Úterý 5. června 1945

- 16 -

y

k niektorým svoje stanovisko. Jedno je isté, že my už po
tejto línii pokračujeme dlhšiu dobu, že do podnikov boly
správcovia dosadzovaní a robili sme to ilegálne. Dnes, keď
pred nami leží osnova, to znamená, že to, čo doteraz sme
robili bez zákonného podkladu, teraz tomu dávame zákonný
podklad. Myslím, že je najvyšší čas, aby sme robili veci,
ktoré majú zákonný podklad. Neviem prečo by sme mali hovoriť,
žeby to počkalo ešte nejaký týždeň. Myslím, že chyby, ktoré
sa snáď robia, vyplývajú zo situácie akú prežívame teraz
vo vojnovom zmätku a že, mnohoráz sa robia opatrenia, na
ktoré ešte neni zákonného podkladu, ba mnohoráz tie opa-
trenia samy sú pripravovateľmi zákona, ktorý potom býva
vydaný.

Pokiaľ ide o samotnú osnovu myslím, že jediný
nedostatok by som jej vytýkal ton, že je to práca niekoľ-
kých ľudí a nie je to opravdu práca celej Národnej rady.
Prečo? Práve preto, že ju dostávame ako vždy každú osnovu
až vtedy, keď sa sídeme v tejto budove. Za dobu, kým re-
ferent túto osnovu číta, alebo za dobu, kým on vysvetľuje
svoju dôvodovú zprávu, neni možno, aby každý člen zachytil
celý obsah a aby si tak rýchle vedel rozjasniť, čo všetko
tam je a čo tam prípadne nie je. Myslím, žeby bolo veľkou
chybou do budúcna, keby sa odohrávaly zjavy priznám sa, nie
velice pekné, ako boly u prvého a druhého bodu dneskajšieho
poriadku. Ja osobne som cítil, že nie preto bolo ticho, žeby
sme nemali k veciam čo povedať, ale preto, že to bolo pre-
kvapenie /Potlesk/.

Ja osobne poviem, že som bol prekvapený niečím, čo
som si v hlave tak rýchlo nevedel srovnať, aby som mohol
vystúpiť na tribúnu a povedať svoje stanovisko. A predsa to
bola ďalekosiahlá zmena politická, ku ktorej sme dávali svoj
súhlas. Prosím, aby sa to v budúcnosti nerobilo, poneváč do
istej miery sa SNR stáva mašinériou a zbytočným orgánom, ktorá
zo slušnosti vyhlasuje nariadenia a zákony, ale nemôže posúdiť


- 17-

či je to nutné, alebo nie. Myslím, že máme, najmä tí na
východe, dôležitejšiu prácu než aby sme prišli sem len
za to, aby sme tri razy zdvihli ruku. To by bol podnik
nerentabilný / Potlesk /.

Otázka, či majú Národné výbory mať právo me-
novať správcov do podnikov, ako je v nariadení uvedené,
ktorá majú do 20 členov zamestnancov. Myslím, že bolo by
chybou, keby sme tu vynášali tie niektoré Národné výbory,
ktoré sa snáď neosvedčily a popíjali tých 99 % Miestnych
náročných výborov, ktoré vykonaly mimoriadne veľký kus
práce, nikomu sa s tým nechválily, nechodia s tým na trh,
ale konajú drobnú prácu 7 svojich dedinkách, pomáhajú,
zveľaďujú a budujú rozstrieľané a spálená domy. Muž pá-
novia, keby sme teraz my týmto Miestnym Národným výborom,
pretože sa nám nejaký národný výbor v Zlámanej Lehote neo-
svedčil, chceli vziať tú kompetenciu, neviem pánovia, akú
by tie Národné výbory malý dôveru k nám /Potlesk /. Tá dô-
vera musí byť vzájomná. Je síce pravda, že je treba, aby
sme tie Národné výbory kontrolovali, a prípadne keď sa
stane omyl a veci, ktoré sa nesrovnávajú s poctivosťou
a cťou, aby boly trestané, ale budeme vidieť, že potrestá-
me velice málo Národných výborov, poneváč prevážna väčšina
koná svoju prácu opravdu statočne. Nevytýkajte prosím Vás
tým maličkým rodinkárstvo, lebo ono jestvuje ešte aj ve-
liké rodinkárstvo / Potlesk/, Môžeme to potierať vtedy, keď
sa to nebude hore uplatňovať. Musíme ísť príkladom, aby
sa tí ľudia od nás učili. Súhlasím s tým čo povedal tu ko-
lega Ing. Styk, žeby bolo nutné, veľmi nutné, aby sme sa ne-
schádzali tu na dve osnovy. Potrebujeme niektoré veci riešiť
veľmi rýchle, stojíme pomaly pred žňami, v mnohých obciach
nie sú ešte doteraz budovy a roľníci nemajú potrebné stodoly,
kde by svoje obilie mohli skryť. Obyvateľom na východe hrozí,
že ešte jednu zimu budú musieť prezimovať v zemljankách. Bolo
by to špatné vysvedčenie pre celé naše zriadenie, keby sme


-. 16 -

nevedeli spraviť to, aby už na budúcu zimu, nech to stojí
čo stojí, každý človek mal strechu nad hlavou. Takéto ne-
bezpečie nám hrozí a preto bude nutno, aby sme vedľa dru-
hých vecí dôležitých, tieto veci považovali za opravdu
velice dôležité. My na východe to dobre cítime, že každý
deň ľudia prichádzajú a žiadajú pomoc. Nie takú, aby sme
im my vystavili tie domky, ale žiadajú, že oni už drevo
majú, ale potrebujú pre vystavenie domu päť, šesť, alebo
sedem tisíc korún, aby si ho vystavili pre svoju rodinku.
Myslím, že to je taká skromnosť týchto ľudí a my im nemáme
dostatočného podkladu ani toto poskytnúť, preto je nutné,
aby sme hľadeli čím rýchlejšie tej veci dať zákonný pod-
klad, kým ešte možno pracovať, aby nielen my, osobne, ale
každý obyvateľ na Slovensku mal strechu nad hlavou /Potlesk/,

Dr. Lettrich: Ďakujem pánovi členovi Rady Valovi;
ďalej sa hlási pán povereník Dr. Štefánik.

Dr. Štefánik: Slávna Národná rada! Podľa osnovy
nariadenia pokračovanie sa nám javí takýmto: V prvom rade
treba zistiť a treba rozhodnúť O tom, kto podľa § 1 je
osobou štátne nespoľahlivou a kto podľa § 5, ktorá z práv-
nických osôb sa považuje za takú, ktorej majetok má byť
daný do Národnej správy. V nariadení však nikde nie je po-
vedané, kto o tejto štátnej spoľahlivosti týchto osôb roz-
hoduje. Mám ten dojem, že rozhodnutie o tejto otázke má
byť dané do kompetencie toho činiteľa, ktorý je oprávnený
uvaliť národnú správu. Preto myslím, žeby bolo správne, aby
§ 7 ods. 1. bol doplnený v tom smysle, že "O štátnej spoľa-
hlivosti rozhoduje a národnú správu uvaľuje " atď., lebo,
pánovia uvalenie štátnej správy pokiaľ ide o osoby štátne,
nespoľahlivé je dôsledkom štátnej nespoľahlivosti. Túto, ne-
spoľahlivosť niekto musí zistiť a to nie je rozhodnuté. Osoby,
ktorých majetok nespadá pod ustanovenie ďalších §§-ov, najmä
§ 2 a 3 majetok týchto osôb nepodlieha tomu, aby naň bola
uvalená národná správa. Preto myslím, žeby bolo správne ten


- 19 -

§ 7 doplniť tak, ako som navrhol. Pripojujem sa aj k
návrhu pána Ing. Styka, aby ods. 4 navrhovaného naria-
denia § 23 bol škrtnutý. /Vylúčenie sťažností na Naj-
vyšší správny súd/.

Slávna Národná rada! To je niečo, čo bolo
prevzaté do zákonodarstva nacistickým a fašistickým re-
žimom, kde sa usilovali o to, aby činnosť výkonných orgá-
nov administratívnych úradov a vlády bola vyňatá z kon-
troly Najvyššieho správneho súdu. Nazdávam sa, že my
v tejto praxi nechcene pokračovať lebo chceme pokračo-
vať správne a vyžadujeme od administratívnych úradov,
aby sa pokračovalo zákonne. Preto neni dôvodu vylúčiť
Najvyšší správny súd. Jedná sa o to, aby každý kto sa
cíti postihnutý mal možnosť odvolať sa k najvyššej in-
štancii a aby tak na Slovensku bola zaistená právna isto-
ta pre každého občana. /Potlesk/.

Dr. Lettrich: Ďakujem a k slovu sa ďalej hlási
pán povereník Dr. Kvetko.
Dr. Kvetko: Slávna Národná rada! Nariadenie
predložené plénu Národnej rady rieši problém jedného ú-
seku hospodárskeho života u nás. Pán referent Dr. Púll
hovoril, že tu ide o racionalizáciu určitého druha ho-
spodárskeho života. Konkrétne priemyselného sektora a
sektora živnostenského r. družstevného života. Netajím
sa názorom, že nemôžem súhlasiť s týmto označeným kva-
lifikovaním, pretože sám v svojej dôvodovej zpráve na-
značil, že uvalenie národnej správy je len vec dočasná
a že sám uznáva, že treba čím skôr prikročiť k vypraco-
vaniu návrhu nariadenia na upravenie vlastníckych pomerov
týchto zradcovských priemyselných podnikov, odovzdanie
ich buď do vlastníctva súkromného, družstevného alebo
štátneho.

Ja keď chcem k danej osnove prehovoriť, chcel
by som poukázať na určitý rozpor v hospodárskom živote


- 20 -

u nás sa vyskytujúci, ktorý je zrejmý v § 1 r. 2 tohto
nariadenia. Z týchto dvoch paragrafov je zrejmé, že prá-
ve pre oblasť pôdohospodársku volené bolo riešenie iné.
Konštatujem toľko, že mne nevadí, že bolo pre oblasť pô-
dohospodársku volené riešenie iné, ale konštatujem pri
tom, že toto mi nestačí a preto by som žiadal, aby bolo
aj pre oblasť priemyselného a živnostenského podnikania
vykonané opatrenie tak revolučného a sociálneho dosahu
ako to bolo urobené pre pôdohospodársku oblasť. Totiž aby
bolo pristúpené k prehláseniu a riešeniu vlastníctva
týchto podnikov. Pán povereník ďalej spomenul otázku pô-
dohospodárskych družstiev. Netajím sa, že som takýto po-
lemický názor do dnešnej verejnosti pustil ja. Prečo? Keď
uvážime to všetko, čo som už predom hovoril, nikto ma ne-
môže presvedčiť o tom, že je žiadúce, aby sme pre riešenie
pomerov okolo Podbrezovej pripravili také riešenie ako pre
Úverné družstvo s neobmedzeným ručením, povedzme v Morav-
skom -Lieskovom. A nariadenie toto takúto diferenciu nerobí.
Staviam sa za to, že treba dať tie družstvá pod národnú
správu. Nikto nemá z nás úmysel chrániť (neč. )luštilovcov,
Klinovskovcov a iných, ktorí v pôdohospodárstve bačovali
tak, ako si to naše pôdohospodárstvo nežiadalo. Ale cez
to nemôžem sa ubrániť tonu dojmu, že pre tie podniky ne-
mecké a maďarské v priemysle, ktoré i ďaleko viac napomá-
haly Hitlerovmu vedeniu vojny, žeby pre tie podniky nemalo
byť to isté riešenie, ako pre tieto družstevné podniky. Ja
som si predstavoval riešenie tak, že Národná rada, ako re-
volučný orgán, ktorý sleduje hospodársku a politickú očistu
v našom živote pripraví jedno nariadenie o úprave vlast-
níctva podnikov nemeckých, maďarských a zradcovských a na-
riadenie o uvalení národnej správy pre podniky sfažizované,
ktoré maly slúžiť poľnohospodárskej výrobe. Preto apelujem
na Predsedníctvo Rady, aby čím skôr vypracovalo takéto na-


- 21 -

riadenie, pretože neni možné s hľadiska konsolidovania
ho hospodárskeho života sotrvávať na polovičatom riešení v
oblasti priemyselnej a živnostenskej, keď sme už tak
lúčne a zásadne správne riešili problém poľnohospodárskej
výroby.

Niekoľko poznámok: spomenul pán podpredseda Styk,
že treba právneho poriadku a právnej istoty. Vážení pánovia.
Mal by som byť veľmi rozhorčený ako povereník, ktorý spra-
vuje pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, ale isteže by to
veci samej neprospelo a nemalo účelu. Chcel by som Vám de-
monštrovať situáciu poľnohospodárstva a uviesť niekoľko
prípadov. Bol som v nedeľu v Piešťanoch na verejnej schôdzi
demokratickej strany, kde som zásadné smernice iste veľmi
pokrokové, v smysle nariadenia 4 vysvetlil, že nikto sa
nemôže stavať proti urýchlenému prevedeniu pozemkovej re-
formy, ale že pri tom treba rešpektovať dané zákony a pred-
pisy. A ak ich niekto porušuje, tak vytvára ovzdušie, kto-
ré bude hatiť prevádzanie tejto veľmi dôležitej hospodár-
skej a revolučnej úlohy nášho nového života. A ak by sme sa
dnes sťažovali na niekoho a mali volať na zodpovednosť Ná-
rodné výbory, aby podľa smerníc Národnej rady postupovaly
myslím, že je v prvom rade žiadúce, aby takéto rešpektovanie
sme požadovali od zákonodarcov a členov Slovenskej národnej
rady. Prečo ? Keď ja som odišiel, prišiel do Piešťan pán
člen Rady Čulen; dnes mi bolo oznámené, že pán člen Rady
Čulen na schôdzi Okresného národného výboru prehlásil, že
treba ihneď a bezpodmienečne parcelovať, ale nielen parce-
lovať tak, ako boly vydané smernice, formované v nariadení
číslo 4. Ale každého kto má viac ako 30 kat. jutár a hlavne
v tých obciach, kde niet veľkostatkov, že práve tým roľníkom
čo majú viac ako 30 jutár treba brať pre účely pozemkovej
reformy pôdu. Jestliže takéto inštrukcie dáva člen Rady je
treba pozastaviť sa nad takýmto činom. Pán člen Rady pre-
hlásil, že prichádza z okresov Topoľčany, Nitra, Zl. Moravce,
Hlohovec a Piešťany, kde všetky tieto veci už zariadil. Ne-


- 22 -

máme v úmysle hájiť nejaké statkárske kruhy, ale musíme za-
stávať rozhodne to stanovisko, aby pán člen Rady, keď, chce
takéto veci robiť, prišiel a predložil návrh Národnej rade,
že všetky majetky rad 30 jutár podliehajú parcelácii a potom
prevedieme toto nariadenie dôsledne tak, ako si to niektorí
naši členovia predstavujú. Kým ale také nariadenie neni, ne-
možno to prevádzať, pretože sa vytvára ďalej neporiadok a
nepokoje.

Máme druhý prípad. Všeobecne sa operuje s tým, že
otázka parcelácie je hlas ľudu a že pri tom netreba rešpekto-
vať ani tie hospodárske dôvody, o ktorých tu už bola zmienka,
Vonku situácia vypadá skutočne katastrofálne, pretože niekto-
ré naše kultúry neboly zasiate v takom rozsahu, ako malý byť a
niektoré boly prírodnými pomerami tak poškodené, že výrobu
veľmi snižujú, alebo ohrozujú úplne. Bolo dnes spomenuté pánom
členom Valom, že sme pred žatvami. Neviem či pred žatvami, ale
viem určite, že uprostred najsúrnejších poľnohospodárskych
prác a že prvým úkolom je zvládnuť tieto práce za každú cenu
a až druhý úkol spočíva v riešení pozemkovej reformy a v po-
litickom dôsledku, ktorý z toho vyplýva. Ilustrujem ďalší
prípad. Dnes mi bola predložená zápisnica z obce Malé Hindice.
Konštatujem ešte prv, že podľa § 2 ods. 1 tohto nariadenia,
ktorého intencie môžeme si aj tu vziať, kde sa hovorí: Národ-
ná správa podľa tohto § 2. nemá sa uvaliť na majetky, ktoré
spôsobom uvedeným v ods. 1 nadobudol štát, iné verejnoprávne
korporácie a ústavy, ak tieto majetky slúžia štátnym, alebo
iným verejným účelom. My sme vydali vyhlášku o povinnom za-
bezpečovaní poľnohospodárskych prác. Máme v správe majetky,
ktoré bezpodmienečne pod pozemkovú reformu prídu, ale dnes sú
spravované fondom poľnohospodárskych majetkov, sú to hospodár-
stva bývalé židovské. Je nemožné, aby sme vec nechali len voľ-
nému behu, aby sa i na tieto statky, ktoré z hľadiska štát-
neho, ktoré už dnes neslúžia nikomu inému len záujmom všet-
kých podrobili už dnes parcelácii. Dnes predložili mi zápisni-
cu o takomto jednom statku s nútenou správou. Zápisnica hovorí:


- 23 -

Obrábanie pôdy a hospodárenie na uvedenom hospodárstve až do
21. mája 1945 vedené bolo vzorne a pôda 100% bola obrobená i
pri nedostatku záprahov, ako vidieť z pripojenej inventúry.
21. mája 1945 prišlo verejné shromaždenie a na tomto shromaž-
dení komunistickej strany v Malých Hindiciach pán Vereš vyhlá-
sil: Na čo ma čakáte, prečo už role nie sú rozdelené ? Starí
komunisti sú doma, na mňa ste nemali čakať a pôda mala byť
dávno rozdelená, určujem dva dni času. Kto sa do organizácie
neprihlási, ten pôdu nedostane, potom nech nikto nenadáva, že
pôdu nedostal. Potom si začne s parceláciou pozemkov. Že toto
neni hlas ľudu, mám výpis predsedu Národného výboru v Malých
Hindiciach. "Ako predseda národného výboru žiadam, aby bolo
urýchlene zakročené, nakoľko Vereš vyhlásil, že keby mal
zbraň by ma zastrelil. V snahe urobiť nápravu poslali sme
Okresnému národnému výboru vo Vrábloch oznámenie, že takúto
parceláciu nemôžeme previesť, keďže je proti zákonu. Potom ma
zbavil funkcie predsedu národného výboru, ale členovia nechcú
pripustiť, aby som sa vzdal predsedníckej funkcie. "

S tým hlasom ľudu nie je všetko tak, ako sa na prvý
pohľad zdá.

Člen Rady Valo: Pán kolega, my Vám donesieme toľko
/ukázal rukou / zápisníc, ktoré budú proti Vám, nechajme to
na neskoršie.

Dr. Husák: /Dr. Kvetkovi/ Martin! Čo tým sleduješ ?

Dr. Kvetko: V tejto súvislosti chcem hovoriť len toľ-
ko, že nikto nemá brzdiť pozemkovú reformu.

Valo: Na Váš zákrok nebola prevedená parcelácia
pozemkov, ktoré sú len v prenájme cukrovaru trebišovského, a
to sú majetky maďarských grófov. /Výkriky: správne. /

Dr. Kvetko: Konštatujem, že na môj zákrok nebolo nič
brzdené, lebo som žiaden zákaz nevydal. Sledujem len toľko,
páni, že my si musíme žiadať postupovať tak, aby sme postupo-
vali podľa smerníc nariadenia, že sú tu určité rozpory v tom,
ktoré majetky majú podľa nariadenia 4 byť konfiškované alebo
nie. Ale som presvedčený, že len keď zvládneme úlohu podľa


- 24 -

nariadenia 4, že sme urobili veľký kus práce. Je treba jasne
urobiť v tom, aby boly prehlásené za konfiškované a aby ho-
spodársky tieto celky boly zaistené a ponechané pre vývoj
pôdohospodárskej výroby a aby produkcia bola zaistená. Ak to
neurobíme, iste ohrozíme výrobu v takom rozsahu, v akom to
ani nevieme predpovedať. Ja som toho názoru, že treba ihneď
parcelovať tie hospodárstva, ktoré sú vo vlastníctve Maďarov
a fašistov, ale tam, kde Národný výbor poveril správcu, aby
sa dočasne tento stav ponechal, lebo keď je to možné v prie-
myselnom sektore, aby aspoň do jesene neboly rušené poľno-
spodárske práce, aspoň do jesene, kým sa prevedie žatva, to
znamená zaistiť poľnohospodársku výrobu. Keď je to možné v
inom sektore hospodárskom, je to žiaduce v poľnohospodárstve
tým viac, lebo ináč rozhodne bude poškodená pôdohospodárska
výroba viac ako si to vieme predstaviť. Nemal som v úmysle
politicky hovoriť, ale keď som v Sbore povereníkov len nadho-
dil, že sa tieto veci nezodpovedne riešia, nevzalo sa to na
vedomie. Odvolávam sa na plénum, aby samo rozhodlo, Si možno
postupovať tak, ako sa postupuje vonku, by boly dané inštruk-
cie čo sa má robiť vtedy, keď sa Národné výbory takémuto po-
stupu bránia. Nevyslovuje sa zásada, kto je fašistom a kto
neni. Ide o to, aby sme zistili určitý právny poriadok. Len
tak pôjde pozemková reforma správne a hlavne poľnohospodárska
výroba bude zaistená a produkcia bude plynúť pre národné ko-
lektívum ako celok.

Dr. Lettrich: Ďakujem a k slovu sa hlási pán člen
Rady Ing. Takáč:

Vážení pánovia! Na toto nariadenie čakali sme my,
ktorí máme s tým čo robiť, už veľmi dávno. Predovšetkým z dôv-
vodov zaistenia poriadku. Dosť dobre nechápem, ako pán Ing,
Styk môže toto nariadenie charakterizovať ako nie dosť nalie-
havé. Viete veľmi dobre, že už v Košiciach sme toto nariade-
nie charakterizovali ako prepotrebné, aby sme na základe na-
riadenia mohli prevádzať určité zákroky. Fakt je ten, že ľu-
dia a robotníci tlačili v závodoch už tak ďaleko, že sme muse-


- 25 -

li bez tohto nariadenia určité menovania prevádzať a mohli sme
to len improvizovať. Toto nariadenie možno zadeliť medzi re-
volučné nariadenia, ktoré SNR už odhlasovala. Má charakter pre-
dovšetkým národný, ale aj ľudový. Proti tomuto druhému charak-
teru sa ozývajú určité hlasy. Upozorňujem, že už dnes mnohé
udalosti vonku presahujú rámec tohto nariadenia a žiadajú si
vážnejší za krok do vlastníckych pomerov. Dúfam, že SNR i k tomu
prikročí, aby sme mohli sankcionovať tie opatrenia, ktoré UŽ
niektoré závody previedly. V týchto prípadoch nejde len o ma-
jetky zradcovské, nemeckej alebo inej národnosti, ale o to,
aby priemyselné podniky nepatrily jednotlivcom, bankám, koncer-
nom a aby týmto pánom, alebo korporáciám neplynulý zisky.
/Potlesk. / To nemôžeme a nesmieme nevidieť. Dúfam, že i nie-
ktorí členovia demokratickej strany to chápu a nestavajú sa
proti tomu, že celá Slovenská národná rada ako celok príjme i
tento prúd, na ktorý sa dávno čakalo. SÚ to snahy proti ktorým
sa stavať by znamenalo nepochopiť celú situáciu u nás i v de-
lom svete. Toto nariadenie bude mať ráz prechodný a dočasný;
Ale i v tomto nariadení nerobíme už veci také, ako v minulých
režimoch, pred národných správcov nekladieme mastné hrnce a
nezabezpečujeme im prístup k válovom, ale chceme predovšetkým
prácu a zas len prácu. Preto je určené, že ním nemôžu byť čle-
novia Rady, prípadne takých Národných výborov, ktoré majú prá-
vo menovať národných správcov. Doteraz dbali sme veľmi starost-
livo na to, aby národní správcovia boli predovšetkým odborníci*
Mali sme niektoré ťažkosti s ich spoľahlivosťou. V Českú to
zariadili tak, že zatiaľ ponechali mnoho vedúcich dočasne na
ich miestach, aby prevádzka nebola ochromená. U nás vyskytly
sa veľmi vážne a rozhorčené hlasy robotníkov proti menovaniu
niektorých pánov za národných správcov. Ubezpečujem Vás, že
robíme všetko, aby sme v každom prípade vyložili robotníkom, že
je to potrebné, aby národný správca bol odborník. Na strane
robotníkov stretávame sa s pochopením. Máme aj prípady, že
riaditelia robotníkom nanútení, žiaľbohu, i keď im zdôrazňuje-
me, že v budúcnosti musia spolupracovať a národným výborom,


- 26 -

sú prípady, že síce to vypočujú, ale o týždeň príde zpráva,
že zase tak vystupujú ako predtým, že takýto riaditeľ nami
menovaný za národného správcu dopustil sa vyslovenej provoká-
cie. Pán povereník Dr. Kveťko na začiatku svojej reči povedal,
že nebude tu jednotlivé prípady rozoberať. Potom akosi na
toto zabudol a rozoberal ich. Myslím, že nie je na škodu keď
o týchto prípadoch rozprávané. Slovenská národná rada musí
vedieť o takýchto pomeroch. Dnes volať po poriadku veľkými
slovami a veľmi nahlas sa podobá tomu, ako by sme chceli
poriadok starý. Má to neraz veľmi jasný charakter, a my starý
poriadok tu práve nechceme. /Správne. / Ak sa nový poriadok
ťažko rodí SNR, tiež ťažko pracuje. Ako chceme teda od ľudí
v dedinkách, aby mohli pracovať dobre. Veď vládnuť sa vlastne
všetci len učíme a tieto neporiadky nesie dnešná doba zo se-
bou. Bol by som veľmi rád, keby sa v SNR hovorilo o týchto
veciach. V ľude a národe sú prúdy a sily, ktoré chcú, aby
sa išlo dopredu. SNR to musí vziať na vedomie a pracovať rých-
lo. Doterajší spôsob práce nevyhovuje. My nie sme informova-
ní o veciach a my sme tu. Ľudia vonku vôbec nie sú informo-
vaní. Medzi Košiciami a Bratislavou by malo byť zavedené le-
tecké spojenie 2-3 krát týždenne. /Potlesk. / To isté s Prahou.
Na týchto technických prekážkach krachujeme.

Sám toto nariadenie vítam a tvrdím, že je veľmi
naliehavé a nám v mnohom pomôže a žiadam, aby bolo prijaté.
/Potlesk. /

Ďakujem a k slovu sa hlási pán člen Rady Blažovský:
Myslím, že keď v roku 1944 slovenský národ povstal,
nebol to puč, ako to nazvali tisovci a čulenovci, ale že to
bolo organizované povstanie celého slovenského národa /hlas
z lavice " nečakali sme na nariadenie " / načali sme na naria-
denie, organizovali sme Miestne národné výbory, partizánske
oddiely a strany. Dnes, ešte ani rok tomu neni a už chceme
popierať práva Miestnych národných výborov. Popiera sa, že
nemajú práva a zákonitého podkladu. Miestne národné výbory,
alebo Okresné alebo Závodné, to je to samé. Tie výbory vytvo-


-27 -

rily terajšiu situáciu vďaka Červenej armáde, /Potlesk. / že
my tu dneska sme ďakujeme jej a týmto Národným výborom.

Je fakt, že členovia Národnej rady sú informovaní
takými ľuďmi, ktorí dnes popierajú Národné výbory a tvrdia, že
nemajú zákonitého podkladu a ktorí sa odvolávajú i pri Miest-
nych národných výboroch na staré zákony. Pýtam sa, čo má spo-
ločného Národný výbor so zákonom z roku 1922 alebo 1919. My
sme v roku 1945 a to je zákon revolúcie. Toto postavenie vy-
ťrorilo terajšie Národné výbory a ich práva. To samé má byť
i v Závodných výboroch. Ako by sme vyzerali, keby Závodné vý-
bory neboly ? Prosím len o to a" varujem každého, že bude skla-
maný každý kto bude chcieť popierať práva ľudu, práva Miest-
nych národných výborov, ale aj Závodných výborov. /Potlesk. /Tiež
varujem a mám dôkazy a keď bude treba hŕbu protokolov donesiem
kde takí ľudia, ktorí boli za Slovenského štátu rečníci sú
nimi aj teraz a sedia stále na svojich miestach, aby boli
odstránení. Mám protokol, kde sa istý pán vyslovil, že však
môj zaťko / zaťko ? / mi to vybaví ! Preto prosím ešte viac prá-
va Miestnych národných výborov upevniť a nie ich odbúrať. /Po-
tlesk. /

Dr. Lettrich: K slovu sa hlási ďalej pán člen Rady
Jeleň:

Slávna Národná rada! Prv, než začnem hovoriť, musím
konštatovať jednu vec. Revolúcia sa ošmeknúť nedá. /Potlesk/
Táto revolučná doba vyniesla niektoré základné sociálne po-
žiadavky a chcieť nerešpektovať tieto logické požiadavky
tejto doby znamená rozbíjať poriadok a právnu istotu. Ja
osobne myslím, že všetci členovia, ktorí to poctive myslia,
pokladajú osnovu tohto nariadenia za základnú úlohu, na kto-
rej sa má usniesť Slovenská národná rada.

Slávna Národná rada ! My s radosťou prijímame túto
osnovu. Vieme, že neznamená ešte posledné slovo v požiadavkách
dnešnej doby, ale my sme ľudia skromní. Chceme slušným spôsobom
dosiahnuť aspoň to minimun preto, že sme si vedomí toho, že
chceme udržať konsolidované pomery a právnu istotu. Nám je


- 28 -

sympatické toto nariadenie preto, že trestá v prvom rade ne-
priateľov slovenského národa a Československej republiky, v
druhom rade dáva možnosť splnenia ideálov robotníctva, ktorých
sa už sto rokov donaha a to základného požiadavku robotníctva,
aby na zisku participoval ten, kto pracuje v podniku a nie páni.
Nám je sympatický hlavne § 3.

Pod národnú správu majú sa dostať nielen podniky
tých, ktorí sú kompromitovaní minulosťou, ale aj tie, o ktorých
markantných dôkazov nemáme, ale podniky sú takého rozsahu, že
sa o ne má právo zaujímať celý národ.

Slávna Národná rada ! Čo sa týka otázok družstiev,
nechcene ventilovať staré plesnivé záležitosti. Chceme, aby aj
družstvá neboly záležitosťou jednej politickej strany, ale zá-
ležitosťou národnou. Vítame aj túto časť osnovy. Jestliže sú
to ľudia s čistou politickou minulosťou, iste budú naďalej po-
nechaní. Ak sú kompromitovaní, tak pôdu do čerta preč,

K otázke vyslovenej pánom povereníkom Dr. Kvetkom,
že by sa priemysel mal dať tak ako bolo pri pozemkoch do štát-
neho vlastníctva myslím, že je nie celá záležitosť taká ľahká.
V prvom rade musíme pripraviť, aby vedenie podnikov bolo sku-
točne sociálne. To ešte neznamená, že keď sa do podniku dá
štátna správa, že tam prestal kapitalistický systém. Ak sa
domáha o prvého kroku v týchto našich veľkých požiadavkách,
vidine v tom určitú prípravu pre budúcnosť, určitú výchovu
robotníkov samotných. Spomínala sa tu otázka, ktorá hoci úplne
s osnovou nesúvisí, mala byť príčinou, aby sme osnovu odloži-
li ad acta.

My, ktorí putujeme na každé zasadanie stovky a stovky
kilometrov vidíme, čo sa deje na železniciach. Prešli sme de-
siatky kilometrov rozbitých železníc a nenapočítali sme až na
5-6 skupín po 8 ľudí nikoho. Takto železnice nedáme do poriad-
ku ani za dva roky. Prosil by som, aby sa požiadavka Ing. Taká-
ča vyslovená pri poslednom plenárnom zasadnutí, aby nám refe-
rovali a vysvetlili páni zodpovední za železnice, prečo sa ne-
mobilizuje celý národ. Nepovažujeme za dostatočný dôvod, aby


- 29 -

sa pre ťažkosti, zapríčinené nedostatkom Dopravných prostried-
kov, táto osnova odkladala. Myslím, že hovorím menom všetkých
členov, Keňa prosím, aby túto osnovu odhlasovali.

Dr. Lettrich: Ďakujem a k slovu sa hlási pán člen
Rady Ing. Gašperík:

"Vážení pánovia ! V § 11 sme na niečo zabudli. A sí-
ce tam je uvedené, že dočasná správa sa uvalí na všetky druž-
stvá, ale zabudli sme, že máme ešte aj výrobné syndikáty. Ta-
kýto je paprikový, bryndziarsky, mliekársky syndikát. Bolo by
správne, keby sa tam doplnilo na družstvá a výrobné syndikáty.
/Potlesk. /

Člen Rady Valo: / K otázke skľuzne úrody na vých.
Slovensku. / To je vec vážna, tu by sa dalo odpomôcť tým, keby
sme čo najrýchlejšie postavili jednoduché prenosné šopy pre
také katastrofou postihnuté obce, kde niet humien, ktoré by
svojou jednoduchou konštrukciou mohly sa prenášať s jednako
kraja na druhý.

Dr. Kvetko: To by bol úkol štátneho stavebného úradu.
Dovoľujem si podotknúť, že pripravujeme veľkú mechanizáciu
poľnohospodárstva,

Ing. Blaho: Slávna Národná rada ! Ja by som podot-
knul, že máme určitú nedôveru k tým Miestnym národným výborom,
Máme prípady a ja konkrétne tu chcem uviesť skutočnosť, ktorá
sa stala. Robíme zákon o Národnej správe, ale tak sa mi zdá, že
v skutočnosti robí sa zákon o národnostnej správe, lebo aká mám
vedomosti veľkostatok v Babindole bol rozparcelovaný a robia
to Maďari. Nebudem polemizovať s pánom poslancom Valom či je
99% Miestnych národných výborov dobrých alebo nie, tu je urči-
tá nedôvera k Miestnym národným výborom a síce pre prevádzanie
volieb. Vážení pánovia ! Je to smutné, keď musíme konštatovať,
že v niektorých krajoch Členovia a kandidáti do národných vý-
borov sú 12 hodín predtým zatvorení. Konkrétny prípad -Nitra !
Prosím pána povereníka Dr. Husáka, aby túto vec ráčil vyšetriť
a aby sa takéto prípady viac neopakovali. Som presvedčený, že
tie revolučné Národné výbory sa týchto skutkov nedopúšťajú a
ku takýmto sa my plne hlásime. V otázke kontaktu medzi jednot-


- 30 -

livými Národnými výbormi vyskytujú sa tiež nezdravé zjavy.
Zistil som napr., že miestne výbory nechcú vydávať dobytčie
pasy do druhej obce. Z akých dôvodov, neviem. Veď to je už
kvadralizmus, alebo neviem čo. Preto bolo by potrebné, aby nad
Národnými výbormi Povereníctvo pre vnútro vykonávalo svojimi
orgánmi dozor. Mám prípady, že v mnohých obciach sú vo výbo-
roch ľudia obyčajní zločinci. V takých prípadoch Úrad povere-
nícky by bol povolaný, aby zakročil. Nechceme rušiť inštitú-
ciu Národných výborov, je to revolučná inštitúcia, v ktorej
mánie podiel aj my demokrati, ale si prajeme, aby táto inštitú-
cia bola dobre vedená a usmerňovaná.

V otázke úrody: úroda je predo dvermi a urobili sme
veľmi málo príprav na jej zaistenie. Treba v prvom rade za-
istiť motorický pohon a vôbec aj pre iné povereníctva: mali
by sme sa trochu učiť od iných. Máme určité vzory. Vieme, že
Sovietsky sväz organizoval svoju výrobu určitými petiletkami
preto navrhujem špeciálne pre pôdohospodárstvo, aby sa vybudoval
najmenej 5 ročný produkčný a organizačný plán na organizáciu
zemedelskej výroby.

Dr. Lettrich: Ďakujem a ďalej sa hlási pán podpredseda
Ing. Styk.

Ing. Styk: Slávna Národná rada ! Poneváč určité moje
slová boly celkom nesprávne vysvetľované a ešte horšie chápa-
né, dovoľte, aby som reagoval v krátkosti na rôzne poznámky.
V prvom rade priateľ Takáč i p. profesor Jeleň tvrdia, že
chcem, aby táto osnova bola odložená. Konštatujem, že to som
požiadal. Túto situáciu som chápal už v Košiciach a často som
proti tomu rýchlemu tempu protestoval, poneváč som si bol ve-
doný, že osnovy majú byť trochu spracované. Po stránke vecnej
mal som námietku, že tie domy má spravovať odborník, ten správ-
ca môže byť menovaný v tej obci, ale aby to bolo pod dohľadom
Verejných prác, ktoré ako odborný rezort budú tie domy viesť.
Podobne je to i s otázkou, kto sa má starať o movité a nemovité
veci, dľa mojej mienky je nutné, aby sme veci neprávom prisvo-
jené, alebo vypožičané zaistili a vedeli shodnotiť peniaze.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP