Čtvrtek 11. března 1948

Když jsme před rokem ratifikovali tuto československo-polskou spojeneckou smlouvu, prohlásil jsem s této parlamentní tribuny, že se za ni plně stavím, neboť je pevným základem trvalého bratrského svazku československo-polského a zárukou obou našich zemí proti jakémukoliv jejich ohrožení v budoucnu. Tehdy jsem také s této tribuny prohlásil, že k tomuto upřímnému spojenectví československo-polskému, jakož i slovanskému vůbec mělo dojít již dávno, před 10 lety. Jen si představme, dámy a pánové, jak asi zcela jinak by se byly vyvíjely události v Evropě před 10 lety, kdyby mezi všemi slovanskými národy bylo bývalo tak pevné bratrství a spojenectví, jaké je spojuje dohromady dnes. Jsem přesvědčen, že by nebylo síly, která by se byla odvážila sáhnout na tuto slovanskou hradbu. A kdyby se přece fašistická reakce byla odvážila proti sjednocenému Slovanstvu, byla by rozdrcena dříve, než by byla dala první ránu.

Používám proto této příležitosti k tomu, abych zvlášť upřímně pozdravil - tak jako před rokem - československo-polské přátelství a spojenectví, které se již v krátké době jednoho roku tak skvěle osvědčilo ku prospěchu obou našich slovanských zemí. Vyslovuji upřímné přání, aby tato bratrská spolupráce oba naše národy spojovala i do dalekého budoucna.

Poučeni historií budeme proto pokračovati na cestě, kterou jsme si vytyčili, a budeme na stráži, aby žádný úklad, žádná reakce, žádná intrika, které by chtěly národ rozložit, žádná zloba, která by nepřála pokroku, žádné sobectví a kořistnictví, které by chtěly mařit socialistickou práci naší lidové demokracie, a žádná sabotáž našeho budovatelského díla nemohly ohrozit budoucnost našeho národa a státu. S tímto odhodláním, vůlí a přesvědčením šli naši ministři do rekonstruované vlády Klementa Gottwalda, aby pomáhali upevňovat lidovou demokracii, socialistickou výstavbu republiky a slovanskou politiku Československa.

S tímto přesvědčením chci já pomáhat v práci ve prospěch našeho lidu, národa a republiky. Mohu tak prohlásit proto, že jsem postupoval vždy jako socialista a že jsem společně s ostatními svými politickými kolegy, kteří se také spontánně společně se mnou upřímně staví naprosto kladně za vládu Klementa Gottwalda, byl od počátku pro udržení a upevnění socialistického charakteru naší strany a proti jakýmkoliv tendencím, které se pokoušely tento socialistický charakter strany porušit; mohu tak prohlásit proto, že jsem společně s ostatními pokrokovými kolegy, kteří dnes společně se mnou budou hlasovat pro program vlády Klementa Gottwalda, byl pro svornou spolupráci všech skutečně pokrokových lidí v Národní frontě a že jsem vždy o tuto spolupráci usiloval; mohu tak prohlásit proto, že - tak, jak již řekl přede mnou náš poslanec Štěpán Kobylka - odsuzuji neodpovědné jednání užšího vedení naší strany, které svým jednáním vyvolalo vládní krisi a způsobilo velikou krisi i v naší vlastní straně. Tak jako ostatní moji političtí kolegové, kteří tuto neodpovědnou politiku užšího vedení strany odmítali a odsoudili a kteří se dali cele k disposici konstruktivní práci v nové, obrozené Národní frontě, také já tak činím v pevném odhodlání pomáhat národu, republice a pracujícímu lidu ve smyslu programu nové československé vlády a proto budu pro vládní program hlasovat. (Potlesk.)

Místopředseda Hladký: Dalším řečníkem je pan posl. dr. Řehulka. Dávám mu slovo.

Posl. dr. Řehulka: Slavné ústavodárné Národní shromáždění!

Prohlašuji jménem zde přítomných poslanců čs. strany lidové, kteří byli distancováni z klubu lidových poslanců, zejména jménem nás několika, kteří již před týdnem podepsali a poslali akčnímu výboru Národní fronty poslanců ústavodárného Národního shromáždění prohlášení, že budeme při výkonu svého mandátu úplně podporovati novou vládu Klementa Gottwalda v jejím úsilí o splnění budovatelského programu, že souhlasíme s programovým prohlášením, které zde včera přednesl pan předseda vlády.

Po osudových omylech a chybách, jež se u nás staly, chceme se vrátit a zůstat věrní původním základním křesťansko-sociálním a reformním úkolům programu lidové strany tak, aby pokrokový kádr starých křesťansko-sociálních stoupenců, oproštěný od elementů, jež s původním programem strany nesrostly, mohl uplatnit původního ducha a program Národní fronty tak, aby mohl být považován opět za konstruktivního lidově-demokratického činitele v životě a budování státu.

Stojíce proto věrně za tímto původním lidově demokratickým a sociálně reformním programem strany, v němž obrozená lidová strana chce, podporujíc všechny cíle vlády, pokračovati, a majíce důvěru v nové vedení strany, budeme hlasovat pro schválení včera předneseného programu vlády a působiti k tomu, aby prověřené členstvo strany, zejména drobní zemědělci, dělníci, živnostníci a inteligence, plnilo zákony i nařízení vlády obrozené Národní fronty a vůbec všechny povinnosti vůči lidově demokratické republice Československé, opírající se o věrně spojenectví se Svazem sovětských socialistických republik a ostatními bratrskými slovanskými národy. (Potlesk.)

Místopředseda Hladký: Posledním řečníkem je pan posl. inž. Styk. Dávám mu slovo.

Posl. Ing. Styk: Slávna snemovňa, panie a pánovia!

Dovožte, aby som prehovoril menom dištancovaných poslancov Demokratickej strany. Robím tak z niekožkých príčin: 1. Nepovažujeme sa za príslušníkov nijakej parlamentnej opozície, lebo sme zo všetkých síl túto republiku obnovovali, na jej zvežadení pracovali, pre ňu žertvovali mravne i hmotne a vo vláde a vo Sbore povereníkov sa zúčastňovali na riešení všetkých povojnových ťažkostí a otázok. 2. Pridržiavame sa výroku včera zosnulého vežkého nášho ministra dr. Jána Masaryka, že pôjdeme vždy a za všetkých okolností s žudom Československej republiky, lebo aj my sme z neho. 3. Tieto slová nás nabádajú, aby sme toto slávnostne proklamovali. Preto sme nikdy neišli, nechceme ísť a nepôjdeme s nikým, kto by sledoval protižudové a protidemokratické záujmy, a ak bol niekto proti žudu a štátu v spojení so svetovou reakciou, bolo to proti nášmu presvedčeniu a proti našim povstaleckým ideálom. Bolo to proti nášmu hlbokému slovanskému cíteniu a proti našim spojencom, osloboditežom a ochrancom SSSR.

Toto spojenectvo je jediným garantom slobodného vývoja Československej republiky a zaistenie našej budúcnosti. Odmietali sme vždy a postavíme sa proti každému, kto by toto spojenectvo chcel naštrbiť alebo zvrátiť. (Predsedníctva sa ujal predseda David.)

Osvojujeme si slová pána prezidenta Budovateža dr. Eduarda Beneša, ktoré povedal pánu predsedovi vlády Klementovi Gottwaldovi 27. februára t. r.: "Štát musí byť vedený a spravovaný. Chcete viesť štátne veci novými cestami a novou formou demokracie. Želal by som vám i národu a štátu, aby táto cesta bola šťastná pre všetkých."

Pripojujeme sa k týmto slovám ako zvolení zástupcovia žudu s tým, že budeme za program Gottwaldovej vlády hlasovať a vynasnažíme sa statočnou a usilovnou prácou, aby želanie pána prezidenta v spomenutej odpovedi bolo vtelené spoločným úsilím v skutok.

Nech žije Československá republika! (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není již nikdo přihlášen, rozprava je skončena.

Podle § 62 jedn. řádu jest rozpravu o vládním prohlášení zakončiti hlasováním, zda sněmovna prohlášení schvaluje.

Podle § 56, odst. 3 jedn. řádu dám sečísti hlasy.

Žádám zapisovatele, aby spolu s členy sněmovní kanceláře provedli sčítání hlasů, a to: p. posl. dr. Falťan v 1. a 4. úseku, p. posl. Štětka v 3. a 4. úseku, p. posl. Bolen v 5. a 6. úseku, p. posl. Sova v 7. úseku a na presidiální tribuně.

Pan posl. Sova s gen. tajemníkem ÚNS zjistí výsledek hlasování.

Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s tím, aby sněmovna schválila prohlášení pana předsedy vlády, učiněné v 94. schůzi dne 10. března 1948, nechť zvedne ruku a ponechá ji zdviženu, dokud nebude provedeno sčítání. (Děje se.)

Gen. tajemník NS dr. Madar (po sečtení hlasů): Pro schválení vyslovilo se 230 hlasů. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Kdo je proti tomu, aby sněmovna schválila prohlášení předsedy vlády, učiněné v 94. schůzi dne 10. března t. r., nechť pozvedne ruku a ponechá ji zdviženou, dokud nebude provedeno sčítání. (Děje se.)

Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování, nechť pozvedne ruku a ponechá ji zdviženu, dokud nebude provedeno sčítání. (Děje se.)

Nikdo.

Tím ústavodárné Národní shromáždění schválilo prohlášení předsedy vlády 230 hlasy.

Tím je vyřízen pořad schůze.

Před ukončením schůze sděluji, že dovolenou podle § 1, odst. 4 jedn. řádu dal jsem pro dnešní schůzi posl. Fránkovi, Hořínkovi; na tento týden posl. Olbrachtovi, Borůvkovi, Levkaničovi.

Sděluji, že se předsednitvo usneslo, aby se příští schůze konala dnes za 1 hodinu, to znamená o 14.15 hod.

s pořadem:

1. Volba stálého výboru podle § 54 ústavní listiny.

2. Sloučení, případně změny ve výborech a volba členů výborů.

3. Zpráva výborů průmyslového, technického a právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 1005) o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů (tisk 1045).

4. Společná zpráva výborů rozpočtového a právního o vládním návrhu zákona (tisk 905) o Národní bance Československé (tisk 1027).

5. Zpráva výborů rozpočtového a právního o vládním návrhu zákona (tisk 870) o platidlech československé měny (tisk 1026).

6. Zpráva výborů průmyslového a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 987) o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských (tisk 1047).

7. Zpráva výboru právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 949) o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého (tisk 1028).

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 13 hodin 12 minut.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP