Pátek 25. května 1945

-16-

ľach medzinárodných otrasov, nemohol by správne konať, funkciu,
ktorá sa od neho vyžaduje. Občanom maďarskej a nemeckej ná-
rodnosti, ktorí boli skutočne demokratického zmýšľania, je da-
ná možnosť ďalej sotrvať v úradoch 2 nestane sa im tým žiadna
ujma

§ 3: zrušuje paušálne všetky tie opatrenia,
ktorými sa porobily tie rýchle kariéry, kde sa robily výnimky
čo do vzdelania, postupu, a kde politické merítko bolo jediným,
podľa ktorého zamestnanci boli do určitých kategórií zadeľova-
ní. Aby však neboly postihnuté kategórie najnižšie, odsek 2
spomína, čo sa nepovažuje za takýto postup.

Za normálne sa považuje za 6 rokov jedno po-
výšenie, kto dosiahol dve, to je už mimoriadne. Keby sa tu stá-
ly niektoré krivdy, možnosť korekcie je daná tým, že prednosta
úradu môže navrhnúť dotknutú osobu znovu, čím by sa krivda vy-
rovnala.

§ 4: Keď sme s pánom povereníkom Tvarožkom
prišli do Bratislavy, prebrali sme celý štátny aparát v
ústredných úradoch. Na základe udeleného nám splnomocnenia na-
riadili sme preverovanie. Hneď na tom základe vylúčené boly
isté elementy zo štátnych služieb, a celé doterajšie prevero-
vanie na základe doterajšieho preverovania pokračovalo. Bolo
potrebné toto opatrenie legalizovať a na druhej strane ho
zrušiť.

§ 5: Opatrenie pred preverovaním-to sú tech-
nické záležitostí, ako sa kto prihlasovať má alebo nemá. Ktorý
zamestnanec sa v úradnej lehote neprihlási, stráca všetky nároky
a nepovažuje sa za štátneho zamestnanca s výnimkou, až sa ospra-
vedlní, prečo tak neurobil.

§ 6: vyslovuje kategoricky, kto prijatý byť

nemôže, má dve zásady: kto bude odsúdený ľudovým súdom a kto
sa za povstania choval tak, že to muselo budiť dojem, že je re-
žimu naklonený, alebo za povstania utiekol na Nemcami obsade-
né územie, alebo potom sa prihlásil do vládnych služieb. Toto
je najťažšia kategória. Ovšem daná aj tu možnosť paragrafom
8-mym v istých prípadoch miernejšie vec posudaovať.


-17-

§ 7: uvádza, čo je ostatná fašistická činnosť.

Nevyrieka kategoricky, že zamestnanec musí byť prepustený, ale
komisia má možnosť posúdiť prijatie buď s nižším, alebo úrad-
ným platom.

Možno je dosť právnicky nelogického tom, že
na základe preverovacej komisie povereník rozhodne a rozklad
sa podáva zase k povereníkovi. Keby bola pripustená riadna od-
volacia možnosť k nejakej inej komisii, dá sa predpokladať, že
by sa všetky žiadosti sústredily u tejto druhej komisie. Prak-
ticky preverovacia komisia samostatne jedná, i keď povereník
ako šéf úradu podpisuje, dekréty, prakticky ich nemá možnosťi
skúmať, ale druhý raz, keď príde rozklad, podrobne vec vyšetria
a tak je tu istá objektívnosť daná.

Ešte jedna možnosť korekcie je, keby sa vady
straníckosti zabehaly: Predsedníctvo môže delegovať inú komisiu,
než povereník určí.

§ 13: zavádza dôležité opatrenie o vydávaní
svedectva štátoobčianskej spôsobilosti. Veľmi časté sú prípady,
So osoby k svojim žiadostiam o prijatie neprikladajú žiadne
potrvdenie, že sú štátoobčiansky a národne spoľahlíví. Doteraz
tieto doporučenia vydávaly miestne národné výbory. Prax je (nečitateľné)-
ká, že tieto doporučenia vo väčšine prípadoch boly neseriózne,
aby občanom neškodily. Nemôže sa im dávať nijaká verejná dô-
vera. Nejestvuje prípad, kde by odmietli toto svedectvo vydať.
Alebo ak jestvuje, o ňom nevieme. /

Preto toto nariadenie zavádza preverovacie ko-
misie u Okresných národných výborov; tieto komisie preveria
každého, koho nepreverí centrálny úrad, ovšem len vtedy, keď o to
požiada.

Všetky ostatné doporučenia Národných výborov,
strán a iných/v Bratislave je plno doporučení od židovského po-
mocného výboru/ úrad nemusí brať v úvahu rešpektovať musí jedi-
ne vyjadrenie preverovacej komisie.

§ 15: zavádza nápravu voči ľuďom režimom bývalým
postihnutým.


V odst. 1: / zák. citovaný- 198 / 41 je zákon rasis-
tický o židoch /. Princíp je: každý si môže podať prihlášku o
prijatie - tieto prihlášky budú preskúmané preverovaciou komi-
siou a na základe vyjadrenia komisie rozhodne úrad o možnosti
prijatia. Niet tuná kategorickej záväznosti obnoviť starý stav,
ale sú dané všetky možnosti krivdy napraviť.

Kategória druhá: štátni zamestnanci - týka sa
tých, ktorí boli prepustení, alebo degradovaní pre svoje presved-
čenie. Platí tu ten istý princíp. Ťažko by bolo dnes podľa môj-
ho názoru prijať nariadenie, že sa prikáže každú takúto krivdu
odstrániť, každého prijať a podobne. To bysme dosiahli nežeľa-
teľného stavu, kde by štátna pokladnica bola enormnými sumami
zaťažená a peniaze boly by vyplatené aj osobám, ktoré sa necho-
valy vždy najkorektnejšie. Preto sme prijali princíp preveriť
aj týchto ľudí.

Záverom: Celý štátny aparát minulého režimu
slúžil väčšinou veľmi oddane, nielen slúžil, ale vykonával
vo väčšine všetky jeho opatrenia a zúčastňoval sa priamo na
potlačovacom procese proti všetkým demokratickým a pokroko-
vým silám, ktoré posledný rok otvorený boj proti tomuto režimu
viedly.

Nesmieme pripustiť, aby budúci štátny aparát
bol takýmito elementami rozkladaný.

Keď náš štátny aparát bude sa skladať z ľudí
čistých, demokratického presvedčenia a bez karieristických
ambícií, som presvedčený, že všetky úkoly, ktoré od neho v tejto
dobe očakávame, budú ľahšie zvládnuté. Preto doporučujem prija-
tie tohto návrhu. / Potlesk. /

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi Dr. Hu-
sákovi a otváram rozpravu o osnove. K slovu sa hlási pán po-
vereník Dr. Štefánik:

Slávna Slovenská národná rada! Doporučujem k
ods. 1. § 10, kde sa hovorí o službe, túto štylizáciu: zamestnanci
rezortu pravosúdia složia tento sľub, ktorý má "aspoň" tieto
náležitosti.


- 19 -

Lebo text sa vyťahuje len na administratívnych úradníkov.
Všetky tieto predpisy-aj sľub- iste nedostačujú sudcom.
Sudcovi nedostačuje zaviazať sa ale treba, aby složil sľub na-
to, že bude podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia apliko-
vať právo. Obdobne je to i u kategórie dozorcov väzňov. Myslím,
žeby bolo dobre to doplniť doložkou, ktorú som uviedol.

Dr. Lettrich: Ďakujem, hlási sa niekto ďalej k
slovu?

Pán člen Rady Folta: Slávna Slovenská národná
rada! Mám poznámku k § 2 ods. 4-o udelení výnimky občanom ne-
meckej a maďarskej národnosti.

Navrhujem, aby Nemci a Maďari vôbec neboli pri-
jímaní do štátnych služieb a tí, ktorí sa dokázali lojálnymi,
nech dostanú potvrdenie od tejto komisie a nech majú v Nemecku
a Maďarsku prednostné právo.

Člen Rady Peťko: Slávna Slovenská národná rada!
Veľmi správne, že toto nariadenie prišlo a správne, že budú rie-
šené všetky tie krivdy, popáchané na jednotlivých štátnych za-
mestnancoch. Súhlasím s tým všetkým, ale prosím pri tejto prí-
ležitosti, aby bolo pamätané s podobným návrhom i na robotníkov,
ktorí boli počas fašistického režimu povyhadzovaní z práce, žili
v ilegalite, aby bolo vypracované nariadenie v tom smysle, že sa
im započítavajú všetky sociálne, zdravotné a penzijné požitky
za túto dobu.

Člen rady Jeleň: Poznámka k § 15 ods. 1 a 2. ho-
vorím: v mene povyhadzovaných štátnych zamestnancov: Viem, že
štátna pokladnica by nezniesla, aby všetkým nahradila straty.
Ale u drobných zamestnancov, ktorí boli vyhodení celé roky, aby
bolo prijaté stanovisko, aby po individuálnom vyšetrení týchto
ľudí bola daná bonifikácia.

Peťko: Je celý rad robotníkov, ktorí stratili
zamestnanie. Sú v ťažkých sociálnych pomeroch preto, že museli
dlhé roky žiť na úver, alebo z pomoci svojho okolia. Myslím, že
by bolo sociálne spravodlivé individuálne vyšetrenie, aby týmto


- 20 -
vyplatili

ľuďom /akýsi uznávací poplatok za dobu tohto väzenia.

Senior Šanšel: poznámka k § 11 ods. 1: ale kto
bude preverovať osoby, spomenuté v D bode §-u 1ko odst. 2?

Člen rady Dolinský: Nesúhlasím s pánom členom
/nečitateľné/ ohľadom vypovedania demokratických Maďarov. Bolo by to
krajne nespravodlivé. Tým, ktorí sa vyslovili za demokraciu len
vtedy by malo byť takéto svedectvo vydané, keby o to žiadali.
Keď oni u nás sa svoje presvedčenie trpeli, majú isté právo u
nás požívať ovocie svojej práce.

Dr. Štefánik: k § 15 ods. 1 dovoľujem si uviesť:
Snáď rozhodne príslušný činiteľ, oprávnený rozhodovať o prijatí.
do štátnej služby. Sudcov totiž ústredný úrad nemenuje. Tých
menuje vláda, resp. prezident republiky, resp. pôsobnosť preziden-
ta republiky vykonávajúce Predsedníctvo Slovenskej národnej ra-
dy. Nie povereník pre pravosúdie, ale príslušný činiteľ rozhod-
o tých nárokoch, do pôsobnosti ktorého patrí prijímanie prís-
lušných zamestnancov.

Dr. Lettrich: Pretože sa viac nikto nehlási k
slovu, prosím pána referenta, aby sa ujal záverečného slova.

Dr. Husák: Ohľadom Maďarov: súkromne úplne súhla-
sím s tým, čo povedal pán člen Rady Dolinský. Aby sme občanov,
ktorí sa previnili len tým, že sú maďarskej národnosti takýmto
spôsobom trestali, nebolo by demokratické.

Druhá vec: nesmieme zabúdať nato, že dnes máme
menšinu približne 700. 000 maďarského obyvateľstva a že nie je
technicky dosť dobre možné, aby sme toto územie obsadzovali vý-
lučne Slovákmi. Viete veľmi dobre, že ťažko sháňame štátnych
úradníkov, ktorými by sme obsadzovali Žitný ostrov. Keď už obsa-
díme Okresné národné výbory, veľmi ťažko je to s obsadzovaním no-
tariátov.

Ľudia, ktorí sa ničím neprevinili majú podľa môj-
ho názoru mať možnosť v štátnych službách ďalej pôsobiť. Nariade-
nie je formuľované tak, že žiaden kategorický záväzok z neho pre
nás neplynie.


- 21 -

Pokiaľ ide o sľub, súhlasím s návrhom pána
Dr. Štefánika a Tvarožka, aby bol formulovaní odstavec tak, že
Formuľa sľubu musí mať "aspoň" tieto náležitosti.

Pokiaľ ide o vyhodených zamestnancov: možno
zaujať stanovisko paušálne. Niet na tom žiadneho rasistického,
alebo národnostného ostňa. Každému je daná možnosť. Človek,
ktorý to potrebuje, môže refundovať. Je vecou smerníc, ako sa
refundovať má. Máme kontrétny prípad, že pri jednej degradácii
by tento obnos vyšiel až na 150-180 tisíc. Nevieme, čí SNR by
súhlasila s tým, žeby ten zamestnanec ten obnos dostal. Ale čo
dostanú tí robotníci, partizáni, alebo tí, ktorí tu dnes živí
ani nevravia. Myslím, že týmto kompromisným riešením každému
je možnosť daná, ale nie je to kategorický príkaz. Je to rie-
šenie iste slušné.

Pokiaľ ide o dotaz p. seniora Šenšela: kto pre-
vorí tých druhých ľudí-vysvetľuje to § 13.
Námietky spomínané členom Rady Peťkom sú iste

i politicky i sociálne veľmi závažne. V tomto nariadení ich
ale nebolo možno riešiť. Navrhujem prijatie návrhu s tou zme-
nou v § 10 formula sľubu má mať " aspoň"... a v § 15 tak ako
bolo navrhované, že to je " príslušný úrad oprávnený k prijíma-

niu zamestnancov.

Dr. Lettrich: Ďakujem pánu referentovi za do-
plňky. Pristúpime k hlasovaniu: Kto je za prijatie návrhu s
dvoma zmenami tak, ako boly prečítané? Konštatujem jednomysel-
nosť a vyhlasujem osnovu za nariadenie. SNR.

Pretože dnešný program je vyčerpaný, prv, ako
by som zakľúčil toto zasadnutie, dovoľujem si oznámiť, že zajtra
pokračuje plenárno zasadnutie SNR o 15. hodine odpoludnia.

Týmto zakľučujem dnešné zasadanie.

ooOoo


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP