BABEJ Peter

KSS

XXVII. vol. kraj - Prešov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948;

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948;

Byl členem výb. inkompat., rozp. a zeměd.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 80

(zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry).

10, 20. VII. 1948; 53.

rozp. výb. zpr. t. 116

(zákon o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě).

15, 25. X. 1948; 10.

 

BACÍLEK Karol

KSS

XXIII. vol. kraj - Nitra

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. im. a zeměd.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 17.

34, 14 VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

Jmenován ministrem státní kontroly 8. IX. 1951.

58, 31. X. 1951; 5.

Zproštěn funkce ministra státní kontroly 23. I. 1952 a téhož dne jmenován ministrem národní bezpečnosti.

62, 24. III. 1952; 3.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 3.

Zproštěn funkce náměstka předsedy vlády a ministra národní bezpečnosti dnem 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Ústřední radě družstev (t. 83).

11, 21. VII. 1948; 27.

o zákonu o organisaci státních lesů a statků (t. 191).

21, 22. XII. 1948; 41.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 58.

 

BARÁČEK Gustav, Ing.

KSČ

XIV. vol. kraj - Jihlava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úst.-práv. a zeměd.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 63

(zákon, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny).

10, 20. VII. 1948; 13.

zeměd. výb. zpr. t. 116

(zákon o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě).

15, 25. X. 1948; 9.

 

BAREŠ Gustav

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult. a zahr.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 17.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

 

BARTUŠKA Jan, JUDr.

KSČ

XIII. vol. kraj - Č. Budějovice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. ověř., úst.-práv. a zahr.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 17.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

67, 30. X. 1952; 144.

Projev:

k výročí Ústavy 9. května.

29, 11. V. 1949; 5.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění, t. 326.

33, 13. XII. 1949; 23.

Návrhy pozměňovací:

k t. 6. 8, 30. VI. 1948; 6.

k t. 83. 11, 21. VII. 1948; 22.

k t. 230. 25, 22. II. 1949; 7.

Návrhy doplňovací:

k t. 38. 9, 19. VII. 1948; 23.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 188

(zákon o krajském zřízení).

20, 21. XII. 1948; 10.

oprava tiskových chyb 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 230

[zákon o hospodářském plánování (plánovací zákon)].

25, 22. II. 1949; 7.

doslov 24.

úst.-práv. výb. zpr. t. 383

(zákon o zatímních měnách v některých občanských věcech právních).

37, 7. XII. 1949; 27.

hosp. a úst.-práv. výb. zpr. t. 497

(zákon o hospodářských smlouvách a státní arbitráži).

48, 13. VII. 1950; 24.

úst.-práv. výb. zpr. t. 519 (občanský zákoník).

49, 25. X. 1950; 4.

úst.-práv. výb. zpr. t. 641, 642, 643, 644, 647,

(zákon o organisaci soudů, o soudech a prokuratuře, o trestním řádu, o prokuratuře, o občanském soudním řádu).

67, 30. X. 1952; 65.

úst.-práv. výb. zpr. t. 757

(zákon o volbách do národních výborů).

82, 2. III. 1954; 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o doplnění Slovenské národní rady podle výsledku voleb do Národního shromáždění (t. 6).

8, 30. VI. 1948; 6.

 

BAŠŤOVANSKÝ Štefan

KSS

XXIV. vol. kraj - Žilina

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

59, 2. XI. 1951; 181.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 28. I. 1952.

62, 24. III. 1952; 3.

Jeho nástupce Imrich Daniš.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého ze 17. VI. 1948 o programu vlády.

7, 18. VI. 1948; 6.

k výročí volby presidenta republiky Klementa Gottwalda

30, 15. VI. 1949; 4.

 

BÁTĚK Václav, JUDr.

L

XVII. vol. kraj - (Zlín) Gottwaldov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., inkompat., kult. a zahr.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 7. 3. 1953;

77, 15. IX. 1953; 5.

Jeho nástupce Václav Jiránek.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Národní galerii v Praze (t. 279).

29, 11. V. 1949; 22.

 

BAUDYŠ Stanislav

KSČ

IX. vol. kraj - Hradec Králové

Nastoupil po zemřelém Viktoru Linhartovi.

Slib vykonal 56, 11. VII. 1951; 4.

Volba verifikována 59, 2. XI. 1951; 139.

Byl členem výb. bran.

 

BELOKOSTOLSKÁ Mária

KSS

XXI vol. kraj - Trnava

Nastoupila po resign. Jánu Ľorkovi.

Slib vykonala 41, 22. 2. 1950; 3.

Volba verifikována 48, 13. VII. 1950; 3.

Byla členkou výb. soc.-pol.

 

BENEŠ František

ČS

XVI. vol. kraj - Olomouc

Nastoupil po resign. Dr. Boženě Pátkové.

Slib vykonal 62, 24. 3. 1952; 4.

Volba verifikována 66, 29. X. 1952; 14.

Byl členem výb. hosp. plán.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o lidových družstvech a o družstevních organisacích (t. 778).

85, 27. X. 1954; 16.

 

BERÁK Jaromír, JUDr.

L

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP, kontr. 5LP, hosp. plán., rozp. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. III. 1948 č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě),

t. 46. 9, 19. VII. 1948; 34.

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění, t. 326.

33, 13. VII. 1949; 23.

Návrhy pozměňovací:

k t. 6. 8, 30. VI. 1948; 6.

k t. 83. 11, 21. VII. 1948; 22.

k t. 230. 25, 22. II. 1949; 7.

k t. 229. 26, 23. II. 1949; 16.

Návrhy doplňovací:

k t. 38. 9, 19. VII. 1948; 23.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 38

(zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče).

9, 19. XII. 1948; 15.

rozp. výb. zpr. t. 64

(zákon o Investiční bance).

10, 20. VII. 1948; 13.

zahr. výb. zpr. t. 133

(Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou z 28. XII. 1925, sjednaná v Bruselu dne 3. VII. 1948 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou z 13. VIII. 1948, č. 228/48 Sb.).

19, 2. XII. 1948; 31.

zahr. výb. zpr. t. 134.

(Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. I. 1923, podepsaná v Haagu dne 24. VI. 1948 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 13. VIII. 1948, č. 227/48 Sb.).

19, 2. XII. 1948; 31.

rozp. výb. zpr. t. 182

zákon o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů).

20, 21. XII. 1948; 59.

rozp. výb. zpr. t. 180

(zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné).

20, 21. XII. 1948; 64.

rozp. výb. zpr. t. 322

(zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. XII. 1945).

32, 16. VI. 1949; 23

hosp. a plán. výb. zpr. Dr Dolanského (o plnění dvouletého plánu a o plnění pětiletého plánu za 1. pololetí 1949)

38, 19. XII. 1949; 4.

rozp. výb. zpr. t. 558

(o zrušení některých poplatkových předpisů).

50, 20. XII. 1950; 34.

zahr. výb. zpr. t. 559

(Obchodní smlouva mezi ČSR a Spojenými státy mexickými podepsaná v Mexiko City dne 9. XI. 1949 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 5. VII. 1950, č. 91/50 Sb.).

51, 21. XII. 1950; 32.

hosp. plán. výb. zpr. t. 609

vlád. nař. vydaná podle § 42 odst. 1 zák. č. 241/1948 Sb. o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky).

61, 20. XII. 1951; 182

rozp. výb. zpr. t. 676

(zákon o domovní dani).

68, 11. XII, 1952; 33.

úst.-práv. a zahr. výb. zpr. t. 765

(Smlouva mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních).

84, 26. V. 1954; 40

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého ze 17. VI. 1948 o programu vlády.

7, 18. VI. 1948; 25.

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

16, 26. X. 1948; 12.

o zákonu o všeobecné dani (t. 189).

20, 21. XII. 1948; 51.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 51.

o zákonu o hospodářském plánování (plánovací zákon) (t. 230).

25, 22. II. 1949; 15.

o smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Maďarskou republikou (t. 314).

31, 15. VI. 1949; 13.

o zákonu o vysokých školách (t. 453).

45, 18. V. 1950; 14.

o novelách znárodňovacích dekretů (t. 502 a 503), o zákonu o národních podnicích průmyslových (t. 504) a o zákonu o financování národních a komunálních podniků (t. 498).

48, 13. VII. 1950; 20.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566).

55, 22. III. 1951; 212.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 222.

o návrhu užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži (t. 625).

64, 20. VI. 1952; 29.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 23. IV. 1953; 158.

o zákonu o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954 (t. 745).

81, 20. I. 1954; 49.

 

BERAN Josef

KSČ

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran a zásob.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 26. VIII. 1952;

66, 29. X. 1952; 13.

Jeho nástupce Josef Zvára.

 

BÍNA Josef

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., inkompat. kontr. 5LP, soc. pol. a úsp. kom.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zlidovění soudnictví (t. 187).

21, 22. XII. 1948; 19.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) a o státním závěrečném účtu za rok 1949 (t. 565).

53, 20. III. 1951; 63.

o zákonu o úpravě financování národních a komunálních podniků (t. 604).

60, 19. XII. 1951; 20.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 22. IV. 1953; 92.

o státním rozpočtu na rok 1954 (t. 753).

83, 10. III. 1954; 62.

 

BLÁHA Bohuslav

KSČ

XIV. vol. kraj - Jihlava

Nastoupil po resign. Janu Novotném.

Slib vykonal 80, 22. XII. 1953; 5.

Volba verifikována 84, 26. V. 1954; 5.

 

BLÁHA František, MUDr.

SD - KSČ

XIV. vol. kraj - Jihlava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1 948; 5.

Byl členem výb. bran. a soc. pol.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 114

(zákon o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické).

15, 25. X. 1948; 5.

soc.-pol. výb. zpr. t. 309.

(zákon o boji proti pohlavním nemocem).

32, 16. VI. 1949; 29.

úst.-práv. a soc. pol. výb. zpr. t. 407

(zák. o výrobě a distribuci léčiv.)

38, 19. XII. 1949; 35.

soc.-pol. výb. zpr. t. 542.

(zákon o zdravotnických povoláních).

51, 21. XII. 1950; 5.

soc.-pol. výb. t. 624

(zákon o hygienické a protiepidemické péči).

63, 28. III. 1952; 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče (t. 38).

9, 19. VII. 1948; 18.

o státním rozpočtu na rok 1949 (t. 207), část kulturní, sociální a zdravotnická.

24, 2. II. 1949; 21.

o zákonu o Státním zdravotnickém ústavu (t. 224).

26, 23. II. 1949; 38.

o zákonu o státní péči o tělesnou výchovu a sport (t. 335).

34, 14. VII. 1949; 12.

o zákonu o jednotné preventivní a léčebné péči (t. 606).

60, 19. XII. 1951; 134.

 

BLAHA Ladislav

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (I. náhr.), a zeměd.

 

BOHUŠ Vincent

SS

XXII. vol. kraj - Trenčín

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., kontr. 2LP a kontr. 5LP.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o krajském zřízení (t. 188).

20, 21. XII. 1948; 27.

o zákonu, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon) (t. 439).

43, 29. III. 1950; 20.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 274.

o zákonu o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) (t. 714).

75, 24. IV. 1953; 28.

o státním rozpočtu na rok 1954 (t. 753)

83, 10. III. 1954; 72.

o ústav. zákonu o volbách do NS a o volbách do SNR (t. 766) a o zákonu o volbách do NS (t. 767).

84, 26. V. 1954; 31.

 

BOROVSKÝ Ondrej

SSO

XXVIII. vol. kraj - Košice I

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (II. náhr.), soc. pol. a zeměd.

Zemřel 23. VIII. 1953;

77, 15. IX. 1953; 5.

Jeho nástupce Dr. Vladimír Brežný.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o jednotných zemědělských družstvech (t. 229).

26, 23. II. 1949; 15.

 

BORŮVKA Josef

KSČ

IX. vol. kraj - Hradec Králové

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 552

(zákon o zdokonalení rostlinné výroby).

51, 21. XII. 1950; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském (t. 143) a o zákonu o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky (t. 146).

19, 2. XII. 1948; 12.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) a o státním závěrečném účtu na rok 1949 - kap. zemědělství.

54, 21. III. 1951; 118.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 198.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 23. IV. 1953; 115.

o zákonu o peněžní reformě (t. 717).

76, 30. V. 1953; 23.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 15. IX. 1953.

78, 16. IX. 1953; 59.

o státním rozpočtu na rok 1954 (t. 753).

83, 10. III. 1954; 78.

 

BREŽNÝ Vladimír, JUDr.

SSO

XX. vol. kraj - Bratislava

Nastoupil po zemř. Ondreji Borovském.

Slib vykonal 84, 26. V. 1954; 5.

Volba verifikována 85, 27. X. 1954; 5.

 

BRÚHA Jozef, JUDR.

SS

XX. vol. kraj - Bratislava

Slib nesložil, vzdal se mandátu přípisem ze dne 9. VI. 1948

2, 10. VI. 1948; 4.

Jeho nástupce Josef Tokár.

 

BUBNÍK František

KSČ

XII. vol. kraj - Tábor

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 21. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., kontr. 2LP, kontr. 5LP, úsp. kom. (náhr.) a úst. práv.

 

BUČÁK Pavel

KSS

XXV. vol. kraj - Lipt. Sv. Mikuláš

Nastoupil po resign. Jánu Horárovi.

Slib vykonal 73, 16. IV. 1953; 5.

Volba verifikována 75, 24. IV. 1953; 3.

Byl členem výb. zeměd.

 

BUCHVALDEK Jan

KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. a soc. pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 741

(vlád. nař. č. 74 a 84/1953 Sb.)

80, 22, XII. 1953; 50.

 

BURDA Oldřich

KSČ

XVII. vol. kraj - (Zlín) Gottwaldov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran. a soc. pol.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

71, 20. III. 1953; 7.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 150

(zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948).

19, 2. XII. 1948; 20.

soc.-pol. výb. zpr. t. 149

(zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce).

19, 2. XII. 1948; 23.

soc.-pol. výb. zpr. t. 421

(zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1950).

41, 22. II. 1950; 4.

soc.-pol. výb. zpr. t. 492

(zákon o pracujícím dorostu).

47, 12. VII. 1950; 41.

soc. pol. výb. zpr. t. 22

(zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1951).

49, 25. X. 1950; 42.

Řeč v rozpravě:

o zákonu na ochranu míru (t. 560).

50, 20. XII. 1950; 10.

o zákonu o státních pracovních zálohách (t. 605).

60, 19. XII. 1951; 68.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 25. III. 1952; 88.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 22. IV. 1953; 67.

 

BUREŠ Rudolf, MUDr.

KSČ

XIII. vol. kraj - Č. Budějovice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 22, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. soc. pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. a zdrav. výb. zpr. t. 38

(zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče).

9, 19. VII. 1948; 11.

doslov 23.

úst.-práv., soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 408

(zákon který se mění a doplňuje zákon o národním pojištění).

38, 19. XII. 1949; 32.

oprava tisk. chyby 35.

soc.-pol. a zdrav. výb. zpr. t. 649

(zákon o Československém Červeném kříži).

67, 30. X. 1952; 112.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část kulturní, sociální a zdravotnická.

24, 2. II. 1949; 32.

o zákonu o boji proti pohlavním nemocem (t. 309).

32, 16. VI. 1949; 31.

o zákonu o zdravotnických povoláních (t. 542).

51, 21. XII. 1950; 12.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Sokolově (přestupek podle § 431 tr. z.)

18, 1. XII. 1948; 19.

zpr. t. 196; zprav. V. Šťastná;

nevydán. 24, 2. II. 1949; 63.

 

BURIAN Emil František

KSČ

II. vol. kraj - Kladno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Národní galerii v Praze (t. 279).

29, 11. V. 1949; 19.

 

BURIAN Gustav, JUDr.

ČS

XII. vol. kraj - Tábor

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat., mandát a úst práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 55

(zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků).

9, 19. VII. 1948; 30.

úst.-práv. výb. zpr. t. 142

(zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky).

18, 1. XII. 1948; 14.

úst.-práv. výb. zpr. t. 385

(zákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví)

37, 7. XII. 1949; 30.

úst.-práv. výb. zpr. t. 419

(zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti).

41, 22. II. 1950; 8.

úst.-práv. výb. zpr. t. 767

(zákon o volbách do Národního shromáždění).

84, 26. V. 1954; 12.

Řeč v rozpravě:

o trestních zákonech (t. 491, 500, 499 a 501).

47, 12. VII. 1950; 26.

o občanském zákoníku (t. 519) a o zákonu o konání v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok) (t. 520).

49, 25. X. 1950; 25.

o návrhu užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži (t. 625).

64, 20. VI. 1952; 49.

 Přihlásit/registrovat se do ISP