Čtvrtek 12. září 1946

(Začátek schůze v 15 hod. 30 min.)

Přítomni:

Předseda Josef David.

Místopředsedové Tymeš, Langr, dr Böhm, dr Šoltész, Hodinová-Spurná.

Zapisovatelé Smejkal, Sova.

Členové vlády: předseda vlády Gottwald; náměstkové předsedy vlády Fierlinger, Široký, dr Šrámek, Ursíny, dr Zenkl; ministři dr Dolanský, dr Drtina, dr Franek, inž. Jan Kopecký, Václav Kopecký, Laušman, Nosek, dr Pietor, dr Procházka, Zmrhal; státní tajemník Lichner.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr Friedmann.

250 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře NS: tajemník NS dr Madar; jeho zástupci dr Záděra, dr Ramajzl.


Pořad

9. schůze ústavodárného Národního shromáždění republiky Československé,

svolané na čtvrtek dne 12. září 1946 na 15. hod.

Prohlášení předsedy vlády podle § 64 jednacího řádu.

Předseda (zvoní): Zahajuji 9. schůzi ústavodárného Národního shromáždění.

Paní poslankyně, páni poslanci! (Shromáždění povstává.)

S procítěnou bolestí vzpomínáme dnes toho, kterému osud nedopřál, aby v ústavodárném Národním shromáždění a vládě republiky mohl rozvinout všecku svou pracovní houževnatost a uplatnit všecky své nevšední vlohy. Připomínáme si památku dr Aloise Vošahlíka, prvního ministra techniky, který 8. srpna 1946 skončil svou krátkou životní pouť po automobilovém neštěstí. Neměli jsme příležitost pozdravit jej v našem středu u společného díla, na které se připravoval a k němuž byl předurčen vzácnými hodnotami své lidské i vědecké osobnosti.

Učil se původně krejčovině, ale mladého dělníka zvábila cesta za vzděláním, která ho po soukromém studiu odvedla na českobudějovické gymnasium. Po vysokoškolském studiu působil na učitelských ústavech jako milovaný profesor, který dovedl najít cestu k srdcím svých žáků a který uplatňoval svou podnětnost a činorodost v studentských spolcích, v skautském hnutí a konečně politicky i v československé straně lidové. Uchoval si svůj přímý vztah k pracujícímu člověku, znal život nejen z theorie, ale i z tvrdé školy životní a vypracovával se k významnějším úkolům, které pak připravily půdu jeho jmenování prvním ministrem techniky. Sliboval svým dosavadním životním i pracovním příkladem, že se mu podaří stvořit nový, důležitý ministerský resort, jemuž je přiřčena tak důležitá úloha v moderním státním životě a při znovubudování našeho hospodářského i průmyslového světa. Je podivnou a tragickou náhodou osudu, že první ministr techniky končí svůj život v moderním technickém dopravním prostředku, jakým je automobil, a že se tak děje ve chvíli, kdy má rozvinout všechny své síly k zvládnutí vší složitosti moderní techniky a jejího využití v obnovené Československé republice.

Nad jeho tragickým pádem stojíme se srdcem plným účasti a s upřímnou soustrastí a bolestí, jaká zasáhla nejen jeho nejbližší rodinný kruh, ale celou československou veřejnost. V duchu zvěčnělého bude, když myšlenku kvetoucího ministerstva techniky vtělíme ve skutek a když všecku jeho činnost posvětíme památkou trvale vzpomínaného dr Aloise Vošahlíka. Čest této jeho světlé památce! (Shromáždění usedá.)

Přistoupíme k projednávání pořadu, na němž je

Prohlášení předsedy vlády podle § 64 jedn. řádu.

Prosím pana předsedu vlády, aby se ujal slova.

Předseda vlády Gottwald (uvítán potleskem): Slavné ústavodárné Národní shromáždění! Dámy a pánové!

Dovolte, abych u příležitosti prázdninového zahájení prací ústavodárného Národního shromáždění řekl několik slov k některým časovým otázkám.

Od schválení budovatelského programu vlády Národní fronty Čechů a Slováků ústavodárným Národním shromážděním uplynuly právě dva měsíce. Ihned na to učinila vláda první opatření k postupnému provádění schváleného programu. Obšírné usnesení vlády ze dne 16. července t. r. rozčleňuje vládní program na jednotlivé úseky a ukládá příslušným ministerstvům, úřadům a institucím z toho pro ně vyplývající konkrétní úkoly, jejichž splnění je časově vázáno.

Zvláštní pozornost věnuje usnesení vlády podrobnému propracování dvouletého hospodářského plánu obnovy a výstavby, a to jak po stránce věcné, tak i po stránce vytvoření pružného ústředního aparátu, sloužícího k přípravě a k provedení dvouletého plánu. Běželo o to, soustředit všechny plánovací práce na jednom místě a zajistit hospodárné využití lidských i materiálních sil všech institucí, které mohou a mají přicházet pro plánování v úvahu. To se zatím podařilo v rámci Hospodářské rady a můžeme se zadostiučiněním zjistit, že dnes celé stovky našich vynikajících odborníků různých oborů lidského vědění - národohospodáři, inženýři a technici, finanční hospodáři, správní odborníci, právníci, sociální, zdravotní i pedagogičtí pracovníci - berou stálou aktivní účast na praktických přípravných pracích dvouletky, aniž by z toho pro státní pokladnu vznikly mimořádné výdaje. Považuji za svou povinnost vyslovit všem těmto pracovníkům srdečný dík za jejich dosavadní práci. V tomto díku za dosud vykonané je současně záloha na to, co ještě vykonáno býti musí. Mám totiž na mysli slib vlády, že zákon o dvouletém plánu na léta 1947 až 1948 předloží ústavodárnému Národnímu shromáždění tak, aby tento zákon mohl býti schválen do 28. října 1946. Aby se tak stalo, musí vláda i její orgány pracovati ještě rychleji a usilovněji než dosud. A jelikož věřím, že tomu tak skutečně bude, mohu vás znovu ujistit: zákon o dvouletce bude předložen tak, aby jej ústavodárné Národní shromáždění mohlo schválit do 28. října 1946.

Paralelně s propracováním podrobností pro dvouletý hospodářský plán na léta 1947-1948 probíhají přípravné práce pro nový státní rozpočet na r. 1947. Vláda chce, aby tentokrát státní rozpočet byl ústavodárným Národním shromážděním projednán včas, t. j. ještě v tomto roce, abychom tak nebyli v příštím roce nuceni hospodařit s provisorií. Při sestavování státního rozpočtu na rok 1947 vznikají a vzniknou ještě obtíže tím, že resortní návrhy ve většině případů málo počítají s obecnými potřebami dvouletky. Ježto pak státní hospodářství v užším slova smyslu je velevýznamnou součástí hospodářství národního, bude nutno, aby rozpočtové návrhy resortů před schválením vládou a ústavodárným Národním shromážděním prošly ještě důkladnou revisí ministerstva financí. Vláda pak se i v tomto případě bude snažit, aby ústavodárné Národní shromáždění dostalo návrh státního rozpočtu na r. 1947 včas.

S vážností, kterou vyžaduje věc, přistupuje vláda k přípravě návrhu nové ústavy republiky. K tomu účelu zřizuje vláda dvě komise - komisi politickou a komisi právnickou - v nichž složky Národní fronty a vynikající po- litičtí a ústavně-právní představitelé našeho veřejného života budou míti možnost účastniti se aktivně na přípravě návrhu nové ústavy. Vláda, plníc svou povinnost, předloží ústavodárnému Národnímu shromáždění návrh nové ústavy k projednání a rozhodování. Úvahy o tom, jako by snad ve věci návrhu nové ústavy republiky byla iniciativním právem a iniciativní povinností vlády nějak porušena práva ústavodárného Národního shromáždění, nejsou na místě. Je-li vláda povinna přicházeti s iniciativou v běžných věcech zákonodárných, pak má tím větší povinnost činiti tak ve věci nové ústavy. Ústavodárnému Národnímu shromáždění, jak už jsem se zmínil, je pro každý případ vyhrazeno neomezené právo schválit, pozměnit nebo zamítnout vládní návrh. Mohu slavné ústavodárné Národní shromáždění ujistiti, že vláda se postará o včasné předložení pečlivě propracovaného návrhu nové ústavy.

Na vytvoření předpokladů pro splnění budovatelského programu vlády bylo v uplynulých dvou měsících pracováno nejen v kancelářích ministerstev a úřadů, nýbrž také na pracovištích, v závodech, ve městech i na venkově, a práce této se zúčastňují statisíce našich lidí, mužů a žen, hochů i dívek, dělníků, rolníků, živnostníků i inteligence. A posuzujeme-li výsledky této práce, můžeme říci: I když nikterak nezavíráme oči nad nedostatky a chybami, kterých se dopouštíme, přece jen to jde u nás dopředu, k lepšímu. Na důkaz toho uvedu několik příkladů.

Měli jsme velké starosti se zemědělskými pracemi. Osídlení pohraničí a odsun Němců zmenšil počet pracovních sil vůbec a v zemědělství zvlášť. Přes to všechno jsme zvládli žňovou kampaň díky usilovné práci našich zemědělců a dobré pomoci, kterou města - dělníci úředníci, ženy i mládež - poskytla venkovu. Příznivé výsledky se také dostavují. Projevuje se to mimo jiné ve výkupu chlebového obilí Ke konci srpna t. r. bylo vykoupeno přes 43.000 vagonů chlebového obilí, zatímco loni k témuž datu bylo vykoupeno pouze něco přes 9.000 vagonů.

Díky dobrému výkupu obilí jsme mohli poněkud zvýšit příděly potravin. Tak děti do 6 let obdrží v příštím přídělovém období o 750 g chlebovin a 300 g masa více než dosud. Děti od 6 do 12 let dostanou více o 900 g chlebovin, 450 g masa a 80 g tuku. Mladistvým od 12 do 20 let se zvyšují dávky u chlebovin o 4.900 g, u masa o 1.050 g a o 80 g u tuku. Velká většina spotřebitelů ve věku nad 20 let, kteří dosud nedostávali tak zvaný přídavkový lístek P 3/I, tento přídavkový lístek napříště obdrží a tím se jim zvýší příděly u chlebovin o 4.850 g, u masa o 750 g, u tuku o 80 g. Těm pak, kteří už dříve měli přídavkový lístek P 3/I, se zvyšují dávky u chlebovin o 450 g, u masa o 400 g, u tuku o 25 g. Rozšiřuje se okruh osob, které obdrží přídavkový lístek P 3/II a zvyšují se také přídavky na tento lístek o 2.450 g u chlebovin, o 350 g u masa a o 40 g u tuku. Rovněž se zvyšuje počet osob, které budou míti napříště nárok na přídavkový lístek T 4, a zvyšují se také příděly u chlebovin o 2.450 g, u masa o 350 g, u tuku o 25 g. U horníků pracujících v dolech se zvyšují příděly chlebovin o 2.400 g, masa o 1.400 g a tuku o 25 g. Brambory, zelenina, ovoce a některé jiné potraviny a poživatiny jsou volné. Vcelku tedy můžeme říci, že zásobovací obtíže překonáváme s úspěchem.

Také v průmyslové výrobě můžeme zaznamenat jisté pokroky. Loni od května do prosince, tedy za 8 měsíců, jsme vytěžili 6,046.000 tun kamenného a 8,666.000 tun hnědého uhlí. Letos od ledna do srpna včetně, tedy opět za 8 měsíců, jsme vytěžili 9,205.000 tun kamenného a 12,960.000 tun hnědého uhlí. Podle dvouletky musíme v roce 1948 za 8 měsíců vytěžit 11,136.000 tun kamenného a 15,936.000 tun hnědého uhlí, čili musíme v roce 1948 vytěžit více než letos u kamenného uhlí o 21 % a u hnědého uhlí o 23 %. Myslím, že podle dosavadních výsledků není příčin pochybovat, že tento úkol splníme.

Jiný, ještě názornější příklad, svědčící o realitě dvouletky, je výroba nákladních vagonů. Za 8 měsíců letošního roku vyrobily naše vagonky 5,117 nákladních vagonů. Výroba stále stoupá a dostihla v srpnu 1.144 vagonů. Podle dvouletého plánu máme v roce 1948 vyrobit měsíčně 1.250 nákladních vagonů. Není pochyby, že tento plán bude dostihnut už v roce 1947 a že naše železnice mohou dříve, než se předpokládalo, přejít i k obnově parku osobních vagonů. Pro srovnání uvádím, že průměrná měsíční výroba nákladních vagonů v roce 1937 činila 97 kusů.

Postupující hospodářské oživení a konsolidace dochází výrazu také ve vzrůstu státních příjmů. Tak v českých zemích je výnos daní, dávek, poplatků, cel a monopolů za prvních 7 měsíců tohoto roku o 15,8 % vyšší, než předpokládal rozpočet.

Největší překážkou na cestě k hospodářskému rozmachu zůstává i nadále nedostatek produktivně pracujících sil jak v průmyslu, tak v zemědělství. Vezměme jen malý příklad z průmyslu. Byl-li r. 1937 měsíční průměr zaměstnanců průmyslu v českých zemích asi 1,220.000, pak k 1. srpnu t. r. bylo v průmyslu českých zemích zaměstnáno jen 873.000 osob. Pravda, od ledna do srpna tohoto roku se počet zaměstnanců v průmyslu zvýšil skoro o 100.000, ale to zřejmě ani zdaleka nestačí. Obdobně je tomu s pracovními silami v zemědělství.

Odmítli jsme všechny hlasy z domova i ze zahraničí, které nám radily, abychom v zájmu překonání nedostatku pracovních sil netrvali tak neústupně na odsunu Němců a Maďarů. Řekli jsme, že v zájmu uskutečnění tak velkého historického díla národního a státního vezmeme na sebe přechodné obtíže hospodářského rázu, byť i byly sebe větší. Vypočítali jsme při tom, že český a slovenský národ má dosti vlastních pracovních reserv, aby nahradil odsunem nastalý nedostatek.

Nyní musíme i v této věci dokázat, že nemluvíme do větru. Vláda učinila některé první kroky. Pro okamžitou pomoc našim zemědělcům jsme povolali dva ročníky mládeže k zemědělským pracím na tři měsíce. Vláda učinila dále usnesení, že ze státních a veřejných služeb - vyjma vojsko a Sbor národní bezpečnosti - mají býti vráceni do původního povolání kvalifikovaní a zapracovaní pracovníci, kteří přešli do státní a veřejné služby z hornictví, hutnictví, stavebnictví, z některých pomocných stavebních oborů, jakož i ze zemědělství. Všechna služební místa ve státní a veřejné správě mají co nejdříve a co nejpřísněji přezkoušet své osobní stavy a snížit je na nejnutnější míru. Totéž má býti provedeno v administrativě všech úseků našeho hospodářství - v průmyslu, obchodu, peněžnictví i v dopravě - a to jak v sektoru znárodněném, tak v soukromém. Budeme se musit také jednou vážně zamyslit, jak zlikvidovati počet těch, kdo jen předstírají zaměstnání anebo vůbec nic nedělají, ač pracovat mohou. Jedině těmito a podobnými opatřeními lze vyčerpati pracovní reservy a překonati nedostatek pracovních sil.

Jen o jedno prosím slavné ústavodárné Národní shromáždění a celou naši veřejnost: aby v této věci byli důslední a nedali se svésti žádnou rozvratnickou demagogií. Nelze na jedné straně halasně volat po důsledném odsunu Němců a Maďarů, a na druhé straně brojit proti mobilisaci českých a slovenských lidí k produktivní práci. Nelze na jedné straně žádat zlepšení materiálního postavení našich zaměstnanců ve veřejné i soukromé administrativě, a na druhé straně toto zlepšení znemožňovat udržováním nadměrného jich počtu. Nelze na jedné straně volat, abychom více, lépe a laciněji vyráběli, a na druhé straně torpedovat opatření, která mají výrobě přivést nové pracovní síly z úseků, v nichž jich lze postrádat.

Na celou naši veřejnost vznáším apel: Doba dovolených se končí. Mnozí pracovníci i tak věnovali čas své dovolené dobrovolné práci pro výstavbu republiky. Nyní se zase musí dáti do práce všichni. Nechť každý na svém místě plní svoji povinnost k národu a státu lépe a důkladněji než dosud. Vláda se přičiní, aby to mohlo býti řečeno také o ní.

A v tomto smyslu přeji také slavnému ústavodárnému Národnímu shromáždění v jeho nastávajících důležitých pracích plného zdaru. (Hlučný dlouho trvající potlesk.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP