Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé 1946.

189.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne..........................................1946

o Ústřední radě zemědělců republiky Československé.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Jako vrcholná zájmová organizace zemědělců republiky Československé se zřizuje Ústřední rada zemědělců republiky Československé (dále jen Rada) se sídlem v Praze.

§ 2.

(1) Rada je samosprávnou korporací veřejného práva, v níž se sdružují Jednotný svaz českých zemědělců v Praze a Jednotný svaz slovenských zemědělců v Bratislavě, zřízené zákonem ze dne 1946, č. Sb., o organizaci zemědělců republiky Československé.

(2) Rada má způsobilost k právům; podléhá dozoru vlády.

§ 3.

Úkolem Rady jest uváděti činnost sdružených Svazů (§ 2, odst. 1) v soulad, zejména:

1. sdružiti a podporovati československé zemědělce při výstavbě zemědělství a lesnictví, podporovati a hájiti jejich společné zájmy za účelem velebení zemědělské a lesní výroby a pečovati o povznesení jejich hospodářské, sociální a kulturní úrovně,

2. býti poradním orgánem vlády ve všech věcech týkajících se československého zemědělství a lesnictví,

3. zastupovati a hájiti před úřady zájmy Československého zemědělství a lesnictví ve společných otázkách,

4. účastniti se hájení zájmů československého zemědělství a lesnictví v mezinárodních stycích.

§ 4.

(1) Na stanovách Rady, které podrobně určí její úkoly, práva a povinnosti, její složení též se zřetelem na zvláštní zájmy lesnictví a její organizaci, se usnese první sjezd Rady. Na tento sjezd, který také zvolí statutární orgány Rady, vyšle sjezd Jednotného svazu českých zemědělců v Praze padesát a sjezd Jednotného svazu slovenských zemědělců v Bratislavě dvacet pět zástupců.

(2) Stanovy Rady a jejich změny schvaluje na návrh ministra zemědělství vláda a vyhlásí je ministerstvo zemědělství v Úředním listě republiky československé.

§ 5.

(1) Až do konečné úpravy (§ 4, odst. 1 a 2) zastupuje Radu a vykonává správu jejích věcí zatímní představenstvo, sestávající ze čtyř členů Přípravného výboroy Jednotného svazu českých zemědělců v Praze a ze čtyř členů Přípravného výboru Jednotného svazu slovenských zemědělců v Bratislavě, které jmenuje ministr zemědělství.

(2) Zatímnímu představenstvu přísluší činiti všechna opatření, jichž je třeba k plnění úkolů Rady podle tohoto zákona (§§ 2 a 3).

§ 6.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Důvodová zpráva.

Vyhláškou ministra zemědělství ze dne 28. května 1945 byla nařízena likvidace Svazu zemědělství a lesnictví pro Čechy a Moravu, jelikož Svaz byl nadiktován za okupace zemědělcům a byl vybudován Němci na zásadách totalitního fašistického režimu.

K hájení zájmů zemědělců a za účelem výstavby a povznesení zemědělství a lesnictví je nutno pro české a slovenské zemědělce zříditi nové zájmové organizace; které by byly vybudovány na demokratických zásadách svobodné, lidové republiky československé. Zvláštním zákonem se zřizuje Jednotný svaz českých zemědělců v Praze a Jednotný svaz slovenských zemědělců v Bratislavě; oba tyto svazy se sdružují ve vrcholné zájmové organizaci českých a slovenských zemědělců, v ústřední radě zemědělců republiky Československé.

Úkolem ústřední rady jest sdružovati a podporovati zemědělce celé republiky Československé, podporovati a hájiti společné zájmy českých a slovenských zemědělců za účelem zvelebení zemědělské a lesní výroby a pečovati o povznesení jejich hospodářské, sociální a kulturní úrovně. Ústřední rada bude poradním orgánem vlády ve všech společných záležitostech zemědělství a lesnictví republiky Československé a bude před úřady zastupovati společné zájmy zemědělství a lesnictví celé republiky Československé. Rovněž bude zastupovati společně zájmy zemědělství a lesnictví v mezinárodních stycích.

Ústřední rada je samosprávnou korporací veřejného práva, má způsobilost k právům, může nabývati práv a se zavazovati. Sídlem Ústřední rady je Praha. Ústřední rada podléhá přímo dozoru vlády.

Složení, organizace, práva a povinnosti, jakož i úkoly Ústřední rady budou určeny stanovami. Na stanovách se usnese první sjezd. Sjezd usnese se též na statutárních orgánech Ústřední rady; bude se skládati z padesáti zástupců Jednotného svazu českých zemědělců a z dvaceti pěti zástupců Jednotného svazu slovenských zemědělců.

Stanovy Ústřední rady schvaluje k návrhu ministerstva zemědělství vláda; ministerstvo zemědělství je vyhlásí v Úředním listě republiky československé.

Do zvolení statutárních orgánů a schválení stanov zastupuje Ústřední radu a vykonává správu jejích věcí prozatímní představenstvo. Prozatímní představenstvo jmenuje ministerstvo zemědělství ze čtyř členů Přípravného výboru Jednotného svazu českých zemědělců a ze čtyř členů Přípravného výboru Jednotného svazu slovenských zemědělců. Oba tyto výbory dnes již jsou ustaveny. Prozatímnímu představenstvu přísluší činiti všechna opatření, náležející do příslušnosti Ústřední rady, zejména též připraviti návrh stanov.

Správní náklady ústřední rady budou uhrazeny podle poměrného počtu členů Jednotným svazem českých zemědělců v Praze a Jednotným svazem slovenských zemědělců v Bratislavě. Provedení zákona nevyžádá si žádného nákladu z veřejných prostředků.

V Praze dne 8. února 1946.

Předseda vlády:

Zd. Fierlinger v. r

Ministr zemědělství:

Ďuriš v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP