Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé 1946.

1. zasedání

202.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne .............................................. 1946

o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ.

Hospodářství svazků územní samosprávy.

Oddíl první.

Samosprávní přirážky.

§ 1.

Nevybírání samosprávních přirážek k přímým daním.

Přirážky svazků územní samosprávy (zemské, okresní a obecní) k přímým daním státním na rok 1946, 1947 a 1948 nelze vybírati.

§ 2.

Platby na přirážky za léta dřívější.

(1) Všechny platby na přirážky svazků územní samosprávy k přímým daním státním na berní rok 1945 a léta předchozí plynou od 1. ledna 1946 do státní pokladny.

(2) K dani z vyššího služného se vyberou v zemích České a Moravskoslezské přirážky svazků územní samosprávy na berní roky 1943 a 1944 sazbami pro dotčený rok usnesenými (povolenými) a na berní rok 1945 sazbami roku 1944 rovněž ve prospěch státní pokladny.

§ 3.

Předpisování a vybírání obecních přirážek.

(1) Předpisování a vybírání obecních přirážek k přímým daním na berní rok 1945 a léta předchozí přísluší od 1. ledna 1946 výhradně berním úřadům.

(2) Obce na Slovensku, které vypočítávaly, předpisovaly a vybíraly obecní přirážky k přímým daním na berní rok 1945 nebo léta předchozí vlastními orgány, odevzdají berním úřadům nedoplatky a přeplatky na obecních přirážkách za rok 1945 a léta předchozí zjištěné ke dni 31. prosince 1945, dále předpisy a odpisy na obecních přirážkách za rok 1945 a léta předchozí provedené v roce 1946 a platby na obecní přirážky přijaté v roce 1946. Způsob, jakým berní úřady převezmou od obcí tyto částky, určí ministr financí, na Slovensku po slyšení pověřence financí.

(3) Bilanční výsledky okresních a obecních přirážek na Slovensku, vyplynuvší ve výroční bilanci daňového účtu na rok 1945, jsou konečným vyúčtováním všech druhů přirážek na rok 1945 a léta předchozí mezi státní pokladnou a svazky územní samosprávy.

§ 4.

Předpisování a vybírání obecních příspěvků.

Příspěvky podle §§ 25 a 26 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí, nebudou za léta 1946, 1947 a 1948 vyměřovány a vybírány berními úřady. Tyto příspěvky předpisuje místní národní výbor a vybírá je svými orgány.

Oddíl druhý.

Náhradové příděly.

§ 5.

(1) Na místě přirážek, uvedených v § 1, obdrží na každý z roků 1946, 1947 a 1948 ze státní pokladny:

a) země Česká náhradový příděl 411,300.000 Kčs a země Moravskoslezská náhradový příděl 163,000.000 Kčs;

b) okresy a obce (jejich části) v zemích České a Moravskoslezské, na něž se nevztahuje ustanovení písm. c), náhradové příděly ve výši přídělů, poskytovaných podle platných ustanovení na místě odpadnuvších a do státní pokladny plynoucích přirážek na rok 1945 (po zkrácení ve prospěch zemí pro příspěvky finančně slabým okresům a obcím);

c) okresy a obce (jejich části) v zemích České a Moravskoslezské, obsazené v roce 1938 cizí mocí nebo vyklizené v době nesvobody pro vojenské nebo jiné účely okupantů, náhradové příděly ve výši, kterou určí ministr vnitra v dohodě s ministrem financí, a to pokud jde o svazky v roce 1938 obsazené, na podkladě jejich přirážkových základen podle posledních statistických dat pro ně známých, a pokud jde o svazky za nesvobody vyklizené, podle posledně známé přirážkové základny, jinak však podle obdoby zásad stanovených pro určování přídělů obcím a okresům v těchto zemích na rok 1945;

d) okresy a obce (jejich části) na Slovensku, na něž se nevztahuje ustanovení písm. e), náhradové příděly vypočtené z přirážkových základen přímých daní podrobených přirážkám, stanovených na berní rok 1945, a to pokud jde o obce, sazbami přirážek platnými pro rok 1945, byly-li tyto sazby oznámeny berním úřadům do 30. září 1945, jinak sazbami posledně známými, a pokud jde o okresy, sazbami 70% u daně činžovní a 180% u ostatních daní přímých. Tyto příděly se zkracují ve prospěch finančně slabých okresů a obcí, a to o 10% u okresů, o 7 % u města Bratislavy (a u města Košic - písm. e) a o 5% u ostatních obcí;

e) okresy a obce (jejich části) na Slovensku, obsazené v letech 1938 a 1939 cizí mocí, náhradové příděly vypočtené z přirážkových základen přímých daní podrobených přirážkám, stanovených na berní rok 1937, a to pokud jde o obce sazbami 100% u daně činžovní a 300% u ostatních daní přímých, a pokud jde o okresy, sazbami 70% u daně činžovní a 180% u ostatních daní přímých. Pokud jde o město Košice, vypočte se příděl sazbami 170% u daně činžovní a 480% u ostatních daní přímých. Nelze-li přirážkovou základnu pro některou obec nebo některý okres zjistiti, vypočte se výše přídělu na podkladě přirážkové základny svazku, známé podle posledních statistických dat. Ustanovení písm. d), poslední věty platí obdobně.

(2) Náhradový příděl poukazuje svazku územní samosprávy, po případě zúčtuje v jeho prospěch, finanční správa v měsíčních lhůtách pozadu splatných, činí-li roční částka přídělu aspoň 6.000.- Kčs; je-li však nižší, poukazuje (zúčtuje) finanční správa náhradový příděl čtvrtletně pozadu. Na Slovensku se odečtou od ročních náhradových přídělů přirážkové podíly, které byly na rok 1946 již vyplaceny.

(3) Částky, o něž se náhradové příděly okresů a obcí zkracují, poukazuje (zúčtuje) finanční správa ve čtvrtletních, pozadu splatných lhůtách příslušné zemi, na Slovensku Fondu státních přídělů při pověřenectvu vnitra.

Oddíl třetí.

Jiné státní příděly.

§ 6.

Příděly zemím.

(1) Zemím České a Moravskoslezské se poskytuje na správní rok 1946 a 1947 celkový příděl ze státní pokladny 270,000.000 Kčs ročně, z něho přísluší zemi České 120,000.000 Kčs a zemi Moravskoslezské 150,000.000 Kčs. Příděl na rok 1948 určí ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.

(2) Tyto příděly obdrží země na místě dosavadních přídělů z výnosu daně z piva.

§ 7.

Příděly obcím.

(1) Celá splatná daň domovní, předepsaná v obci na berní rok 1946, 1947 a 1948, se přiděluje v těchto letech těm obcím, které byly v letech 1938 a 1939 obsazeny cizí mocí. Ostatním obcím se přiděluje tato daň jen tehdy, bylo-li jim povoleno vybírati na rok 1944 více než 250% obecních přirážek.

(2) Ustanovení čl. III, odst. 7 finančního zákona na rok 1946 pozbývá platnosti.

Oddíl čtvrtý.

Pomoc finančně slabým okresům a obcím.

§ 8.

Příspěvky zemí a z Fondu státních přídělů.

(1) Na příspěvky finančně slabým okresům a obcím (§ 11, odst. 2 zákona ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy, ve znění zákona ze dne 9. dubna 1935, č. 69 Sb.) jsou povinny použíti země Česká a Moravskoslezská na každý z roků 1946, 1947 a 1948 vedle částek, jichž se jim dostává krácením náhradových přídělů okresů a obcí a jako náhradového přídělu na místě části bývalých obecních přirážek k všeobecné a zvláštní dani výdělkové, též z přídělů poskytovaných podle § 6 pro každý z roků 1946 a 1947 země Česká nejméně 66,000.000 Kčs a země Moravskoslezská nejméně 33,000.000 Kčs a na rok 1948 nejméně částky, které stanoví ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.

(2) Fondu státních přídělů při pověřenectvu vnitra se poskytuje ve prospěch finančně slabých okresů a obcí na Slovensku příděl ze státní pokladny na rok 1946 60,979.800 Kčs, na rok 1947 75,000.000 Kčs a na rok 1948 částkou, kterou stanoví ministr vnitra v dohodě s ministrem financí po slyšení pověřenců vnitra a financí. Příděl je splatný ve stejných splátkách koncem každého kalendářního čtvrtletí. Mimo to se dostane Fondu státních přídělů částek, o něž byly zkráceny náhradové příděly okresů a obcí na Slovensku [§ 5, odst. 1, písm. d) a e)]. Příděly, uvedené v ustanovení věty prvé a třetí, obdrží Fond státních přídělů na místě všech dosavadních přídělů. Ustanovení § 21, odst. 3, věty třetí zák. č. 77/1927 Sb. ve znění zákona č. 69/1935 Sb. pozbývá platnosti.

§ 9.

Mimořádná pomoc.

(1) Ministr vnitra může v dohodě s ministrem financí zemím České a Moravskoslezské a okresům a obcím v obvodu těchto zemí, pokud by se jejich nejnutnější potřeba řádného rozpočtu na rok 1947 nemohla uhraditi podle platných předpisů, na řádně odůvodněný návrh příslušného zemského národního výboru, poskytnouti na úhradu schodku řádného rozpočtu na rok 1947 zálohy do celkové výše 2.000,000.000 Kčs.

(2) Pokud jde o okresy a obce na Slovensku, může tak učiniti pověřenec vnitra v dohodě s pověřencem financí podle pokynů ministra vnitra udělených v dohodě s ministrem financí, a to do celkové výše záloh 300,000.000 Kčs na úhradu schodku řádného rozpočtu na rok 1946 a do celkové výše záloh 400,000.000 Kčs na úhradu schodků řádného rozpočtu na rok 1947.

(3) Podle obdoby ustanovení předchozích odstavců lze poskytnouti svazkům územní samosprávy též zálohy na úhradu schodku řádného rozpočtu na rok 1948 do celkové výše, kterou stanoví ministr vnitra v dohodě s ministrem financí, a to pokud jde o okresy a obce na Slovensku, po slyšení pověřenců vnitra a financí.

(4) Podmínky vrácení záloh do státní pokladny budou stanoveny zvláštním zákonem.

Oddíl pátý.

Příděly na úpravu dluhů okresů a obcí.

§ 10.

(1) Na úpravu dluhů finančně slabých okresů a obcí (čl. III, § 1 zák. č. 69/1935 Sb.) přiděluje stát ze svých prostředků pomocnému fondu: a) pro zemi Českou v roce 1946 115,000.000 Kčs a v roce 1947 100,500.000 Kčs, b) pro zemi Moravskoslezskou v roce 1946 49,000.000 Kčs, v roce 1947 59,000.000 Kčs, c) pro Slovensko na místě dosavadních přídělů v roce 1946 33,339.000 Kčs, v roce 1947 40,000.000 Kčs a v roce 1948 částku, kterou určí ministr vnitra v dohodě s ministrem financí, a to pokud jde o Slovensko, po slyšení pověřenců vnitra a financí.

(2) Finanční prostředky, uvedené v předchozím odstavci, jsou splatné ve stejných splátkách koncem každého kalendářního čtvrtletí.

Oddíl šestý.

Obecní dávky a poplatky.

§ 11.

(1) V letech 1947 a 1948 může obec vybírati obecní dávky a poplatky podle pravidel odpovídajících vzorným pravidlům, pokud jde o sazby vyjádřené měnovými jednotkami, jen nejvyššími sazbami uvedenými ve vzorných pravidlech.

(2) V obcích, které již vybírají platně obecní dávky a poplatky podle pravidel odpovídajících vzorným pravidlům, avšak v sazbách nižších než jsou nejvyšší sazby podle vzorných pravidel vyjádřené měnovými jednotkami, zvyšují se počínajíc 1. lednem 1947 sazby těchto dávek a poplatků na tuto nejvyšší sazbu přímo ze zákona.

(3) O povinnosti obecních orgánů k náhradě škody, vzniklé obci porušením ustanovení předchozích odstavců, rozhoduje nadřízený národní výbor (úřad). Ustanovení § 19, odst. 5, vět páté až sedmé zák. č. 77/1927 Sb. ve znění zákona ze dne 27. listopadu 1930, č. 169 Sb., platí obdobně. Na Slovensku užije se obdobně zvláštního ustanovení o náhradě škody způsobené okresu v oboru finančního hospodaření.

(4) Povolení k vybírání obecních dávek a poplatků platná v roce 1946, jakož i schválená pravidla o jejich vybírání nepozbudou platnosti před koncem roku 1948, nezruší-li obec sama pravidla o vybírání dávek (poplatků) nebo nenahradí-li je jinými pravidly.

Oddíl sedmý.

Rozpočty svazků územní samosprávy na rok 1948.

§ 12.

(1) Příslušné národní výbory musí se usnésti o rozpočtech svazků územní samosprávy na rok 1948 tak včasně, aby byly předloženy ke schválení nejpozději do 15. června 1947. Do téže neprodlužitelné lhůty nutno předložiti řádně doložené žádosti za příspěvek pro finančně slabé okresy nebo obce (§ 8).

(2) Rozpočet školní obce na rok 1948 budiž zaslán s potřebnými výkazy a vysvětlivkami příslušnému místnímu národnímu výboru nejpozději do 15. května 1947.

(3) Příslušný orgán (úřad) jest povinen rozhodnouti o schválení rozpočtu svazku územní samosprávy na rok 1948 nejpozději do 31. srpna 1947. To platí obdobně pro rozhodování o odvolání z usnesení o rozpočtu svazku územní samosprávy, o odvolání proti školnímu rozpočtu nebo rozvrhu jeho schodku, jakož i o žádosti za příspěvek na rok 1948 (§ 8).

(4) Dosavadní předpisy o schvalování rozpočtů svazku územní samosprávy, jimž se dostává náhradových přídělů, zůstávají v platnosti s odchylkou, že rozpočet podléhá schválení jen tehdy, poskytuje-li se svazku náhradový příděl na místě přirážek, k jejichž vybírání by jinak bylo třeba povolení.

(5) O náhradě škody, vzniklé svazku územní samosprávy porušením ustanovení odstavce 1, 2 nebo 3, platí obdobně ustanovení § 11, odst. 3.

ČÁST DRUHÁ.

Hospodářství jiných osob veřejného práva.

§ 13.

Nevybírání přirážek k přímým daním.

(1) K přímým daním se nevybírají na léta 1946, 1947 a 1948 školní přirážka, zdravotní přirážka, přirážka obchodních a živnostenských komor, zvláštní přirážka k pozemkové dani ve prospěch živelních fondů, přirážka k pozemkové dani jako příspěvek pro jednotné svazy zemědělců, jakož i cestní přirážka pro Fond vicinálních cest.

(2) Ustanovení § 2 a § 3, odst. 3 platí obdobně.

(3) V zemích České a Moravskoslezské se vybere na berní léta 1943, 1944 a 1945 přirážka školní a přirážka zdravotní k dani z vyššího služného rovněž ve prospěch státní pokladny.

§ 14.

Náhradové příděly.

(1) Na místě přirážek, uvedených v § 13, obdrží na každý z roků 1946, 1947 a 1948 ze státní pokladny:

a) Fond pro stavbu a podporu nemocnic a jiných ústavů léčebných a humanitních náhradový příděl 32,000.000 Kčs;

b) Ústředna obchodních a živnostenských komor v Praze náhradový příděl 100,000.000 Kčs, obchodní a průmyslové komory na Slovensku náhradové příděly v celkové částce 20,000.000 Kčs, z níž připadá na obchodní a průmyslovou komoru v Bratislavě 14,500.000 Kčs, obchodní a průmyslovou komoru v Banské Bystrici 3,200.000 Kčs a obchodní a průmyslovou komoru v Košicích 2,300.000 Kčs;

c) Živelní fond v Brně náhradový příděl 6,240.000 Kčs, Živelní fond v Bratislavě náhradový příděl 1,900.000 Kčs;

d) Jednotný svaz českých zemědělců náhradový příděl 104,000.000 Kčs a Jednotný svaz slovenských rolníků náhradový příděl 30,000.000 Kčs;

e) Fond vicinálních cest náhradový příděl 150,000.000 Kčs.

(2) Ustanovení § 5, odst. 2, poslední věty a § 5, odst. 3 platí obdobně s tou odchylkou, že náhradový příděl jednotným svazům zemědělců je splatný vždy patnáctého každého měsíce.

ČÁST TŘETÍ.

Náhradní přirážky.

§ 15.

(1) Na místě přirážek, uvedených v §§ 1 a 13, se vyberou na berní léta 1946, 1947 a 1948 tyto náhradní přirážky, jejichž výnos plyne do státní pokladny:

a) k dani činžovní v Praze, Brně a Bratislavě 200%, v ostatních místech 300%;

b) k dani všeobecné výdělkové, domovní třídní, rentové přímo vybírané a z vyššího služného 800%;

c) k dani pozemkové 1000%;

d) ke zvláštní dani výdělkové 2%.

(2) Náhradní přirážka ke zvláštní dani výdělkové [odstavec 1, písm. d)] se vybírá jen od poplatníků této daně, kteří platili podle dosavadních předpisů komorní přirážku.

ČÁST ČTVRTÁ.

Ustanovení společná a závěrečná.

§ 16.

Výše přídělů na správní rok 1948 podle §§ 6, 9 a 10 se určí se zřetelem na skutečnou potřebu v rámci příslušných položek státního rozpočtu na rok 1948.

§ 17.

Do lhůt o promlčení obecních dávek, poplatků a příspěvků se nevčítají léta 1939 až 1945.

§ 18.

Zrušuje se použivatelnost ustanovení čl. I vládního nařízení ze dne 3. července 1943, č. 203 Sb., o změně zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí, a ustanovení čl. II nařízení ministra vnitra ze dne 18. května 1943, č. 128 Sb., o dávce ze zábav.

§ 19.

Ustanovení předpisů o finančním hospodářství svazků územní samosprávy (§ 1) a jiných osob veřejného práva (§§ 13 a 14), pokud neodporují tomuto zákonu, zůstávají nedotčena.

§ 20.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946, s výjimkou ustanovení § 18, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministrem financí, a pokud jde o ustanovení části druhé a třetí, ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

Důvodová zpráva.

Část všeobecná.

K provedení dvouletého hospodářského plánu je třeba upraviti na přechodnou dobu, než se uskuteční daňová reforma, také některé úseky finančního hospodářství svazků územní samosprávy a jiných osob veřejného práva. Vzhledem k tomu se osnova zabývá především otázkami z oboru finančního hospodářství zemí, okresů a obcí (část prvá). V části druhé se upravují jen příjmy jiných osob veřejného práva, zejména subjektů samosprávy zájmové.

Podstatná část osnovy se týká finančního hospodářství územní samosprávy. I tu jde především o dočasnou úpravu příjmů zemí, okresů a obcí z různých přídělů, při čemž třeba řešiti též některé naléhavé otázky z oboru práva dávkového a rozpočtového.

Co se týče zdrojů příjmů svazků územní samosprávy, zavádí osnova na místě samosprávných přirážek systém náhradových přídělů na přechodnou dobu tří let. V letech 1946 až 1948 nelze totiž vybírati vůbec žádných přirážek k přímým daním státním ve prospěch svazků územní samosprávy, jakož i jiných subjektů veřejného práva. Na místě těchto přirážek se zavádí jednotné náhradní přirážky, jejichž výnos plyne do státní pokladny (část třetí). Na místě výnosu odpadnuvších přirážek dostane se svazkům územní samosprávy a jiným subjektům veřejného práva náhradových přídělů.

Nehledíc k tomu, že jde o úpravu časově velmi omezenou, třeba zdůrazniti, že myšlenka svéodpovědnosti svazků územní samosprávy v oboru finančního hospodaření zůstává dále živým základem, na němž třeba budovati. Neupouští se zejména zásadně od instituce dávek (přirážek) územní samosprávy.

Výnos z přirážek k daním přímým tvořil vždy velmi významnou složku příjmů svazků územní samosprávy vedle ostatních dávek, poplatků a příspěvků a vedle příjmů z vlastního jmění. V době nesvobody se udržela přirážková soustava jen na Slovensku, kdežto v zemích České a Moravskoslezské byla nahrazena na území tak zv. býv. Protektorátu soustavou náhradových státních přídělů, zatím co v pohraničním území, obsazeném cizí mocí, došlo v důsledku přímé recepce říšskoněmeckých norem k naprosto odlišné úpravě příjmů svazků územní samosprávy. Tento stav potrval na území republiky do konce roku 1945. Pokud jde o dobu po 1. lednu 1946, přiznal finanční zákon na rok 1946 (čl. III, zák. č. 59/1946 Sb.) svazkům územní samosprávy v zemích České a Moravskoslezské pro rok 1946 státní příděly na místě bývalých příjmů z přirážek, jejichž výnos má plynouti do státní pokladny. Tím došlo k jednotné úpravě u všech okresů a obcí v zemích České a Moravskoslezské. Naproti tomu se nic nezměnilo na soustavě obecních a okresních přirážek na Slovensku.

Na tento stav navazuje osnova, v níž se navrhuje časově omezená úprava dotčených otázek. Vzhledem k velkým proměnám v hospodářských poměrech, zejména vývojem znárodněného průmyslu, přemisťováním průmyslových závodů, odsunem Němců a se zřetelem na rostoucí úkoly územní a zájmové samosprávy po obnovení ústavních poměrů a na chystané změny v oboru státních daní jeví se účelným prozatím nahraditi přirážkovou soustavu příděly ze státních prostředků. Tyto příděly mají značnou výhodu, neboť jsou pevným příjmem, s nímž mohou dosavadní příjemci přirážek bezpečně počítati při svém hospodaření. Odpadá nejistota a kolísání přímých přirážek, jejichž výnos by měl při proměnlivé přirážkové základně nyní spíše tendenci klesající. Výše přídělu je stanovena tak, aby se svazkům územní i zájmové samosprávy, jakož i fondům dostalo v zásadě ekvivalentní náhrady za přirážky.

Osnova pamatuje také na dotaci prostředků určených pro příspěvky finančně slabým okresům a obcím přiměřeným zkracováním náhradových přídělů okresům a obcím a ukládá zemím, kolik mají věnovati na tyto příspěvky z přídělů jim poskytovaných ze státní pokladny. Na Slovensku jest úkol poskytovati příspěvky finančně slabým okresům a obcím svěřen Fondu státních přídělů při pověřenectvu vnitra. I tomuto fondu se dostává státního přídělu osnovou určeného vedle oněch částek, které vyplývají z přiměřeného snížení náhradových přídělů okresům a obcím.

Kromě toho umožňuje osnova poskytnouti svazkům územní samosprávy, pokud by se jejich nejnutnější potřeba řádného rozpočtu nemohla uhraditi podle platných předpisů, na úhradu schodku řádného rozpočtu zálohy ze státních peněz.

Stanoví se též příděly pomocným fondům pro úpravu dluhů okresů a obcí.

Osnova upravuje hospodářské a finanční věci zásadní důležitosti, potřebné k zabezpečení stejných podmínek hospodaření a podnikání, při čemž přihlíží ke správním poměrům vytvořeným v jednotlivých částech státu. Její působnost se proto vztahuje na území celého státu. Tato celostátní úprava jest v přímém zájmu státní administrativy vykonávané národními výbory, jakož i v zájmu harmonického vývoje finančního hospodářství svazků územní i zájmové samosprávy na území celého státu. Náhradovými příděly se zjednoduší také agenda svazků územní samosprávy, pokud zejména si dosud předpisovaly a vybíraly přirážky samy.

Stěžejní význam osnovy tkví v úseku národohospodářském a finančně politickém, neboť je předpokladem úpravy směřující k stejnoměrnému zatížení poplatnictva na místě různě rozvrstveného přirážkového břemene.

Osnova řeší všechny otázky, jejichž zákonnou úpravu předpokládá finanční zákon na rok 1946, jakož i úkoly předpokládané v přípravě budovatelského programu vlády v tomto oboru.

Část zvláštní.

K § 1:

Toto ustanovení vyslovuje zásadu, že svazky územní samosprávy nebudou v období osnovou časově vymezeném vybírati ani samy ani berními úřady přirážky k přímým státním daním přirážkám podrobeným. Tato zásada se vztahuje na všechny přirážky svazků územní samosprávy bez rozdílu, kterým právním předpisem jsou upraveny. Nelze tedy počínajíc berním rokem 1946 vybírati ani přirážku k dani domovní v zemském hlavním městě Brně podle zákona ze dne 25. ledna 1888, č. 26 z. z. mor., k úhradě nákladů na přechodné ubytování vojska.

Počínajíc rokem 1943 odpadly na území tak zv. Protektorátu přirážky ke zvláštní dani výdělkové, k dani rentové přímo vybírané a k dani z vyššího služného (§ 1 vl. nař. č. 38/1944 Sb. ve znění čl. III, vl. nař. č. 22/1945 Sb.). Přirážky ke zvláštní dani výdělkové nejsou již přípustny (oddíl 1, č. 10, č. 7 dekretu presidenta republiky č. 97/1945 Sb.).

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP