Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé 1948.

5. zasedání.

1097.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne.........................1948,

kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon č. 268/1936 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 1, odst. 1 zní:

"(1) Vyznamenání ve způsobu řádů a čestných odznaků za zásluhy o československý stát může zakládati se souhlasem presidenta republiky vláda nařízením jak pro československé státní občany a cizince, tak i pro vojenské a podobné útvary, pro skupiny osob a symboly znázorňující skupiny osob, které se zasloužily".

2. § 2 zní:

"§ 2.

Cizozemské řády, čestné odznaky a tituly mohou českoslovenští státní občané (československé útvary a skupiny osob) přijmouti jen, svolí-li k tomu president republiky na návrh vlády."

3. § 3 zní:

"§ 3.

Vláda může usnesením zakládati pamětní odznaky a určiti podrobnosti o jejich udělování. Pamětní odznaky se nenosí na stužce; to neplatí pro pamětní odznaky dosud založené, pokud předpisy o jejich založení stanoví, že se pamětní odznak nosí na stužce."

4. Za § 3 se vkládá jako § 3a ustanovení tohoto znění:

"§ 3a.

(1) Zakládati a propůjčovati vyznamenání ve způsobu řádů a čestných odznaků jiným způsobem než podle tohoto zákona je nepřípustné. Rovněž je nepřípustné zakládati a udělovati pamětní nebo jiné odznaky, které by mohly vésti k záměně s řády nebo s čestnými, pamětními nebo jinými odznaky podle tohoto zákona nebo podle zákona ze dne 10. dubna 1920, č. 243 Sb., kterým se mění zákon o zrušení šleshtictví, řádův a titulů.

(2) Vyznamenání ve způsobu řádů a čestných odznaků a pamětní a jiné odznaky, jejichž zakládání a propůjčování (udělování) je podle odstavce 1 nepřípustné, je zakázáno veřejně nositi."

5. Za § 7, odst. 1, č. 3, na jehož konci se tečka nahrazuje středníkem, se vkládá jako další bod ustanovení tohoto znění:

"4. kdo proti ustanovením tohoto zákona založí nebo propůjčí vyznamenání ve způsobu řádů nebo čestných odznaků, anebo založí nebo udělí pamětní či jiný odznak, který by mohl vésti k záměně s řády, čestnými, pamětními nebo jinými odznaky podle tohoto zákona nebo podle zákona č. 243/1920 Sb., jakož i kdo veřejně nosí takové vyznamenání, pamětní nebo jiný odznak".

Čl. II.

Na vyznamenání, propůjčená před účinností tohoto zákona vojenským nebo podobným útvarům, skupinám osob nebo symbolům znázorňujícím skupiny osob, které se zasloužily, se hledí, jako by byla propůjčena za účinnosti tohoto zákona.

Čl. III.

(1) Pro další propůjčení Řádu slovenského národního povstání a Řádu za hrdinství v práci a pro změnu nebo zrušení předpisů o těchto řádech platí ustanovení § 1, odst. 1 a 2 zák. č. 268/1936 Sb. ve znění tohoto zákona.

(2) Dekret presidenta republiky ze dne 12. října 1945, č. 89 Sb., o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony, pozbude platnosti dnem, kterého nabudou účinnosti předpisy, vydané podle zákona č. 268/1936 Sb. ve znění tohoto zákona o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony.

Čl. IV.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.

Důvodová zpráva.

Při provádění zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, vyskytly se v praxi některé potíže, které má tato osnova odstraniti.

1. K čl. I: V § 1 zákona č. 268/1936 Sb. je vysloveno, že vyznamenání ve způsobu řádů a čestných odznaků jsou určena pro fysické osoby ("jak pro československé státní občany, tak i pro cizince"). Vzešly pochybnosti, zda je možno vyznamenati i vojenské a podobné útvary, jakož i skupiny osob (na př. obyvatele určité obce) nebo symboly, jako historické prapory, hrob Neznámého vojína a pod. Osnova tyto pochybnosti odstraňuje. Věcí předpisů o příslušných vyznamenáních (stanov) bude, aby upravily užívání, uschování a pod, vyznamenání, propůjčených v uvedených případech. Z týchž důvodů se noveluje ustanovení § 2 zákona č. 268/1936 Sb., aby přijímání cizozemských vyznamenání nebylo omezeno na fysické osoby.

Nové znění § 3 zákona č. 268/1936 Sb. má i zevně zdůrazniti rozdíl mezi vyznamenáním za zásluhy o stát podle § 1 a pamětním odznakem podle § 3 zákona č. 268/1936 Sb., který je zpravidla udělován za pouhou účast při významné události. Napříště se má stužky užívati jen k zavěšení řádu nebo čestného odznaku. Pamětní odznak - pokud vůbec bude určen k nošení - bude upevněn jen jiným způsobem (sponou, řetízkem a pod.). Tím stoupne hodnota řádů a čestných odznaků. Výjimka má platit toliko pro pamětní odznaky již zřízené, jestliže předpisy o jejich zřízení dovolily nositi pamětní odznak na stužce (na př. Pamětní odznak druhého národního odboje, Československá pamětní medaile čs. armády v zahraničí 1939 - 1945 a j.).

Nový § 3a má znemožniti zakládání a udílení zejména "medailí" a jiných odznaků různými korporacemi, jež by znehodnotily vyznamenání a odznaky upravené tímto zákonem, jakož i veřejné nošení takových "vyznamenání".

Novelisace § 7, odst. 1 zákona stanoví sankci na porušení zákazu zakládati, resp. propůjčovati vyznamenání jiným způsobem než podle tohoto zákona, jakož i na porušení zákazu nositi taková vyznamenání.

2. Čl. II legalisuje případy, ve kterých byla před účinností zákona vyznamenání udělena jinému než osobě fysické.

3. Čl. III, odst. 1 zavádí pro řády, upravené nařízením Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 102 Sb. n. SNR, o založení "Řádu slovenského národního povstání", a nařízením Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 103 Sb. n. SNR, o založení "Řádu za hrdinství v práci", týž způsob udělování jako pro ostatní řády a čestné odznaky. Tím se legalisuje postup dnes již fakticky praktikovaný. Zároveň se uvedená vyznamenání podrobují režimu zákona č. 268/1936 Sb. i potud, že předpisy o těchto vyznamenáních mohou býti napříště novelovány způsobem upraveným v cit. zákoně. Odstavec 2 umožňuje, aby vyznamenání za zásluhy o výstavbu státu a vynikající pracovní výkony bylo začleněno do soustavy řádů a vyznamenání podle zákona č. 268/1936 Sb. a aby takto tato materie byla jednotně upravena. Poznamenává se ještě, že na Slovensku byl v době nesvobody vydán zákon č. 30/1940 Sl. z. o řádech, čestných odznacích a titulech; tento však nelze považovati za platný právní předpis.

V Praze dne 12. března 1948.

Předseda vlády:

Klement Gottwald v. r.

Ministr vnitra:

V. Nosek v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP