Středa 6. února 1946

mír Clementis, člen SNR Daniel Ertl a povereník financií Dr. Matej Josko.

Na dnešnom zasadnutí bola rozdaná táto tlač:

Stenografický zápis o priebehu 14. zasadnutia pléna SNR.

Odpoveď na interpeláciu členov SNR Dr. Michala Falťana a spoločníkov na povereníka financií vo veci usporiadania pomerov v peňažníctve na prinavrátenom území.

Odpoveď na interpeláciu členov SNR Viliama Širokého a spol. na povereníka financií vo veci menovania národných správcov do peňažných ústavov.

Odpoveď na interpeláciu členov Slovenskej národnej rady Dr. Michala Falťana a spol. na povereníka financií vo veci usporiadania peňažníctva na prinavrátenom území.

Návrh povereníka pravosúdia na vydanie nariadenia, ktorým sa mení a doplňuje nariadení č. 33/1945 v znení nariadenia 83/1935 Sb. nar. SNR o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výboru právnemu.

Odpoveď na interpeláciu členov Slovenskej národnej rady Dr. Viliama Thurzu a spol. na povereníka financií vo veci preddavkov na vojnové škody.

Návrh povereníka pravosúdia na vydanie nariadenia, ktorým sa predlžuje účinnosť niektorých právnych predpisov, obmedzených na stav brannej pohotovosti štátu. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR právnemu výboru.

Návrh povereníka školstva a osvety na vydanie nariadenia o Slovenskej akadémii vied a umení. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výboru právnemu a kultúrnemu.

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka sociálnej starostlivosti na vydáme nariadenia o penzijnom poistení niektorých súkromných zamestnancov na vyššie dávky.

Oznamujem, že poštou bola rozoslaná táto tlač:

Návrh povereníka pravosúdia na vydanie nariadenia, ktorým sa menia ustanovenia Občianskeho sporového poriadku o pôsobnosti súdov a povinnom zastúpení advokátov v konaní na Okresnom súde.

Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výboru právnemu.

Návrh povereníka sociálnej starostlivosti na vydanie nariadenia o penzijnom, poistení niektorých súkromných zamestnancov na vyššie dávky. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výboru právnemu a hospodárske sociálnemu.

Zpráva imunitného výboru o žiadosti Okresného súdu v Banskej Bystrici na udelenie súhlasu k trestnému stíhaniu Karola Dolinského, člena Slovenskej národnej rady.

Návrh povereníka vnútra na vydanie nariadenia o dočasnej úprave finančného hospodárenia okresov. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výborom právnemu, hospodársko-sociálnemu a rozpočtovému.

Návrh povereníka pravosúdia na vydanie nariadenia o evidencii súdnych previnilcov a sbieraní dát pre účely kriminálnej štatistiky. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR právnemu výboru.

Návrh povereníka priemyslu a obchodu na vydanie nariadenia o hlásení a nutnom prenájme niektorých živnostenských miestností. Návrh pridelilo Predsedníctva SNR výborom právnemu a hospodárskosociálnemu.

Návrh povereníka školstva a osvety na vydanie nariadenia o znovuustanovení prepustených vydatých štátnych zamestnankýň. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výborom právnemu a hospodársko-sociálnemu.

Návrh povereníka školstva a osvety na vydanie nariadenia, ktorým sa menia a doplňujú niektoré predpisy o služobných a platových pomeroch učiteľstva' ľudových škôl a detských opatrovní. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výborom právnemu, rozpočtovému a kultúrnemu.

Návrh povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy na vydanie nariadenia o zriadení ústavu pre mechánizovanie pôdohospodárskej výroby na Slovensku. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR právnemu, hospodársko-sociálnemu a rozpočtovému.

Návrh povereníka pravosúdia na vydá nariadenia, ktorým sa zrušuje zákon o úprave niektorých pomerov podnikov, ktorých sídlo je mimo územia Československej republiky. Návrh je pridelený

výborom právnemu a hospodársko-sociálnemu.

Návrh povereníka zdravotníctva na vydanie nariadenia o prechodnom opatrení v lekárnictve. Návrh bol pridelený výboru právnemu.

Návrh povereníka zdravotníctva na vydanie nariadenia o zmene zákona o štátnom zdravotnom sociálnom ústave. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výboru právnemu.

Návrh povereníka pôšt na vydanie nariadenia o zriadení Riaditeľstva pôšt. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výboru právnemu a rozpočtovému.

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o prechodnej úprave v správnom súdnictve. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výboru právnemu.

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o platoch predsedu a členov Sboru povereníkov. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výboru právnemu a rozpočtovému.

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie nariadenia o platoch členov Slovenskej národnej rady. Návrh pridelilo Predsedníctvo SNR výborom, právnemu a rozpočtovému.

Návrh povereníka dopravy a verejných prác na vydanie nariadenia o zmene niektorých ustanovení nariadenia o prechodnom ubytovaní bezprístrešného obyvateľstva vojnou zničených alebo poškodených obcí a miest

Zpráva právneho výboru o návrhu povereníka pravosúdia na vydanie nariadenia, ktorým sa menia ustanovenia Občianskeho sporového poriadku o pôsobnosti sudov a povinnom zastúpení advokátov v konaní na Okresnom súde.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru k návrhu povereníka vnútra na vydanie nariadenia o úprave finančného hospodárenia okresov.

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru k návrhu povereníka dopravy a verejných prác na vydanie nariadenia o vicinálnych cestách.

Podpredseda SNR Ing. Jozef Styk: (cengá).

Oznamujem, že druhý a tretí bod pro-

gramu sa sníma s denného programu. Prikročíme k rokovaniu o štvrtom bode programu, ktorým je:

Zpráva právneho, hospodársko-sociálneho a rozpočtového výboru o návrhu povereníka dopravy a verejných prác na vydanie nariadenia o zmene niektorých, ustanovení nariadenia o prechodnom ubytovaní bezprístrešného obyvateľstva vojnou zničených alebo poškodených obcí a miest.

Zpravodajcami sú: Dr. Husák, Matej Bobrík a Kazimír Bezek. Prosím pána zpravodajcu Mateja Bobríka, aby sa ujal slova:

Člen SNR Matej Bobrík:

Slávna Národná rada! Vojnové udalosti postihly vo zvýšenej miere najmä vidiek a jeho obyvateľstvo. Obyvateľstvo toto prinieslo už za doby predchádzajúcej slovenskému povstaniu značné obete tým, že prichádzajúce jednotky parašutistov a partizánov v plnej miere podporovalo. Samo sa zúčastnilo v partizánskych jednotkách bojov proti nemeckým okupantom, zásobovalo zo svojich skromných zásob, jak na šatstve, tak na potravinách tieto jednotky a hromadne sa aktívne zúčastnilo povstania práve tak, ako bojov po boku partizánov. Prinášalo takto obete na životoch a v nemalej miere na majetku a svojej existencii.

Vypálené dediny, nútene evakuované obyvateľstvo, odvlečený živý a mŕtvy inventár a zásoby sú dokladom toho, v akej miere ešte pred frontovými udalosťami poľnohospodárstvo a roľnícke obyvateľstvo bolo postihnuté vojnou a represaliami za boj o slobodu. K týmto udalostiam pristupuje ďalšie ničenie životov a majetku počas fronty a to hlavne na východnom a strednom Slovensku, kde následkom vystupňovania bojov Škody sa zmnohonásobily.

Nariadením SNR č. 41/45 prikročilo sa k provizórnemu opatreniu o prechodnom ubytovaní bezprístrešného obyvateľstva budovaním drevených provizórií, aby aspoň v čase krutej zimy neostalo slovenské obyvateľstvo doslovne na pospas živlov. Opatrenia tieto ukázaly sa nedostatočnými, preto bolo navrhnuté opatrenie na zvýšenie finančných prostriedkov, potrebných na uhradenie nákladov s vybudovaním ubytovacích provizórií.

Je nesporné, že starostlivost štátu o postihnuté obyvateľstvo nemôže zostať napol ceste, zvlášť v danom prípade, kde ide v prevážnej miere o ľudí, ktorí tak životom ako i majetkovou podstatou, ba priamo svojou, existenciou priniesli tie najväčšie obete v prospech demokracie a samostatnej Československej republiky. Bude preto treba vyvinúť do budúcnosti najväčšie úsilie plánovitým prevádzaním akcií, ktoré by priniesly hospodárske, sociálne a zdravotné podchytenie tohto obyvateľstva a daly mu tak pevný základ k znovuvybudovaniu jeho existencie. Ďalej treba zabezpečiť potrebné prostriedky na znovuvybudovanie vojnovými udalosťami zničených a poškodených obcí, na obnovenie zničeného a odvlečenéno živého a mŕtveho inventára rolníckeho obyvateľstva a konečne bude treba postarať sa o to, aby toto obyvateľstvo bolo v dostatočnej miere zásobované potrebnými životnými článkami.

Do rámca týchto potrebných opatrení zapadá aj starosť o prechodné ubytovanie bezprístrešného obyvateľstva. Za hospodársko-sociálny výbor prihováram sa a navrhujem, aby slávna Slovenská národná rada túto osnovu nariadenia si osvojila a ju odhlasovala.

Podpredseda SNR Ing. Jozef Styk:

Ďakujem pánu zpravodajcovi, prosím pána pána Dr. Kazimíra Bezeka o ďalšie podanie zprávy.

Člen SNR Kazimír Bezek:

Slávna Slovenská národná rada! Ako už môj predrečník zdôraznil, ide tuná o osnovu nariadenia Slovenskej národnej rady, ktorá má odpomôcť aspoň v najnutnejšom našim spoluobčanom tých krajov východného a stredného Slovenska, ktoré boly najviac vojnou a hrôzami fašizmu postihnuté. Nakoľko pri realizácii nariadenia Slovenskej národnej rady č. 41/1945 Sb. nar. SNR ukázala sa suma tam proponovaná 35 miliónmi ako primalá. Povereníctvo dopravy a verejných prác prišlo s návrhom, aby sa táto suma zvýšila na 80 miliónov Kčs. Hoci ide tuná o zvýšenie viac ako raz toľké, treba pri tomto zvýšení uvážiť, že pomoc, ktorá sa tu aspoň tým najnúdznejším poskytne, aj tak nebude úplná, keďže jeden zo sklada-

cích domkov, ktoré sa majú postaviť, stojí až dvestotisíc korún; takže z celkovej sumy bude tu možno zhotoviť len 400 domkov. Pravda, rozpočtový výbor s veľkým uspokojením prijal tento návrh, nakoľko sa objavila veľká nutnosť tejto pomoci a ja v mene rozpočtového výboru navrhujem predloženú osnovu tak, ako bola navrhnutá, schváliť.

Podpredseda SNR Ing. Jozef Styk:

Ďakujem pánu zpravodajcovi. Ďalej sa hlási k slovu pán člen SNR Neckár.

Člen SNR Pavel Neckár:

Slávna Slovenská národná rada! Vítam návrh Povereníctva dopravy a verejných prác a poznamenávam, že navrhovaná suma 80 miliónov korún ani zďaleka nepostačí na to, aby sa aspoň tie najnutnejšie rekonštrukčné práce vykonaly. Ide

o tých najbiednejších, ktorí nemajú nijakých príbytkov, ide o stavbu drevených domkov, ktorých má byť ešte 400 postavených. Keď povážime, že jeden takýto dom má 8 miestností, kde môžeme ubytovať osem rodín, znamená to, že spolu môžeme ubytovať 3. 200 rodín, čo znamená na východnom Slovensku asi 20. 000 ľudí. Je to všetko málo, keď povážime, že na východnom Slovensku, a je tu reč aj o strednom Slovensku, máme vojnou poškodených príbytkov oveľa viac, veď bolo tam ešte do nedávna 200. 000 ľudí bez prístrešia. Pri tom všetkom i to znamená veľkú pomoc, keď povážime, že sami občania, menovite naši roľníci a robotníci, sa starajú o to, aby svoje poškodené príbytky mali čim skôr v poriadku. A vďaka

i tejto dosť ľahkej zime, že všetky tieto rekonštrukčné práce, nielen ktoré súvisia so stavbou nových drevených domkov, ale i i s opravou hospodárskych budov, konajú sa stále, každý deň máme nové a nové zprávy o týchto prácach. Ja by som tu chcel poukázať na to, že Slovenská národná rada mala by prispieť pomocou nielen fyzickým osobám, ktoré potrebujú prístrešia, ale mala by dbať aj na verejné budovy. V prvom rade tu myslím na budovy v našich okresných a obvodových sídlach, kde skutočne ani okresné úrady, ani finančné stráže atď. nemajú vhodných príbytkov. Ďalej, a v prvom rade vrastne mal by som poukázal na školstvo na vý-

chodnom Slovensku, kde ešte ani dnes v mnohých obciach sa neučí jednoducho preto, lebo niet nijakej budovy. Komisia pre pomoc východnému Slovensku porobila v tejto veci už kroky a žiada, aby boly postavené drevené školy. Už sa to stalo aj v niektorých obciach a i v tejto práci bude sa pokračovať. Ale tu by bolo potrebné, aby nariadenie Slovenskej národnej rady o poskytnutí pomoci vojnou poškodených bolo novelizované a pozmenené. Ako ráčite vedieť, slávna Slovenská národná rada, je možno poskytnúť pomoc len po výšku najviac 50% a najviac 100. 000 korún. Ak povážime, že u mnohých našich verejných budov ich oprava stála by oveľa väčšie sumy, žiadúce by bolo, aby toto nariadenie bolo rozšírené aj na verejné budovy, teda nielen na fyzické, ale aj na právnické osoby, aby takýmto spôsobom umožnili sme školovanie našich dielok a menovite umožnili sme ubytovanie pre naše úradníctvo na východnom Slovensku. Veď pomaly nikto nám nechce na východné Slovensko ísť, jedine preto, že nemá kde bývať. Ináč hlasujem za prijatie návrhu.

Podpredseda SNR Ing. Jozef Styk:

Prosím, hlási sa ešte niekto ku slovu? Nikto. Vyhlasujem rozpravu za zakončenú. Prikročíme k hlasovaniu. Kto je za prijatie tejto osnovy, nech zdvihne ruku. To je väčšina, vyhlasujem túto osnovu za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Ďalšiu schôdzu Slovenskej národnej rady svolávam na 7. t. m. na 15. hodinu. Zaklučujem dnešné zasadnutie.

Člen SNR Fraňo Kráľ:

Nemôže sa podať návrh na pokračovanie? Máme ešte toľko osnov nevybavených.

Podpredseda SNR Ing. Jozef Styk:

Prerušujem zasadnutie na 10 minút a dohodneme sa. (Po 5 minútach: )

Podpredseda SNR Ing. Jozef Styk (cengá):

Predsedníctvo SNR usnieslo sa odročiť dnešné zasadnutie na zajtra, t. j. 7. II. 1946 na 15. hodinu. Vyhlasujem týmto dnešné zasadnutie za skončené.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP