TAUSSIGOVÁ-POTŮČKOVÁ Jarmila, Ing.

KSČ

XVII. vol. kraj - Gottwaldov

Nastoupila po resign. Dr Ivanu Holém.

Slib vykonala 56, 11. VII. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byla členkou výb. zahr.

Vzdala se posl. mandátu přípisem ze dne 27. XI. 1951.

60, 19. XII. 1951; 7.

Její nástupce Jan Krátký.

 

TAUŠ Václav

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran. a úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. zpr. t. 80

(zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry).

10, 20. VII. 1948; 52.

úst.-práv. výb. zpr. t. 143

(zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském).

19, 2. XII. 1948; 7.

úst.-práv. výb. zpr. t. 189

(zákon o všeobecné dani).

20, 21. XII. 1948; 44.

textová oprava 58.

úst.-práv. výb. zpr. t. 260

(zákon o placené dovolené na zotavenou v r. 1949).

28, 24. III. 1949; 32.

úst.-práv. výb. zpr. t. 292 (za dr Patschovou)

(zákon o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů).

29, 11. V. 1949; 34.

úst.-práv. výb. zpr. t. 335

(zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport).

34, 14. VII. 1949; 10.

úst.-práv. a bran. výb. zpr. t. 490

(zákon o opatřeních souvisících s úpravou kázeňského práva příslušníků ozbrojených sborů).

47, 12. VII. 1950; 52.

bran. výb. zpr. t. 577

(zákon o ochraně státních hranic).

56, 11. VII. 1951; 5

 

TEJCHMAN Bohumil

KSČ

XIII. vol. kraj - Č. Budějovice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., kontr. 2LP, kontr. 5LP, soc. pol. a úst.-práv.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 260

(zákon o placené dovolené na zotavenou v r. 1949).

28, 24. III. 1949; 30.

úst.-práv. výb. zpr. t. 734

(vl. nař. č. 40, 47, 54 a 61/1953 Sb.)

80, 22. XII. 1953; 45.

 

TELUCHOVÁ Margita

KSS

XXVI. vol. kraj - Banská Bystrica

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. inkompat., kontr. 2LP, kontr. 5LP, kult. a úsp. kom. (náhr.)

 

TEPER Jan

KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., kontr. 2LP a soc. pol.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 22. IV. 1953; 78.

 

TOKÁR Jozef

KSS

XX. vol. kraj - Bratislava

Nastoupil na místo resign. dr Jozefa Brúhu.

Slib vykonal 41, 22. II. 1950; 3.

Volba verifikována 48, 13. VII. 1950; 3.

Byl členem výb. rozp., úst.-práv., zahr. a zeměd.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 584

(Smlouva mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o první pomoci v občanských a trestních věcech).

57, 12. VII. 1951; 108.

úst.-práv. výb. zpr. t. 645

(zákon o povolávání náhradníků poslanců Slovenské národní rady).

66, 29. X. 1952; 40.

 

TOMAN Engelbert

L

III. vol. kraj - Mladá Boleslav

Nastoupil po resign. Dr Ant. Polišenském.

Slib vykonal 60, 19. XII. 1951; 7.

Volba verifikována 66, 29. X. 1952; 14.

Byl členem výb. hosp. plán.

Zpravodajem:

hosp. plán. výb. zpr. t. 81

(vlád. nař. č. 44 Sb. ze dne 31. VIII. 1954 o organisaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy).

85, 27. X. 1954; 43.

 

TÖRÖK Vojtech

SSO

XXV. vol. kraj - Lipt. Sv. Mikuláš

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp., inkompat. (II. náhr.), zásob. a zeměd. Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

35, 14. X. 1949; 40.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění, t. 326.

33, 13. VII. 1949; 23.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 331

(zákon o prepožičiavaní titulov vyšších vojenských hodností).

33, 13. VII. 1949; 6.

kult., úst.-práv. a rozp. výb. zpr. t. 354

(zákon kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní)

35, 14. X. 1949; 5.

hosp. a rozp. výb. zpr. t. 456

(zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů).

44, 17. V. 1950; 42.

zeměd. výb. zpr. t. 651

(zákon o rybářství).

66, 29. X. 1952; 50.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zalesňování a zakládání (obnově) rybníků (t. 36) a o zákonu o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků (t. 61).

11, 21. VII. 1948; 11.

o Úmluvě o režimu plavby na Dunaji, podepsané v Bělehradě 18. VIII. 1948 (t. 137).

19, 2. XII. 1948; 29.

o zákonu o krajském zřízení (t. 188).

20, 21. XII. 1948; 25.

o zákonu o hospodářském plánování (plánovací zákon) (t. 230).

25, 22. II. 1949; 20.

o mírových resolucích došlých Národnímu shromáždění.

40, 22. II. 1950; 16.

o zákonu o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců (t. 459).

44, 17. V. 1950; 29.

o občanském zákoníku (t. 519) a o zákonu o konání v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok) (t. 520).

49, 25. X. 1950; 27.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566).

55, 22. III. 1951; 229.

o návrhu užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži (t. 625).

64, 20. VI. 1952; 55.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého ze dne 16. IV. 1953 o programu vlády.

73, 16. IV. 1953; 41.

 

TRÁVNÍČEK František, akademik

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 79

(zákon o lékárnickém studiu).

10, 20. VII. 1948; 35.

kult. výb. zpr. t. 357 (za dr Valoucha)

(zákon o zřízení vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze).

35, 14. X. 1949; 39.

kult. výb. zpr. t. 654

(zákon o Československé akademii věd).

66, 29. X. 1952; 16.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací (t. 250).

28, 24. III. 1949; 18.

o mírových resolucích došlých Národnímu shromáždění.

40, 22. II. 1950; 17.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 15. IX. 1953.

78, 16. IX. 1953; 72.

 

TROJANOVÁ Marie

KSČ

IX. vol. kraj - Hradec Král.

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. hosp. plán., řem. a obch., soc. pol. a zahr.

Zpravodajem:

řem. obch. výb. zpr. t. 174

(Dodatková dohoda, podepsaná dne 28. IX. 1948 v Buenos Aires, k obchodní a finanční dohodě mezi republikou Československou a republikou Argentinou ze dne 2. VII. 1947).

21, 22. XII. 1948; 65.

řem.-obch. výb. zpr. t. 311

(vl. nař. ze dne 14. XII. 1948, č. 314 Sb. o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání).

31, 15. VI. 1949; 24.

soc.-pol. a zahr. výb. zpr. t. 427

(Úmluva č. 90 o noční práci mladistvých v průmyslu (revidovaná r. 1948), přijatá na 31. zasedání Mezinárodní konference práce v San Francisku v r. 1948).

41, 22. II. 1950; 15.

zahr. výb. zpr. t. 677

(obch. dohoda mezi republikou Československou a republikou Libanonskou).

68, 11. XII. 1952; 113.

zahr. výb. zpr. t. 678

(obch. dohoda mezi republikou Československou a republikou Syrskou).

68, 11. XII. 1952; 113.

hosp. plán. a úst.-práv. výb. zpr. t. 745

(zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954).

81, 20. I. 1954; 4.

hosp. plán. výb. zpr. t. 779

(vlád. nař. č. 19 Sb. ze dne 6. IV. 1954 o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště stát. pracovních záloh).

85, 27. X. 1954; 39.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o přebudování národního pojištění (t. 603).

60, 19. XII. 1951; 105

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého ze dne 15. IX. 1953.

78, 16. IX. 1953; 34.

 

TROMBIK Pavel

KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat., kult. a ověř.

 

TULA Karel

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat., úsp. kom., úst.-práv. a zásob.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 29. IV. 1952.

64, 20. VI. 1952; 4.

Jeho nástupce Richard Podaný.

Zpravodajem:

zásob. výb. zpr. t. 143

(zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském).

19, 2. XII. 1948; 5.

odvolává resoluci 16.

 

TYMEŠ František

SD-KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

34, 11. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

67, 30. X. 1952; 145.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 81 a 82

(zákon o státním divadle v Brně a zákon o státním divadle v Ostravě).

10, 20. VII. 1948; 48.

rozp. výb. zpr. t. 119

(zákon o berních úlevách při přeměně, slučování a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení).

15, 25. X. 1948; 13.

rozp. výb. zpr. t. 188

(zákon o krajském zřízení).

20, 21. XII. 1948; 12.

rozp. výb. zpr. t. 318

(zákon, kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent).

31, 15. VII. 1949; 18.

rozp. výb. zpr. t. 320

(zákon o vojenských újezdech).

32, 16. VI. 1949; 28.

rozp. výb. zpr. t. 424

(zákon, kterým se mění zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945).

41, 22. II. 1950; 10.

rozp. výb. zpr. t. 683

(zákon o dani z představení).

68, 11. XII. 1952; 37.

rozp. výb. zpr. t. 694

(zákon o místních poplatcích).

68, 11. XII. 1952; 37.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého ze 17. VI. 1948 o programu vlády.

7, 18. VI. 1948; 10.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566).

55, 22. III. 1951; 237.

o návrhu užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži (t. 625).

64, 20. VI. 1952; 38.Přihlásit/registrovat se do ISP