Pátek 8. února 1946

mácnosti, kde deti, alebo i hydina boly spoločne v jednej izbe. Vážení prítomní, tam sa nedá kultúrne pracovať a tam sú zabíjané všetky ambície a celý duchovný obzor a vzrast našich učitežov. Neviem, ako dnes, za druhej Československej republiky, ale bývalo tak aj za prvej aj za Slovenského štátu, že do miest dostávaly sa protekčné deti, čo robilo vežmi zlú krv medzi našim učitežstvom. Mladí učitelia za to, že jeho ujec, alebo švagor, alebo niekto iný bol na Ministerstve vtedajšom -a že vedel mu vyšliapať miesto v Bratislave a vo väčších mestách Slovenska, dostávali sa do týchto miest. A my vieme a poznáme naše rodiny učitežské, ktoré majú viacero detí a z toho "mizerného platu, ktorý bol a dnes čo sa mu dáva, slávna Slovenská národná rada, nebude tiež ešte základne spomožené nášmu učitežstvu. Ten učitež nemá možnosť nechať svoje deti vyškoliť, lebo učitež nedá nič dieťaťu svojmu, žiaden majetok hmotný, môže mu dať jedine vzdelanie a jedine toto je to dedičstvo, ktoré si on môže po svojich rodičoch prevziať. Malo by sa pamätať na to pri prekladaní učitežov, dávať učitežov ženatých, ktorí majú deti, do strednej školy, do väčších miest. Teraz, novým nariadením, ktoré sa pripravuje, keď budú zriadené vyššie a nižšie stredné školy, kde meštianske školy budú prevedené, bude tým zase do vežkej miery odpomôžené práve týmto vrstvám učitežským, že budú môcť nechať svoje deti školiť a malo by sa pamätať, aby slobodní mladi učitelia nedávali sa do vežkých miest vôbec, ale dávať tam učitežov nie síce starých, ale ktorí majú deti do škôl, aby tieto vyškoliť riadne dať mohli.

Ináč menom Klubu členov Slovenskej národnej rady za Demokratickú stranu vítam nariadenie Slovenskej národnej rady o znovuustanovení prepustených vydatých štátnych zamestnankýň a členovia Demokratickej strany budú za tento návrh hlasovať. (Potlesk).

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

K slovu sa prihlásila ďalej členka Rady pani Šándorová.

Členka SNR Ožga Šándorová:

Slávna Slovenská národná rada! Nie je možné nám ženám neprejaviť svoj vežký záujem o návrh povereníka školstva a národnej osvety, ktorý sa týka nariade-

nia Slovenskej národnej rady o znovuustanovení prepustených vydatých štátnych zamestnankýň.

Toto nariadenie sa hlboko dotýka životných záujmov žien v rôznych povolaniach, a to nielen v štátnej službe, ale aj v privátnom zamestnaní. I keď štátna ústava zabezpečuje rovnaké práva ženám s mužmi, nie je to ešte uvedené do života. Tak sa stáva, že sa stretávame s rôznymi zjavmi, ako odstupňovanie mzdy pre ženy, alebo obmedzovanie v postupe, ale nadovšetko ešte stále vládne nesprávny postoj k ženám v zamestnaní, ktorý rozhodne protirečí žudovo-demokratickému usporiadaniu nášho štátu a javí sa asociálnym postojom ku žene.

Vieme napríklad, že aj v niektorých peňažných ústavoch dodnes platia staré predpisy o akceptovaní úradníctva, v ktorých žena pri rovnakej kvalifikácii s mužom nemôže dosiahnuť ten istý postup, ako má jej kolega. Tak medzi iným platí usnesenie, že v prípade výdaja bankové ustanovizne majú právo takéto ženy ihneď zo zamestnania prepustiť.

Toto je ten nemožný stav, protirečiaci nášmu žudovo-demokratickému duchu a obmedzujúci oprávnené rovnoprávne postavenie ženy s mužom!

Ešte horšie to vyzerá v privátnom zamestnaní žien, a to aj v továrňach, kde sú uvedené odstupňované mzdy. Dostalo sa mi veža žalôb, že pri distribúcii tovarových prídelov na ženy sa rovnakým podielom všade nepamätalo.

Keď naším záujmom je získavať ženy pre práce rekonštrukčné, ako aj ich všemožne zapojovať do znovuvybudovania priemyslu a do celého diania v našom štáte, musíme uznať, že ženina práca je vežkým prínosom a preto niet príčiny, aby sme požiadavky našich spoluobčaniek nepresadzovali.

Týmto činom odstraňuje sa vežká krivda a poníženie, ktoré sa nielen za starých časov páchalo na žene, ale hlavne, o ktoré počas 6 rokov sa usiloval nekultúrny, barbarský fašizmus, aby mal v žene stredovekého otroka. Vyhadzovaním vydatej ženy zo zamestnania sa načisto znemožňuje, aby sociálne slabí mladi žudia uzavierali manželstvo, lebo ešte vždy žijeme v pomeroch, kedy muž mladší ako 30 rokov nemôže sa oženiť. Toto ideálom štátu nemôže a nesmie byť.

Nezabúdajme, že je to fašistický názor, ktorý žene odopiera všetky žudské práva na vzdelanie a prácu! Či za to, že sa odvážila založiť rodinu, má byť potrestaná vyhodením zo zamestnania? Zamestnávatež trestá ženu výpoveďou, ak sa vydá, lebo sa obáva, že stratí v nej počas tehotenstva a materinstva pracovnú silu. Nadarmo kresťanskí mravokárci bojovali a bojujú proti jednodetstvu a bezdetstvu, ale prax je iná: keď sa žena vydá a dáva život novému človeku, je trestaná, lebo nie vždy je jej manžel v takých sociálnych pomeroch, aby zo svojich zárobkov stačil na založenie a vydržovanie rodiny.

Sme si vedomé, že aj týmto spôsobom bolo a je nie zriedka aj dnes znemožnené ženám uplatniť sa vo verejnom, kultúrnom a hospodárskom živote a že je to znehodnocovanie ženy ako človeka, schopného prispieť svojou prácou v prospech celku, v prospech národa a štátu!

Keďže slovenská žena sa zúčastnila politického odboja, partizánskeho hnutia a zahraničného odboja československého proti tyranovi národov - fašizmu, vybojovala slobodu aj pre seba a zaslúžila si, aby jej takáto bola v zákonných a vládnych opatreniach poskytnutá! Z podriadeného tvora žena sa stáva rovnocenným človekom, čo ju ale zaväzuje tak. voči štátu ako aj národu. Ak sa o ženách hovorí, že ruka, ktorá hýbe kolískou - hýbe žudstvom, tak zaiste nie menej je dôležité, aká to ruka vedie a spravuje mladé generácie a je nesporné, že iba žena sebavedomá a vzdelaná, žena práce, môže vychovávať zdatných a snaživých jedincov.

A tu prichodí nám s uznaním a vďakou kvitovať rozhodnutie Povereníctva školstva a národnej osvety, ktoré práve ujíma sa neopodstatneného prepúšťania vydatých žien, nachádzajúcich sa svojho času v štátnom zamestnaní učiteliek. Svojím činom ukazuje nasledovaniahodnú cestu k uskutočneniu a presadeniu do života nášho štátu skutočných žudovo-demokratických zásad.

S tohto všeobecného hžadiska vychodiac, vítam návrh povereníka, školstva, pod č. 117 nám sem na prejednanie predídený. Konečne sa majú napraviť krivdy, ktoré sa beztrestne napáchaly na vydatých učitežkách fašistickým (slovenským

i maďarským) režimom. Žena, vtedajšími mocipánmi z práce vyhnaná, dnes sa donej hlási a nám jej príchod do novej práce treba úprimne vítať a podporovať. Odr činiť treba krivdy na žene napáchané a napraviť ich. Potrestať uzurpátorov, ktorí sa usilovali v dvadsiatom storočí takýmto nekultúrnym, stredovekým spôsobom vyradiť slovenskú ženu z tvorivej činnosti a učiniť z nej v národe pasívneho tvora bez všetkých práv, ale pritom farizejským spôsobom hlásili s kanclov a verejných tribún, že muž a žena je jedno telor hoci vedeli, že v praxi sú to vždy dva žalúdky ktoré treba nasýtiť!

A pokiaž sa týka žien slobodných, je povinnosťou všetkých úprimných demokraticky smýšlajúcich žudí zasadiť sa o to, aby práva tieto boly poskytované nevydatým ženám všade a opravdu žudovo-demokraticky a ony neboly nútené domáhať sa toho silnými lakťami.

Slávna Národná rada) Hovoríme všade a usilujeme sa staronovú našu Československú republiku do života vystrojiť lepšie než tomu bolo skôr a pokiaž nám len sily a prostriedky stačia, vyliečiť rany a napraviť krivdy, menovite fašizmom spáchané na našich národoch, v danom prípade na národe slovenskom.

Do tohto ozdravovacieho procesu vežmi účinne a nasledovaniahodným príkladom zasahuje aj spomenutý návrh povereníka školstva a národnej osvety na znovuustanovenie prepustených vydatých štátnych zamestnankýň. V podstate nejde tu len o učitežky, ale aj o zamestnankyne iných verejnoprávnych rezortov, ba smelé tvrdím, že návrh tento je práve kategorickým náznakom ako súkromným zamestnávatežom v priemysle, ako aj v požnohospodárstve, v obchode súkromnom a znárodnenom a v peňažníctve, aby pochopili hlas žudu, volanie doby a nasledovali tento príklad.

Nech sa konečne aj u nás v praktickom živote uplatní do dôsledkov zásada rovnoprávia ženy s mužom tak, ako to hlásajú zásady pravej demokracie, ako to musí byť vyjadrené aj príslušnými ustanoveniami chystanej našej celoštátnej ústavy a ako sa toho dožadujú ženy celého kultúrneho sveta na pracovných schôdzkach, tiež na nedávnom parížskom kongrese.

Spomenutý návrh povereníka školstva a národnej osvety vítam a odporúčam

Slovenskej národnej rade prijať. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

K slovu sa ďalej prihlásil podpredseda SNR Holdoš.

Podpredseda SNR Ladislav Holdoš:

Slávna Národná rada! K predmetnej osnove nariadenia na základe dnešného usnesenia o potrebe zrušenia zák. 150/ 11940 Sl. zák., o ktorom je v súvise s týmto reč, podávam tento pozmeňujúci návrh: Navrhujem aby § 2 znel nasledovne:

"Zákon č. 150/1940 Slov. zák. sa zrušuje. " A doterajší § 2 má byť prečislovaný na § 3.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Pretože sa k slovu nikto viacej nehlási, prehlasujem rozpravu za ukončenú. Prosím pána zpravodajcu, aby sa ujal slova.

člen SNR Ondrej Mlynarčík:

Vážená Národná rada! S týmto pozmeňovacím zákonom, aby bol zákon č. 150/ 1940 Sl. zák. zrušený, súhlasím.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Prikročíme k hlasovaniu o predloženej osnove. Kto je za prijatie osnovy tak, ako "bola zpravodajcom prednesená s tým pozmeňovacím návrhom podpredsedu Holdoša, nech zdvihne ruku. To je väčšina, vyhlasujem osnovu za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Prikročíme k 13. bodu nášho programu, k zpráve právneho hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy na vydanie nariadenia o štátnej záruke na rolničky úver.

Prosím pána zpravodajcu Dr. Haljana, aby sa ujal slova.

Člen SNR Dr. Pavol Haljan:

Slávna Slovenská národná rada! Slovenské rožníctvo po skončení jedného z najťažších rokov a pre slovenské rožníctvo snáď katastrofálneho, stojí na prahu novej jari, to znamená na prahu novej ťažkej a zodpovednej práce. Pritom je zdecimované, zničené, a len ťažko sa dostáva z onoho bezútešného položenia, do ktorého sa dostalo prechodom frontu. Treba však s uspokojením konštatovať, že napriek tomuto slovenské rožníctvo plní svoje povinnosti a bremená, ktoré naň ukladá predovšetkým Povereníctvo

výživy a zásobovania a ostatné zodpovedné úrady s plným pochopením a plní tieto svoje povinnosti dobre. Slovenská národná rada a Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy od začiatku venuje zvýšenú pozornosť potrebám nášho rožníctva. Mnohé akcie v prospech rožníctva a iste aj označenie predloženej osnovy prinesie vežmi podstatné podopretie nášho rožníctva a hlavne táto pomoc, ktorú podávame nášmu rožníctvu, je pomoc v hodine dvanástej, v hodine najpotrebnejšej. Naši rožníci, včítane kolonistov, a hlavne na východe ešte dnes nemajú potrebný počet strojov na obrábanie poža, ani hospodárske náčinie atď. Predmetná osnova chce pomôcť našim rožníkom práve pri zakurovaní potrebného inventára. Predmetnú osnovu najprv prejednávaly jednotlivé výbory osobitne a každý výbor urobil iné zmeny. Preto dnes predpoludním na spoločnom zasadnutí výborov právneho, rozpočtového a hospodársko-sociálneho bola táto osnova znovu prebratá a za všetky výbory predkladám takto prepracovanú osnovu na schválenie. Poznamenávam, že táto osnova je rámcová a podrobné ustanovenia poskytovania úveru i jeho splátok určí Sbor povereníkov nariadením. Pritom však v osnove je plne zaručená účasť pri rozhodovaní o poskytnutí úveru Jednotnému sväzu slovenských rožníkov. Výbory shodne na svojom zasadnutí dnes konštatovaly, že suma, ktorá bola pôvodne navrhnutá - 500 miliónov korún - je pomerne nízka a preto túto sumu zvy sily na 1 miliardu. Taktiež zvýšily aj čiastku osobného úveru pre jednotlivca na 80. 000 Kčs. Preštylizovanie celej osnovy, ako je predložená, previedol výbor právny so súhlasom všetkých výborov.

Slávna Slovenská národná rada! O slovenskom rožníctve dnes sa vežmi mnoho hovorí, zodpovedne i menej zodpovedne. Nechcem však sa zaoberať týmito momentami. Chcem však zdôrazniť, že najsprávnejšia požnohospodárska politika a najosožnejšia pre naše rožníctvo je tá, ktorú sleduje táto osnova, to jest pomáhať, pomáhať a ešte raz pomáhať. Lebo len rožníctvo, postavené pevne na nohy, môže plniť tieto úlohy, ktoré od neho náš štát žiada a ktoré mu ukladá. V duchu tejto požnohospodárskej politiky odporúčam menom všetkých troch výborov osnovu prijať tak ako je predložená. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Otváram rozpravu o prednesenom návrhu, kto sa hlási k slovu? Pán člen Rady Dr. Falťan.

Člen SNR Dr. Michal Falťan:

Slávna Slovenská národná rada! Prípravný výbor Jednotného sväzu slovenských rožníkov, súc si vedomý potrieb rožníctva, vyšiel iniciatívne už pred niekožkými mesiacmi s návrhom osnovy nariadenia o poskytnutí úveru pre rožníkov so Štátnou zárukou. Pre rôzne ťažkosti sa táto osnova opozdila a vežmi žutujeme, že sa dostáva až teraz do pléna Slovenskej národnej rady.

Vážené dámy a pánovia, dovožte, aby som pri tejto príležitosti zdôraznil, že dnes síce sa vyvolal vežký politický záujem o rožnícke veci a rožnícke veci sú v popredí politického záujmu. Toto pre každého rožníckeho pracovníka je iste vítanou príležitosťou, avšak len v tom prípade, keď tento politický záujem vyústi v skutočné riešenie potrieb rožníkov v konkrétnu a vežmi účinnú pomoc pre rožníctvo. Slovenská národná rada ešte v Košiciach vydala nariadenie historického dosahu o konfiškácii nemeckej, maďarskej, zradcovskej a nepriatežskej pôdy. Ak toto historické nariadenie ma splniť skutočne svoju úlohu, musí byť doprevádzané ešte ďalšími opatreniami, ktoré dopomôžu k tomu, aby pôda odoberaná maďarským fašistom dostala sa skutočne do rúk slovenských rožníkov a aby slovenskí rožníci, noví prídelci a kolonisti mohli na tejto pôde skutočne zdarné hospodáriť. V rámci tejto politiky navrhli sme aj to, aby sa poskytla finančná podpora v prvom rade pre prídelcov a pre kolonistov, pritom samozrejme nesmieme zabudnúť ani na tých rožníkov, ktorí boli vojnou značne poškodení. A preto predmetná osnova zaručuje lacný rožnícky úver pre rožníkov vojnou poškodených, ako i pre prídelcov a kolonistov. Ako som už spomenul, je toto vlastne akýmsi doplňujúcim nariadením k zákonu o pozemkovej reforme. Pretože sme si vedomí toho, že nestačí prideliť len pôdu, že prídelca, kolonista, potrebuje ihneď aj finančnú pomoc, lebo vieme, že títo sa regrutujú najmä, z najchudobnejších vrstiev nášho rožníckeho žudu, chceme súčasne pomôcť aj všetkým tým vojnou poškodeným rožníkom, ktorí dnes potrebujú finančné pro-

striedky na riadne prevádzanie hospodárstva, najmä dnes, keď inšie finančné prostriedky sú zatiaž blokované a keď vojna spôsobila značné materiálne škody na ich vecných prostriedkoch. V predmetnej osnove je navrhovaná suma 1 miliarda korún. Je to iste vzhžadom na vežké finančné prostriedky nášho požnohospodárstva suma pomerne malá. Avšak v tom smysle, ako to podáva nariadenie, myslím, že bude predsa účinnou pomocou, pretože ide o poskytnutie úveru prevádzkového, to jest na nákup bežných hospodárskych potrieb. Pritom zdôrazňujem, že pre riadny priebeh pozemkovej reformy a kolonizácie bude bezpodmienečne potrebné zaručiť ešte ďalší investičný a stavebný úver pre prídelcov a kolonistov tiež za výhodných podmienok a so štátnou zárukou. Súčasne pritom poznamenávam tožko, že pre plánovitý rozvoj a zvelaďovanie nášho požnohospodárstva ešte ani toto nebude stačiť, ale že budeme musieť okrem tejto verejnej pomoci siahnuť aj k samofinancovaniu rožníckej výroby. A tu dovožujem si poznamenať tožko, že práve odstupňované ceny majú slúžiť práve k tomuto samofinancovaniu rožníckej výroby, totižto zo srážok na cenách pre určité vežkostné skupiny, má sa vytvoriť fond pre zvežaďovanie požnohospodárskej výroby. Predmetná osnova navrhuje úver limitovať pre jednotlivcov do výšky 80. 000 korún. Je to myslím správne s toho hžadiska, aby sme chránili rožníkov prípadne pred nerozvážnym zadlžovaním sa, najmä keď ide o takúto výhodnú pôžičku, akú zaručuje predmetná osnova. Štát totižto preberá tu záruku. A ďalej zaručuje aj to, že tento úver bude lacný. Hovorí, že úrok na takúto pôžičku nesmie byť vyšší, ako úrok z vkladov, zvýšený najviacej o jedno percento.

Vážení, dovožte mi, aby som poznamenal tu niečo o zadĺžení slovenského rožníctva. Dnes po vojne iste toto zadĺženie nie je tak citežné, ale všetci dobre vieme, aké bremeno pociťovali rožníci ešte v prvej republike, keď len hypotekárny úver dosahoval 1. 600. - až 2. 000. - Kčs na jeden ha požnohospodárskej pôdy v priemere celoslovenskom. Pričom samozrejme u malých hospodárstiev toto hypotekárne zadĺženie bolo ešte vyššie. Vieme aj to, že práve v čase, keď nebolo regulovaného hospodárstva, banky vežmi nekresťanským spôsobom a nesociálne vy-

sokými úrokmi zdieraly našich rožníkov. Myslíme, že dnes, keď dnešné ústavy, "banky, sú poštátnené, že k takémuto zdieraniu už nedôjde. Teda predmetná osnova zaručuje pre rožníkov lacný úver, to je jeho prednosťou. Dovožte mi, aby som sa ešte zmienil pri tejto otázke o jednom: Predmetnú osnovu vítame z toho dôvodu, že je osnovou skutočne demokratickou. Zaručuje účasť rožníkov tak pri podávaní návrhov na poskytnutie pôžičky so štátnou zárukou ako aj účasť pri rozhodovaní o tom, kto a do akej výšky túto pôžičku dostane. Je síce príznačné práve pre určité skupiny politické, ktoré vežmi často v tlači využívajú priamo demagogicky rožníckej politiky k tomu, že rožníkovi sa dnes krivdí, že rožníci nemajú plné práva. A ja musím konštatovať, že práve, keď ide o demokraciu tejto rožníckej samosprávy, že s tými politickými skupinami je potrebné svádzať určité vežmi ťažké vyjednávanie o to, aby sa zaručila čo najširšia účasť rožníkov na správe ich vlastných vecí. No myslím, že politika skutočne musí z nášho verejného života vymiznúť. I keď sme si vedomí toho, že dnes obidve politické strany majú vežký interes o rožníctvo, ale pritom by sme vežmi radi videli, aby tento záujem bol aj v konkrétnej politike žahšie prevádzaný a realizovaný, lebo nemožno len hovoriť o záujmoch a právach rožníkov a pritom pri každej konkrétnej osnove, alebo pri každom nariadení svádzať boj o to, aby tým rožníkom sa umožnila určitá samospráva. Ja menom Klubu členov Slovenskej národnej rady za Komunistickú stranu toto nariadenie vítam a náš Klub bude za prijatie tejto osnovy tak, ako bola zpravodajcom navrhovaná, hlasovať. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

K slovu sa prihlásil ďalej pán člen Rady Gašperík. Prosím, aby sa ujal slova.

Člen SNR Július Gašperík:

Slávna Slovenská národná rada! Predložený návrh osnovy je vežkolepý. Vežkolepý nielen po stránke materiálnej, ale aj po stránke sociálnej. Po stránke materiálnej preto, lebo ide na naše hospodárske pomery, zdôrazňujem a podtrhujem, o obrovskú sumu úveru vo výške korún jednej miliardy. To tu ešte nebolo. Svojho času, keď v tejto sieni bola odhlasovaná stomiliónová podpora pre požnohospo-

dárstvo, považovalo sa to vtedy za niečo vežkolepého. Teraz, keď toto porovnáme, samozrejme vyjde nám práve ten vežký význam tohto úkonu, ktorý chceme dať v rámci tejto osnovy nášmu rožníctvu.

Slávna Slovenská národná rada! Táto osnova je i po stránke sociálnej vežmi dôležitá a významná z toho dôvodu, lebo veď chce pomôcť najširšej vrstve žudu, ktorá žije na vidieku a zachytí približne asi 16 až 20 tisíc podnikov malorožníckych.

V prírode sú tri faktory, ktoré sú dominujúcimi. Je to v prvom rade pôda, potom práca a potom je kapitál. Pôdu, tú má vlasniť národ. Prácu, tú má dávať žudský činitež, o zušžachtenie ktorého nám ide, a. kapitál ten je tým hnacím motorom, tým dynamom, ktoré umožňuje prevádzku toho všetkého, čo z tejto pôdy nám vyviera.

Kapitál rozdežujeme v požnohospodárstve na kapitál aktívny a pasívny. Aktívny kapitál rozčleňujeme ďalej na kapitál základný a na kapitál prevádzkový. Teraz my poskytujeme úver pre úkony kapitálu prevádzkového ako to už bolo zdôraznené, na nákup rožníckych potrieb, najmä živočíšnych, hovädzieho dobytka, strojcov, hnojiva a aj zásob. Ide nám o to, aby sme v prvom rade dobytok umožnili našim malorožníkom kúpiť, lebo ináč nie je možné zlepšiť stav našich pôd. Málo hnojiva umelého sme doteraz doviezli. Animálne hnojivo nie je ináč možné získať než rozšírením stavu nášho hospodárskeho zvieratstva. Malorožnícke podniky boly vojnou vežmi poškodené a vežmi dobre vieme, že by potrebovaly mnoho peňazí vo forme úveru.

Ale spravodlivé hžadisko nám prikazovalo, aby sme si dobre uvážili, či môžeme poskytnúť taký vysoký limit vo forme úveru malorožníckym podnikom, ktorý by síce momentálne priniesol osoh, ale neskoršie pri splácaní tohto úveru nevedeli by ho naši malorožníci splatiť. Preto určili sme výšku 80. 000. - Kčs pre jednotlivca. Dnes je to síce nie vežký peniaz, keď vieme, v akej výške sa pohybuje cena chovného dobytka, ale za dva - tri roky bude to vežká suma a keď bude treba splácať, bude to omínať tých, ktorí budú musieť splácať. Na jednej strane Slovenská národná rada dáva, na druhej však chce, aby tento úver bol rožníkmi aj splatený. Tento úver musí byť splatený z toho

dôvodu, lebo jedna miliarda, to je obrovská suma. A za druhé nebolo by spravodlivé, keby sme prijali splátky od tých, ktorí dobre budú hospodáriť a na druhej strane by sme mali odpúšťať splátky tým, ktorí by zle gazdovali.

Ináč výbory sa dohodly, nebolo tuná už rozdielnych mienok pri poslednom našom zasadnutí predpoludňajšom na predloženom texte osnovy.

Uvažovali sme v Demokratickom klube členov Slovenskej národnej rady o tom, že by bolo potrebné pomôcť rožníctvu aj vo forme daňového moratória. (Potlesk). A to tam, kde rožníci nie sú schopní platiť dane, kde boli vojnovými udalosťami poškodení. Ja si len prajem, aby osnova, ktorá má byť odhlasovaná, slúžila k dobru a šťastiu nášho vidieckeho žudu, tak, ako si to osnovatelia tejto osnovy a my, ktorí sme pri tom spolupracovali, zo srdca priali. (Potlesk).

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Ďalej sa hlási k slovu pán člen Rady Pollák.

Člen SNR Pavol Pollák:

Vysokovážená Slovenska národná rada! Počuli sme mnoho vecí ohžadne ochrany rožníctva. A práve včera sme spomínali, že investujeme pomoc nášmu východu na postavenie domkov. Ja pripomínam tuná, všetkým vám je známe, že tento náš západ je vežmi postihnutý ohžadne krmiva. Máme tuná na tomto západe zainteresovaných nejakých 11 obcí, tam nám boly naše lúky, 1500 ha lúk, úplne zničené. Ja prosím slávnu Slovenskú národnú radu, aby s pomocou jej bolo nám poskytnuté uvožnenie z viazaného účtu na dobytok nejakých pár korún, aby naši rožníci si mohli zakúpiť potrebné krmivo, pretože naozaj nemajú druhej možnosti; to dobre viete, že my sme kraje zeleninárske, zeleninu sme odpredali v jeseni, peniaze sa uložily a teraz je každý bez groša.

Za druhé: SLOVPOL, to je tá naša bolesť. (Potlesk. ) Jestli je to vôža na žavici lebo na pravici, ale musím hovoriť: Už som tento rok tretí kus dobytka odviedol a Vám pripomínam tu, že za každý ten kus som dostal 2. 400 až 2. 800 korún na ruku a váži 5 metrákov. Teraz mám v tej svojej slávnej maštali len dva kusy. Ja pri-

pomínam jedno: je možné, abych mohol žiť? Nie je možné! Preto o to prosím, aby ceny dobytka boly zvýšené, alebo tento slávny SLOVPOL dajme za hranice. (Potlesk). Nechajme našemu rožníkovi pohybovať sa vožne. Ja ručím za to a vidím, som z vonkova, že keď necháme rožníkovi vožnú ruku, budete sa všetci čudovať, všetkého bude v mestách dosť. (Potlesk. ) Vydal som vyhlášku o odovzdaní dobytka SLOVPOL-u, ako predseda Národného výboru v miestnej obci, dojde mi jedna žena a hovorí: "Pán predseda, podívajte sa, mám tam dve kravičky, čím budem hnojiť tie pozemky?" Vzal som ten výmer, odovzdal som svoje. Druhý raz mi dojde druhá, zas som odovzdal svoje, ale na úkor a škodu samého seba. To ďalej nejde. Keď nenecháme a nezabezpečíme si dobytok, budeme to všetci cítiť, tú katastófu, tú škodu. Zem potrebuje svoje, čo jej patrí, inak nedá nám chleba. Náš rožník sa skutočne bojí rozširovať svoje hospodárstvo. On si zabezpečí 2-3 kusy do maštale, dojde rozkaz odviesť z obce tožko a tožko dobytka, musím ísť mu ich sobrať a odovzdať. Mám úplné skúsenosti. Jedenkrát sme odovzdali tri kusy z obce. Šiel som na miesto odovzdania pozrieť sa, tam bolo 5 kusov dobytka zdochnutých od hladu. Takéto veci, takéto hospodárenie sa tu odohráva. A vidím sem-tam tých žudí, ktorí to prevádzajú, bývali fašisti, zo starého režimu, týmto disponujú. (Potlesk). Keď má tá obec odovzdať ten dobytok, nemáme nič proti tomu. Ale ten zdravý dobytok nech sa dáva tomu vojsku, tej armáde, lebo tej nemocnici, mestu, ale ho sobrať, trýzniť vo vagónoch, a potom napoly skapatý ho prideliť, to nejde.

Vážení pánovia! Tu sme spomínali rôzne poistenie. Ja sa prihováram, keď je postarané o učitežov, o kňazov, o robotníkov vo fabrike, kto sa bude o nás starať? (Potlesk). (Hlasy: Bude sociálne poistenie pre všetkých, aj pre rožníkov. )

Ja mám 62 rokov. Mám dosť slušný majetok, mám 6-člennú rodinu a mám 14 vnukov, je to dosť vežká rodina. Nemám to tu spomínať, ale Vám to spomeniem, to tu spomínať, ale Vám to spomeniem. Ale ja by som jedno prosil, aby slávna Slovenská národná rada, spoločnými silami sme sa o to postarali, aby i ten rožník, ktorý celý život splácal slušne svoje da-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP