Pátek 8. února 1946

mácnosti, kde deti, alebo i hydina boly spoločne v jednej izbe. Vážení prítomní, tam sa nedá kultúrne pracovať a tam sú zabíjané všetky ambície a celý duchovný obzor a vzrast našich učiteľov. Neviem, ako dnes, za druhej Československej republiky, ale bývalo tak aj za prvej aj za Slovenského štátu, že do miest dostávaly sa protekčné deti, čo robilo veľmi zlú krv medzi našim učiteľstvom. Mladí učitelia za to, že jeho ujec, alebo švagor, alebo niekto iný bol na Ministerstve vtedajšom -a že vedel mu vyšliapať miesto v Bratislave a vo väčších mestách Slovenska, dostávali sa do týchto miest. A my vieme a poznáme naše rodiny učiteľské, ktoré majú viacero detí a z toho "mizerného platu, ktorý bol a dnes čo sa mu dáva, slávna Slovenská národná rada, nebude tiež ešte základne spomožené nášmu učiteľstvu. Ten učiteľ nemá možnosť nechať svoje deti vyškoliť, lebo učiteľ nedá nič dieťaťu svojmu, žiaden majetok hmotný, môže mu dať jedine vzdelanie a jedine toto je to dedičstvo, ktoré si on môže po svojich rodičoch prevziať. Malo by sa pamätať na to pri prekladaní učiteľov, dávať učiteľov ženatých, ktorí majú deti, do strednej školy, do väčších miest. Teraz, novým nariadením, ktoré sa pripravuje, keď budú zriadené vyššie a nižšie stredné školy, kde meštianske školy budú prevedené, bude tým zase do veľkej miery odpomôžené práve týmto vrstvám učiteľským, že budú môcť nechať svoje deti školiť a malo by sa pamätať, aby slobodní mladi učitelia nedávali sa do veľkých miest vôbec, ale dávať tam učiteľov nie síce starých, ale ktorí majú deti do škôl, aby tieto vyškoliť riadne dať mohli.

Ináč menom Klubu členov Slovenskej národnej rady za Demokratickú stranu vítam nariadenie Slovenskej národnej rady o znovuustanovení prepustených vydatých štátnych zamestnankýň a členovia Demokratickej strany budú za tento návrh hlasovať. (Potlesk).

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

K slovu sa prihlásila ďalej členka Rady pani Šándorová.

Členka SNR Oľga Šándorová:

Slávna Slovenská národná rada! Nie je možné nám ženám neprejaviť svoj veľký záujem o návrh povereníka školstva a národnej osvety, ktorý sa týka nariade-

nia Slovenskej národnej rady o znovuustanovení prepustených vydatých štátnych zamestnankýň.

Toto nariadenie sa hlboko dotýka životných záujmov žien v rôznych povolaniach, a to nielen v štátnej službe, ale aj v privátnom zamestnaní. I keď štátna ústava zabezpečuje rovnaké práva ženám s mužmi, nie je to ešte uvedené do života. Tak sa stáva, že sa stretávame s rôznymi zjavmi, ako odstupňovanie mzdy pre ženy, alebo obmedzovanie v postupe, ale nadovšetko ešte stále vládne nesprávny postoj k ženám v zamestnaní, ktorý rozhodne protirečí ľudovo-demokratickému usporiadaniu nášho štátu a javí sa asociálnym postojom ku žene.

Vieme napríklad, že aj v niektorých peňažných ústavoch dodnes platia staré predpisy o akceptovaní úradníctva, v ktorých žena pri rovnakej kvalifikácii s mužom nemôže dosiahnuť ten istý postup, ako má jej kolega. Tak medzi iným platí usnesenie, že v prípade výdaja bankové ustanovizne majú právo takéto ženy ihneď zo zamestnania prepustiť.

Toto je ten nemožný stav, protirečiaci nášmu ľudovo-demokratickému duchu a obmedzujúci oprávnené rovnoprávne postavenie ženy s mužom!

Ešte horšie to vyzerá v privátnom zamestnaní žien, a to aj v továrňach, kde sú uvedené odstupňované mzdy. Dostalo sa mi veľa žalôb, že pri distribúcii tovarových prídelov na ženy sa rovnakým podielom všade nepamätalo.

Keď naším záujmom je získavať ženy pre práce rekonštrukčné, ako aj ich všemožne zapojovať do znovuvybudovania priemyslu a do celého diania v našom štáte, musíme uznať, že ženina práca je veľkým prínosom a preto niet príčiny, aby sme požiadavky našich spoluobčaniek nepresadzovali.

Týmto činom odstraňuje sa veľká krivda a poníženie, ktoré sa nielen za starých časov páchalo na žene, ale hlavne, o ktoré počas 6 rokov sa usiloval nekultúrny, barbarský fašizmus, aby mal v žene stredovekého otroka. Vyhadzovaním vydatej ženy zo zamestnania sa načisto znemožňuje, aby sociálne slabí mladi ľudia uzavierali manželstvo, lebo ešte vždy žijeme v pomeroch, kedy muž mladší ako 30 rokov nemôže sa oženiť. Toto ideálom štátu nemôže a nesmie byť.

Nezabúdajme, že je to fašistický názor, ktorý žene odopiera všetky ľudské práva na vzdelanie a prácu! Či za to, že sa odvážila založiť rodinu, má byť potrestaná vyhodením zo zamestnania? Zamestnávateľ trestá ženu výpoveďou, ak sa vydá, lebo sa obáva, že stratí v nej počas tehotenstva a materinstva pracovnú silu. Nadarmo kresťanskí mravokárci bojovali a bojujú proti jednodetstvu a bezdetstvu, ale prax je iná: keď sa žena vydá a dáva život novému človeku, je trestaná, lebo nie vždy je jej manžel v takých sociálnych pomeroch, aby zo svojich zárobkov stačil na založenie a vydržovanie rodiny.

Sme si vedomé, že aj týmto spôsobom bolo a je nie zriedka aj dnes znemožnené ženám uplatniť sa vo verejnom, kultúrnom a hospodárskom živote a že je to znehodnocovanie ženy ako človeka, schopného prispieť svojou prácou v prospech celku, v prospech národa a štátu!

Keďže slovenská žena sa zúčastnila politického odboja, partizánskeho hnutia a zahraničného odboja československého proti tyranovi národov - fašizmu, vybojovala slobodu aj pre seba a zaslúžila si, aby jej takáto bola v zákonných a vládnych opatreniach poskytnutá! Z podriadeného tvora žena sa stáva rovnocenným človekom, čo ju ale zaväzuje tak. voči štátu ako aj národu. Ak sa o ženách hovorí, že ruka, ktorá hýbe kolískou - hýbe ľudstvom, tak zaiste nie menej je dôležité, aká to ruka vedie a spravuje mladé generácie a je nesporné, že iba žena sebavedomá a vzdelaná, žena práce, môže vychovávať zdatných a snaživých jedincov.

A tu prichodí nám s uznaním a vďakou kvitovať rozhodnutie Povereníctva školstva a národnej osvety, ktoré práve ujíma sa neopodstatneného prepúšťania vydatých žien, nachádzajúcich sa svojho času v štátnom zamestnaní učiteliek. Svojím činom ukazuje nasledovaniahodnú cestu k uskutočneniu a presadeniu do života nášho štátu skutočných ľudovo-demokratických zásad.

S tohto všeobecného hľadiska vychodiac, vítam návrh povereníka, školstva, pod č. 117 nám sem na prejednanie predídený. Konečne sa majú napraviť krivdy, ktoré sa beztrestne napáchaly na vydatých učiteľkách fašistickým (slovenským

i maďarským) režimom. Žena, vtedajšími mocipánmi z práce vyhnaná, dnes sa donej hlási a nám jej príchod do novej práce treba úprimne vítať a podporovať. Odr činiť treba krivdy na žene napáchané a napraviť ich. Potrestať uzurpátorov, ktorí sa usilovali v dvadsiatom storočí takýmto nekultúrnym, stredovekým spôsobom vyradiť slovenskú ženu z tvorivej činnosti a učiniť z nej v národe pasívneho tvora bez všetkých práv, ale pritom farizejským spôsobom hlásili s kanclov a verejných tribún, že muž a žena je jedno telor hoci vedeli, že v praxi sú to vždy dva žalúdky ktoré treba nasýtiť!

A pokiaľ sa týka žien slobodných, je povinnosťou všetkých úprimných demokraticky smýšlajúcich ľudí zasadiť sa o to, aby práva tieto boly poskytované nevydatým ženám všade a opravdu ľudovo-demokraticky a ony neboly nútené domáhať sa toho silnými lakťami.

Slávna Národná rada) Hovoríme všade a usilujeme sa staronovú našu Československú republiku do života vystrojiť lepšie než tomu bolo skôr a pokiaľ nám len sily a prostriedky stačia, vyliečiť rany a napraviť krivdy, menovite fašizmom spáchané na našich národoch, v danom prípade na národe slovenskom.

Do tohto ozdravovacieho procesu veľmi účinne a nasledovaniahodným príkladom zasahuje aj spomenutý návrh povereníka školstva a národnej osvety na znovuustanovenie prepustených vydatých štátnych zamestnankýň. V podstate nejde tu len o učiteľky, ale aj o zamestnankyne iných verejnoprávnych rezortov, ba smelé tvrdím, že návrh tento je práve kategorickým náznakom ako súkromným zamestnávateľom v priemysle, ako aj v poľnohospodárstve, v obchode súkromnom a znárodnenom a v peňažníctve, aby pochopili hlas ľudu, volanie doby a nasledovali tento príklad.

Nech sa konečne aj u nás v praktickom živote uplatní do dôsledkov zásada rovnoprávia ženy s mužom tak, ako to hlásajú zásady pravej demokracie, ako to musí byť vyjadrené aj príslušnými ustanoveniami chystanej našej celoštátnej ústavy a ako sa toho dožadujú ženy celého kultúrneho sveta na pracovných schôdzkach, tiež na nedávnom parížskom kongrese.

Spomenutý návrh povereníka školstva a národnej osvety vítam a odporúčam

Slovenskej národnej rade prijať. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

K slovu sa ďalej prihlásil podpredseda SNR Holdoš.

Podpredseda SNR Ladislav Holdoš:

Slávna Národná rada! K predmetnej osnove nariadenia na základe dnešného usnesenia o potrebe zrušenia zák. 150/ 11940 Sl. zák., o ktorom je v súvise s týmto reč, podávam tento pozmeňujúci návrh: Navrhujem aby § 2 znel nasledovne:

"Zákon č. 150/1940 Slov. zák. sa zrušuje. " A doterajší § 2 má byť prečislovaný na § 3.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Pretože sa k slovu nikto viacej nehlási, prehlasujem rozpravu za ukončenú. Prosím pána zpravodajcu, aby sa ujal slova.

člen SNR Ondrej Mlynarčík:

Vážená Národná rada! S týmto pozmeňovacím zákonom, aby bol zákon č. 150/ 1940 Sl. zák. zrušený, súhlasím.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Prikročíme k hlasovaniu o predloženej osnove. Kto je za prijatie osnovy tak, ako "bola zpravodajcom prednesená s tým pozmeňovacím návrhom podpredsedu Holdoša, nech zdvihne ruku. To je väčšina, vyhlasujem osnovu za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Prikročíme k 13. bodu nášho programu, k zpráve právneho hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy na vydanie nariadenia o štátnej záruke na rolničky úver.

Prosím pána zpravodajcu Dr. Haljana, aby sa ujal slova.

Člen SNR Dr. Pavol Haljan:

Slávna Slovenská národná rada! Slovenské roľníctvo po skončení jedného z najťažších rokov a pre slovenské roľníctvo snáď katastrofálneho, stojí na prahu novej jari, to znamená na prahu novej ťažkej a zodpovednej práce. Pritom je zdecimované, zničené, a len ťažko sa dostáva z onoho bezútešného položenia, do ktorého sa dostalo prechodom frontu. Treba však s uspokojením konštatovať, že napriek tomuto slovenské roľníctvo plní svoje povinnosti a bremená, ktoré naň ukladá predovšetkým Povereníctvo

výživy a zásobovania a ostatné zodpovedné úrady s plným pochopením a plní tieto svoje povinnosti dobre. Slovenská národná rada a Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy od začiatku venuje zvýšenú pozornosť potrebám nášho roľníctva. Mnohé akcie v prospech roľníctva a iste aj označenie predloženej osnovy prinesie veľmi podstatné podopretie nášho roľníctva a hlavne táto pomoc, ktorú podávame nášmu roľníctvu, je pomoc v hodine dvanástej, v hodine najpotrebnejšej. Naši roľníci, včítane kolonistov, a hlavne na východe ešte dnes nemajú potrebný počet strojov na obrábanie poľa, ani hospodárske náčinie atď. Predmetná osnova chce pomôcť našim roľníkom práve pri zakurovaní potrebného inventára. Predmetnú osnovu najprv prejednávaly jednotlivé výbory osobitne a každý výbor urobil iné zmeny. Preto dnes predpoludním na spoločnom zasadnutí výborov právneho, rozpočtového a hospodársko-sociálneho bola táto osnova znovu prebratá a za všetky výbory predkladám takto prepracovanú osnovu na schválenie. Poznamenávam, že táto osnova je rámcová a podrobné ustanovenia poskytovania úveru i jeho splátok určí Sbor povereníkov nariadením. Pritom však v osnove je plne zaručená účasť pri rozhodovaní o poskytnutí úveru Jednotnému sväzu slovenských roľníkov. Výbory shodne na svojom zasadnutí dnes konštatovaly, že suma, ktorá bola pôvodne navrhnutá - 500 miliónov korún - je pomerne nízka a preto túto sumu zvy sily na 1 miliardu. Taktiež zvýšily aj čiastku osobného úveru pre jednotlivca na 80. 000 Kčs. Preštylizovanie celej osnovy, ako je predložená, previedol výbor právny so súhlasom všetkých výborov.

Slávna Slovenská národná rada! O slovenskom roľníctve dnes sa veľmi mnoho hovorí, zodpovedne i menej zodpovedne. Nechcem však sa zaoberať týmito momentami. Chcem však zdôrazniť, že najsprávnejšia poľnohospodárska politika a najosožnejšia pre naše roľníctvo je tá, ktorú sleduje táto osnova, to jest pomáhať, pomáhať a ešte raz pomáhať. Lebo len roľníctvo, postavené pevne na nohy, môže plniť tieto úlohy, ktoré od neho náš štát žiada a ktoré mu ukladá. V duchu tejto poľnohospodárskej politiky odporúčam menom všetkých troch výborov osnovu prijať tak ako je predložená. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Otváram rozpravu o prednesenom návrhu, kto sa hlási k slovu? Pán člen Rady Dr. Falťan.

Člen SNR Dr. Michal Falťan:

Slávna Slovenská národná rada! Prípravný výbor Jednotného sväzu slovenských roľníkov, súc si vedomý potrieb roľníctva, vyšiel iniciatívne už pred niekoľkými mesiacmi s návrhom osnovy nariadenia o poskytnutí úveru pre roľníkov so Štátnou zárukou. Pre rôzne ťažkosti sa táto osnova opozdila a veľmi ľutujeme, že sa dostáva až teraz do pléna Slovenskej národnej rady.

Vážené dámy a pánovia, dovoľte, aby som pri tejto príležitosti zdôraznil, že dnes síce sa vyvolal veľký politický záujem o roľnícke veci a roľnícke veci sú v popredí politického záujmu. Toto pre každého roľníckeho pracovníka je iste vítanou príležitosťou, avšak len v tom prípade, keď tento politický záujem vyústi v skutočné riešenie potrieb roľníkov v konkrétnu a veľmi účinnú pomoc pre roľníctvo. Slovenská národná rada ešte v Košiciach vydala nariadenie historického dosahu o konfiškácii nemeckej, maďarskej, zradcovskej a nepriateľskej pôdy. Ak toto historické nariadenie ma splniť skutočne svoju úlohu, musí byť doprevádzané ešte ďalšími opatreniami, ktoré dopomôžu k tomu, aby pôda odoberaná maďarským fašistom dostala sa skutočne do rúk slovenských roľníkov a aby slovenskí roľníci, noví prídelci a kolonisti mohli na tejto pôde skutočne zdarné hospodáriť. V rámci tejto politiky navrhli sme aj to, aby sa poskytla finančná podpora v prvom rade pre prídelcov a pre kolonistov, pritom samozrejme nesmieme zabudnúť ani na tých roľníkov, ktorí boli vojnou značne poškodení. A preto predmetná osnova zaručuje lacný roľnícky úver pre roľníkov vojnou poškodených, ako i pre prídelcov a kolonistov. Ako som už spomenul, je toto vlastne akýmsi doplňujúcim nariadením k zákonu o pozemkovej reforme. Pretože sme si vedomí toho, že nestačí prideliť len pôdu, že prídelca, kolonista, potrebuje ihneď aj finančnú pomoc, lebo vieme, že títo sa regrutujú najmä, z najchudobnejších vrstiev nášho roľníckeho ľudu, chceme súčasne pomôcť aj všetkým tým vojnou poškodeným roľníkom, ktorí dnes potrebujú finančné pro-

striedky na riadne prevádzanie hospodárstva, najmä dnes, keď inšie finančné prostriedky sú zatiaľ blokované a keď vojna spôsobila značné materiálne škody na ich vecných prostriedkoch. V predmetnej osnove je navrhovaná suma 1 miliarda korún. Je to iste vzhľadom na veľké finančné prostriedky nášho poľnohospodárstva suma pomerne malá. Avšak v tom smysle, ako to podáva nariadenie, myslím, že bude predsa účinnou pomocou, pretože ide o poskytnutie úveru prevádzkového, to jest na nákup bežných hospodárskych potrieb. Pritom zdôrazňujem, že pre riadny priebeh pozemkovej reformy a kolonizácie bude bezpodmienečne potrebné zaručiť ešte ďalší investičný a stavebný úver pre prídelcov a kolonistov tiež za výhodných podmienok a so štátnou zárukou. Súčasne pritom poznamenávam toľko, že pre plánovitý rozvoj a zvelaďovanie nášho poľnohospodárstva ešte ani toto nebude stačiť, ale že budeme musieť okrem tejto verejnej pomoci siahnuť aj k samofinancovaniu roľníckej výroby. A tu dovoľujem si poznamenať toľko, že práve odstupňované ceny majú slúžiť práve k tomuto samofinancovaniu roľníckej výroby, totižto zo srážok na cenách pre určité veľkostné skupiny, má sa vytvoriť fond pre zveľaďovanie poľnohospodárskej výroby. Predmetná osnova navrhuje úver limitovať pre jednotlivcov do výšky 80. 000 korún. Je to myslím správne s toho hľadiska, aby sme chránili roľníkov prípadne pred nerozvážnym zadlžovaním sa, najmä keď ide o takúto výhodnú pôžičku, akú zaručuje predmetná osnova. Štát totižto preberá tu záruku. A ďalej zaručuje aj to, že tento úver bude lacný. Hovorí, že úrok na takúto pôžičku nesmie byť vyšší, ako úrok z vkladov, zvýšený najviacej o jedno percento.

Vážení, dovoľte mi, aby som poznamenal tu niečo o zadĺžení slovenského roľníctva. Dnes po vojne iste toto zadĺženie nie je tak citeľné, ale všetci dobre vieme, aké bremeno pociťovali roľníci ešte v prvej republike, keď len hypotekárny úver dosahoval 1. 600. - až 2. 000. - Kčs na jeden ha poľnohospodárskej pôdy v priemere celoslovenskom. Pričom samozrejme u malých hospodárstiev toto hypotekárne zadĺženie bolo ešte vyššie. Vieme aj to, že práve v čase, keď nebolo regulovaného hospodárstva, banky veľmi nekresťanským spôsobom a nesociálne vy-

sokými úrokmi zdieraly našich roľníkov. Myslíme, že dnes, keď dnešné ústavy, "banky, sú poštátnené, že k takémuto zdieraniu už nedôjde. Teda predmetná osnova zaručuje pre roľníkov lacný úver, to je jeho prednosťou. Dovoľte mi, aby som sa ešte zmienil pri tejto otázke o jednom: Predmetnú osnovu vítame z toho dôvodu, že je osnovou skutočne demokratickou. Zaručuje účasť roľníkov tak pri podávaní návrhov na poskytnutie pôžičky so štátnou zárukou ako aj účasť pri rozhodovaní o tom, kto a do akej výšky túto pôžičku dostane. Je síce príznačné práve pre určité skupiny politické, ktoré veľmi často v tlači využívajú priamo demagogicky roľníckej politiky k tomu, že roľníkovi sa dnes krivdí, že roľníci nemajú plné práva. A ja musím konštatovať, že práve, keď ide o demokraciu tejto roľníckej samosprávy, že s tými politickými skupinami je potrebné svádzať určité veľmi ťažké vyjednávanie o to, aby sa zaručila čo najširšia účasť roľníkov na správe ich vlastných vecí. No myslím, že politika skutočne musí z nášho verejného života vymiznúť. I keď sme si vedomí toho, že dnes obidve politické strany majú veľký interes o roľníctvo, ale pritom by sme veľmi radi videli, aby tento záujem bol aj v konkrétnej politike ľahšie prevádzaný a realizovaný, lebo nemožno len hovoriť o záujmoch a právach roľníkov a pritom pri každej konkrétnej osnove, alebo pri každom nariadení svádzať boj o to, aby tým roľníkom sa umožnila určitá samospráva. Ja menom Klubu členov Slovenskej národnej rady za Komunistickú stranu toto nariadenie vítam a náš Klub bude za prijatie tejto osnovy tak, ako bola zpravodajcom navrhovaná, hlasovať. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

K slovu sa prihlásil ďalej pán člen Rady Gašperík. Prosím, aby sa ujal slova.

Člen SNR Július Gašperík:

Slávna Slovenská národná rada! Predložený návrh osnovy je veľkolepý. Veľkolepý nielen po stránke materiálnej, ale aj po stránke sociálnej. Po stránke materiálnej preto, lebo ide na naše hospodárske pomery, zdôrazňujem a podtrhujem, o obrovskú sumu úveru vo výške korún jednej miliardy. To tu ešte nebolo. Svojho času, keď v tejto sieni bola odhlasovaná stomiliónová podpora pre poľnohospo-

dárstvo, považovalo sa to vtedy za niečo veľkolepého. Teraz, keď toto porovnáme, samozrejme vyjde nám práve ten veľký význam tohto úkonu, ktorý chceme dať v rámci tejto osnovy nášmu roľníctvu.

Slávna Slovenská národná rada! Táto osnova je i po stránke sociálnej veľmi dôležitá a významná z toho dôvodu, lebo veď chce pomôcť najširšej vrstve ľudu, ktorá žije na vidieku a zachytí približne asi 16 až 20 tisíc podnikov maloroľníckych.

V prírode sú tri faktory, ktoré sú dominujúcimi. Je to v prvom rade pôda, potom práca a potom je kapitál. Pôdu, tú má vlasniť národ. Prácu, tú má dávať ľudský činiteľ, o zušľachtenie ktorého nám ide, a. kapitál ten je tým hnacím motorom, tým dynamom, ktoré umožňuje prevádzku toho všetkého, čo z tejto pôdy nám vyviera.

Kapitál rozdeľujeme v poľnohospodárstve na kapitál aktívny a pasívny. Aktívny kapitál rozčleňujeme ďalej na kapitál základný a na kapitál prevádzkový. Teraz my poskytujeme úver pre úkony kapitálu prevádzkového ako to už bolo zdôraznené, na nákup roľníckych potrieb, najmä živočíšnych, hovädzieho dobytka, strojcov, hnojiva a aj zásob. Ide nám o to, aby sme v prvom rade dobytok umožnili našim maloroľníkom kúpiť, lebo ináč nie je možné zlepšiť stav našich pôd. Málo hnojiva umelého sme doteraz doviezli. Animálne hnojivo nie je ináč možné získať než rozšírením stavu nášho hospodárskeho zvieratstva. Maloroľnícke podniky boly vojnou veľmi poškodené a veľmi dobre vieme, že by potrebovaly mnoho peňazí vo forme úveru.

Ale spravodlivé hľadisko nám prikazovalo, aby sme si dobre uvážili, či môžeme poskytnúť taký vysoký limit vo forme úveru maloroľníckym podnikom, ktorý by síce momentálne priniesol osoh, ale neskoršie pri splácaní tohto úveru nevedeli by ho naši maloroľníci splatiť. Preto určili sme výšku 80. 000. - Kčs pre jednotlivca. Dnes je to síce nie veľký peniaz, keď vieme, v akej výške sa pohybuje cena chovného dobytka, ale za dva - tri roky bude to veľká suma a keď bude treba splácať, bude to omínať tých, ktorí budú musieť splácať. Na jednej strane Slovenská národná rada dáva, na druhej však chce, aby tento úver bol roľníkmi aj splatený. Tento úver musí byť splatený z toho

dôvodu, lebo jedna miliarda, to je obrovská suma. A za druhé nebolo by spravodlivé, keby sme prijali splátky od tých, ktorí dobre budú hospodáriť a na druhej strane by sme mali odpúšťať splátky tým, ktorí by zle gazdovali.

Ináč výbory sa dohodly, nebolo tuná už rozdielnych mienok pri poslednom našom zasadnutí predpoludňajšom na predloženom texte osnovy.

Uvažovali sme v Demokratickom klube členov Slovenskej národnej rady o tom, že by bolo potrebné pomôcť roľníctvu aj vo forme daňového moratória. (Potlesk). A to tam, kde roľníci nie sú schopní platiť dane, kde boli vojnovými udalosťami poškodení. Ja si len prajem, aby osnova, ktorá má byť odhlasovaná, slúžila k dobru a šťastiu nášho vidieckeho ľudu, tak, ako si to osnovatelia tejto osnovy a my, ktorí sme pri tom spolupracovali, zo srdca priali. (Potlesk).

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Ďalej sa hlási k slovu pán člen Rady Pollák.

Člen SNR Pavol Pollák:

Vysokovážená Slovenska národná rada! Počuli sme mnoho vecí ohľadne ochrany roľníctva. A práve včera sme spomínali, že investujeme pomoc nášmu východu na postavenie domkov. Ja pripomínam tuná, všetkým vám je známe, že tento náš západ je veľmi postihnutý ohľadne krmiva. Máme tuná na tomto západe zainteresovaných nejakých 11 obcí, tam nám boly naše lúky, 1500 ha lúk, úplne zničené. Ja prosím slávnu Slovenskú národnú radu, aby s pomocou jej bolo nám poskytnuté uvoľnenie z viazaného účtu na dobytok nejakých pár korún, aby naši roľníci si mohli zakúpiť potrebné krmivo, pretože naozaj nemajú druhej možnosti; to dobre viete, že my sme kraje zeleninárske, zeleninu sme odpredali v jeseni, peniaze sa uložily a teraz je každý bez groša.

Za druhé: SLOVPOL, to je tá naša bolesť. (Potlesk. ) Jestli je to vôľa na ľavici lebo na pravici, ale musím hovoriť: Už som tento rok tretí kus dobytka odviedol a Vám pripomínam tu, že za každý ten kus som dostal 2. 400 až 2. 800 korún na ruku a váži 5 metrákov. Teraz mám v tej svojej slávnej maštali len dva kusy. Ja pri-

pomínam jedno: je možné, abych mohol žiť? Nie je možné! Preto o to prosím, aby ceny dobytka boly zvýšené, alebo tento slávny SLOVPOL dajme za hranice. (Potlesk). Nechajme našemu roľníkovi pohybovať sa voľne. Ja ručím za to a vidím, som z vonkova, že keď necháme roľníkovi voľnú ruku, budete sa všetci čudovať, všetkého bude v mestách dosť. (Potlesk. ) Vydal som vyhlášku o odovzdaní dobytka SLOVPOL-u, ako predseda Národného výboru v miestnej obci, dojde mi jedna žena a hovorí: "Pán predseda, podívajte sa, mám tam dve kravičky, čím budem hnojiť tie pozemky?" Vzal som ten výmer, odovzdal som svoje. Druhý raz mi dojde druhá, zas som odovzdal svoje, ale na úkor a škodu samého seba. To ďalej nejde. Keď nenecháme a nezabezpečíme si dobytok, budeme to všetci cítiť, tú katastófu, tú škodu. Zem potrebuje svoje, čo jej patrí, inak nedá nám chleba. Náš roľník sa skutočne bojí rozširovať svoje hospodárstvo. On si zabezpečí 2-3 kusy do maštale, dojde rozkaz odviesť z obce toľko a toľko dobytka, musím ísť mu ich sobrať a odovzdať. Mám úplné skúsenosti. Jedenkrát sme odovzdali tri kusy z obce. Šiel som na miesto odovzdania pozrieť sa, tam bolo 5 kusov dobytka zdochnutých od hladu. Takéto veci, takéto hospodárenie sa tu odohráva. A vidím sem-tam tých ľudí, ktorí to prevádzajú, bývali fašisti, zo starého režimu, týmto disponujú. (Potlesk). Keď má tá obec odovzdať ten dobytok, nemáme nič proti tomu. Ale ten zdravý dobytok nech sa dáva tomu vojsku, tej armáde, lebo tej nemocnici, mestu, ale ho sobrať, trýzniť vo vagónoch, a potom napoly skapatý ho prideliť, to nejde.

Vážení pánovia! Tu sme spomínali rôzne poistenie. Ja sa prihováram, keď je postarané o učiteľov, o kňazov, o robotníkov vo fabrike, kto sa bude o nás starať? (Potlesk). (Hlasy: Bude sociálne poistenie pre všetkých, aj pre roľníkov. )

Ja mám 62 rokov. Mám dosť slušný majetok, mám 6-člennú rodinu a mám 14 vnukov, je to dosť veľká rodina. Nemám to tu spomínať, ale Vám to spomeniem, to tu spomínať, ale Vám to spomeniem. Ale ja by som jedno prosil, aby slávna Slovenská národná rada, spoločnými silami sme sa o to postarali, aby i ten roľník, ktorý celý život splácal slušne svoje da-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP