Pátek 8. února 1946

Kto je za návrh tak, ako bol prednesený spravodajcami, nech zdvihne ruku. To je väčšina, vyhlasujem osnovu za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Ďalším bodom programu je zpráva právneho, rozpočtového a kultúrneho výboru o návrhu povereníka školstva a osvety na vydanie nariadenia, ktorým sa menia a doplňujú niektoré predpisy o služobných a platových pomeroch učiteľstva ľudových a meštianskych škôl a detských opatrovní.

Prosím prvého zpravodajcu, pána povereníka Dr. Viktoryho, aby sa ujal slova. (Potlesk).

Povereník vnútra a člen SNR Dr. Július Viktory:

Predložená osnova upravuje niektoré najnaliehavejšie a najpálčivejšie platové otázky učiteľstva, ktoré nijako nesúvisia s celkovou úpravou platu štátnych zamestnancov a ktoré preto možno riešiť osobitne bez toho, že by sa nejako predbiehalo celkovej platovej úprave. V osnove ide v podstate o 3 veci: 1. sjednocuje sa stav na Slovensku so stavom platným v zemiach českých, pokiaľ ide o takzv. prestupové prídavky odborných učiteľov a o riaditeľský prídavok; 2. rieši sa najpálčivejší problém ľudového školstva, problém malotriednych škôl, najmä jednotriednych; 3. ustaľuje sa primeranejšia odmena za nadpočetné hodiny, nepovinné predmety a za vyučovanie náboženstva.

1. Učiteľský zákon č. 104/1926 Sb. zák. a nar. nehodnotí dostatočne vyššie odborné vzdelanie učiteľov meštianskych škôl. V Čechách sa stala náprava v roku 1939, kedy sa takzvaný prestupový prídavok podstatne zvýšil zo 780 Kčs na 2. 400. - Kčs. A znova bol upravený v roku 1944 na 2. 880. - Kčs, kým na Slovensku ostalo doteraz pri starom 780. - Kčs. Tým slovenskí odborní učitelia sú vo veľkej nevýhode oproti svojim českým kolegom. Podobne je to aj s prestupovým prídavkom odborných učiteliek ženských ručných prác na meštianskych školách, ktorý sa v Čechách a na Morave zvýšil na 1. 440. - Kčs a s riaditeľským prídavkom, ktorý sa v zemiach českých zvýšil o 60%, kým na Slovensku doteraz trvá starý stav z roku 1926. Je preto tak vecne, ako aj na stav platný v zemiach českých plne odôvodnené zvýšiť aj na Slovensku

takzvaný prestupkový prídavok a riaditeľský prídavok. Právny výbor však v snahe sjednotiť právny stav v týchto otázkach v Čechách a na Slovensku navrhuje upraviť prestupkový prídavok a riaditeľský prídavok podľa stavu platného teraz v zemiach českých. Návrh Povereníctva školstva a osvety, ktorý bol vypracovaný už dávnejšie, bral za základ svojej úpravy starší stav z roku 1939 a nie najnovší stav platný v Čechách a na Morave dnes, o ktorom sa v čase spracovania osnovy pre nedostatočné spojenie so zemiami českými ešte nevedelo. Právny výbor navrhuje recipovať tento nový stav platný dnes v Čechách, ako je uvedené v čl. 1. a 4. osnovy. Podľa toho prestupkový prídavok by sa v porovnaní s pôvodným návrhom Povereníctva školstva a osvety zvýšil a to základný prestupkový prídavok odborných učiteľov z navrhovaných 2. 400- Kčs na 2. 800. - Kčs a jednotlivé postupkové čiastky z 300. Kčs na 360 a zo 600 na 720 Kčs, základný prestupkový prídavok odb. učiteliek ruč. prác z 1. 200. - na 1. 240 Kčs a jednotlivé postupové čiastky zo 180. - na 216. - a z 300 na 360. - Kčs, kým riaditeľský prídavok by sa v porovnaní s pôvodným návrhom Povereníctva školstva a osvety o niečo snížil. A to základný riaditeľský prídavok na meštianskych školách s 1. 800. na 1. 440. - Kčs, na ľudových školách s 1. 200. - na 960. - Kčs a prídavok na každú triedu by bol na meštianskych i na ľudových školách jednotný 240. - Kčs, pričom najvyšší prídavok na meštianskych školách by sa snížil s pôvodne navrhovaných 4. 200. - na 3. 360. - Kčs na ľudových školách s 3. 000- Kčs na 2. 400, -Kčs. Riaditeľský prídavok sa tým zvyšuje v porovnaní so stavom na Slovensku teraz platným o 60%, tak ako v Čechách, namiesto navrhovamého 100% zvýšenia. Navrhovaná zmena nemá vplyvu na finančný dosah osnovy, lebo zvýšený náklad na prestupkový prídavok je krytý úsporou na riaditeľskom prídavku. Riaditeľský prídavok detských opatrovní sa v článku 3. novo zavádza. Vynucuje si to vývoj, lebo detské opatrovne sa znovu organizujú a rozrastajú, v dôsledku čoho sa po stránke správnej odčleňujú od ľudových škôl a osamostatňujú sa. Dôsledky tejto skutočnosti treba aj právne upraviť.

2. Podľa terajšej právnej úpravy vše-

tci učitelia ľudových škôl majú učebnú povinnosť časové vymedzenú rovnako a rovnako sú aj honorovaní za svoju prácu, hoci je dobre známe, že všetci nepracujú za rovnakých podmienok a že školská práca nevyžaduje od všetkých námahu v Škole i v mimoškolskej príprave. Ide tu o učiteľstvo na malotriednych školách, najmä na jednotriedkach, ktorých sa učiteľstvo všemožne stráni, lebo si je dobre vedomé, že za svoju namáhavú prácu na týchto školách nie je primerané honorované. Osnova navrhuje tento problém riešiť jednak tým, že odstupňuje učebnú povinnosť na menejtriednych školách podľa počtu oddelení v triede, čim učiteľom na týchto školách vzniknú osobitne honorované nadpočetné hodiny, jednak tým, že zavádza zvláštny prídavok pre učiteľov na malotriednych školách a čiastočnej korektúry sa chce dosiahnuť aj tým, že sa do učebnej povinnosti započítavajú určité vedľajšie úkony, čím sa na malotriednych školách má dosiahnuť primeranejšie honorovanie učiteľov odmenou za nadpočetné hodiny, ktoré tým vzniknú na viactriednych školách spravodlivejším rozdelením práce presunom hodín na učiteľov, ktorí vo svojich triedach nemajú plný počet hodín. Právny výbor uznal i tu za potrebnú a primeranú novú zákonnú úpravu podľa návrhu.

3. Právny výbor tak isto uznal za odôvodnené primerané úpravy odmeny za nadpočetné hodiny, nepovinné predmety a za vyučovanie náboženstva, ktoré až na malú a nedostačujúcu korektúru v roku 1943 neboly upravené a prispôsobené cenovým pomerom od prvej svetovej vojny a sú naprosto nedostačujúce.

Právny výbor na svojej schôdzke dňa 5. februára 1946 prijal návrh takto čiastočne pozmenený a odporúča ho plénu Slovenskej národnej rady schváliť s navrhovanými zmenami a ešte s jednou zmenou článku 3. ods. 1, kde má správne celá veta znieť: "Riaditelia meštianskych a ľudových škôl, ako aj detských opatrovní, ako aj riaditelia škôl pre abnormálnu mládež majú nárok na riaditeľské prídavky započítateľné pre výmeru výslužného. "

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Prosím druhého zpravodajcu pána člena Rady Lukačoviča, aby sa ujal slova.

Člen SNR Jozef Lukačovič:

Panie a pánovia! Predkladaný návrh nariadenia má za cieľ vyriešiť najnaliehavejšie a najpálčivejšie problémy učiteľstva na Slovensku. V čl. 1 predmetného návrhu zvyšuje sa slúžne pri prestupe učiteľa z ľudovej školy na meštianku ročne Kčs 2. 880. - a pri ďalšom postupe až do 7. stupňa ročne o 360. - Kčs, Od 8. stupňa vždy o 720 Kčs ročne. Učiteľkám ručných prác pri prechode na meštiansku školu zvyšuje sa slúžne pri prestupe na 1. 440. Kčs ročne. Pri druhom postupe do vyššieho stupňa slúžneho až do 7. stupňa včítane zvyšujú sa príslušné postupové čiastky o 216. - Kčs ročne a od 8. stupňa vyššie o 360. - Kčs ročne. V čl. 3 návrhu zvyšuje sa riaditeľský prídavok u riaditeľov meštianskych škôl na 1. 440. - Kčs ročne a za každú postupnú pobočnú triedu o 240. - Kčs ročne. U riaditeľov ľudových škôl zvyšuje sa prídavok na 960. - Kčs a za každú postupnú a pobočnú triedu o 240. - Kčs ročne. U riaditeľov oparovní zvyšuje sa prídavok o 600. - Kčs ročne a za každé oddelenie o 150. - Kčs ročne.

Dámy a pánovia! Myslím, hovorím so súhlasom pána povereníka, keď k tomu poznamenávam aj to, že do týchto kategórií patria ako ste t, o navrhovali aj riaditelia pre abnormálnu mládež. Tento prídavok u riaditeľov meštianskych škôl nesmie presahovať 3. 360. - Kčs ročne. U riaditeľov ľudových škôl 2. 400- Kčs ročne a u riaditeľov detských opatrovní 1. 200. Kčs ročne. Podľa ustanovení čl. 4 zástupcom riaditeľov meštianskej školy, ľudovej školy a detskej opatrovne patrí po dobu zastupovania 70% príslušného riaditeľského prídavku. Podľa čl. VII. osnovy majú riaditelia a učitelia nárok za každú týždennú hodinu nad normálnu mieni na odmenu, a to na meštianskych školách vo výške 800. - Kčs ročne za jednu hodinu a na ľudových školách vo výške 600. - Kčs ročne za jednu hodinu. Učitelia, pôsobiaci na vyššie organizovaných školách, majú podľa článku VIII. nárok na prídavok, a to podľa počtu oddelení na škole po 250. -, poťažne 150. -, alebo 100. - korún mesačne, podľa toho, či učiteľ učí štyri oddelenia, 3 oddelennia alebo 2 oddelenia. Dámy a pánovia! V tejto osnove ide o troje veci: o odstupňovanie učebnej povinnosti, potom o primerané honorovaniu nadpočetných hodín a o osobitný prída-

vok na brdárkach a malotriednych školách. Toto nariadenie Slovenskej národnej rady rieši niektoré základné veci, dotiaľ, kým bude celoštátne nariadenie v tejto otázke. Rieši prácu na menejtriednych školách o dvoch až troch oddeleniach, kde je táto práca omnoho ťažšia, ako v oddelení jednom. Príprava je dlhšia, vyčerpanie veľké. Na predošlom konštatovaní je postavený aj zmenšený úväzok učebnej povinnosti. Pri výpočte skutočne vyučovacej a mimovyučovacej doby je treba vziať do úvahy, okrem priameho vyučovania čas na prípravu, opravy úloh, správy kabinetov, knižníc atď., čas pre ďalšie a neustále sebavzdelanie. Učiteľ nemôže zaostať za dobou ani vedecky, ani politicky, ani technicky, ani sociálne. Nesmieme tiež zabúdať na jeho veľmi vyčerpávajúcu a finančne neocenenú a nehonorovanú a veľmi často ani nedocenenú kultúrnu prácu, napríklad divadlo a také veci. Zvlášť na menších dedinách, kde je často jediným hýbadlom kultúrneho života a napredovania. Nech sa raz navždy skoriguje nesprávny obraz o nepretržitých učiteľských prázdninách. Keby nie týchto, učiteľ je za päť rokov u konca s duševnými a telesnými silami. Na úpravu navrhovaných odmien za nadpočetné hodiny vzal sa celkom reálny výpočet, kalkulácia ako v ktoromkoľvek odvetví výrobnom. I tu musí sa konečne vziať do úvahy otázka rentability, veď nemôže byť pre učiteľa rentabilné pracovať cez čas za 3. 75 Kčs, poťažne za 9. Kčs, keď normálna priemerná mzda nekvalifikovaného robotníka, nepotrebujúceho odborného školenia, je 12. - Kčs minimálne, alebo vyššia u odborných robotníkov. A pri práci cez čas najčastejšia odmena je dvojnásobná. V tomto ohľade sa aspoň primerane reparuje ponižujúci a neodôvodnený doterajší stav. Uvedomujeme si veľmi vážnu situáciu, ktorá nastala v školstve zvlášť na malotriednych a nevýhodných školách, brdárkach, kde dnes na mnohých miestach je skoro nemožná holá fyzická existencia, hlavne tam, kde občianstvo nemá pre vec výchovy porozumenia, nepomôže učiteľovi v jeho ťažkostiach, či už ohľadom samotnej budovy, bývania, a u počiatočníkov slobodných v otázke stravovania. Podľa tejto osnovy aj náboženstvo má byť honorované tak, ako nadpočetné hodiny sú honorované. Na ľudovej škole 600. - Kčs ročne,

na meštianskej škole 800. - Kčs ročne, ak je to ustanovený učiteľ náboženstva, ak je to výpomocný učiteľ náboženstva, na ľudovej škole 15. - Kčs za jednu hodinu a na meštianskej škole 20. - Kčs za jednu hodinu.

Dovoľujem si položiť otázku, ako vyhovuje táto platová úprava do budúcna? Reformou slovenského školstva, prevedenou tohto školského roku, boly meštianske školy premenené na nižšiu strednú školu. Majú tie isté učebné plány, ako osnovy doterajšej štyrtriedky gymnázia, ktoré tak isto boly pretvorené na nižšie stredné školy. Keď aj táto úprava nie je ešte konečná a v Republike sa pravdepodobne dôjde k jednotnému školskému systému, cieľ a vývoj pôjde naznačenou líniou, čiže na meštianskej škole, dnes tzv. nižšej strednej škole, sa budú klásť zvýšené požiadavky výkonu odborného učiteľstva. Nemôže nikto žiadať, aby za tú istú, alebo len nepatrne zvýšenú odmenu učiteľstvo skladalo odborné skúšky. Všade sa volá po vysokoškolskom štúdiu učiteľstva, musíme sa s touto otázkou vyporiadať, lebo aj tu príde v úvahu obyčajné kalkulácia, námaha, čas, peniaze a z toho primeraný efekt. To je zákon ľudský, zákon logický a zákon sociálny. Keďže teraz nemôže ísť o definitívnu úpravu platovú, do budúcna treba mať na zreteli tieto okolnosti:

Učiteľstvo má svoj vlastný platový zákon 104/1926 Sb. zák. a nar., ako by jeho stredoškolská maturita nebola rovnocenná s inou. Tieto nesprávne hľadiská viedly k zvláštnemu platovému zákonu, ktorého veľmi nemilé pociťovaným nedostatkom je nemožnosť preradenia povyšovania. Najlepší učiteľ po troch rokoch postúpil tak isto, ako ten najmenej výkonný. Takto to ide až do penzie. Životná dráha, často tým aj snaha a zvýšený výkon na obecný prospech je tým presne určená ako u hodinového kyvadla. Nebude od veci už teraz držať v evidencii: podporiť vyšší výkon a snahu učiteľstva zodpovedajúcou platovou úpravou v tom smysle, aby prvotriedni učitelia dostali väčšieho finančného efektu. Nebolo by možné ich aspoň odmeniť rekreáciou zdarma? Cestami a za jazdami cez prázdniny, ktoré by boly zábavno-poučno-rekreačné, aspoň v tejto forme by ich bolo treba odmeniť. V Rusku sa konečne tiež niečo podobného praktizuje. Budúca platová úprava by

mala do určitej miery rozriešiť nedostatočný príjem počiatočníkov. A to je, dámy a pánovia, najpálčivejšia otázka. Tu by mohol prísť do úvahy vyšší základný plat. Terajší plat v I. adjúte s činovným a) je 11. 000. - korún ročne. V činovnom b) 10. 655. - korún ročne. Ďalej prvých 18 mesiacov s činovným c) 10. 612. - korún ročne. V d)-kategórii 9. 768- korún ročne. V II. adjútu po 18 mesiacoch, po definitívnom ustanovení, v prvej platovej stupnici po troch rokoch služby s činovným a) 12. 300. -Kčs, činovné b) 11. 808-Kčs, c) 11. 316. - Kčs, d) kategória 10. 824. - Kčs. V prvej platovej stupnici s činovným a) 13. 800. - Kčs, b) 13. 080- Kčs, c) 12. 360Kčs, d) 11. 640- Kčs.

Dámy a pánovia! Sú to cifry, ktoré odzrkadlujú plat začiatočného učiteľa v dnešnej dobe u nás. Nebolo by dobre, keby bol pripadne pri týchto začiatočných učiteľoch rýchlejší nejaký postup umožnený, napríklad tri postupy po jednom alebo po dvoch rokoch?

Mal by som aj určité dôvody k tomu. Mladý človek, prepáčte, veľa je. Je finančne vyčerpaný, rodičia po prípade čakajú na pomoc po štúdiu, ktoré ich finančne vyčerpalo. Pravda, podpory štúdií nemajetných, nadaných žiakov to nerozriešia, doposiaľ sú to len sľuby a plány. Potrebuje sa aspoň trochu primerane zariadiť. Keď založí rodinu, žije v biednych pomeroch. Nevíta dlhé roky, kým sa zmôže, prírastok do rodiny, len z úvah rázu čisté materiálneho. Potrebuje trochu žiť pohyblivejšie, kultúrnejšie, treba mu kupovať knihy atď. atď. Vôbec pri platových úpravách sa má brať do úvahy dôležitosť práce. Nemusí sa srovnávať s hmotnou rentabilitou. Odborná školenosť, dĺžka prípravy a finančný náklad, akosť práce. Je rozdiel medzi učiteľom a učiteľom. A to je v každom povolaní. Množstvo práce, akordné hľadisko, samu tiež s predchádzajúcim, sociálne hľadisko, ženatý, koľko deti má atď. Mimoriadne hľadisko užitočnosti, únosnosti, krivky plače. Totiž som dôvodil, že mladému človekovi treba dať viac a skôr, aby mu to odmenu donieslo, relatívne viac použiteľnosti z prostriedkov učiteľských. Už teraz by sa malo prikročiť k sníženiu nespravodlivého zvýšenia srážok, respektíve neprislúchania niektorých prídavkov, kde sú dvaja zamestnaní, má sa vychádzal zo zásady, dvaja robia, dvaja dostanú plat.

Keď štát nepotrebuje toľké sily, nech ich prepustí. Je to zvlášť u učiteľsva najčastejšie, že sa takéto rodiny držia dvojitého príjmu, lebo ten jeden je taký mizernýAko ďalší dôvod je, že vydatých učiteliek nateraz štát potrebuje. Prepustiť ich nemôže. Je ale pravidelným zjavom, že vydatá učiteľka pri prepočítaní svojho príjmu a v dôsledku svojho zamestnania, má výdavky (pomocnica v domácnosti atď. ), učí za 200 až 800- korún, keď odpočíta tie výdavky mesačné. Potom je často tá nechuť k idealistickej školskej práci, ale ešte častejšie je absencia v škole. Musíme sa na problémy dívať aj" cez realistické a uznanlivé okuliare. Nedá sa trvalé brnkať na idealistickú strunu učiteľstva, keď je ohrozená holá, materiálna existencia nášho učiteľstva. Musíme si uvedomiť, že terajšiu úpravu platov, a zvlášte čiastku, týkajúcu sa malotriednych škôl, si vynútila katastrofálna situácia. Nie je zriedkavým zjavom, že aj niekoľkotriedne školy, brdárky, sú bez učiteľstva že toto húfne uteká za lepším zamestnaním a hlavne počiatočníci nenastupujú. Nechce sa im. Aj sa to dá trochu chápať. Nechce sa im nastúpiť do miesta, kde nemajú bytu, kde nemajú stravy, sú odlúčení od sveta, od civilizácie, priamo z mesta tam ísť majú, potrebujú za povoz k lekárovi, alebo na vlak alebo na nákup 200. - až niekedy 300- korún platiť. Takéto nevýhody iný úradník nemá. Nuž, mladý človek, pretože môže, kalkuluje, a je na múdrej platovej úprave, aby tá kalkulácia ho na tú brdárku dotiahla.

Veľmi boľavou otázkou sú učiteľské byty. Po dostatočnom hospodárskom zotavení sa i táto otázka bude musieť riešiť. Učiteľ nemôže si domec nosiť so sebou. Ostatne máloktorý si ho môže postaviť z učiteľského platu, skoro nikdy.

V rušných pofrontových časoch učiteľstvo veľmi utrpelo radikalizmom niektorých živlov v národných výboroch, a to hlavne tam, kde členovia nemali dostatočného konštruktívneho ducha a svoju moc a právo vybíjali v potápaní pánov, takzvaných pánov učiteľov. Na dedine mali všade učiteľa, teraz si to on musel odskákať. Autorita a úcta, nezbytné to atribúty zdarnej činnosti učiteľa, veľmi utrpely. Preverovanie však ukázalo, ako i v tlači bolo uverejnené, ie naše slovenské učiteľstvo veľmi čestne obstálo. Že sa vo veľmi hojnej miere zúčastnilo Národ-

neho povstania a podzemnej práce. Patrí mu teda okrem vďaky aj hmotná zábezpeka, aby mohlo splniť svoje poslanie. Je potrebné priklincovať, že musíme dávať pozor, aby učiteľstvo nebolo akýmkoľvek spôsobom nútené do akýchkoľvek podujatí, spolkov, organizácií, ktoré sa nesrovnávajú s demokratickým spôsobom života, ako to bolo za uplynulých šesť rokov - Hlinková mládež, Hlinková slovenská ľudová strana, Hlinková garda -, lebo učiteľstvo po doterajších skúsenostiach a následkoch neverí a nenaletí žiadnym nadiktovaným spôsobom. Je treba mu dať práve úplnú demokratickú voľnosť a slobodu vo vyznávaní politického a sociálneho svetonázoru a iste si samo nájde správny postoj a zameranie. Chceme takého učiteľa, ktorý vyučuje samostatnému nenadiktovanému smýšľaniu a konaniu. Vráťme naše učiteľstvo škole. To je jedine vtedy možné, keď umožníme učiteľstvu primeranú a dôstojnú odmenu práce, podľa jeho vzdelania. Vtedy sa bude môcť naše demokratické slovenské učiteľstvo s nezlomnou chuťou a energiou venovať svojmu vznešenému povolaniu a poslaniu: výchove to slovenskej mládeže na podklade kresťanského svetonázoru v duchu (potlesk) demokratickom za lepšiu budúcnosť vojnou tak poškodeného nášho Slovenska, v znovuvzkriesenej Československej republike. (Potlesk. )

Výbor rozpočtový predmetný návrh prijal na schôdzke 26. januára 1846 a predkladá ho plénu Slovenské] národnej rady na schválenie. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Prosím pána člena Rady Juraja Kapinaja, ďalšieho zpravodajcu, aby sa ujal slova.

Člen SNR Jura] Kapinaj:

Slávna Slovenská národná rada! Po poštátnení škôl, poštátnení učiteľstva a žiackych internátov, predkladá Povereníctvo školstva a osvety ďalší návrh osnovy, ktorým sa menia a doplňujú niektoré predpisy o služobných a platových pomeroch učiteľstva ľudových a meštianskych škôl ako aj detských opatrovní. Slovenská národná rada už počas Slovenského národného povstania, ako aj v obnovenej Československej republike prejavila vzácne a spontánne porozumenie, tak voči návrhom Povereníctva školstva,

ako aj voči učiteľstvu, keď jednohlasne prijala a osvojila si horespomenuté kultúrne výdobytky, bez ktorých moderný, a kultúrny štát nie je dnes mysliteľný. Nemôžeme nespomenúť mimoriadnu ochotu príslušných rezortov, ako aj výborov právneho, rozpočtového a kultúrneho, ktoré i pri tejto osnove prejavily svoj súhlas, aby v dnešnom pléne bola predložená a odporúčaná táto osnova na schválenie. Učiteľstvo škôl ľudových a meštianskych temer 20 rokov domáhalo sa, aby jeho platové a služobné pomery boly spravodlivo upravené, aspoň tak, ako sa to v dnešnej osnove navrhuje. Tieto spravodlivé požiadavky učiteľstva, teraz čiastočné upravované, nenašly kladnej ozveny v minulosti. Preto štátna školská správa už temer 20 rokov zápasí s veľkými ťažkosťami pri získavaní odborných učiteľov na meštianske školy, na riaditeľské miesta a má neprekonateľné ťažkosti pri prekladaní učiteľov na odľahlejšie miesta osád a dedín. Za posledných šesť rokov ľudácko-fašistický režim na Slovensku zhumpľoval školstvo úplne. V bývalom fašisticko-slovenskom štáte vyše 7000 učiteľov ľudových a meštianskych škôl bolo postihnutých perzekvovaním. Až na dva prípady všetci školskí inšpektori na Slovensku boli pozbavení svojich funkcií a väčšina z nich bola suspendovaná. 70% riaditeľov ľudových a meštianskych škôl bolo pozbavených riaditeľských funkcií a boli buď preložení na horšie učiteľské miesta, alebo boli suspendovaní. Teda polovica učiteľov bola preložená na horšie miesta bez náhrady cestovných trôv a veľká čiastka tiež bola suspendovaná. Takto bolo postihnuté učiteľstvo, ktoré sa už za prvej Československej republiky domáhalo poštátnenia škôl, domáhalo sa vysokoškolského vzdelania a malo svoju politickú chrbtovú kosť, bolo pokrokové i československé. Na učiteľstvo tlačilo sa terorom aj po stránke ideologickej. Ani v jednom rezorte bývalého fašistického režimu Slovenského štátu nenašiel sa minister, ktorý by viedol na svojich úradníkov taký teror, ako ho prevádzal bývalý minister Černák a po ňom Sivák s jeho pomocníkmi. Hrozbami, terorom a násilím bolo slovenské učiteľstvo nútené hlásiť sa do Gardy, alebo aspoň do Hlinkovej mládeže, ak chcelo uniknúť trestným represáliám Sivákovho režimu. Tak

sa stalo, že učiteľstvo radšej opúšťalo svoje zamestnanie, hlásilo sa do dôstojníckeho sboru vojska, odchádzalo do inej štátnej alebo súkromnej služby, aby opustilo školstvo navždy. Asi 2.000 učiteľov opustilo týmto spôsobom školstvo. Fašistický režim prepustil skoro všetky vydaté učiteľky. Do prvých ročníkov učiteľských ústavov nehlásil sa ani minimálny počet kandidátov učiteľstva. Takýmto spôsobom nastal úbytok učieľstva na Slovensku. Na odľahlejšie osady a dediny Slovenska nebolo možno ustanoviť ani nekvalifikovaného učiteľa a na týchto školách sa poriadne neučilo od roku 1939. V takomto stave prevzal školstvo od Slovenského národného povstania bývalý povereník školstva a terajší predseda Slovenskej národnej rady, pán Dr. Lettrich, a skoro rok ho spravuje terajší povereník Laco Novomeský. Slovenská národná rada a Povereníctvo školstva rýchlymi zásahmi a úpravami zabraňuje pokračovaniu katastrofálneho stavu a odstraňuje prekážky konsolidovania pomerov. Veríme, že pri pokračujúcom tempe náprav podarí sa školstvo dať čím skôr do takého poriadku, aby nám robilo dobré meno medzi sporiadanými štátmi Európy. Učiteľstvo, kvitujúc dobrú snahu Slovenskej národnej rady a Povereníctva školstva pri upravovaní jeho služobného a platového pomeru, bude si svoju prácu poctivo a svedomite konať v záujme slovenského národa a Československej republiky. Napriek všetkému teroru učiteľstvo nesklamalo, lebo jeho veľká väčšina zapojila sa do ilegálnej činnosti proti fašistickému režimu, zapojila sa do partizánskeho hnutia, na frontoch prebehovala k spojencom a v slovenskom národnom povstaní obstála čestne. Toho dôkazom je, že doteraz pri preverovaní učiteľstva nebolo prepustené ani 1%. Kladným príspevkom na zlepšenie školských pomerov na Slovensku je i táto osnova.

V tejto osnove ide o prestupový prídavok učiteľov, zvýšenie slúžneho odborného učiteľa pri prestupe na meštiansku školu, o zvýšenie riaditeľského prídavku, o odmeny za nadpočetné hodiny, o sníženie úväzku učiteľom, pôsobiacim na nižšie organizovaných školách a o prídavok učiteľom týchto škôl.

Tým, že sa odborným učiteľom zvyšuje

prestupový prídavok, vyhovuje sa starej požiadavke tohto učiteľstva, ktoré bývalým prestupovým prídavkom 780. - Kčs nemalo uhradené ani cestovné trovy na skúšku, hoci príprava na odbornú skúšku vyžaduje najmenej 2-ročnú návštevu vysokoškolského kurzu, najmenej 3-ročnú prípravu na odbornú skúšku pre meštianske školy a mnoho výdavkov, súvisiacich s nákupom vedeckých kníh, časopisov atď. Na druhej strane Povereníctvo školstva novou úpravou platovou chce docieliť, aby katastrofálny nedostatok učiteľov na meštianskych školách bol odstránený lepším honorovaním práce odbornéhoučiteľa.

Navrhuje sa ďalej zvýšiť riaditeľský prídavok z tej príčiny, že v dôsledku poštátnenia školstva pripadlo riaditeľom veľa nových úloh a okrem toho je potrebné r zákonne zaviesť riaditeľský prídavok pre riaditeľov detských opatrovni, lebo doteraz detské opatrovne maly zväčša len po jednom oddelení, ktoré bolo po stránke správnej pričlenené k ľudovej škole a teraz majú sa tieto opatrovne v smyslevládneho programu uviesť do života voväčšom merítku, prečo ich treba aj postránke správnej osamostatniť.

Učebná povinnosť učiteľov ľudovýchškôl je nateraz stanovená na 28 hodín týždenne, bez ohľadu na to, či učí v oddeleniach, alebo či popri vlastnom vyučovaní spadajú do jeho povinnosti ešte iné úkony. Normálnu mieru učebnej povinnosti učiteľov ľudových škôl treba odstupňovať podľa toho, či učia v jednom, dvoch, troch, alebo štyroch oddeleniach a do učebného úväzku treba započítať aj vedľajšie úkony učiteľov.

Učebnú povinnosť riaditeľov ľudových škôl je potrebné snížiť podľa návrhu, aby riaditelia škôl mohli riadne vykonávať dozor na chod vyučovania u ostatných učiteľov.

Dnes je veľmi potrebné a naliehavé riešiť problémy nižšie organizovaných škôl, najmä jednotriedok a to jednak spravodlivým rozdelením učebnej povinnosti na všetkých učiteľov, jednak primeraným honorovaním nadpráce u tých učiteľov, ktorých nemožno nijak odbremeniť. Toto honorovanie sa má uskutočniť čiastočne odstupňovaním učebnej povinnosti a primeraným honorovaním nadpočetných hodín, ktoré v dôsledku toho vzniknú u nie-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP