Úterý 15. května 1945

- 15 -

nutnosť tohto nariadenia a dôslednosť jeho prevedenia.

Odčinenie a náprava popáchaných krívd, ako aj a
hlavne morálna očista národa má byť a chcem veriť, že i bude
výsledkom činnosti ľudového súdnictva.

Vzhľadom na toto poslanie zdá sa byť len prirodze-
né, že vedľa elementu právnického berie dôležitú, ba takmer
rozhodujúcu účasť pri výkone ľudového súdnictva tiež element
laický. Zásada to zaiste zdravá a správna vtedy a potiaľ,
pokiaľ element laický bude reprezentovaný osobami, sledujúci-
mi čisté vecný záujem morálnej očisty národa. Každý iný záujem
nadto, menovite záujem politickostranícky, by nezbytne pri-
vodil katastrofálne zmarenie tých výsledkov, ktoré národ od
ľudového súdnictva očakáva.

Chcem mať presvedčenie, že s kapitálom dôvery, ktorý
SNR prostredníctvom okresných a miestnych Národných výborov i
v obore moci sudcovskej sverila okresným a obecným ľudovým sú-
dom, bude naložené spôsobom, ktorý zaručuje, že nikto a z nija-
kých príčin neujde spravodlivému trestnému stíhaniu a odsúde-
niu.

Týka sa to práve tak fašistických okupantov, domácich
zradcov, ako tiež kolaborantov, zradcov na povstaní a previ-
nilcov fašistického režimu Kategórie týchto ľudí národ dopo-
siaľ v mysli už od dávna odsudzoval a nadišla mu doba odsúde-
nia ich i činmi.

Prijatím, odhlasovaním nariadenia o ľudových súdoch
chceme manifestačné pred svetom dokázať, že vôla slovenského
národa nekryla sa a vôlou nacistických uzurpátorov moci doká-
zať, že Československú republiku a bratský národ český nezra-
dil slovenský národ, ale hŕstka Tisovsko-Tukovských zapredan-
cov, ktorých práve očakáva rázne a spravodlivé odsúdenie náro-
dom. Áno, pred národný súd budú postavené všetky tie esá ve-
rejného politického života bývalého režimu, ktorí súc v žold-
nierskych službách na hlavu porazeného nepriateľa chceli vymý-
tiť jemu vrodenú vôľu, žiť po svojsky, žiť slobodne, žiť demo-
kraticky, všetci tí, ktorí hľadali splnenie túžob v potlačova-
ní prirodzeného odbojného ducha národa, tak veľkolepé sa pre-
javeného minuloročným augustovým našim povstaním.

Národný súd zúčtuje s týmito zradcami a zapredanca-
mi a to spôsobom, ktorý zaručí neopakovanie sa doteraz preži-
tých hrôz a strádaním celého národa.


- 16 -

Po stránke vecnej dotýkajúc sa predloženej osnovy
treba len vítať, že v čiastke materiálnej, v otázke skutko-
vých podstát, je prijatá zásada pružnosti materiálneho práva,
ktorá pripúšťa zákonným spôsobom brať na zodpovednosť ako ob-
žalovaného každého, ktorý prichádza v úvahu postavenia pred
ľudový súd. Možnosť úniku pred spravodlivosťou sa tým vylučuje,

Taktiež v otázke práva formálneho predložená osnova
zaručuje urýchlené a sjednodušené procesná pokračovanie.

Postavenie obžalovaného, či už pred obecný, alebo
okresný ľudový súd a či pred súd národný podľa kvalifikácie
jeho previnenia alebo zločinu, dáva ľudu možnosť urýchlene,
pohotové a bezprostredne previesť pokračovanie dôkazové a tým
možnosť spravodlivého zhodnotenia a uváženia dokazovania pri
otázke ustálenými a pri uložení primeraného trestu.

Keď týmto osvedčujem sa kladne k predloženému na-
riadeniu a navrhujem jeho prijatie je si len želať, aby morál-
na očista národa v ľudové triedy vkladaná, bola prevedená rých-
le, rázne, objektívne a spravodlivé.

Po prejave Dr. Beluša prihlásil sa ďalej k slovu
člen Rady p. Strechaj, ktorý uviedol, aby sa pri prijímaní
osnovy nariadenia o ľudovom súdnictve nezabúdalo na chovanie
mnohých ľudí, ktorí dnes majú byť nariadením postihnutí, keď
pri minuloročnom národnom povstaní museli sa naši vlastenci
stiahnuť do hôr a keď sa znova a znova márne obracali na nich
s prosbou o pomoc. Skúšali sme, hovoril, či aspoň v poslednej
chvíli budú týmto našim vlastencom pomáhať. Sám z nášho štá-
bu majora Igorova obracal som sa v poslednej chvíli na Bra-
tislavu. Obrátil som sa i na poslanca Čavojského. Myslel som,
že keď mu odkážem, že som chorý, príde ako krajan za mnou a
že mu do duše poviem, čo sa robí. Dediny sa evakuujú, majetky
sa ničia, no, nemal pre mňa čas. Teraz som sa dozvedel, že
je 70 väzení a že odkazuje, aby sa mu pomáhalo. Mohol by som
spomínať takto desiatky, ba stovky prípadov. Ďalej poukázal
na prípad poslanca Ferjenčíka, ktorý po prepustení zo zaiste-
nia a po obsadení Ružomberka Nemcami, poslal riaditeľovi ne-
meckej obchodnej akadémie v Ružomberku dopis, v ktorom zazlie-
va slovenskému národu, že sa nechal strhnúť, že slovenský ná-
rod je jednotný s Veľkonemeckou ríšou a že slovenský národ
smyje túto škvrnu zo svojho tela. Ďalej spomenul prípad to-


- 17 -

právnika Lichardusa, organizátora protičeskoslovenského povsta-
nia v roku 1939, ktorý zradil Nemcom naše postavenia pri Bie-
lom potoku za ústupu do hôr.

Navrhoval preto prijatie nariadenia, aby bola od-
stránená polovičatosť, lebo ináč by všetci statoční vlastenci
nadarmo vylievali svoju krv. Pevne verím, vyhlásil, že žiaden
z Vás, ktorí ste prežili tvrdý život v horách a ktorí ste preš-

li a videli hroby našich slovenských kamarátov, že všetci sa
shodujete s názorom, aby zákon bol prevádzaný spravodlivo sí-
ce, ale bez vedľajších uličiek a tak prísne, ako si ho obvine-
ní zaslúžili.

Doporučujem, aby osnova pripravovaného zákona prija-
tá bola jednohlasne, aby verejnosť slovenská na dedinkách a v
mestách videla, že Slovenská národná rada je inštitúcia, ktorá
vie spravodlivé meral a vážiť dobré so zlým.

Nakoniec sa ujal slova člen Rady Dr. Beharka, ktorý
uviedol, že najstrašnejšia vojna dejín sa skončila. Nacizmus
a fašizmus mal udusiť všetky slobodu milujúce národy sveta a
urobiť z nich poslušných a pokorných otrokov, ak by im vôbec
dovolil žiť, preto že na tomto svete mal jedine nemecký národ
právo na život. Nacistická morálka povýšila na právo najhrub-
šie násilie, vraždy a všetko to, čo každý kultúrny národ tre-
stal ako najťažšie zločiny. Je nepochopiteľné, že takáto morál-
ku vedel prijať a spravovať celý nemecký národ a iste niet
nikoho, kto by poprel, že nemecký národ ako celok je sa všed-
ky tie zverstvá plne zodpovedný a ponesie zato všetky následky.

Hovoril, že v Berlíne sa už v roku 1933 snoval aten-
tát proti Európe a slobode jej národov. Pred celým ľudstvom
ostáva úkol, ako v budúcnosti zabrániť opakovaniu sa podobnej
krvavej tragédii, aby raz konečne každý mohol žiť bez strachu
z biedy a nesmyselných válok. A tu prichádzame k potrestaniu
všetkých vojnových zločincov.

Slovenský národ nikdy nesúhlasil a morálkou násilia
a teroru, preto že v ňom stále žily ideále slobody, demokracie
a ľudskosti. Tieto ideály boly stelesnené v jeho demokratickej
československej republike. Hitlerovi sa podarilo rozbitie tej-
to republiky najmä preto, že našiel ochotných pomocníkov v
reakčných kreatúrach v slovenskom národe, ktoré na túto príle-
žítosť už dávno čakaly. Našli sa vydedenci nášho národa, ktorí


-10-

radšej predali slobodu národa, len aby aspoň formálne mohli
sa oni nazývať jeho vodcami a predstaviteľmi Slovenský národ
týchto samozvancov nikdy neuznával, Slovenský národ hneď pri
prvej príležitosti jasne ukázal, že nemá nič spoločného so
zradcami vlastnej a cudzej krvi Slovenský národ v Banskej By-
strici za slávneho národného povstania bratislavských vladá-
rov porazil a slobodne hlasoval za Československú republiku.
Tam ukazali Slováci všetci do jedného, kde je ich miesto: po
boku bratského Sovietského Ruska, západných demokracii a všet-
kých národov bojujúcich za ideál slobody a demokracie.

Spravodlivosť si žiada, aby všetci, ktorí túto
strašnú vojnu vyvolali a pričinili sa o neľudskosti a zver-
skosti v jej priebehu, boli potrestaní. Ale tohto nemilosrd-
ného zámeru treba i v zaujme budúcnosti ľudstva, aby za nie-
koľko rokov nenastala nová, ešte horšia záhuba.

Budujeme novú demokratickú, ľudovú Československú
republiku, kde ľud bude súdiť a trestať všetkých fašistických
zločincov za všetky činy, ktoré popáchali proti slovenské-
mu národu u proti Československej republike.

Ľudové súdy budú skúšobným kameňom mravnej a poli-
tickej vyspelosti ľudu. Ak by zlyhaly ľudové súdy, zlyhal by
aj národ.

Demokratická strana nemá príčin pochybovať o vyspe-
losti nášho národa a preto sa vždy stavala za ľudové súdy.
Predložená osnova nariadenia o ľudových súdoch je spoločným
dielom jak demokratickej, tak i komunistickej strany,

Ľudové súdy nebudú nástrojom na vybavovanie si
osobných účtov.

Odhlasovaním Ľudových súdov na tomto mieste národ
volá na zodpovednosť všetkých zradcov nastolujúc znova svoju
nedeliteľnú demokratickú slobodnú Československú republiku
bes teroru a násilia, očistenú od všetkých zapredancov a
zradcov.

Po tomto prejave rozvinula sa debata T ktorej pred-
seda Dr. Lettrich odpovedal, že niektoré neshody medzi textom
osnovy nariadenia a medzi textom, ktorý čítal povereník Dr.
Štefánik vznikly len nedopatrením a dodatočnú opravu nebolo
možno pre nedostatok času previesť. Ďalej si jeden člen Rady
žiadal vysvetlenie o určení pojmu cudzieho štátneho prísluš-
níka podľa §1 spomínanej osnovy, na čo mu povereník Dr. Husák


- 19-

odpovedal, že povereníctvo vydá zvláštne smernice, kde sa tá-
to otázka vysvetlí,,

Iný člen Rady navrhoval predĺženie platnosti na-
riadenia s jedného aspoň na 3 roky, aby sa delikventi nemohli
vyhnúť trestu, skrývaním sa po dobu jedného roku. Na tento
dotaz odpovedal Dr. Husák, že po jednom roku Národná rada mô-
že účinnosť tohto zákona predĺžiť, ale že zákon je tak prísny,
že nemôže platiť neobmedzene, na druhej strane chce sa Národ-
ná rada vyhnúť tomu, aby boli súdení neprítomní, ako to robil
minulý režim.

Aj povereník pravosúdia Dr. Štefánik uistil, že Ná-
rodná rada má v prípade potreby kedykoľvek možnosť zákon pre-
dĺžiť, že však snahou je čo najrýchlejšie prevedenie očisty
nášho verejného života. Preto navrhuje, aby bola prijatá osno-
va tak, ako bola predostretá.

Dr. Lettrich: Trvá pán Dr. Takáč na svojom pozmeňujú-
com návrhu?

Dr. Takáč: Ak platnosť nariadenia bude jednoročná,
nebudeme môcť previesť očistu preto, že sa mnohí ľudia práve
preto nezjavia a výsledok bude skôr opačný. Preto trvám na
tom. Ďalej mal pripomienky Dr. Turzo k niektorým paragrafom
po ich formálnej stránke,

K slovu sa ďalej prihlásil Dr. Zibrín, ktorý vyhlá-
sil, že odhlasovaniu zákona o národnom súde a o ľudových sú-
doch Predsedníctvo má právo určiť aj mimo taxatívne určené
prípady niektoré ďalšie prípady pred národný súd.

Preto navrhuje, aby Predsedníctvo Slovenskej národ-
nej rady nariadilo obnovu trestného pokračovania v procese
proti Vojtechovi Tukovi a spoločníkom.

Objasnenia týchto vecí, hovoril Dr. Zibrín, príjdu
najavo ešte doposiaľ nám neznáme desiatky spolupracovníkov
Dr. Tuku a bude konečne dokázané, že 6. október 1938 bol plá-
novaný a pripravovaný sústavnou prácou niekoľko rokov a že
zástupcovia demokratických složiek v Žiline boli postavení
pred holé faktá. Žiada preto urýchlené obnovenie procesu a
kvôli jednoduchosti samostatné pokračovanie proti každému
obžalovanému,

Ďalej vznáša Dr. Čech formálnu poznámku k štylizácii
21 § nariadenia.


- 20 -

Po opätovnom dotaze, či Dr. Takáč trvá na svojom

rozhodnutí odpovedá, že netrvá.

Dr. Lettrich: Konštatujem, že rozprava je vyčerpaná

a pristúpime k hlasovaniu.

O slovo sa hlási ešte povereník Dr. Štefánik, ktorý
odpovedá na prejav Dr. Zibrína, že nariadenie o stíhaní a po-
trestaní zločincov sa vzťahuje aj na minulosť až do 21. mája
l938, takže amnestia udelená po tejto dobe už či prezidentom
Tisom alebo Háchom sa neuznáva.

Dr. Zibrín: Mne nešlo o to, čo títo ľudia robili
po 21. mája 1938, mne išlo o to, čo oni už začali robiť s
fašistami v roku 1929. Chcem zachytiť našim zákonom každého,

Po tejto debate sa prikročilo k hlasovaniu.

Dr. Lettrich: Kto je proti návrhu nariadenia ako
bolo prečítané pánom povereníkom Dr. Štefánikom a ako bolo
interpretované behom rozpravy, nech zdvihne ruku. Nikto.

Kto je za prijatie v celosti a úplnosti. Všetci.
Konštatujem jednohlasnosť, jednomyselnosť a vyhlasujem osno-
vu za nariadenie Slovenskej národnej rady.

Preto týmto je náš dnešný program vyčerpaný, za-
kľučujem dnešné zasadnutie Slovenskej národnej rady s tým,
že pokračujeme zajtra o 15. hodine v tejto istej miestnosti.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP