Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé 1946.

1. zasedání.

184.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne ............................................. 1946

o organisaci zemědělců republiky Československé.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Část I.

§ 1.

(1) Za účelem výstavby a povznesení zemědělství a lesnictví a k podpoře a hájení zemědělských a lesnických zájmů se zřizují:

a) Jednotný svaz českých zemědělců se sídlem v Praze pro země Českou a Moravskoslezskou,

b) Jednotný svaz slovenských zemědělců se sídlem v Bratislavě pro Slovensko (dále "Svazy") a

c) Ústřední rada zemědělců republiky Československé se sídlem v Praze (dále "Rada").

(2) Rada, Svazy a jejich okresní a místní sdružení (§ 4) jsou samosprávnými korporacemi veřejného práva a mohou nabývati práv a se zavazovati. Rada podléhá prostřednictvím ministra zemědělství dozoru vlády; Svaz uvedený v odstavci 1, písm. a) podléhá dozoru ministra zemědělství, Svaz uvedený v odstavci 1, písm. b) dozoru ministra zemědělství vykonávanému zásadně prostřednictvím pověřence zemědělství a pozemkové reformy.

§ 2.

(1) Úkolem Svazů jest sdružiti zemědělce slovanských národností a podporovati je za účelem zvelebení zemědělské a lesní výroby a povznesení hospodářské, sociální a kulturní úrovně venkova. Náleží jim zejména:

a) říditi organisační výstavbu odborového zemědělského hnutí,

b) zvelebovati zemědělskou a lesní výrobu,

c) pečovati, aby zemědělci byla zajištěna spravedlivá odměna za jeho práci, zejména při zpeněžování jeho výrobků,

d) starati se o kulturní život zemědělců,

e) pečovati, aby zemědělcům byla zabezpečena účast ve správě a budování hospodářských, kulturních a sociálních zařízení pro zemědělce, a taková zařízení budovati a spravovati,

f) vésti v patrnosti přehled o celkovém stavu potřeb zemědělců a pečovati o jejich uspokojení a spolupůsobiti při tvorbě cen.

(2) Svazy jsou zájmovými organisacemi zemědělců, zastupují výlučně jejich zájmy a podávají prostřednictvím Rady návrhy a posudky ve věcech týkajících se zemědělství a lesnictví zákonodárným sborům, vládě a příslušným úřadům. Úřady slyší Svazy v zásadních otázkách, týkajících se zemědělství a lesnictví.

(3) Ministr zemědělství může v dohodě s příslušnými ministry, po případě s předsedou nejvyššího úřadu cenového, na Slovensku též po slyšení příslušných pověřenců, přenésti na Svazy úkoly veřejného zájmu; zejména přenese některé úkoly, jež souvisí se zajištěním, podporováním a zvelebováním zemědělské a lesní výroby. Stane se tak vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení.

(4) K provádění vlastních úkolů (odstavec 1 a 2) mohou Svazy ukládati povinnosti svým členům a v oboru přenesené působnosti (odstavec 3) i nečlenům.

§ 3.

(1) Členy Svazů jsou:

a) vlastníci (spoluvlastníci), pachtýři a jiní uživatelé zemědělské nebo lesní půdy, ze které se platí pozemková daň - kromě zahrádek a zahrádkových kolonií - o výměře 1 ha a výše, pokud jsou starší 18 roků a na půdě sami hospodaří, a

b) zemědělské, chmelařské, vinařské, zemědělsko-osvětové, zemědělsko-zahradnické a zahrádkářské, lesnické, myslivecké, šlechtitelské a chovatelské organisace a jiná podobná zařízení, dále bez újmy jejich povinného členství v revisních svazech a hospodářských organisacích ústředí zemědělských a lesních družstev a jejich ústřední organisace, ve všech těchto případech jen jako samostatné právnické osoby, nikoliv však jejich nižší organisační složky a členové, pokud se tito nestali již členy podle ustanovení písm. a) nebo podle odstavce 2. Dále jsou členy Svazů: stát, svazky územní samosprávy, jiné právnické osoby a nadace, které hospodaří na vlastní účet na zemědělském nebo lesním majetku.

(2) Členy Svazů mohou se státi:

a) rodinní příslušníci osob uvedených v odstavci 1, písm. a) a vlastníci (spoluvlastníci), pachtýři a jiní uživatelé zemědělské a lesní půdy, pokud hospodaří na půdě o výměře menší než 1 ha. Členství těchto osob jest podmíněno převážnou činností na zemědělské nebo lesní půdě;

b) učitelé a profesoři zemědělských a lesnických škol a odborní zemědělští a lesní zaměstnanci.

(3) Členové Svazů jsou zároveň členy jejich složek (§ 4), pokud nebude stanoveno jinak.

§ 4.

(1) Svazy se člení na:

a) místní sdružení a

b) okresní sdružení.

(2) V každé obci se zřídí místní sdružení; vyžadují-li toho okolnosti, může býti se souhlasem předsednictva příslušného Svazu zřízeno pro několik obcí jedno místní sdružení. Okresní sdružení se zřídí zpravidla v každém soudním, po případě správním okrese.

(3) Sdružení v předchozím odstavci uvedená mohou samostatně nabývati práv a se zavazovati; pokud však jednotlivé finanční opatření přesahuje rámec obvyklého hospodaření, jest třeba k němu souhlasu předsednictva příslušného Svazu.

(4) Pro jednotlivé výrobní oblasti mohou Svazy zřizovati oblastní sdružení; tato sdružení nemají však způsobilost k právům. K hájení zvláštních zájmů lesního hospodářství zřídí Svazy oblastní sdružení lesnická.

§ 5.

(1) Orgány Svazů a jejich složek jsou:

1. Orgány místních sdružení:

a) valná hromada,

b) místní výbor, který se skládá z předsedy, místopředsedy a ze šesti dalších členů vesměs volených (§ 6),

c) místní důvěrník jednotlivých výrobních odvětví (řepařů, majitelů lesů, chmelařů, vinohradníků, bramborářů, chovatelů koní, skotu, vepřového bravu a pod.) a zemědělských žen.

2. Orgány okresních sdružení:

a) okresní sjezd, který se skládá z volených delegátů místních sdružení, jimiž jsou členové výboru místního sdružení z příslušného obvodu,

b) okresní výbor, který se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších deseti členů, kteří jsou voleni (§ 6), a z předsedů okresních odborů jednotlivých výrobních odvětví, kteří mají pouze hlas poradní; vedoucí úředník úřadovny okresního sdružení (sekretariátu) jest členem okresního výboru s hlasem poradním;

c) okresní odbory jednotlivých výrobních odvětví, které se skládají z důvěrníků místních sdružení a okresních odborů žen.

3. Orgány Svazů:

a) ústřední sjezd, který se skládá z delegátů okresních sdružení;

b) ústřední výbor, který se skládá ze šedesáti volených členů, dále z předsedů ústředních odborů výrobních odvětví a odborů žen a z předsedů přičleněných [§ 11, písm. a)] organisací, kteří mají pouze hlas poradní. Generální tajemník a vedoucí ředitel odborné práce jsou členy ústředního výboru ze své funkce. Zvolení členové ústředního výboru zvolí ze svého středu předsednictvo;

c) předsednictvo, které se skládá z předsedy, tří místopředsedů a čtyř dalších členů. Generální tajemník a vedoucí ředitel odborné práce jsou členy předsednictva ze své funkce;

d) ústřední odbory jednotlivých výrobních odvětví, které se skládají z předsedů a místopředsedů příslušných oblastních sdružení (§ 4, odst. 4).

(2) K hájení zájmů lesního hospodářství povolají předsednictva Svazů a ústřední výbory členy z řad lesních odborníků tak, aby jednotlivé složky lesní držby byly zastoupeny, a to

a) do předsednictva Svazu - dva členy,

b) do ústředního výboru - patnáct členů.

(3) Ústřední výbory Svazů provádějí své úkoly pomocí generálních sekretariátů.

§ 6.

Volby orgánů Svazů a jejich složek se provádějí podle zásad přímého, tajného a rovného hlasovacího práva a podle zásady poměrného zastoupení. Podmínky práva volebního, volitelnosti a volební řízení se upravují bližšími předpisy (§ 7) přiměřeně podle zásad řádu volení do Národního shromáždění. Aktivní právo volební mají osoby, které dokonaly 18. rok, pasivní volební právo osoby, které dokonaly 21. rok. Kandidátní listiny pro volby mohou podávati pouze politické strany zastoupené v Národním shromáždění. Kandidáty a jejich pořadí pro volby do místního sdružení Svazů si určují členové místního sdružení Svazů, příslušné politické strany. Volby do místního sdružení odpadají, dohodnou-li se členové místního sdružení na společné kandidátní listině. Funkční období orgánů Svazů a jejich složek je tříleté.

§ 7.

(1) Ministr zemědělství vydá v dohodě s ministrem vnitra po slyšení příslušných pověřenců se schválením vlády prováděcí předpisy o volbách orgánů Svazů a jejich složek a vyhlásí je v Úředním listě republiky Československé.

(2) Stanovy Svazů a jednací řády a jejich změny, přijaté sjezdy, předloží vládě ke schválení ministr zemědělství a vyhlásí je v Úředním listě republiky Československé.

(3) Až do provedení voleb orgánů Svazů a jejich složek zastupují Svazy a jejich složky a vykonávají správu jejich věcí Přípravné výbory Svazů, jmenované ministrem zemědělství, a to pokud jde o Jednotný svaz slovenských zemědělců na návrh pověřence zemědělství a pozemkové reformy. V přípravných výborech Svazů budou zastoupeni též lesní odborníci.

§ 8.

Pro obstarávání odborné a zvelebovací činnosti Jednotného svazu českých zemědělců zřizují se úřadovny pro zemi Českou se sídlem v Praze a pro zemi Moravskoslezskou se sídlem v Brně. Dozor nad prováděním těchto úkolů vykonávají členové ústředního výboru dotyčné země. Podrobnosti o organisaci a působnosti úřadoven určí stanovy a jednací řád.

§ 9.

(1) Předsednictva Svazů ustanovují ve veřejnoprávním nebo soukromoprávním služebním poměru, povyšují a propouštějí zaměstnance Svazů a jejich složek v rámci systemisace služebních míst, schválené ministerstvem zemědělství v dohodě s ministerstvem financí.

(2) Pokud nebude schválena systemisace služebních míst podle odstavce 1, jest třeba k ustanovení a povýšení zaměstnanců souhlasu ministerstev zemědělství, vnitra a financí.

(3) Služební a platové poměry těchto zaměstnanců (odstavec 1) se upraví služebním a platovým řádem, který vyžaduje souhlasu ministerstev zemědělství, vnitra, sociální péče a financí.

(4) Na zaměstnance podniků Svazů se vztahují platové předpisy platné pro příslušnou skupinu zaměstnaneckou.

(5) Schválení, po případě souhlas, podle odstavců 1 až 3 udělují příslušná ministerstva, jde-li o Jednotný svaz slovenských zemědělců, po slyšení příslušných pověřenectev.

§ 10.

(1) Správní náklady Svazů a jejich složek hradí se členskými příspěvky, které stanoví ústřední výbor příslušného Svazu, všeobecnými zemědělskými příspěvky, zvláštními příspěvky, příspěvkem státu a jinými příjmy (dary a pod.).

(2) Výši všeobecných zemědělských příspěvků stanoví ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem financí a nejvyšším úřadem cenovým po slyšení ústředních výborů Svazů; vybírají se jako přirážky k dani pozemkové. Pro vyměřování, předpisování, vybírání a vymáhání těchto přirážek platí přiměřeně všeobecná ustanovení o pozemkové dani a o přirážkách k dani pozemkové s výjimkou ustanovení o obecních přirážkách. Všeobecné zemědělské příspěvky mohou býti vybírány také od poplatníků daně pozemkové, kteří nejsou členy Svazů.

(3) Výši zvláštních příspěvků, které se vybírají za odbornou činnost Svazů, ze které určitá odvětví zemědělské výroby mají zvláštní prospěch, stanoví předsednictva Svazů se schválením příslušných ústředních úřadů.

(4) Příspěvky, které nejsou vybírány jako přirážky k pozemkové dani, se vybírají přímo a mohou býti vymáhány politickou exekucí na podkladě výkazu nedoplatků potvrzeného Svazem.

(5) Rozpočty Svazů vyžadují souhlasu ministra zemědělství a ministra financí.

(6) Svazy vydají příspěvkové řády, které vyžadují schválení ministrů zemědělství a financí a předsedy nejvyššího úřadu cenového; vyhlásí je ministr zemědělství v Úředním listě republiky Československé.

(7) V případech uvedených v odstavcích 3 5 a 6 jest postupovati, pokud jde o Jednotný svaz slovenských zemědělců, po slyšení příslušných pověřenců.

§ 11.

Vláda může na návrh ministra vnitra učiněný v dohodě s ministrem zemědělství, na Slovensku též po slyšení příslušných pověřenců, po dobu dvou let od počátku účinnosti tohoto zákona, pokud jde o organisace a zařízení vzniklé před jeho účinností:

a) včleniti nebo přičleniti dosavadní zemědělské, zemědělsko-osvětové, zemědělsko-zahradnické, zahrádkářské, lesnické, myslivecké, šlechtitelské a chovatelské organisace a zařízení do příslušných Svazů,

b) zrušiti zemědělské nebo lesnické organisace nebo zařízení nebo je sloučiti nebo nově zříditi,

c) při včlenění nebo zrušení organisací a zařízení určiti, že jejich jmění přechází na příslušný Svaz jako jmění účelové, nebo že po uspokojení nebo zajištění věřitelů splývá se jměním příslušného Svazu.

§ 12.

(1) Ke zřízení nových organisací zemědělských a lesnických, výrobních družstev zemědělských a lesních a jiných organisací (§ 3, odst. 1, písm. b), jež výhradně nebo převážně mají sloužiti zájmům zemědělství nebo lesnictví, jest třeba vedle jinak předepsaného povolení též souhlasu ministra zemědělství (na Slovensku pověřence zemědělství a pozemkové reformy), který před jeho udělením vyslechne příslušný Svaz. Souhlas se nevyžaduje, jde-li o přeměnu podniků, uvedených v § 1, odst. 3, písm. b) dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 101 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, na družstva. Předpisy spolkového zákona zůstávají jinak nedotčeny.

(2) Výrobními zemědělskými a lesními družstvy rozumějí se podle tohoto zákona družstva, jejichž předmětem podnikání jest obhospodařování zemědělské nebo lesní půdy.

§ 13.

(1) Svaz zemědělství a lesnictví pro Čechy a Moravu v Praze a Rolnická komora v Bratislavě se zrušují.

(2) Dnem počátku účinnosti tohoto zákona přejde na příslušný Svaz dosavadní působnost, jakož i jmění včetně všech práv a závazků Svazu zemědělství a lesnictví pro Čechy a Moravu v Praze a Rolnické komory v Bratislavě. Opatření učiněná Přípravnými výbory Svazů před účinností tohoto zákona jest posuzovati jako by se stala podle tohoto zákona.

(3) Jmění, jež náleželo německým, maďarským nebo fašistickým organisacím a zařízením, hájícím zájmy zemědělců a sledujícím úkoly, k nimž jsou povolány Svazy, přechází na příslušný Svaz, jako jeho jmění.

(4) Pokud nebyla skončena likvidace zemědělských a lesnických organisací a zařízení, které byly Svazem zemědělství a lesnictví pro Čechy a Moravu v Praze nebo Rolnickou komorou v Bratislavě zrušeny, nebo včleněny před účinností tohoto zákona, skončí tuto likvidaci příslušný Svaz podle směrnic, které vydá na jeho návrh ministr zemědělství, na Slovensku po slyšení pověřence zemědělství a pozemkové reformy.

Část II.

§ 14.

Rada (§ 1, odst. 1) jest vrcholnou zájmovou organisací zemědělců republiky Československé. V ní se sdružují Jednotný svaz českých zemědělců v Praze a Jednotný svaz slovenských zemědělců v Bratislavě.

§ 15.

Úkolem Rady jest uváděti činnost sdružených Svazů v soulad, zejména:

1. podporovati československé zemědělce při výstavbě zemědělství a lesnictví, podporovati a hájiti jejich společné zájmy za účelem zvelebení zemědělské a lesní výroby a pečovati o povznesení jejich hospodářské, sociální a kulturní úrovně,

2. býti poradním orgánem vlády ve všech věcech týkajících se československého zemědělství a lesnictví,

3. zastupovati a hájiti před úřady zájmy československého zemědělství a lesnictví ve společných otázkách a účastniti se hájení zájmů československého zemědělství a lesnictví v mezinárodních stycích.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP