1950 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců).

49, 25. X. 1950; 40.

tisková oprava 42.

úst.-práv. a soc. pol. výb. zpr. t. 648

(zákon o sociálně-právní ochraně mládeže).

67, 30. X. 1952; 98.

 

VERICH Jindřich, JUDr.

KSČ

X. vol. kraj - Pardubice

Slib vykonal 1, 10. XI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. im., kontr. 2LP, mandát., úsp. kom. (náhr.) a úst.-práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 144

(zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy).

18, 1. XII. 1948; 15.

úst.-práv. výb. zpr. t. 236

(zákon o minimálních veřejných odpočivných [zaopatřovacích] platech a o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby, jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance).

26, 23. II. 1949; 22.

úst.-práv. výb. zpr. t. 320

(zákon o vojenských újezdech).

32, 16. VI. 1949; 27.

úst.-práv. výb. zpr. t. 501

(trestní řízení správní) (trestní řád správní).

47, 12. VII. 1950; 10.

 

VETIŠKA Rudolf

KSČ

VIII. vol. kraj - Liberec

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP, kult., mandát., ověř. a zahr.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 747

(vlád. nař. z 27. XI. 1953 č. 97 Sb. o vysoké stranické škole při Ústředním výboru Komunistické strany Československa).

83, 10. III. 1954; 125.

 

VLACH Antonín

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Nastoupil po resign. Josefě Smejkalové.

Slib vykonal 4, 12. VI. 1948; 2.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. řem. a obch. a rozp.

Vzdal se posl. mandátu přípis m ze dne 6. XII. 1948.

20, 21. XII. 1948; 5.

Jeho nástupce Jan Novotný.

 

VLASÁK Antonín

ČS

XI. vol. kraj - Hradec Král.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., inkompat. (II. náhr.), kontr. 5LP a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 365

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu).

36, 17. XI. 1949; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky (t. 146).

19, 2. XII. 1948; 15.

o zákonu o. jednotných zemědělských družstvech (t. 229).

26, 23. II. 1949; 13.

 

VLASÁK Josef

KSČ

VIII. vol. kraj - Liberec

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zásob. a zeměd.

 

VODÁČEK Adolf

L

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 14.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult. a soc. pol.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 22. VIII. 1949.

35, 14. X. 1949; 4.

Jeho nástupce Marie Šachová.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 233 za Jana Sovu

(zákon o hlášení obyvatelstva a o povolení pobytu cizincům).

26, 23. II. 1949; 17.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se stanoví podmínky, za kterých lze některým osobám uděliti oprávnění k vykonávání zubní techniky (t. 98).

14, 7. X. 1948; 11.

o zákonu o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické (t. 114).

15, 25. X. 1948; 8.

o zákonu o státním zdravotnickém ústavu (t. 224).

26, 23. II. 1949; 36.

 

VODIČKA Jan

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran. a zahr.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

67, 30. X. 1952; 145.

Návrhy pozměňovací:

k t. 34. 10, 20. VII. 1948; 44.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 673

(zákon o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil).

69, 12. XII. 1952; 43.

bran. výb. zpr. t. 671

(zákon o důchodovém zaopatření příslušníků ozbrojených sil).

69, 12. XII. 1952; 43.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o táborech nucené práce (t. 120).

15, 25. X. 1948; 19.

o branném zákonu (t. 251).

27, 23. III. 1949; 30.

o trestních zákonech (t. 491, 500, 499 a 501).

47, 12. VII. 1950; 23.

o návrhu užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži. (t. 625.)

64, 20. VI. 1952; 60.

 

VODSLOŇ František

KSČ

IV. vol. kraj - Praha-venkov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úst.-práv. a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 191

(zákon o organisaci státních lesů a statků).

21, 22. X I. 1948; 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 756

(ústavní zákon o národních výborech).

82, 2. III. 1954; 5.

úst.-práv. výb. zpr. t. 758

(zákon o národních výborech).

82, 2. III. 1954; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zalesňování a zakládání (obnově) rybníků (t. 36) a o zákonu o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků (t. 61).

11, 21. VII. 1948; 9.

 

VOJANEC Emil

L

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a soc. pol.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28

57, 12. VII. 1951; 129.

67, 30. X. 1952; 145.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 30. I. 1920, č. 82 Sb., o úpravě právních poměrů domovníků a nahrazuje zákonem novým, t. 164.

20, 21. XII. 1948; 70.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 55

(zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků).

9, 19. VII. 1948; 31.

soc.-pol. a zdrav. výb. zpr. t. 65

(zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti)

11, 21. VII. 1948; 43.

rozp. výb. zpr. t. 232

(zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o dávce z majetkového přírůstku a dávce z majetku).

25, 22. II. 1949; 29.

bran., soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 458

(zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků).

45, 18. V. 1950; 20.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

24, 2. II. 1949; 3.

o zákonu, jímž se upravují některé sociální dávky (t. 370).

36, 17. XI. 1949; 22.

o zákonu o přebudování národního pojištění (t. 603).

60, 19. XII. 1951; 109.

o daňových a finančních zákonech (t. 674-683 a 691-696).

68, 11. XII. 1952; 92.

o státním rozpočtu na rok 1954 (t. 753).

83, 10. III. 1954; 107.

 

VOJTĚCH Ludvík

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. ověř., úst.-práv. a zahr.

Zpravodajem:

úst.-práv výb. zpr. t. 66

(zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva).

10, 20. VII. 1948; 58.

úst.-práv. výb. zpr. t. 98

(zákon, jímž se stanoví podmínky, za kterých lze některým osobám udělit oprávnění k vykonávání zubní techniky).

14, 7. X. 1948; 11.

úst.-práv. výb. zpr. t. 150

(zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948).

19, 2. XII. 1948; 20.

úst.-práv. výb. zpr. t. 149

(zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce).

19, 2. XII. 1948; 23.

úst.-práv. zpr. t. 312

(vl. nař. ze dne 29. III. 1949, č. 107 Sb., o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu).

31, 15. VI. 1949; 23.

 

VOLAVKA Antonín

KSČ

X. vol. kraj - Pardubice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 12. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán. a zeměd.

Návrhy pozměňovací:

k t. 229. 26, 23. II. 1949; 16.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 229

(zákon o jednotných zemědělských družstvech).

26, 23. II. 1949; 4.

doslov a oprava textové chyby 16.

hosp. plán. výb. zpr. t. 621

(vlád. nař. vydaná podle § 42 odst. 1 zák. č. 241/1948 Sb. prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky).

63, 28. III. 1952; 20.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

17, 27. X. 1948; 2.

 

VOŠAHLÍK Jaromír

KSČ

II. vol. kraj - Kladno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úst.-práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 84

(zákon, kterým se mění a doplňují další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách).

11, 21. VII. 1948; 33.

úst.-práv. výb. zpr. t. 289

(zákon o některých přechodných opatřeních v trestních věcech důchodkových a daňových).

29, 11. V. 1949; 26.

úst.-práv. a rozp. výb. zpr. t. 371

(zákon o vyznamenáních a čestných uznáních).

36, 17. XI. 1949; 30.

úst.-práv. výb. zpr. t. 404

(zákon o finančním hospodaření národních výborů).

38, 19. XII. 1949; 15.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o občanských průkazech (t. 57).

9, 19. VII. 1948; 27.

o zákonu o oddlužení svazků lidové správy (t. 286) a o zákonu o výkonu lidové správy v sídlech krajů (t. 293).

29, 11. V. 1949; 37.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 28. III. 1952; 330.

 

VYHNÁLEK Oldřich

KSČ

X. vol. kraj - Pardubice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., inkompat. (II. náhr.), kult. a ověř.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o organisaci tělesné výchovy a sportu (t. 672).

69, 12. XII. 1952; 21.Přihlásit/registrovat se do ISP