Pátek 8. února 1946

ne, aby aj on bol tiež chránený zákonom a bol zaistený penzijným, pripadne starobným. (Potlesk). Bohužiaľ je to smutné. Mám jedného sluhu už 30 rokov. Ten každý mesiac dostane nejakých tých 300-400 korún a v mnohých prípadoch ja ich nemám, platím od neho tú nemocenskú už 30 rokov. A ja platím dane, on je pán a ja som jeho sluha, keď to vezmeme tak. Keď on dostane svoje, aj mne to patrí. Preto starajme sa všeobecne o to, aby sme zabezpečili starobné i roľníkom. (Potlesk). Je Vám známe, že za bývalej Československej republiky v 1938 roku sme mali pripravené tieto zákony, že sa postarajú aj o roľníkov, došiel fašizmus, ten to zdrúzgal a teraz našou povinnosťou je, keď stávame nový Československý štát, aby sme sa postarali v prvom rade o roľníka. (Potlesk).

Vážení prítomní! Jedna chyba je veľká, viete dobre, že máme tú pozemkovú reformu. Mnoho ľudí nemá pozemky ešte od r. 1920, 1922 a 1923 zaknihované. Trvajme na tom, aby čo najrýchlejšie pozemkové knihy previedly zaknihovanie. Lebo títo ľudia zaplatili za to, čo užívajú, preto to patrí, aby bolo na nich prevedené. (Potlesk).

Mám ešte jednu poznámku: Aby Národná banka uvolnila obciam peniaze pre ich potreby z viazaného účtu. Bohužiaľ, v obciach nemáme druhých príjmov. Nemáme čím ani ten obecný personál vyplatiť.

Prosím slávnu Slovenskú národnú radu, aby nám bola na pomoci, aby sa tieto naše požiadavky splnily. (Potlesk).

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Ďalej sa hlási k slovu člen SNR pán Marek Čulen.

Člen SNR Marek Čulen:

Slávna Slovenská národná rada! Jestli si spomíname v minulosti, ako v ťažkých a trpkých chvíľach živelné pohromy, hlavne povodne, choroby dobytka a podobne spôsobovaly škody našim predkom, ktorí boli ponechaní na pospas, aby znovu svojím potom museli vybudovať to, o čo pri podobných katastrofách prišli.

Obyčajne v týchto dobách naši roľníci po takýchto katastrofách odpredávali svoj majetok, dom a zariadenie a šli za prácou hlavne do Ameriky. Opúšťali svoje rodiny, aby tam získali peniaze, ktorými by zaplatili nahromadené dlžoby.

Po takýchto udalostiach naše roľníctvo prišlo na to, aby si zabezpečilo sebazáchranu vo forme svojpomoci poistením budov, poistením dobytka a podnikov. Ale ani toto nestačilo, bolo treba vypožičiavať si peniaze na veľké úroky, ktoré nie v málo prípadoch privádzali našich roľníkov na žobrácku palicu. Jestli si všimneme ďalej, že tieto škody, ktoré nám priniesla vojna, ktoré nám priniesol nemecký fašizmus, keď je mnoho našich hospodárstiev úplne zničených a tak" aj mnoho dedín, neboli by si roľníci sami v stave hradiť tieto veľké spôsobené škody, ani pri sebaväčšich obetiach.

Práve tu, s tohto miesta, musíme poznamenať, že naša slávna Slovenská národná rada, všetky výbory, ktoré o tejto pomoci nášmu roľníctvu jednaly, majú zásluhu o to, že nášmu vojnou poškodenému roľníctvu sa tejto pomoci dostalo.

Tu prichádza naše nové vybudovanie politické, nový systém ľudovo-demokratický, naša ľudovo-demokratická Slovenská národná rada, ktorá úplne chápe ťažké postavenie nášho roľníctva a ide mu v ústrety s týmto veľmi potrebným úverom. A to je práve tu nutné vyzdvihnúť, že takéto prospešné skutky môžu konať len a len zástupcovia skutočne z ľudu. Preto musíme potvrdiť, že toto je veľmi prospešný krok. Lebo naši osídlenci, nielen naši pohorelci, nemali by nič z pridelenej pôdy, keby sme im s touto podporou nešli na pomoc. Robíme ňou veľmi ďalekosiahly krok v prospech nášho národa, lebo naši osídlenci v tých prvých chvíľach nemajú dobytka, pluhu, lebo práve na tých územiach maďarských všetko bolo spustošené. Maďari nechali všetko zanedbané. Preto ďakujeme výborom, ktoré túto osnovu vypracovaly, že pamätaly na malý úrok, aby bez veľkých ťažkostí náš roľník mohol túto pôžičku splácať a odporúčam slávnej Slovenskej národnej rade, aby táto osnova bola jednohlasne prijatá. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

K slovu sa hlási pán člen Rady Kováľ. Člen SNR Kováľ:

Slávna Slovenská národná rada! Nakoľko za môj kraj tiež by som chcel prehovoriť (za východ), pretože v roku 1944 najväčšie boje odohraly sa okolo nás, kde

ten roľník a robotník a taktiež inteligent podporovali naše partizánstvo a pracovali v podzemnom hnutí a v ilegalite.

Práve preto, aby aj na náš východ bolo pamätané, na nášho roľníka, ktorý vlastne najviac utrpel v týchto vojnových časoch. Veľavážení páni, dnes ten roľník žije v pivničkách, rozbitých chalúpkach, je to veľmi smutné a dnes vlastne o toho roľníka, najmä tam na východe, málo sa starajú. A práve preto by som prosil slávnu Slovenskú národnú radu, aby ten roľník, ktorý bol najviacej poškodený, ktorý najviacej podporoval hnutie partizánske a práve preto tá nemecká fašistická beštialita vypálila nám naše stavebné domky, všetko, nielen v okrese vranovskom, ale aj v svidníckom, sropkovskom a tak aj medzilaboreckom. Môžem povedať len preto, že ten roľník, ten robotník, nesklamal, že počúval našich vodcov zo zahraničia a mal nádej vždy, že naše víťazstvo príde, a prišlo. A práve následkom toho nacistická beštialita nemecká zničila, vypálila nám naše domky, vzala nám dobytok, museli sme evakuovať, takže dnes sme vo veľmi smutnom položení. A práve preto s tohto miesta prosím slávnu Slovenskú národnú radu, aby o tento východ viac mala záujmu, aby ho podporovala. Pretože dneska na nás idú, či dávame to čo sme sľúbili. Ako už tu bolo spomenuté o tom dobytku, ak ten roľník má jednu alebo dve kravičky, aj z nich musí SLOVPOL-u odovzdať. Uznávame, že aj mestá musíme zásobovať, ale z takých krajov aby brali, kde dobytok je, nie tam, od nás na východe, kde nič nemáme. Toľko som chcel len spomenúť. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Kto sa ešte hlási k slovu? Pretože sa k slovu nikto nehlási, zakľučujem rozpravu. Prikročíme k hlasovaniu o prednesenom návrhu. Kto je za prijatie návrhu tak, ako bol prednesený zpravodajcom, nech zdvihne ruku. To je väčšina, vyhlasujem osnovu za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Oznamujem, že na základe žiadosti oboch Klubov bod 14. Predsedníctvo SNR sníma s programu.

Oznamujem ďalej, že PredsedníctvoSlovenskej národnej rady dostalo písomný návrh pána predsedu Sboru povereníkov Šmidkeho a 7 spoločníkov tohto znenia:

Podpísaní členovia Slovenskej národnej rady navrhujú svolanie pléna Slovenskej národnej rady na 25. a 26. februára 1946 na prerokovanie návrhu Sboru povereníkov o Jednotnom sväze slovenských roľníkov a iných osnov. (Potlesk. ) Pretožepodľa § 23 Slovenská národná rada môže sa sama usniest na čase, mieste a programe svojho budúceho zasadnutia, nechávam hlasovať o tomto návrhu. Kto je za návrh predsedu Sboru povereníkov, nech zdvihne ruku.

Člen SNR Dr. Jozef Brúha. (Hlásil sa podať faktickú poznámku. )

Člen SNR Dr. Jozef Brúha:

Slávna Slovenská národná rada! Jepravdou, že tie dva Kluby sa dohodly na tom, aby osnova o Jednotnom sväze slovenských roľníkov sa dostala na program ovšem Klub demokratických členov Slovenskej národnej rady žiadal, aby súčasne s touto osnovou prišly na program ajiné súrne osnovy. A preto by som (Hlasy. "Môžu prísť!'1) ale so zreteľom na to, že podľa § 23 sa výslovne musí uviesť užr ktorá osnova tam príde, presne stanovený program, tak by som prosil v tom smysle toto usnesenie modifikovať, aby tam bolo "Jednotný sväz a ostatné osnovy" bez ohľadu na to, či dnes budú uvádzané. To považujem za potrebné.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Prosím, nechávam hlasovať znovu o tomto návrhu, aby Slovenská národná rada bola svolaná na deň 25. a 26. februára 1946 na prerokovanie návrhu Sboru povereníkov o Jednotnom sväze slovenských roľníkov a iných osnov, ktoré podrobne uvedené nie sú.

Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku. To je väčšina, prehlasujem preto za usnesenie Slovenskej národnej rady, že najbližšie zasadnutie pléna Slovenskej národnej rady sa bude konať dňa 25. februára popoludní o 15. hodine v tejto miestnosti. Tým je dnešné zasadnutie skončené.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP