Středa 7. dubna 1948

(Začátek schůze v 13 hod. 4 min.)

Přítomni:

Předseda Jos. David.

Místopředsedové Hodinová-Spurná, Komzala, dr John, Polák.

Zapisovatelé dr Falťan, dr Kokeš.

Členové vlády: ministři dr Neuman, Plojhar.

196 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře NS: gen. tajemník NS dr Madar; jeho zástupci dr Záděra, dr Ramajzl.

Pořad

102. schůze ústavodárného Národního shromáždění republiky Československé, svolané na středu dne 7. dubna 1948 na 13. hod.

1. Zpráva výborů právního a soc.-zdravotnického o vládním návrhu zákona (tisk 1114), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské praxe (tisk 1138).

2. Zpráva výboru zemědělského, zásobovacího a osidlovacího a výboru právního o vládním návrhu zákona (tisk 1111), kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě (tisk 1122).

3. Zpráva výboru zemědělského, zásobovacího a osidlovacího a výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 1112) o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy (tisk 1123).

4. Zpráva výborů právního a soc.-zdravotnického o vládním návrhu zákona (tisk 1116), jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva (tisk 1125).

5. Zpráva výboru branného a bezpečnostního o vládním návrhu zákona (tisk 1099), jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání (tisk 1119).

6. Zpráva výborů právního a rozpočtového k návrhu poslanců dr Bartušky, dr Jelínka, dr Haima, dr Báťka, dr Hobzy, dr Štefánika a druhů (tisk 1117) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících (tisk 1126).

7. Závěrečná zpráva výboru pro kontrolu provádění dvouletého plánu o revisi v národním podniku Baťa ve Zlíně.

8. Zpráva výboru pro kontrolu provádění dvouletého plánu o národním podniku Stalinovy závody v Mostě.

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu trestního odd. XXVI v Praze za souhlas k trest. stíhání posl. Škrlantové (tisk 1129).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu odd. II v Kralupech n. Vlt. za souhlas k trest. stíhání posl. Musila (tisk 1128).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu odd. X v Novém Jičíně za souhlas s trest. stíháním posl. Klíchy (tisk 1130).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu odd. II v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Jeleňa (tisk 1132).

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti Povereníctva vnútra v Bratislavě za souhlas k trest. stíhání posl. dr Bugára (tisk 1132).

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu trestního odd. II v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Fuska (tisk 1133).

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu odd. XIX v Bratislave ve smyslu § 24 ústavní listiny za souhlas k trest. stíhání posl. Ursínyho (tisk 1135).

16. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu odd. X v Chrudimi za souhlas k trest. stíhání posl. dr Novotného (tisk 1136).

17. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu odd. VIII v Kutné Hoře za souhlas s trest. stíháním posl. Bruknera (tisk 1137).

18. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu odd. XIX v Bratislavě za souhlas k trest. stíhání posl. dr Bugára (tisk 1134).

Předseda (zvoní): Zahajuji 102. schůzi ústavodárného Národního shromáždění.

Dovolenou podle § 1, odst. 4 jedn. řádu dal jsem na dnešní schůzi posl. dr Novákovi, Olbrachtovi, Mrázovi, dr Vlad. Procházkovi, Švermové, Kaletovi, na tento týden posl. Blaškovi, Lichnerovi, dodatečně pro schůze 96. až 100. posl. Švermové a Ullrichové.

Posl. Brukner žádá o zdravotní dovolenou na 6 týdnů. Lékařské vysvědčení předložil.

Posl. Majer žádá o zdravotní dovolenou na 1 měsíc. Potvrzení o léčení v sanatoriu ve Vráži předložil.

Posl. Vičánek žádá o zdravotní dovolenou do konce t. m. Lékařské vysvědčení předložil.

Posl. Fránek žádá o zdravotní dovolenou na 1 měsíc. Lékařské vysvědčení předložil.

Posl. Görner žádá o zdravotní dovolenou na 1 měsíc. Lékařské vysvědčení předložil. Posl. Ullrichová žádá o zdravotní dovolenou na 1 měsíc. Lékařské vysvědčení předložila.

Navrhuji udělení těchto dovolených. Kdo s navrženými dovolenými souhlasí, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

To je většina. Dovolené se udělují.

Pan posl. Milan Polák byl zvolen místopředsedou ústavodárného Národního shromáždění v 98. schůzi dne 18. března t. r.

Jelikož byl nemocen, nemohl vykonati do mých rukou slib místopředsednický.

Táži se zvoleného pana místopředsedy, zda volbu přijímá.

Posl. Polák: Prijímam.

Předseda: Pan poslanec přijímá funkci místopředsednickou a vykoná nyní místopředsednický slib do mých rukou.

Žádám o přečtení slibovací formule v jazyku slovenském. (Poslanci povstávají.)

Gen. tajemník NS dr Madar (čte): "Sžubujem, že budem zachovávať zákony a úrad svoj predsednícky nestranne zastávať podža svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

Posl. Polák (podávajúc predsedovi ruku): Sžubujem. (Poslanci usedají.)

Předseda: Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 7. dubna 1948, č. B-2303/1-10/3-48-II/4, že povolává na uprázdněný mandát poslanecký za resignovavšího posl. dr Zenkla posl. Rudolfa Morávka (Ú 8841).

Do dnešní schůze dostavil se pan posl. Rudolf Morávek.

Poněvadž před tím podle § 5 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsal slibovací formuli, přistoupíme ke slibu podle § 22 ústavní listiny a § 5 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibovací, pan posl. Morávek ke mně přistoupí a vykoná slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám o přečtení slibovací formule a pana posl. Morávka žádám, aby přistoupil ke mně vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Gen. tajemník NS dr Madar (čte): Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Posl. Morávek (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Předseda: Posl. dr Adolf Klimek oznámil přípisem ze dne 30. března 1948, že se vzdává poslaneckého mandátu (Ú 8762).

Posl. Josef Vítovec oznámil přípisem ze dne 2. dubna 1948, že se vzdává poslaneckého mandátu (Ú 8750).

Klub poslanců čs. strany lidové s posl. dr Jaromírem Berákem oznamují přípisem z 25. března 1948, že dr Berák vstoupil do klubu poslanců čs. strany lidové (Ú 8702).

Klub poslanců Demokratické strany sděluje, že strana příslušným usnesením změnila jméno na stranu Slovenskej obrody a že ústředním orgánem této strany je časopis źud (Ú 8251).

Současně klub strany Slov. obrody oznamuje předsednictvu ÚNS poslance, kteří se přihlásili ke spolupráci. Předsedou klubu je státní tajemník dr Ševčík, místopředsedou posl. Žiak, jednatelem posl. Rožnay a zapisovatelem posl. dr Linczényí (Ú 8252).

Nebude-li námitek, přistoupíme nyní k projednávání odstavce 2 a dalších. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Projednáme tedy druhý odstavec pořadu, jímž je

2. Zpráva výboru zemědělského, zásobovacího a osídlovacího a výboru právního o vládním návrhu zákona (tisk 1111), kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě (tisk 1122).

Zpravodajem za výbor zemědělský, zásobovací a osidlovací je posl. Václavů; dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Václavů: Paní a pánové!

Zemědělský, zásobovací a osidlovací výbor mne pověřil, abych podal zprávu o projednání vládního návrhu zákona tisk 1111, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě. Výbor projednal vládní návrh ve své schůzi dne 30. března t. r. a přijal jej jednomyslně s doplněním § 2 vsunutím nového odstavce 2, který je vytištěn ve zprávě výborové. Dovolte mi, abych jen krátce vyzdvihl význam a dosah tohoto zákona.

Zákon, který projednáváme, zmocňuje ministra, aby k zajištění výroby rostlinné, živočišné a lesní včetně myslivosti, zejména k stanovení osevního a chovatelského plánu, jakož i ke zvýšení výrobnosti a hospodárnosti zemědělství a zlepšení jakosti zemědělských výrobků učinil v dohodě se zúčastněnými ministry, a pokud jde o Slovensko, též po vyjádření pověřence pro zemědělství a pozemkovou reformu všechna nutná opatření, týkající se této výroby, pokud k nim není třeba zákona.

Jsem rád, že po únorových událostech přikročujeme tak brzy k tomu, abychom ministru zemědělství, který je v tak velké míře oblíben u našeho zemědělského lidu a má jeho plnou důvěru, jak se ukázalo na sjezdu rolníků ve dnech 28. a 29. února t. r., dali zákon, podle kterého v zemědělské výrobě, kde je to zvlášť nutno, jak také důvodová zpráva uvádí, má možnost tam, kde je toho zapotřebí, rychle provádět úpravy a změny, především pokud jde o dvouletý plán, zvláště pak, pokud se týká rostlinné výroby, kde klimatické podmínky mohou velmi často přivoditi důvody k tomu, aby byly rychlými opatřeními provedeny včasné zásahy a změny.

Dále pak se ministru zemědělství dostává zmocnění, které mu až dosud chybělo, ač naproti tomu měli toto zmocnění ostatní hospodářští ministři, jako ministr zahraničního obchodu, ministr výživy a ministr vnitřního obchodu, což se velmi často projevovalo nepříznivě a vznikaly v souvislosti s nedostatkem zmocňovacího zákona pro ministra zemědělství některé nesrovnalosti.

Je velmi mnoho důvodů, a já bych na konec své zprávy chtěl jen říci, že i únorové události, které znamenaly upevnění lidově demokratického režimu u nás v republice, znamenaly velké vítězství nové zemědělské politiky - rolnický sjezd z 28.-29. února byl toho nejlepším důkazem - abych vyslovil zároveň také přesvědčení, že tento zákon bude našemu ministru zemědělství sloužit k tomu, aby ještě lépe a ještě rychleji rolníkům pomáhal. Proto doporučuji slavné sněmovně, aby přijala zákon tak, jak byl schválen zemědělským výborem. (Potlesk.)

Předseda: Zpravodajem za výbor právní je pan posl. Kubánek. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Kubánek: Pane předsedo, paní a pánové, slavná sněmovno!

Dnešního dne máme schválit návrh zákona tisk 1111, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě. Bude tomu téměř rok, co se ministr zemědělství dožadoval tohoto zmocňovacího zákona. Vláda schválila tehdejší osnovu zákona tisk 507. Do zemědělského výboru dostal se na pořad jednání 21. a 28. května 1947 a po společné rozpravě byl zamítnut na návrh pánů poslanců Ant. Gottwalda, Kameníčka, Zibrína a Bendy. Také právní výbor po všeobecné rozpravě na návrh pp. posl. Šípa, Bendy, Štefánika a Jelínka byl zamítnut. Tenkrát bylo při projednávání tohoto zákona zneužito demagogického štvaní proti ministru zemědělství. Bylo argumentováno, že by mohlo býti omezeno soukromé vlastnictví, že by mohla býti omezena svoboda, že by bylo možno zavádět kolchozy a podobně. Já sám jsem přesvědčen, že kdyby tito pánové si byli jisti, že ministr zemědělství zneužije tohoto zákona k opatřením směřujícím proti rolníkům, že by mu jej byli dali. Avšak oni byli naopak přesvědčeni o tom, že tento zmocňovací zákon prospěje našemu zemědělství i zásobování lidu, zvláště z vlastních zdrojů v tomto katastrofálně suchém roce. Proto byl tento zákon sabotován. Tehdejší námitky nebyly opodstatněny z těchto důvodů:

1. Je nám všem známo, že nynější i nová ústava omezuje jakýkoliv zásah do soukromého vlastnictví výkonných rolníků.

2. Vyhláška, kterou ministr zemědělství vydá, nesmí odporovat nynějším zákonům; zvláště kdyby se dotkla rušivě zákona o dvouletém hospodářském plánu, může být vydána jen po schválení vlády.

3. Zákon nelze ničím měnit, ani vyhláškou, nýbrž jenom zákonem.

4. Opatření, která musí býti rychle učiněna, mohla by se dodnes stát jenom zákonem a to by trvalo příliš dlouho a tato opatření by se stala neúčinná.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP