Čtvrtek 10. července 1947

Respektovali jsme vždy zájmy a potřeby poctivého českého pracovního kolektiva. Šlo nám také vždy o veřejnou ochranu historických památek a přírodních krás. Ale teprve tehdy, když se vytvořila společná cesta nás všech k tomu, aby zákonným zásahem a to podtrhuji, nastal převod schwarzenberského panství do rukou země České, dali jsme souhlas a respektovali jsme při tom i zájmy národohospodářské. Bránili jsme tak důsledně zájmy jihočeského zemědělského lidu, zajistili jsme zákonnou úpravou jeho volání po půdě a splnili jsme také přání obcí a lesních družstev po menších a isolovaných lesních komplexech. V této formě upravený zákon provádí, jak již jsem řekl, pozemkovou reformu sui generis v jihočeské oblasti, zbavuje jihočeský kraj zbytků středověkých feudálních pout a naplňuje tak vůli a přání všeho jihočeského lidu, sjednoceného v tom, že schwarzenberská doména musí zmizet. Bylo tedy učiněno zadost zákonu a schwarzenberská doména bude likvidována. Tím se naplňuje v oblasti slavné jihočeské husitské tradice odčinění křivdy, kterou páchali Schwarzenbergové na této jihočeské oblasti od toho okamžiku, kdy se spojili na pomoc s císařem Zikmundem proti jihočeským Husitům a kdy se spojovali s německými utlačovateli a germanisátory, aby tam stavěli hráz proti češství, aby se stali nástrojem cizí moci a cizí vůle. Právní výbor, vědom si této historické události, doporučuje proto slavnému ústavodárnému Národnímu shromáždění, aby tento návrh přijalo jako zákon. (Potlesk.)

Místopředsedkyně Hodinová-Spurná (zvoní): Zpravodajem za výbor průmyslový je pan posl. Plojhar. Prosím, aby se ujal slova.

Zpravodaj posl. Plojhar: Slavná sněmovno!

Ve smyslu naší národní a sociální revoluce jednala jihočeská Národní fronta jako representant jihočeského lidu v mnohých schůzích o vyřešení problému majetku hlubocké větve Schwarzenbergů. Bylo nám všem jasné a byl to náš jednoznačný názor, že v nové lidově demokratické republice nemůže být šlechtic a k tomu Němec majitelem tak rozsáhlého majetku, jako byli Schwarzenbergové na českém jihu. Z těchto společných porad vyšel také iniciativní návrh posl. Vilíma a druhů, ke kterému se již od počátku připojila celá jihočeská Národní fronta. Během jednání dospěli jsme k těmto zásadním názorům a bodům:

Společným názorem jihočeské Národní fronty, jihočeského lidu, národní správy i pracovního kolektivu bylo, že celé panství a celý majetek musí býti v zájmu a z důvodů národohospodářských zachován jako celek. Jednotlivé sektory, zemědělský, průmyslový, lesnický a rybnikářský, se během doby a vývoje tak do sebe začlenily a tak se navzájem prolínají, že by jakékoliv narušení tohoto kolektivu vyneslo nedozírné národohospodářské škody. Zároveň jsme ovšem také dospěli k tomu názoru, že není možno, abychom přehlíželi oprávněné požadavky jihočeského lidu, obzvláště jihočeských okresů a obcí, pokud se oprávněně dožadují určitého přídělu z tohoto majetku. Jsou enklávy lesní, pozemky a parcely, které nejsou naprosto nutny k udržení tohoto kolektivu, kterých však obce, okresy a jednotlivci mají zapotřebí k zdárnému dalšímu vývoji. Uvádím za mnohé jiné jediný případ, že neústupností dosavadní schwarzenberské správy bylo brzděno město Třeboň ve svém vývoji, parcely uvnitř města nebylo možno získat a město Třeboň doplácelo na tuto neústupnost schwarzenberských majitelů. Nový zákon dává jasně a zřejmě těmto oprávněným uchazečům možnost, aby se napravily tyto hříchy minulosti.

Bylo naším zájmem a jednomyslným názorem podnikové rady, aby zaměstnanci tohoto latifundia byli uchováni a zachováni jako pracovní kolektiv a celek. Nutno konstatovat, že pracovní morálka na tomto pozemkovém komplexu je dobrá, že je zde vzájemná shoda a dohoda, že podniková rada bez rozdílu politického rozvrstvení pracuje ve vzájemné dohodě na tom, aby výsledky práce byly dobré a národu a lidu prospěšné.

Z těchto důvodů doplnila Národní fronta předložený návrh zákona. Jednomyslně stojí Národní fronta za tím, aby majetek tvořil samostatnou jednotku po stránce právní, hospodářské, účetní, spravovanou představenstvem.

Jelikož dosavadní majitel v době svého pobytu v zahraničí během okupace jako zásadní odpůrce nacismu a hitlerismu se nedopustil vůči českému národu žádné zrady, nebylo lze použít v tomto případě dekretu presidenta republiky o konfiskaci majetku zrádců a nepřátel. Proto Národní fronta zvláštním zákonem, který též pamatuje na určité odškodnění, jež má určit vláda, řeší tento problém.

Jménem jihočeského lidu vítáme tento počin a jihočeský lid bude vděčný slavné sněmovně, jestliže odhlasuje zákon v předloženém znění.

Jménem průmyslového výboru, který podrobně o předloze zákona pojednal, doporučuji její přijetí. (Potlesk.)

Místopředsedkyně Hodinová-Spurná (zvoní): Zpravodajem za výbor rozpočtový je pan posl. dr Neuman. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Neuman: Slavná sněmovno, paní místopředsedkyně, paní a pánové!

Rozpočtový výbor ve své schůzi konané dne 2. července projednal osnovu zákona o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou podle iniciativního návrhu kol. Vilíma a usnesl se doporučiti ji sněmovně k schválení.

Jde o věc, která se ve svém jádru přímo dotýká jižních Čech, za které jsem do tohoto shromáždění vyslán právě jako kolegové, kteří právě referovali. Již z toho důvodu považuji za zvláštní vyznamenání, že se mi dostalo cti býti zpravodajem rozpočtového výboru k této zákonné osnově, neboť provedení a odhlasování předmětné osnovy pokládám za splnění jednoho z nejvýznamnějších hospodářských a politických postulátů tohoto území republiky.

Rozprava a hlasování rozpočtového výboru byly poslední tečkou a řekl bych připojením ochranné známky k osnově před jejím dnešním projednáváním v plenu sněmovny.

Domnívám se, paní a pánové, že vám není tajno, že jde o rozhodnutí zvláštního významu a že teprve budoucí historie plně zhodnotí dosah a rozsah navrhovaného zákona. Tato okolnost a výhled zavazují dvojnásobně.

Hlasováním dnešního sněmovního plena vypořádá se československý lid, námi zastupovaný a tudíž v podstatě on sám, v duchu a směru, pro který po druhé světové válce se svobodně rozhodl, se zvláštním majetkovým celkem, který snad nemá obdoby ani u nás, ani kde jinde.

Československá republika a její lid rozhodl se pro český socialismus. Je jen logickým důsledkem tohoto rozhodnutí, že odhlasováním navrhovaného zákona se uplatňuje a provádí tento socialismus do všech důsledků i v případě velkého majetku pozemkového, který svou povahou a všemi okolnostmi je případem zvláštním. Děje se tak, paní a pánové, po mém mínění plným právem, vzhledem k uvedenému celostátnímu rozhodnutí nelze míti zásadních pochyb nebo námitek. Jde jen o případ zvláštní a je tudíž jasno, že tento případ může být řešen jen zvláštním, jedinečným opatřením.

Zvláštnost a jedinečnost případu je nejvýznačnějším momentem celé projednávané osnovy po mnoha stránkách. Nesporně jde o jeden z největších majetků v rukou jednotlivce v celé republice. Jde o majetek, který ve svém hlavním jádru je spjat s jednou částí republiky, jižními Čechami. Jde o majetek, který organisačně a způsobem své správy dosáhl významných úspěchů. Jde o majetek, který v oboru péče o zaměstnance šel před svou dobou a svým způsobem razil cesty pro řešení na širším podkladě.

Jde o majetek, na němž byla vytvořena jedinečná spolupráce a soudržnost zaměstnanců bez ohledu na osobní postavení. Jde o majetek, paní a pánové, na němž odedávna zaměstnanci měli vynikající spoluúčast na jeho správě. Jde o majetek, jehož budoucí uspořádání a správa mají býti podle právě projednávané osnovy řešeny myšlenkami velmi revolučními proti dosavadním poměrům a jiným případům.

Zabýval jsem se tímto celým problémem spolu se svými kolegy velmi dlouho a přišel jsem při tom na dva zajímavé momenty, které v podstatě celé věci se proplétají a prolínají tak, že jich nelze od sebe dobře odloučiti. Těmito momenty jsou, prosím - a nebuďte, paní a pánové, překvapeni - tradičnost a revolučnost.

Na prvý pohled zdá se to být divné spřežení, ale vzhledem k zvláštnosti majetku, jeho historii, správě, poloze a místním poměrům musí býti toto výjimečné spojení uvedených pojmů pro poměry převáděného majetku opravdu uznáno.

Řekl bych, paní a pánové, a u nás je to samozřejmé, že tu jde opravdu i v tomto případě o ten zvláštní vliv jižních Čech. Původ mnohých revolučních myšlenek v jižních Čechách je všeobecně znám. Jistě se nemusím touto věcí blíže zabývat. Jde o historickou okolnost, která je českým trvalým přínosem k světovému dění a která pro nás znamená nejslavnější doby české historie.

Kdo zná poněkud blíže poměry převáděného majetku, nemůže popříti, že od nepaměti v mnohých směrech své organisace a svých cílů měl hodně revoluční myšlenky a předcházel před tehdejšími poměry. Přesto zdůrazňoval však tento majetek vždy své tradiční zaměření a dokonce vydával i svůj časopis s názvem "Tradice". Nová úprava, správa a určený účel předmětného majetku je jednou z nejrevolučnějších myšlenek pro organisaci záměrné podnikatelské činnosti v oboru zemědělské, lesní a průmyslové výroby.

Navržené řešení, paní a pánové, pak na druhé straně svou revolučností zasahuje s tradiční předností jižní Čechy, kde leží jádro majetku.

Je to dnes poprvé, kdy jsem měl tu čest veřejně formulovat důsledek svých úvah a představ o spojení dvou tak odlišných protichůdných pojmů v daném případě, jako jsou tradice a revoluce. Nevím, co tuto představu, jak jsem se pokusil ji vylíčiti, ve mně vyvolalo. Nemohu se ji však zbavit a vysvětluji si ji jen zvláštností a jedinečností celé věci. Při tom budiž mi dovoleno ještě říci, že uvedené spojení tradice a revoluce považuji za nejlepší znamení pro dobré působení a zdařilé účinky navrženého zákona v budoucnosti. Stane-li se tak, bude to pro nás v budoucím soudu vysvědčení, že naše doporučení a rozhodnutí bylo správné. Provedené řešení potvrdí, že u výjimečného případu je možno spojiti tradici a revoluci a že naopak musí jich býti dbáno jako rovnocenných komponentů.

Prosím, abyste odpustili člověku, který adoptoval jižní Čechy, když ony nemohly adoptovat jej , jestliže stržen atraktivní silou celé věci a zamýšlených účinků navrženého zákona rozvedl vám zde poněkud šíře svoji teorii a přednesl úvod poněkud delší, nežli je obvyklé. Zároveň však doufám, že právě z uvedeného důvodu a vzhledem k významu věci mi dovolíte, abych se předloženou osnovou a návrhem zabýval podrobněji, než snad by bylo povinností zpravodaje rozpočtového výboru. Jsem k tomu veden závažností celé projednávané materie a významem dnešního konečného rozhodnutí o věci. Pro mne samého, jako socialistu, nemůže býti o tom pochybnosti. Jako národohospodáři bylo mi hned od počátku jasné, že bylo by nedozírnou újmou hospodářskou, kdyby z toho nebo onoho důvodu, nebo k tomu nebo onomu cíli mělo dojíti k rozdrobení předmětného majetkového celku. Viděl jsem ihned, že je v zájmu veřejném, aby tento celek byl neztenčeně zachován, poněvadž jen tak může plánovitě a hospodářsky plniti své úkoly.

Tato převaha důvodů hospodářské povahy musela pak býti východiskem pro vlastní řešení věci.

Podle povahy věci, podle vývoje celosvětových poměrů, podle hospodářského směru, pro který se Československá republika a její lid rozhodli, záleželo vlastní řešení věci v prvé řadě v tom, přizpůsobit předmětný majetek novým poměrům a sociální struktuře, jak je doba po druhé světové válce sebou přináší.

Republika opustila soukromé podnikání a vlastnictví pro sektor velkého průmyslu a podnikání s ním spojeného. Bylo proto v daném případě logickou nutností řešiti stejně nebo podobně otázku vlastnictví zvláštního velkého majetku pozemkového, který je kombinován s průmyslem, s tímto majetkem spojeným. Šlo tedy o to, nalézti pro takový majetek, mezi který náleží předmětný majetek na prvém místě, účel, resp. spojiti jeho vlastnictví s účelem všeobecně prospěšným.

Bylo to možno dvojí cestou. Majetek mohl býti znárodněn a tím by byl určen percipient jeho výtěžku. Druhou cestou bylo řešení v tom smyslu, že percipientem výtěžku bude určen nový vlastník, nebo chcete-li obráceně, že stanoveny budou pro správu majetku směrnice odpovídající tendencím dnešní doby.

Osnova zákona o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů tak, jak leží před vámi, volila druhou cestu. Majetek tento převádí se na zemi Českou. A tu mi dovolte, abych zdůraznil, že jde o prvý pokus dát samosprávě, české samosprávě nový, velký zdroj příjmů náhradou za zdroje, které jí byly znárodněním vzaty.

Tento čin je s hlediska samosprávy nesmírně významný. Je však i projevem, po mém skromném mínění, vděčnosti k samosprávě - velké škole demokracie - za její úspěch historického významu. Ona totiž to byla, která v dobách nejtěžších umožnila přípravu českého člověka pro parlament. A parlament dnes touto osnovou vděčně vzpomíná české samosprávy, která má i jeho plnou důvěru ve směru finančním. Samospráva je přece sborem, který se sám spravuje, tedy i po stránce finanční.

Paní a pánové, kéž tato iniciativní osnova kolegy posl. Vilíma stane se příkladem ukazujícím směr hospodářského zajištění nejen samosprávy zemské, nýbrž i okresní a místní.

Majetek má tvořiti samostatnou jednotku po stránce právní, hospodářské a účetní, která bude spravována představenstvem. Jde tu o úplně novou podnikatelskou formu. Důvodem pro vytvoření této nové zvláštní právní osoby, povážíme-li na jedné straně zemi Českou jako vlastníka a na druhé straně správu představenstvem, byla snaha zachovati samostatnost převáděného majetku v nejširším rozsahu.

Ve své dnešní správní podobě je převáděný majetek velmi vyspělou organisační formou, která velmi účelně a poměrně pružně spojuje závislost a nadřízenost jeho jednotlivých složek. V této samostatnosti a poměrné pružnosti byla skryta nejhlavnější část úspěchů převáděného majetku.

Navrhovatelé osnovy v tomto směru stáli před nemalou odpovědností, aby zmíněné harmonické skloubení pravomoci a odpovědnosti podstatně nenarušili. Důležité bylo, že šlo o převod majetku na samosprávný celek, pro jehož majetek platí zvláštní předpisy, které jsou poměrně nepružné.

Organisační formou v osnově navrženou zamýšlí se zachovati svéráznost, svébytnost a samostatnost převáděného majetku v největším rozsahu. Děje se to za cenu určitého omezení disposičních práv nového vlastníka.

To je naprosté právní novum a zvolenou formou dostává se zákonného výrazu pojmu administrativního kolektivu, který vedle vlastní odborné správy pro jednotlivé obory v majetku samém zastoupené bude zodpovědným činitelem.

Je to úplná novota v našich předpisech pro podnikatelskou formu a po mém soudu nelze ji přímočaře srovnávati s představenstvem národních podniků, i když snad toto z části bylo vzorem pro navržené řešení.

Velikou předností zvolené organisační formy je ovšem skutečnost, že jde o celek pevně skloubený, který je si odedávna vědom jednak své vnitřní závislosti a který na druhé straně dokonale své potřeby ovládá.

Vytvořené představenstvo, paní a pánové, má v sobě složky jednak úředně jmenované a jednak složky volené zaměstnanci převedených podniků a statků. Ve své jmenované části zahrnuje v sobě představenstvo členy zemským národním výborem jmenované z jihočeské oblasti. Tato část představenstva musí býti posuzována jako místní kontrola veřejnosti nad správou majetku.

Vedle vlastního převodu majetku z rukou jednotlivce na samosprávný celek, avšak s omezením disposičního práva, jest uvedená kontrola veřejnosti a její spoluúčast jedním z nejvýznačnějších prvků, kterým se uplatňují v daném případě socialisující tendence doby. Je to jistě moment velmi závažný a jsem přesvědčen, že nebude na újmu chodu správy a výsledků převáděného majetku.

Jest ovšem, paní a pánové, samozřejmé, že k přesnému vymezení pravomoci a zodpovědnosti jednotlivých orgánů budou vydány přesné směrnice. V podstatě je tato okolnost jen určitý detail. Byla-li v osnově nařízena, je to vlastně jen pro úplnost věci.

Podle své znalosti poměrů mohu vám s klidným svědomím říci, že zaměstnanci převáděného majetku dovedli by si vynutiti v krátké době takové směrnice, kdyby navrhovatelé osnovy nebyli na tuto okolnost pamatovali.

V této souvislosti dostávám se k jednomu velmi závažnému komponentu navrhovaného majetkového převodu. Jsou to čeští zaměstnanci tohoto majetku, kteří po dobu okupace dovedli jej ochrániti za podmínek velmi a velmi tíživých, ačkoli byli ve zvýšené míře vysazeni tlaku okupantů.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP