Pátek 8. února 1946

vážna úloha a pokladám za správne, keď sa v dosť výstižnom rámci určujú aj prostriedky a spôsoby práce. Člen Akadémie, pokiaľ ním bude učenec a umelec-Slovák, nesmie pokladať členstvo len za česť, ale aj za vážnu zaviaznosť, podľa svojich síl pokračovať vo svojom vedeckom alebo umeleckom odbore, vedu a umenie skutočne zveľaďovať, prostredníctvom Akadémie aj nečlenom vedcom a umelcom vo vedeckom a umeleckom snažení napomáhať. Želám za svoju osobu i za Klub členov Slovenskej národnej rady z Demokratickej strany, aby Slovenská akadémia vied a umení nielen týmto uzákonením, ale dosiahnutím svetovej úrovne reprezentovala slovenskú vedu a umenie. Bude nám zadosťučinením, keď českí, ruskí a iní zahraniční učenci a umelci budú si pokladať za česť byť členmi Slovenskej akadémie vied a umení. Osnovu odporúčam na jednomyseľné usnesenie Slovenskej národnej rady s návrhom, alebo s odporúčaním, aby orgán, ktorý bude vydávať organizačný štatút, uviedol v ňom ako samostatnú sekciu pre vedy teologické. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Kto sa ďalej hlási k slovu? Pán člen Rady Dr. Bakoš.

Člen SNR Dr. Mikuláš Bakoš:

Slávna Slovenská národná rada! Nariadenie o Slovenskej akadémii vied a umení, ktorého osnovu predkladá povereník školstva a osvety, je právna norma, ktorá má ďalekosiahly význam pre slovenský kultúrny rozvoj. Týmto nariadením sa znova zriaďuje vrcholná slovenská kultúrna ustanovizeň. Dôvody, prečo bolo treba formálne zrušiť inštitúciu, zriadenú fašistickým režimom a aké zmeny a nové ustanovenia obsahuje prítomná osnova, dostatočne už osvedčili obaja zpravodajcovia. Slovenská akadémia vied a umení, napriek vojnovým a povojnovým ťažkostiam, ktoré nijako neutvárajú ovzdušie priaznivé pre vedeckú tvorbu, ba kladú veľké prekážky organizačnej práci na poli kultúry, aj v činnosti vydavateľskej vykonala za 3 roky svojho jestvovania už slušný kus kultúrnej práce. Tiež znovuzriadenie a prevzatie všetkých významných a kultúrnych úloh, ktoré určuje prítomné nariadenie Slovenskej národnej rady celkom konkrétne a záväzne,

a najmä priaznivé predpoklady pre rozkvet kultúry v ľudovodemokratickom štátnom zriadení, umožnia a vystupňujú jej rozvoj. Slovenská akadémia vied a umení bude môcť prevziať na seba rad aktuálnych úloh, súvisiacich s kultúrnou a hospodárskou výstavbou. Naša veda uvedomuje si už jasne, že je potrebné rozšíriť záujmy vedeckých pracovníkov na prítomnosť a napomáhať výstavbu lepšieho života. Veda nie je na to, aby sa uzatvárala pred životom a riešila len svoje teoretické problémy. Jej význačnou úlohou, najmä dnes, je spolupôsobiť pri budovaní nových životných foriem a dať všetky svoje prostriedky k dispozícii pre celonárodné potreby. Túto svoju čestnú povinnosť si dnes uvedomuje väčšina slovenských vedeckých pracovníkov. Slovensko má už dnes rad vynikajúcich učencov a umelcov, ktorých dielo má vedeckú i umeleckú úroveň ktoréhokoľvek iného kultúrneho národa. A niet už v Európe národa, ktorý by nemal svoju akadémiu, ktorú pokladá za svoje najvyššie kultúrne fórum. Akadémia vied a umení je najvyššou kultúrnou reprezentáciou a zároveň aj strediskom intenzívnej a kultúrnej tvorby. Deň, ktorým bola zriadená Akadémia, je pre každý národ významným dátom v jeho dejinách.

Slávna Slovenská národná rada! Ako zástupca kultúrnych pracovníkov v tomto zákonodarnom sbore, prihováram sa čo najdôraznejšie a odporúčam, aby bol prijatý návrh povereníka školstva a osvety na zriadenie Slovenskej akadémie vied a umení. Od Vášho dnešného rozhodnutia závisí, či slovenská kultúra urobí významný krok vpred a či budú dané slovenskej kultúre a slovenskému životu vôbec ďalekosiahle možnosti pre široký rozvoj v naznačenom smere. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Kto sa ďalej hlási k slovu? Nikto, vyhlasujem rozpravu za skončenú a udeľujem slovo pánu zpravodajcovi Dr. Haljanovi.

Člen SNR Dr. Pavol Haljan:

Slávna Slovenská národná rada! K návrhu pána zpravodajcu Chorvátha, aby § 8 ods. 1 znel,, Prvých riadnych členov Akadémie vymenuje prezident Republiky na návrh Sboru povereníkov, po vy-

počutí mienky Slovenskej vedeckej a umeleckej rady" chcem povedať len toľko, že už je pripravená osnova o Vedeckej a! umeleckej rade, ktorou bude i táto inštitúcia konštituovaná a myslím, že bude vhodnejšie, keď v tejto osnove bude ustanovené, že Vedecká a umelecká rada bude v tomto prípade, ide tu len o jeden akt, spolupôsobiť pri menovaní prvých členov a preto neprikláňam sa k návrhu pána referenta Chorvátha. Ináč k návrhu člena Rady Žiaka sa prihováram, aby v triede sekcie filozofickej bola utvorená podsekcia vied teologických. K tomuto návrhu sa prihováram a myslím, že my všetci s týmto súhlasíme. Pritom prosím pána povereníka, aby pri navrhovaní prvých členov Akadémie vied a ume ní rešpektoval mienku Vedeckej a umeleckej rady.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Prosím pána zpravodajcu Michala Chorvátha o záverečné slovo:

Člen SNR Michal Chorváth:

K hlasom tu odznelým mal by som len tú poznámku, že vzhľadom na jedinečnosť tohto prípadu a vzhľadom na to, že aktualita tých navrhovaných členov bude už v čase, keď pravdepodobne ten, zákon, to nariadenie o zriadení Umeleckej a vedeckej rady budeme mať, tak od svojho pôvodného návrhu ustupujem.

Ďalej na návrh p. Dr. Haljana poznamenávam, že pokiaľ ide o tú sekciu teologickú, že túto vec vybaví organizačný štatút.

Slávna Slovenská národná rada! Ja Vám všetkým, pánom rečníkom srdečne ďakujem za vážnosť, s ktorou ste sa vo svojich rečiach postavili k otázke založenia Slovenskej akadémie vied a umení. Ako v mnohých prípadoch i teraz sa ukázalo, že požiadavky kultúrne nás sjednocujú. Nech táto jednota, ktorá sa vyskytuje pri záležitostiach kultúrnych, spojuje nás jednakou vážnosťou a s jednakým porozumením aj pri všetkých našich dôležitých politických veciach. Končím svoj referát volaním: "Nech žije a rozkvitá Slovenská akadémia vied a umení!" (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Prikročíme k hlasovaniu o prednese-

nom návrhu. Kto je za prijatie osnovy tak, ako bola pánmi zpravodajcami prednesená, nech zdvihne ruku. To je väčšina. Vyhlasujem osnovu za nariadenie Slovenskej národnej rady. (Potlesk. )

Prikročíme teraz k prerokovaniu 3. bodu nášho programu, to je zpráva právneho výboru o návrhu povereníka priemyslu a obchodu na vydanie nariadenia o pôsobnosti Povereníctva priemyslu a obchodu vo veciach banských a hutníckych. Zpravodajcom je pán povereník Dr. Husák, prosím ho, aby sa ujal slova.

Povereník dopravy a verejných prác Dr. Gustáv Husák:

Slávna Slovenská národná rada! Vydaním dekrétov prezidenta Republiky o zoštátnení istých kategórií podnikov nastala u nás na Slovensku dvojkoľajnosť po tej stránke, že niektoré štátne banské ahutnícke závody spravované boly rezortom Povereníctva dopravy a verejných prác a tie, ktoré boly zoštátnené dekrétmi prezidenta, spravované boly Povereníctvom priemyslu a obchodu. Aby tak dôležité podniky pre celé naše hospodárstvo riadené boly z jedného centra, predkladá sa tuná osnova, ktorou majú prejsť" tie banské a hutnícke závody, ktoré doteraz spravujú verejné práce, do kompetencie Povereníctva priemyslu a obchodu. § 1 predkladaného nariadenia špecifikuje, o aké podniky tu ide, v § 2 uvádza sa, že i tie nerasty, ktoré doteraz nie sú vyhradené, resp. staršími zákonmi neboly vyhradené niektorému ministerstvu alebo povereníctvu, i tieto majú prísť dopriemyslu. Pretože jednotná organizácia bola prakticky už pripravená od 1. januára t. r., tiež nariadenie navrhované je so zpätnou účinnosťou od 1. januára kvôli hospodárskemu a obchodnému roku.

To sú v podstate všetky dôvody, ktoré k tomuto vedú. Ja by som len prosil, aby vpredloženej osnove opravené boly správne znenia povereníctiev, teda nie Povereníctvo pre priemysel, pre dopravu atď., ale dopravy, priemyslu, tak, ako teraz podľa usnesenia Sboru povereníkov sa užíva.

Inak sa prihováram za prijatie tejto osnovy. Rieši sa tým jeden z početných kompetenčných konfliktov, ktoré medzi našimi jednotlivými povereníctvami sú, a predpokladám, že aj kompetenčné kon-

flikty medzi ostatnými povereníctvami boly tak lojálne riešené, ako so strany Povereníctva dopravy sa tuná kompetencia prepúšťa Povereníctvu priemyslu. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Otváram rozpravu o prednesenom, nar. vrhu, kto sa hlási k slovu? Pán člen Rady Dr. Janči.

Člen SNR Dr. Juraj Janči:

Slávna Slovenská národná rada! Máme rozhodovať o návrhu povereníka priemyslu a obchodu na vydanie nariadenia o pôsobnosti Povereníctva priemyslu a obchodu vo veciach banských a hutníckych. Ide síce len o prenesenie kompetencie s jedného povereníctva na druhé, ale i toto pokladám za tak dôležité, že nemôžem k tomu nespomenúť niekoľko poznámok. V prvom rade žiadame Povereníctvo priemyslu a obchodu, aby svoju novú kompetenciu v banských a hutníckych veciach vykonávalo v záujme rýchlej rekonštrukcie v tomto sektore, v záujme národného hospodárstva a hlavne v záujme zamestnancov, v banských a hutníckych závodoch pracujúcich. Ide totiž o časť nášho zamestnanectva, ktoré si zvláštnu pozornosť Povereníctva úplne zasluhuje, keďže Ide o takých zamestnancov, ktorí pracujú za mimoriadne ťažkých a namáhavých podmienok a na ktorých výkone záleží v mnohej časti náš budúci hospodársky úspech alebo neúspech, hlavne s ohľadom na dnešný kritický nedostatok uhlia. Netreba zabúdať, že niektoré z týchto podnikov boly doteraz mnoho ráz po stránke finančnej pasívnymi. Podľa mojej skromnej mienky jednou z príčin, majúcich vplyv na pasivitu niektorých banských a hutníckych závodov, bolo i prílišné prebyrokratizovanie vedenia týchto závodov. Aby som Vám hovoril konkrétnejšie, spomeniem, že doteraz sa stávaly aj také prípady, že vedúci úradník jedného závodu bol preložený do iného závodu, celkom iného odvetvia, v ktorom doteraz vôbec zapracovaný nebol, len z toho dôvodu, aby mohol dosiahnuť vyššiu platovú stupnicu, pretože vo svojom doterajšom závode, kde doteraz pracoval ako odborník, nebolo vyššie systemizovaného miesta. Pevne verím, že Povereníctvo priemyslu a obchodu bude dbať na to, aby sa takéto prípady v budúcnosti nevyskytovaly a že

sa všemožne zasadí o to, aby naše banské a hutnícke závody boly postavené na zdravý obchodný a finančný základ, aby tak mohly dosiahnuť maximálnej rentability. Vydaním nariadenia o pôsobnosti Povereníctva priemyslu a obchodu vo veciach banských a hutníckych rozširujeme kompetenciu Povereníctva priemyslu a obchodu Vieme dobre všetci, že Povereníctvo priemyslu a obchodu bolo a je aj doteraz mimoriadne zaťažené riešením aktuálnych problémov, vyplývajúcich z jeho doterajšej kompetencie. Spomeniem napríklad otázku urýchlenej rekonštrukcie našich priemyselných a obchodných podnikov, distribúciu priemyselných výrobkov, vymenovanie národných správ, ale hlavne najnovší problém, otázku poštátnenia nášho priemyselného sektoru. Bolo by iste zaujímavé, aby sa slovenská verejnosť dozvedela z informovaných miest o tom, čo už Povereníctvo priemyslu a obchodu s vypätím všetkých síl vykonalo v tomto smere v prospech národa a štátu a v prospech pracujúcich vrstiev a z toho dôvodu prosím Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, aby požiadalo neprítomného pána povereníka priemyslu a obchodu Dr. Púlla, aby nám pri niektorom z najbližších plenárnych zasadnutí Slovenskej národnej rady podal expozé o doteraz vykonanej práci svojho povereníctva. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Kto sa ešte hlási k slovu? Nikto; prikročíme k hlasovaniu o osnove. Kto je za prijatie osnovy tak, ako bola navrhovaná zpravodajcom, nech zdvihne ruku. To je väčšina, vyhlasujem osnovu za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Ďalej nasleduje zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu povereníka sociálnej starostlivosti na vydanie nariadenia o penzijnom poistení niektorých súkromných zamestnancov na vyššie dávky.

Zpravodajcom je pán Dr. Vojtech Vagašský a pán povereník Komzala. Prosím pána zpravodajcu člena Rady Dr. Vagašského, aby sa ujal slova.

Člen SNR Dr. Vojtech Vagašský:

Slávna Slovenská národná rada! V Československej republike do roku 1938 malý väčšie podniky zriadené náhradné ústavy podľa § 104 ods. 1. a 2. penzijného

zákona, na poistenie svojich zamestnancov, a to so sídlom v českých zemiach. Na Slovensko, pripadalo z takto poistených, osôb asi 4. 000, obradom ktorých podľa § 3 vládneho nariadenia č. 17 z roku 1939 bolo vyslovené, že budú poistené u Penzijného ústavu súkromných úradníkov a súčasne bol vyslovený zákaz náhradných poisťovacích ústavov. Uvedený právny predpis nevyriešil otázku, čo sa stane s nadobudnutými nárokmi takýchto osôb. Tieto náhradné ústavy poskytovaly lepšie dávky, než nositeľ zákonného poistenia. Právne pomery takýchto poistencov a dôchodkov boly upravené až v roku 1940, a to nariadením s mocou zákona č. 266. Citovaným nariadením - nariadením s mocou zákona č. 266/1940 Sl. zák. - bol ustálený spôsob individuálneho počítania postupových táx podľa poistno-matematických zásad. Mnohým, najmä starším poistencom sa zdalo, že tieto taxy vyrubené sú neúmerne vysoko. Bolo preto i mnoho sťažností a odvolaní proti vymeriavaniu táx. Nová úprava penzijného poistenia na vyššie dávky bola na Slovensku urobená nariadením zo dňa 23. I. 1945 č. 17, ktoré ako nariadenie, vydané po 20. auguste 1944, je neplatné, vzhľadom na ustanovenie § 1 nariadenia SNR č. 1/1944 Sb. nar. SNR. Keďže bývalý Penzijný ústav súkromných úradníkov pokračoval podľa tejto neplatnej normy a Ústredná sociálna poisťovňa tak pokračuje, je potrebné v záujme právnej kontinuity jej obsah recipovať do terajšieho právneho poriadku. Naznačenému účelu slúži predmetná osnova, ktorá znamená značné zjednodušenie agendy. Pritom pre zamestnávateľov bude mať okrem úľavy ďalšiu výhodu, že jej zaťaženie, spojené na vyššie dávky, má byť rovnomerné, čo bude výhodné najmä pre kalkuláciu podnikov. Postupové taxy pri novej úprave prestupov môžu byť znížené približne o 30%, lebo individuálne počítanie táx je odstránené a v § 8 je navrhnuté paušálne zvýšenie bežného poistného o 7% penzijného základu, t. j. z 18% na 25%, namiesto doteraz platných postupových táx. Otázka postupov medzi dvoma penzijnými poisteniami, totiž vyšším penzijným poistením a poistením podľa penzijného zákona, má byť tiež vyriešená urýchlene v prospech poistencov a ich nárokov. Navrhovaná osnova aj po tejto stránke znamená zjednodušenie a v nastalom po-

istnom prípade vypláca dávky len jedno z týchto poistení na základe príspevkových dôb, získaných v každom z nich Druhé poistenie mu len uhradzuje príslušnú časť dávky raz pre vždy. Z uvedených dôvodov, výbor právny predmetnú osnovu dňa 8. januára 1946 prijal a odporúča ju plénu Slovenskej národnej rady schváliť.

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Prosím druhého zpravodajcu, pána povereníka Komzalu, aby sa ujal slova.

Povereník sociálnej starostlivosti František Komzala:

Slávna Slovenská národná rada! K referátu pána Dr. Vagašského chcem za výbor hospodársko-sociálny dodať ešte toto: Základnou myšlienkou nariadenia s mocou zákona 266/1940 Sl. zák. bolo v prvom rade zabezpečiť poistencom od náhradných ústavov už získané nároky a dať im možnosť pokračovať v hodnotnom poistení. Skúsenosti postupom času ukázaly, že je žiadúce previesť niektoré zmeny tejto úpravy, ktoré by toto poistenie zdokonalily v prospech poistencov. Najdôležitejšie z týchto zmien týkajú sa podmienok dobrovoľného pokračovania v poistení, zrušenia vymeriavania táx zo zvýšenia penzijného základu, zvýšením poistného a zrušenia postupov medzi dvoma druhmi penzijných poistení, vyššieho penzijného poistenia a poistenia podľa penzijného zákona. K tomuto účelu má slúžiť teda táto nová úprava. Nie menej dôležité je ustanovenie osnovy, podľa ktorého poistné dávky musia byť v každom prípade aspoň o jednu šestinu vyššie, než príslušné dávky z poistenia podľa penzijného zákona. Toto ustanovenie má veľký význam pre poistencov sociálne slabých s nízkym základom a s krátkou príspevkovou dobou, ktorým doteraz platné predpisové zákony zaručovaly akominimum len dávky, rovnajúce sa svojou výškou dávkam poistenia podľa penzijného zákona. V tomto smere je teda osnova vedená duchom sociálnej spravodlivostí a znamená pre poistencov podstatné zlepšenie. Hospodársko-sociálny výbor na svojom zasadnutí prijal osnovu s týmito zmenami:

§ 1 ods. 2 upravil takto: "Ak ide o zamestnancov, ktorí boli zamestnaní na území dočasne okupovanom maďarským.

štátom", namiesto rozhodného dňa 13. III. 1939 ods. 1. "platí ako rozhodný deň 30. september 1938" V § 4 ods. 1 vo vete prvej za slovami: "Podľa § 124 penzijného zákona, pokiaľ týmto textom nahradil koniec vety: "Podľa vyúčtovania medzi príslušným náhradným ústavom a bývalým Penzijným ústavom v Bratislave. " A takto nahradil s hľadiska štátoprávneho neprijateľný text. (Ten text o tejto dohode a o tej úmluve. ) V § 4 ods. 1 v prvej vete za slovami: "Jak na ich plnenie, " škrtol s hľadiska štátoprávneho neprijateľný text, a síce: "Podľa dohody, uverejnenej vyhláškou č. 96/1943 Slov. zák. o dohovore k tejto dohode vyhláška 97/1943 Slov. zák. " a za slovami: "v Bratislave", vsunul v zátvorke (ods. 1). Ďalej v § 6 ods. 1. druhú vetu upravil takto: "Z premenlivých požitkov započítava sa však do penzijného základu iba jedna tretina, drahotné prídavky priznané a vyplácané od 1. X. 1942 do 31. XII. 1945 započítavajú sa pri penzijnom základe Kčs do 18. 000. - dvoma tretinami, nad Kčs 18. 000. -len jednou tretinou, " V § 8 ods. 4, začiatok prvej vety bol upravený takto: "Ak úhrada, ktorú dostal bývalý Penzijný ústav súkromných úradníkov od príslušného nositeľa poistenia zmenšená atď. " Teda čisté úprava textová. V § 9 ods. 2. v tretej vete text v zátvorke uvedený bol takto upravený: "(Podniky fondy, ústavy a zariadenia prevádzané štátom. )" V § 9 začiatok 5. vety bol upravený takto: "Ktorý sa vylúčenia domáha. " V § 9 ods. 4 začiatok 5. vety bol upravený takto: "Prípadná úhrada prislúchajúca Ústrednej sociálnej poisťovni podľa vyúčtovania medzi príslušným Náhradným ústavom a bývalým Penzijným ústavom súkromných úradníkov v Bratislave, použije sa atď. " ako to už tam nie je. Ďalej nadpis uvedený pod § 10 je daný nad § 10. A tak isto nadpis pod § 13 sa dáva nad tento paragraf, lebo tento nadpis označuje celý ten úsek, skupinu niekoľkých paragrafov. Potom v § 14 za slovami "ktorým sa podľa" bol vsunutý text; "Vyúčtovania medzi príslušným Náhradným ústavom a bývalým Penzijným ústavom súkromných úradníkov v Bratislave s účinnosťou od 1. októbra 1938. " V § 15 ods. 6 za slovami "poistencov-novinárov" sú vsunuté slová: "odpíše a... ".

Teda po tejto úprave textovej nebolo možné už z technických dôvodov celú

túto osnovu ešte raz rozmnožiť, tak preto sme Vás prosili, aby ste tieto opravy textové sami doplnili.

Vo výbore bola nadhodená otázka nápravy krívd, spôsobených minulým režimom v sociálnom poistení rasové prenasledovaných, ktorá však spolu s otázkou aj krívd, spôsobených z politických dôvodov, s otázkou započítavania doby, strávenej v odboji alebo vo väzení, v koncentračnom tábore, je súčasne riešená Dočasným národným shromaždením celoštátnou normou.

Otázka prepočítavacieho kurzu pengö na Kčs pre účely sociálneho poistenia u osôb, uvedených v § 1, ods. 2, nateraz nemôže byť riešená, lebo bude vybavená celoštátnou normou. To sa jedná najmä o juhoslovenské cukrovary, ktoré boly dočasne pod maďarskou okupáciou. Taktiež nemôže osnova riešiť otázku, čo bude s nárokmi Nemcov a Maďarov, presídlených z československej republiky.

Výbor hospodársko-sociálny predmetný návrh prijal na schôdzke dňa 29. januára 1946 a predkladá ho plénu Slovenskej národnej rady na schválenie. Ja za výbor hospodársko-sociálny prihováram sa, aby slávna Slovenská národná rada text tohto nariadenia s tými textovými, úpravami láskavé prijala. (Potlesk. )

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Otváram rozpravu o prednesenom návrhu. Kto sa hlási k slovu? Pán člen Rady Myjavec.

Člen SNR Myjavec:

Slávna Slovenská národná rada! Penzijné poistenie na vyššie dávky je veľkým zásahom do našej sociálnej politiky. Dôvody, ktoré nás nútily vydať túto osnovu nariadenia, vyšlý z tých skutočností, ktoré naša politika sleduje od svojho povstania. Je len samozrejmé, že predložená osnova nariadenia stáva sa normou, ktorá bude chrániť tie vrstvy, ktoré sú penzijné poistené na vyššie dávky. Pokladám si na začiatku za svoju povinnosť zdôrazniť, že súhlasím s touto osnovou pre všetkých našich zamestnancov penzijného poistenia na vyššie dávky a nemám tiež námietok proti bežnej v osnove navrhovanej prémii na 25% zvý-

šenia poistných nákladov. Zdá sa mi, že je čiastočne nespravodlivé, aby tieto zvýšené prémie boly predpísané pre všetkých zamestnancov so zpiatočnou platnosťou od 1. apríla 1945 alebo od 1. januára 1945. Totiž o čo tu ide? V roku 1945 previedly sa ďalekosiahle zmeny v celom stave penzijného poistenia zamestnancov, pričom prepusteným zamestnancom mohol sa srážať len zákonitý podiel na prémii normálneho poistenia. Pri záväzku doplniť celú diferenciu medzi prémiami poistenia všeobecného a poistenia na vyššie dávky by nebolo možné inkasovať od prepustených zamestnancov zamestnaneckú kvótu. Tým sa prakticky ukázalo znevýhodnenie novoprijatých slov. zamestnancov, ktorí by museli celú zamestnaneckú kvótu v plnom rozsahu zaplatiť. Osobitné príspevky, ktoré predpisoval Penzijný ústav jednotlivým zamestnávateľom cieľom doplnenia penzijných rezerv pre niektorých poistencov, sú pomerne veľké a zvlášť sa týkajú poľnohospodárskeho priemyslu na prinavrátenom území. Konkrétne, hádam, by teda išlo najviac o najväčší náš priemysel, to je priemysel poľnohospodársky, konkrétne cukrovary. Pražský penzijný ústav priemyslu cukrovarníckeho odovzdal podľa dohody bratislavskému Penzijnému ústavu súkromných úradníkov všetky penzijné rezervy, ktoré ovšem zďaleka nedostačovaly. Myslím, že Vám je, hádam, známe, Že Penzijný ústav súkromných úradníkov predpísal a uplatňuje za poistencov, prevzatých od Penzijného ústavu priemyslu cukrovarníckeho v Prahe, osobitné príspevky v úhrnom počte a sume 21 miliónov korún A ďalej musíme si uvedomiť že penzijné rezervy pražské vplynuly do bratislavského ústavu bez akýchkoľvek valutových, respektívne kurzových strát. Na druhej strane však rezervy, týkajúce sa zamestnancov prinavrátených poľnohospodárskych priemyselných podnikov, boly prevedené do Budapešti a premenené na tamojšiu menu, teda pengő. Akú budú mať teraz hodnotu tieto rezervy po majetkovom rozdelení budapeštianskych ústavov a v prevode meny pengő na Kčs, nie je možné ani približne odhadnúť. Obávam sa však, že penzijný odbor Ústrednej sociálnej poisťovne nebude tieto doterajšie penzijné rezervy v Budapešti kalkulovať za aktívum a že pred-

píše titulom osobitného príspevku v jednotlivých prípadoch plnú sumu penzijných rezerv, vykalkulovaný podľa poistnematematických zásad.

Vážená Slovenská národná rada! Myslím preto a zdôrazňujem, aby táto otázka aj s hľadiska medzinárodného bola vyriešená tak, aby pri budúcich jednaniach sa na to kládol veľký dôraz a prosil, by som pánov zpravodajcov, aby si túto otázku všimli. Osnova vyhlášky navrhuje učinnosť od 1. januára 1945, i keď je známe, že na celom prinavrátenom území boly práve v tomto roku prevedené tak ďalekosiahle personálne zmeny, že nie je dosť odôvodnené, žiadať státisícové sumy titulom osobitných príspevkov bohato honorovaných bývalých vysokých úradníkov tými viacej, že to neboli Slováci a podniky opustili a preto na výhodách poistenia na vyššie dávky am participovať nebudú.

Okrem toho sa chcem dotknúť, vážená Slovenská národná rada, i keď som si vedomý, že to do osnovy nepatrí, otázky pomeru pengő k našej korune. Aspoň dôvodová zpráva nám mala niečo o tejto veci povedať, teraz si dovolím konštatovať že pán zpravodajca pán povereník Komzala o tejto veci rozprával. Vieme totiž, že všetky platy boly na celom južnoslovenskom území v prvých mesiacoch roku 1945 likvidované len v maďarskej mene. Nie je možné tvrdiť, že ide o tuzemský kurz, ustanovený nariadením Slovenskej národnej rady v pomere 1: 2 najmä keď tento nie je závažný pre prepočítanie penzijných rezerv v maďarskej mene. ktoré Budapešť prevzala svojho času v pomere 7: 1. Slávna Slovenská národná rada! Tieto pripomienky a poznámkv dovolil som si uviesť, aby aj o podrobnostiach bol náš zákonodarný sbor informovaný, čo nám prináša spomenutá osnova.

Osnovu ako celok vítam a verím, že sme vykonali kus užitočnej práce pre sociálne zabezpečenie nášho obyvateľstva. Za osnovu túto za Demokratickú stranu budem hlasovať (Potlesk)

Podpredseda SNR Dr. Ivan Horváth:

Kto sa ďalej hlási k slovu? Pretože sa nikto nehlási, prikročíme k hlasovaniu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP