Úterý 5. června 1945

- 31 -

v

za ne získané uložiť do pokladnice štátu. Opakujem, že s kole-
gom Valom sme vydali vyhlášku, ktorá tento problém chce rie-
šiť a mám dojem, že ho chce riešiť dobre. Vo verejných prácach
sme pripravili i osnovu o znovuvýstavbe obcí na Slovensku už
začiatkom marca a konštatujem, že v tejto veci sa dosiaľ nič
neurobilo. Nechcel som to tak naplno hovoril, žiadal som zaba-
venie všetkého materiálu pre znovuvýstavbu obcí. Konštatujem,
pánovia, bol som v obciach, kde neni sekier, lopát a ničoho a
ľudia tam spávajú ako zver, čo sa urobilo ? To neni len otáz-
ka dopravy, to nehovorí politika, to hovorí srdce, ktoré cíti
povinnosť spravovať východné Slovensko.

Dr. Husák: Však máte plnú noc, načo čakáte ?

Ing. Styk: Keď na východnom Slovensku neni žiadnych
tovarov na obuv, šatstvo a iné potrebné veci.

Podpredseda Ertl: Máte Prachovce, tam je továreň
na motyky.

Ing. Styk: V tej sa nevyrábajú motyky.

Konštatujem ďalej, že pán Blažovský na napadol ne-
vecne a nemiestne. Nech sa príde najprv k nám pozrieť a potom
nech hovorí. Nie som proti Národným výborom. Nechcem ošmeknúť
ducha revolúcie. My sme v nej spolupracovali aspoň tak, ako Vy.
My sme za Národné výbory také, ktoré by zodpovedaly vôli ľudu.
Choďte sa pozrieť na Medzilaborecko. Trestanci to tam spra-
vujú. Žiadal ma Hanes a hovoril, že trestanec nemôže byť členom
Národného výboru. Tri vozy ľudí jeden Národný výbor sobral
úplne nesprávne a neoprávnene. Nikdy sme sa nezastávali ani
milionárov, ani fašistov. Pozrite sa koľkí z nás sú a pre aký
dôvod by sme sa mali zastávať bankárov a fabrikantov. Myslím,
rovnako sme všetci na tom. /Potlesk. / Prosím neobviňovať a
nesúdil i keď sa staviame proti určitým opatreniam,

Boly voľby do istého národného výboru. Kolega Blažov-
ský povedal. Troch demokratov tam môžete mať.

Blažovský: Nie je pravda, to je lož.

Ing. Styk: Tu sa jedná o to, čo zdôrazňujem. Chceme
statočnú a poctivú spoluprácu. Trváme na nej bezpodmienečne


- 32 -

a keď sa vyskytnú prekážky u demokratov, vystúpime proti
takýmto členom a prosíme, aby to a Vašej strany tiež bolo
robené.

Dr. Husák: Nie je to s našej strany / vina /.

Ing. Styk: Uvediem príklad: Manifestačná schôdza v
Levoči. Zatknutý tajomník. Bez viny. V Sabinove: Zatknutý
jeden z hlavných agitátorovi Bez viny. V Stropkove: Prídu
naší z Vranova. Daný rozkaz aby boli okamžite zatknutí.
Keď sa proti tomu spolčujú jednoducho milicionári ich sledu-
jú. Aké sú pomery na Humensku myslím že pán povereník to
dobre tiež vie.

Dr. Husák: / Ing. Stykovi/ Ty máš plnú moc pre východ-
né Slovensko s Valom.

Ing. Styk: Keď žiadam predložiť spisy zo zprávou,
tak sa mi to jednoducho neurobí, Teraz som hovoril pánu
kolegovi Fillovi, že ho prosím, aby si určil svojho zás-
tupcu, ktorý by zistil, čo sa na tých železniciach robí.
Jedná sa nám o to, aby sme zjednali poriadok, nechcem tu
generalizovať, ale iste tu ja sám ako demokrat len poria-
dok zjednať nemôže. Môžeme to zjednať len statočnou spo-
luprácou.

Niekde sa vyskytujú v Národných výboroch veci až
strašné. Preto i toto nariadenie rýchlo treba doplniť.

Robia to ľudia, ktorí nepatria ani do jednej strany.

Jeden prípad: Jeden Okresný národný výbor predložil
účet za dozor pri odminovávaní za 4-5 mesiacov 25. 000, -
a 16. 000. - K. Páni moji, to je trochu noc. Poviem Vám, že
jedno povereníctvo alebo expozitúra schváli pôžičku malič-
kej obce tri a pol milióna korún na výstavbu zničenej píly
a mlyna. Opakujem, povereníctvo to schváli. Čo chcem týmto
tvrdiť ? Náhodou to bol okresný Národný výbor náš. Nehan-
bím sa to priznať, s väčšinou demokratickou.

Ďalej z východného Slovenska utiekol kde kto, nikto
tam neni. Nemožno tam úradovať. Tu vidím, ako tuná chodia.
My nie sme v stave slaninu dopraviť na Medzilaborecko. Iro-


-33 -

ba vedieť koľko je tu benzínu*

Ľahko sa pánu Dr. Husákovi hovorí. Chcel som toto
všetko urobiť predmetom debaty Sboru povereníkov, poťažne
Predsedníctva. Keď bolo osobne na mňa útočené, že chcem
sabotovať, žiadam, aby osnovy väčšieho dosahu boly vždy a
za každých okolností prejednávané komisiou strany. Mal tu
byť štatút Národnej rady, podľa ktorého sa malo pokračovať
a nemohlo by prísť k tomuto /Potlesk/. Tú osnovu by mal
každý dostať preštudovať, aby mohol zaujať k nej stanovis-
ko. Musí tu nastať dľa mojej mienky za každých okolností
náprava. Prosím, aby sa celé Plénum usnieslo, že je potreb-
ná urýchlená a sústavná pomoc. Obce samé žiadajú, aby boly
vypracované regulačné plány, aby túto úpravu prevádzal v
prvom rade technik za spolupráce so sociálnou starostli-
vostou.

Upozorňujem Slovenskú národnú radu, je to problém
vážny. Máme asi sto tisíc bezprístrešných, nie sme ďaleko
od žatvy, ale tuná budú hynúť ľudia a neviem ako budeme za-
to môcť zodpovedať

Dr. Lettrich: Ďakujem a k slovu sa hlásil pán člen
rady Januš; Slávna národná rada. Mnoho sa hovorí o Miest-
nych národných výboroch. Chcem poukázať na to, ako na vý-
chode pred aj po oslobodení Červenou armádou my sme sa chy-
tili do práce, boli sme tí, čo sme organizovali, práve ko-
munisti Miestne národnej výbory bezohľadu na akýkoľvek zákon -
sme sa dali do práce. Slovenská národná rada ešte toho času
bola kdesi v Chuste. Pracovali sme, ako sme vedeli. Nepotre-
bovali sme žiadnych technikov a odborníkov. Všetci nás pone-
chali. Myslím, že v Miestnych národných výboroch sa nachádza-
jú ľudia statoční a sú tam čestní a nečestní demokrati aj
komunisti. Je mnoho ľudí, ktorí idú na Povereníctvo do Košíc
a žiadajú rozpustenie Okresných, poťažne Miestnych národných
výborov. Žiadajú to takí ľudia, ktorí v Demokratickej strane
majú predsedu bývalého veliteľa Hlinkovej gardy. Je to v
Pavlovciach. Takýto idú intervenovať aj za takých naničhod-
ných.

Pred oslobodením Červenou armádou bolo mnoho práce,


-34 -

oveľa viac práce, ako jej máme dnes. Teraz je to už ľahká
práca. Máme úradníkov a svoju Slovenskú národnú radu. My sme
do vtedy bez zákona pracovali, preto myslím, že Miestne národ-
né výbory majú právo také, ako maly predtým, tak isto aj
Okresné národné výbory. /Potlesk, /Ale žiadame, aby u tých
Okresných poťažne Miestnych národných výborov boli dosadení
ľudia skutočná demokratickí a nie zradcovia ako sa nachádza-
jú aj dnes a ktorí sa domáhajú tohto ľudového práva. Za
Veľko-kapušiansky okres, ktorý sa nachádza na hranici demar-
kačnej línie, dovolím si prečítať menovite tieto požiadavky;
1. / vlakové spojenie medzi Veľkými Kapušanmi a hlavným mestom
Zakarpatskej Ukrajiny Užhorodom. Trať Veľké Kapušany -
Užhorod do tohto času udržuje Povereníctvo Zakarpatskej
Ukrajiny; je žiadúce upraviť čím skôr otázky demarkačnej
línie medzi Československom a Zakarpatskou Ukrajinou. Pre
predražovanie poľnohospodárskych produktov a dobytku ľudia
by tu boli ohrožení a tak isto je to celoštátnym záujmom a
záujmom verejného zásobovania, lebo ináč náš okres po strán-
ke poľnohospodárskej produkcie je veľmi bohatý. Dôležité je
vlakové spojenie V. Kapušany - Bánovce nad Ondavou, ktorá trať
bola následkom bojov zničená. Práve tak dôležitá je úprava
mostov, tiež rozbitých.

2. / Pokiaľ tieto práce nebudú skončené, žiadam v mene veľko-
kapušianskeho okresu v plénu Slovenskej národnej rady,
aby do tých čias udelilo nášmu okresu iný dopravný pro-
striedok. Potrebujeme aj jedno nákladné a osobné auto.
3. / Veľkokapušianský okres je silne rozbitý. Treba rozhodnúť
z akých prostriedkov by sa maly opraviť budovy nevyhnutne
potrebné pre riadny chod života. Úraduje sa v úplne rozbitých
miestnostiach. Na úpravu týchto budov žiadali by sme
štátnu subvenciu.

4. / Pre riadny chod verejného zásobovania je potrebné, aby
fungovaly naše mlyny v okrese. Doteraz 4 mlyny započaly
činnosť, ale pre nedostatok pohonných hmôt aj tie pracujú
len v niektorých dňoch v týždni.


- 35 -

r *

5. /Máme úplný nedostatok tovaru konfekčného a žiadame UNRRU

o dodanie týchto tovarov do veľko-kapušianského okresu.
6. / Aby bol zabezpečený riadny chod poľnohospodárskych prác
v okrese, potrebujeme pre mláťačky zabezpečiť dopravné
o pohonné látky.

7. / Dôležitá je úprava pomeru Československej republiky a Za-
karpatskou Ukrajinou. Každodenne sa vyskytujú prípady, že
Národná rada Zakarpatskej Ukrajiny snaží sa zasahovať do
kompetencie tunajšieho okresu. Preto úprava demarkačnej
línie je veľmi naliehavá.

8. / Dôležitý je problém úpravy národnostných otázok. Poneváč
je to okres kde prevláda obyvateľstvo s národnosťou ma-
ďarskou. Z 29 obcí je výlučne slovenského rázu 8, ostatné
sú maďarské. Preto je žiadúce nariadiť kolonizáciu Slo-
vákov na južné okresy Slovenska, medzi ktoré by patril
aj náš okres.

Žiadam Slovenskú národnú radu, aby tieto veci pre-
jednala v ústrednej vláde Československej republiky a podľa
možnosti priaznivé vybavila. /Potlesk. /

Dr. Lettrich: Ďakujem, (ďalej sa hlási pán člen rady
Ondruš:

Slávna Národná rada ! Nebol by som tak hovoril, keby
sa neboli dotkli istí pánovia niektorých vecí. Slávna Národná
rada. Jestli-že vyzdvihovali tú vedeckú objektivitu: Práve
pri tej príležitosti chcem povedať, nakoľko pán podpredseda
SNR Ing. Styk mal v našom meste túto manifestačnú schôdzu. Je
to Levoča. Očakávali sme skutočne úprimnú objektivitu ako od
podpredsedu SNR. Musím prehlásiť, že s touto objektivitou sme
sa vôbec nestretli. Tam hneď na manifestačnom shromaždení nič
sa nemohlo urobiť. Pán podpredseda hovoril: 1. / vyzývam, že
každý poriadny. Slovák má vstúpiť jedine do Demokratickej
strany. To znamená, že komunisti nie sú poriadni ľudia.
2. / Ďalej, že pri povstaní v Banskej Bystrici neboli komunisti,
ale demokrati. 3. / Že sedliaci sú trpezliví, ale ak ich trpez-
livosť bude u konca, že to bude zle.


-36 -

Z nášho okresu podali sme 3. 800 kusov dobytka len pre
armádu, keď takto hovorí pán podpredseda, že sedliaci budú
u konca so svojou trpezlivosťou, na tomto manifestačnom shro-
maždení, prosím, aby príkaz pre prídel nevydával. /Tak je. /

Keď sme my vyzvali Demokratickú stranu, aby menovala
prísediacich k ľudovému súdu, tak nám bola daná odpoveď, že
nemajú koho. To znamená, že v takom okrese niet vinníkov. Tak
rozumia oni týmto ľudovým súdom.

Zmena miestnych národných výborov: Dnes tí, ktorí
pred Červenou armádou evakuovali, utiekli, teraz sa vracajú
žiadajú zmenu v národných výboroch. Pre týchto evakuantov
ktorí pred Červenou armádou utiekli, treba spravodlivosť.

Po tomto manifestačnom shromaždení bola veľká inter-
vencia za zavretých Nemcov. Všetky manželky týchto zaistených
niesly štátne zástavy a išli v prvých šoroch.

Keď má byť táto republika len taká, ako bola stará
prosím. Ale keď sa tu hovorí o čistej republike, ľudovej, na
žiadneho predsedu Hlinkovej strany v žiadnej dedine nesmieme
zabudnúť a všetkých musíme odstrániť.

Ing. Styk: Čo som povedal na schôdzi, povedal som

aj tu.

Ondruš: Okrem toho zavretý bol Ločiak na 24 hodín.
Práve pán podpredseda SNR dopomohol svojmu Ločiakovi. On mal
verejný hostinec. Pán povereník pre pravosúdie môže najlepšie
povedať, kaď má niekto vo verejnom hostinci rádio, a dnes so
7 svedkami môžme dokázať, že tam verejne nadával pri počúvaní
zpráv z Bratislavy na Červenú armádu. Mali sme ho zatvoriť pred
1. májom. Vyzvali sme Činovníkov Demokratickej strany, na
zákrok pána podpredsedu sme ho pustili a vyzvali sme ho, aby
svoj úrad složil.

Dr. Husák: Prečo ste ho pustili, keď mal trestný čin.
Keď sa dopustil trestného činu, žiadna intervencia nemá tam
čo hľadať.

Ing. Styk: K prvým dvom bodom musím prehlásiť, že nie
sú pravdivo prednesené. Na tretí bod o tej trpezlivosti som


- 37 -

prehlásil, že každá trpezlivosť má svoj koniec. O tajomníkovi
Ločiakovi: pri výbere neprijímal som ho ja. Bolo mi tvrdené,
že je človek bez viny. Keď zodpovedá so skutočnosťou všetko,
čo bolo tvrdené, prehlasujem, že sa zaňho Demokratická stra-
na nepostaví. Zradcov a kolaborantov v strane nepotrebujeme.

Dr. Lettrich: Ďakujem, ďalej sa hlási pán člen rady
Strechy: Slávna národná rada! Ako pozoruje človek z výmeny
názorov, vidieť, že už sme všetci zabudli utrpenie, že
všetci tí poctiví demokrati a komunisti, ktorí sme prežívali

ťažké chvíle v horách, pomaly začínajú si ruky uvoľňovať a na
všetko, čo si sľúbili v horách, že budú mať jedine na zreteli
blaho širokých vrstiev pracujúceho ľudu, že začínajú prichá-
dzať do štádia, kde svoj sľub začínajú rušiť.

Ja som očakával, keď tento návrh SNR príde do Pléna,
že sa nebude vôbec hovoriť o tom, či sa má odhlasovať, ale ako
ho treba prevádzať, pomôcť pracujúcemu ľudu, ako treba pomôcť
tomu ľudu, ktorý s nami počas národného povstania spolupraco-
val, ktorý pomáhal slovenským partizánom a ktorý tak túžobne
očakával Červenú armádu. I vy všetci z Demokratickej strany
tak ako my z Komunistickej strany zabudli sme na tieto sľuby.
Prosím Vás o jedno, nechcem rozoberať podrobnosti prednesené.
Mal som aj ja taký prípad, že som mohol nechať zatvoriť tajom-
níka Demokratickej strany. Mal som nato právny podklad. Vydá-
val brožúry v meno Sociálne demokratickej strany. Viete, že,
Sociálne Demokratická strana slúčila sa so stranou Komunisti-
ckou. Bol to protištátny čin, lebo bola propagovaná strana,
ktorá fakticky nejestvuje. Mal som právny podklad, aby som z
toho urobil opatrenie. Neurobil som to. Zavolal som si ho a
povedal mu: "Upozorňujem Ťa, aby si nezabudol na tie sľuby,
ktoré sme si dávali keď sme očakávali, že či zajtra, alebo po-
zajtra neoctneme sa v germánskych rukách.

Prosím Vás len o to, keď sa tuná nariadenie-, ktoré
sa týka zlepšenia postavenia robotníckeho a roľníckeho ľudu
dáva, premýšľali sme, ako zlepšiť postavenie ľudu, ktorý si
to právom zasluhuje. Ďakujem Vám. /potlesk. /


- 38 -

Člen rady Kulich žiada, aby sa prikročilo k hlaso-
vaniu a ukončila sa debata.

Záverečného slova sa ujíma referent Dr. Púll.

Dr. Púll: Slávna Slovenská národná rada Rozprava,
ktorá naviazala na prečítané nariadenie, rozvinula sa meno-
vite v kritiku a obranu Národných výborov. Nemalo by pre nás
byť sporné čím širšiu kompetenciu dať do rúk Národných výbo-
rov. Samozrejme, že nám všetkým záleží na tom, aby Národné vý-
bory konaly svoju funkciu tak, ako majú konať. Ale vážení pá-
novia, je čas nie len pre kritiku Národných výborov, čas je
aj na seba kritiku. Keby sme svolali Národné výbory na sjazd
do Bratislavy, by sme počuli ich kritiku Slovenskej národnej
rady. My, myslím, ešte Doteraz pracujeme pomaly. Pomaly sa
malo pracovať za Slovenského štátu. Dnes sa má pracovať rých-
lo. V Bratislave sme si ešte nevybudovali organizáciu našich
úradov. Naše úrady ešte trpia byrokraciu. Našu administratívu
sme si ešte nevybudovali na takých základoch, ako má byť vybu-
dovaná. Máme Národným výborom poskytovať pomoc. Máme ich kon-
trolovať, máme in dávať rady. Bolo by zaujímavé zistiť v koľ-
kých prípadoch je taký Národný výbor odkázaný na svoje vlast-
né rozhodnutie. Nemá žiadnych inštrukcií, smerníc z Bratisla-
vy. Je teda treba konštatovať, že v mnohých veciach národné
výbory sú popredu od Slovenskej národnej rady / Potlesk/ A
že Slovenská národná rada často nedrží krok s tými potrebami,
ktoré sa na Slovensku vyskytujú, ktoré Národné výbory vidia
a musia hneď riešiť. Nechceme obnovovať starý, poriadok, chce-
me poriadok nový. Ale tento revolučný poriadok treba rýchlej-
šie uskutočňovať. Treba rýchlejšie vydávať o ňom normy. V
Bratislave debatujeme o rôznych paragrafoch, rôznych naria-
dení. Koľko však vecí je, ktoré nám uniká. Napr. v priemysle
stojíme dnes pred omnoho vážnejšími otázkami, ako boly pri
debate o tomto nariadení spomenuté. Stojíme pred otázkou neza-
mestnanosti. Pred otázkou, že treba zahájiť rozsiahle a veľko-
rysé investičné práce. To sú veci, ktoré Národné výbory už
dnes musia riešiť a my na tieto veci zabúdame a my v týchto


-39-

veciach nezasahujeme priamo na mieste. Chcel by som v tejto
debata toľko povedať, že je čas i na sebakritiku v Slovenskej
národnej rade.

Väčšina námietok, ktoré sa tu vyskytly uvážená bola
už v legislatívnom pokračovaní, ktorého bohužiaľ, ako si všetci
prajeme nezúčastnila sa celá Slovenská národná rada, alebo
aspoň jej výbory, bola však prerokovaná a väčšina námietok
spomenutých tuná bola uvážená. Nedoporučoval by som vybrať
s kompetencie Miestnych národných výborov uvalenie národných
správ do tých podnikov do kompetencie ktorých je týmto podni-
kom Národná správa prikázaná.

I toto nariadenie dáva možnosť v takých prípadoch,
kde sa zistí, že po stránke politickej spoľahlivosti sú záva-
dy, po vypočutí Národného výboru povereníkovi zmeniť toto roz-
hodnutie a dosadiť nového národného správcu. Toto nariadenie
dáva Národným výborom ďaleko menšiu kompetenciu, ako napr.
dekréty prezidenta republiky. Dekrét prezidenta republiky
určoval podniky do 300 zamestnancov. My vychádzajúc z toho,
že na Slovensku podnik z 300 zamestnancami je podnik stredný,
kdežto v českej hospodárskej štruktúre je to len podnik malý,
dali sme do kompetencie Okresného národného výboru menovať ná-
rodných správcov len do podnikov do 50 zamestnancov.

Čo sa týka chýb, ktoré Okresné národné výbory urobia,
odvolávam sa na to, čo Som povedal, že treba, aby práca Sloven-
skej národnej rady bola pružnejšia, treba jej kontroly a pomo-
ci pre tieto Národné výbory. Pri vybudovaní takejto nebyro-
kratickej našej správy bude môcť byť spolupráca s Národnými
výbormi tak uskutočnená ako dosiaľ nebola, pretože naše
ústredné úrady sú dosiaľ ešte byrokratické. Keď vybudujeme
rýchlejšiu a pružnejšiu štátnu administratívu, bude možno
národné výbory zapojiť na tieto ústredné úrady a som presved-
čený, že veľmi rady príjmu pomoc a čakajú na ňu i so strany
Slovenskej národnej rady.

Čo sa týka o meny národných správcov v podnikoch,
považujem za dostatočné ustanovenie nariadenia, ktoré určuje,


- 40 -

že náhrady hotových výdavkov a odmenu správcu určuje orgán
príslušný pre menovanie, ale podľa smerníc vydaných prísluš-
ným povereníctvom.

Čo sa týka syndikátov, ktoré spomínal p. člen Národ-
nej rady Ing. Gašparík, ja sám a právnici, ktorí toto nariade-
nie robili považovali sme za obsiahnuté tieto syndikáty a
podobné iné ustanovizne, ktoré sa nám vyskytnú, považovali
sme za zachytené v § 12-tom.

Pokiaľ ide o družstvá, tomu volaniu aby družstvá
neboly celkom dávané do jedného radu s ostatnými podnikmi,
je vyhovené aj v tomto nariadení.

Dr. Joska: Niektoré družstvá majú v apríli, alebo
v marci valné shromaždenie. Bolo by dobre, aby sa nariade-
nie ternínovalo ku koncu odstavca, že najneskoršie do 90 dní
od účinnosti tohto nariadenia, v § 11 ods. 1.

Dr. Čech: Som proti tomuto návrhu, pretože za 3 mesia-
ce ani sa dobro nestane dočasná správa. Na druhej strane sa-
motné ustanovenie dočasnej správy je prechodné.

Dr. Púll: Podnet pána povereníka Dr. Kvetku o poštát-
není týchto podnikov vítam.

Pokiaľ sa vyskytli námietky o vypustení odseku, kto-
rým sa nepripúšťa sťažnosť na Najvyšší správny súd, nebol by
som za to. Pri tomto nariadení nechcene pokračovať nezodpoved-
ne. Kedykoľvek si Slovenská národná rada bude žiadať, sa jej
zodpovieme. Je príznačné, že vo všetkých doterajších opatre-
niach, ktoré majú takýto revolučný charakter bola vyňatá sťaž-
nosť na Najvyšší správny súd. Je to z toho dôvodu vážení pá-
novia, že dnes musíme pokračovať podľa takých hľadísk, ktoré
nie sú presne normované a ani nemôžu byť presne normované. Sú
to dnešné hľadiská, ktoré právnici iste budú vedieť veľmi
presne zachytiť, ale pravdepodobne až za niekoľko rokov. Nemôže-
me sa postaviť za to, aby za niekoľko rokov Najvyšší správny
súd posudzoval z iného hľadiska situáciu, ako sa to deje dnes.

Doporučujem toto nariadenie prijať bez zmeny, aby
sme dohonili svoj program. /Potlesk. /


-41 -

Dr. Štefánik: Až na jediný prípad sa nestalo, že
by Slovenská národná rada prijala nariadenie, kde sa pôsob-
nosť Najvyššieho správneho súdu vylučuje.

Dr. Lettrich: Počuli ste návrh pána referenta Dr. Púl-
la, aby sa osnova prijala v tom smysle, ako bola prečítaná.

Máme návrh pána referenta, aby osnova bola prijatá
tak, ako bola prečítaná a okrem toho niekoľko pozmeňujúcich
návrhov. Prosím dám hlasovať najprv o pozmeňujúcich návrhoch.

Návrh na zmenu §-u 7. v tom smysle, že jeho počiatok,
ktorý znie " národnú správu uvaľuje " že tento počiatok má
znieť " o štátnej spoľahlivosti rozhoduje a národnú správa uva-
ľuje " atď. Kto je za doplnenie tohto §~u 7. v tom smysle,
ako som uviedol. Kto je za širšiu kompetenciu tak Národných
výborov, ako aj "Povereníctva, nech zdvihne ruku. Musím určil
skrutátorov pána Dr. Martinoviča a pána Dr. Thurzu. Nech spo-
čítajú hlasy. 24. Kto je proti 26. To je väčšina. Pozmeňujú-
ci návrh sa zamieta.

Ďalej pozmeňujúci návrh na zmenu § 7-ho a síce v od-
seku 2a-b, kde je reč o tom, aby národnú správu, poťažne národ-
ných správcov nemenoval ani Okresný, ani Miestny národný výbor.
Kto je za tento návrh nech zdvihne ruku.

Dr. Kočvara: Som za to, aby bol vypustený odsek 2a/
a aby zostala kompetencia Okresných národných výborov zachovaná,

Dr. Lettrich: Kto je za to, aby kompetencia Miestnych
národných výborov pri menovaní národnej správy bola vylúčená.
To je menšina. Tento návrh je zamietnutý.

Ďalej bol podaný formálny návrh na zmenu ustanovenia
§-u 11. ods. 1 v tom smysle, že dočasná národná správa sa
uvalí na všetky družstvá na dobu kým členovia družstva si ne-
zvolia podľa stanov nové správne orgány a síce do 90 dní. Je
to návrh pána Dr. Josku.

Kto je za prijatie tohto doplňku. To je menšina, návrh
sa zamieta.

Ďalej bol podaný návrh na zmenu ustanovenia, §-u 12 v
tom smysle, že príslušný povereník Slovenskej národnej rady


- 42 -

môže v smysle §§-ov 1 až 5 uvaliť národnú správu tiež na ve-
rejnoprávne korporácie záujmové a ústavy "ak tak dosiaľ neuro-
bil/"

Kto je za prijatie tohto doplnku. To je menšina,
návrh sa zamieta.

Ďalej pozmeňujúci návrh na štylizáciu §-u 22. v tom
smysle, že Miestny národný výbor nemal právomoc určoval výšku
odmeny národných správcovi.

Kto je za túto zmenu § 22. Jeden hlas. Návrh sa
zamieta.

Konečne návrh na zmenu ustanovenia § 23 ods. 4
" Sťažnosť na Najvyšší správny súd sa nepripúšťa. " Návrh, aby
to bolo vypustené z osnovy. Kto je za vypustenie posledného
odseku § 23 nech zdvihne ruku. 25.

Kto je proti tomuto návrhu ? 28.

Návrh na zmenu sa zamieta.

Pristúpime k hlasovaniu o celej osnove tak ako bola
pánom referentom prečítaná.

Kto je za prijatie tejto osnovy, nech zdvihne ruku.
Konštatujem jednomyseľnosť a vyhlasuj en osnovu nariadenia SNR
o Národnej správe za Nariadenie Slovenskej národnej rady.
/potlesk. /

Prv, ako by som zakľúčil toto zasadanie vyzývam čle-
nov Slovenskej národnej rady p. Štefana Rychvalského a Michala
Pirchovského, aby složili predpísaný sľub, plénu Slovenskej
národnej rady a p. Dr. Martinoviča, aby láskavo prečítal for-
mulu sľubu. Ráčte povstať. / Členovia opakujú formulu sľubu/:
" Sľubujem na svoju česť a svedomie, že ako člen SNR budem
verný odkazu nášho národného povstania, budem verný a posluš-
ný ČSR, jej vláde a SNR, budem zachovávať platné zákony a na-
riadenia, budem plniť svedomite a nestranne svoje národné po-
vinnosti a úradné tajomstvo neprezradím, budem vo všetkom
konaní dbať len v prospech štátu a národa. Tak sľubujem!

Dr. Lettrich: Slávna Národná rada ! Podľa propozícií.
Predsedníctva SNR plénum by malo pokračoval zajtra popoludní.


-43-

Vzhľadom na to, že ste vyslovili jednomyseľné želanie, že trvá-
te na tom, aby osnovy nariadení boli Vám rozdané niekoľko dní
pred zahájením rokovania a nakoľko tieto osnovy pre zajtrajšok
dosial rozdané nemáte, a tieto maly by sa týkať trestnej nove-
ly a úpravy majetkových pomerov kolonistov na prinavrátenom
území, žiadam Vás, aby ste hlasovaním rozhodli, či si želáte
pokračovať bez rozdania týchto osnov v rokovaní, alebo či si
želáte, aby Vám tieto boly najprv rozdelené a len potom aby
sa prikročilo k rokovaniu. V tomto druhom prípade, by sme mu-
seli odročiť rokovanie pléna Slov. národnej rady na neurčitú
dobu.

Dr. Thurzo: Bol by som za to, aby sme prijali, aby
sa Národná rada usniesla na bezodkladnom vypracovaní rokova-
cieho poriadku SNR a predložila ho na najbližšom zasadnutí
pléna, aby osnovy nariadení o ktorých sa má pojednávať boly
predkladané včas a mohli sme si ich preštudovať a zaujal k
nim stanovisko. Ak sa tak nestane plénun SNR predlohy osnov
neschváli.

Dr. Lettrich Rokovací poriadok SNR je dávno pripra-
vený a len pre iné neodkladné otázky nemohol sa dať na plénum
SNR. Som presvedčený, že SNR nebude dlho čakať na prerokova-
nie tejto osnovy.

Dávam hlasovať o tom, či súhlasíte s tým, aby sme

pokračovali zajtra v rokovaní o osnovách, ktoré Vám budú

môcť byť rozdané až pred započatím rokovania.

Člen rady Strechay: Myslím, že by bolo dobré, keby
sme ešte zajtra o osnovách jednali a až v budúcnosti sa zaria-
dili podľa toho, keď už sme sem prišli.

Dr. Lettrich: Kto je za to, aby sme zajtra pokračo-
vali v rokovaní. To je jednomyseľné. Ďakujem a beriem to na
vedomie.

Slávna Národná rada ! Prosím zajtra má byť naše ro-
kovanie filmované. Žiadam, aby ste sa láskavé zúčastnili za-
sadnutia pléna rady, okrem toho žiadam, aby všetci povereníci
v Bratislave sa nachádzajúci sa dostavili do zasadnutia. Zaj-


-44 -
tra sa rokovanie započne o 3. hodine odpoludnie. Ďakujem Vám

za účasť, a rokovanie zakľučujem.

Prosím, aby si pp. členovia rady ešte na minútku
zaujali svoje miesta, nakoľko je potrebné, aby sme vybavili
ešte jednu slávnostnú vec.

K slovu sa hlási pán podpredseda a povereník pre
vnútro Dr. Husák.

Dr. Husák: Vážení páni! V roku 1938 mali sme všetci
trochu ťažké chvíle pri odstupovaní nášho južného Slovenska.
Dnes máme príležitosť sa to takú malú satisfakciu dostať.
Naše bezpečnostné orgány priniesly starú šabľu Hortyho, aby
ju odovzdaly SNR. Myslím, že SNR môže ju prevziať do svojej
úschovy dať.

Dr. Lettrich: Slávna Slovenská národná rada! Je
nezvyklou vecou, aby predsedovia zákonodarných sborov prijíma-
li šable. No, v tomto prípade dovoľte nám, aby sme v smysle
návrhu p. podpredsedu a povereníka pre vnútro Husáka urobili
výnimku a aby sme túto šablu prevzali a mne dovoľte, aby som
tak učinil v mene Predsedníctva SNR vo vedomí, že prijímam do
správy a úschovy SNR symbol - oko dôkaz formálneho víťazstva
slovenskej národnej veci v tejto vojne. /Potlesk. /A aby som
sľúbil, že tento symbol budeme opatrovať a strážiť ako vidi-
teľný dôkaz toho, že nikdy viac žiadna slovenská duša nesmie
sa dostať pod cudziu nadvládu / Dr. Lettrich prijal od plu-
kovníka Bodiekého šablu. / /Potlesk. /

Vám, vážený pán plukovník, ďakujem, že ste tento
predmet obstarali a že ste ho priniesli do úschovy Predsední-
ctvu SNR.

Týmto zasadnutie SNR zakľučujem. /Potlesk. /

K slovu sa hlási ešte p. Dr. Zibrin.

Prihlásil som sa k slovu skôr než sme mali toto
slávnostné oznámenie a hlásil som sa preto, lebo referované
nebolo čo všetko sa v Prahe dojednalo a my sme to schválili..

Na minulom zasadaní sme sa usniesli, aby Predsední-
ctvo SNR v Prahe dohodlo sa s čs. vládou o spôsobe rýchleho
vyhostenia Maďarov a Nemcov z územia Slovenska. O tomto nám


- 45 -

Predsedníctvo SNR nereferovalo. Prosím, aby sa tak stalo.

Dr. Husák: Vážení pánovia ! O tejto otázke sme hovo-
rili na poslednom zasadnutí. Rokovalo sa o nej, ale nedoporu-
čoval by som aby sa tieto schôdze používali na štvanice.
Nemáme žiadnych dôvodov, aby sme si takýmto spôsobom robili
nepriateľov.

Dr. Lettrich: Považujem zasadnutie za skončené a pro-
sím, aby sme sa zajtra o 15 hod. sišli.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP