Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé 1946.

176.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne............................

o obnovení university v Olomouci.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé, chtějíc odčiniti nepřátelské akty rakouských vlád proti starobylé universitě olomoucké, usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Starobylá universita olomoucká se obnovuje v plném rozsahu jako československá státní universita v Olomouci s fakultami bohosloveckou, právnickou, lékařskou a filosofickou a bude se nadále nazývati "Universita Palackého".

§ 2.

(1) Fakultě bohoslovecké se ponechává pojmenování "Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká".

(2) Dobu, kdy zahájí činnost fakulty právnická, lékařská a filosofická, stanoví ministr školství a osvěty.

§ 3.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty.

Důvodová zpráva.

Starobylá universita olomoucká, jež je po universitě Karlově druhou nejstarší universitou v našich zemích, byla založena r. 1570 biskupem Vilémem Prusinovským pod vedením řádu Tovaryšstva Ježíšova. V r. 1572 bylo založení university potvrzeno papežem Řehořem XIII. a císařem Maxmiliánem II. V roce 1617 císař Matyáš potvrdil a rozšířil privilegia university. Dvorským dekretem Marie Terezie ze dne 24. května 1778 byla universita přeložena do Brna. Dvorským dekretem Josefa II. ze dne 14. září 1781 byla universita v Brně zrušena a přeložena jako lyceum (s theologickými přednáškami) do Olomouce. V r. 1827 bylo učiliště Františkem I. povýšeno opět na universitu (nejv. rozhodnutí z 11. III. 1827). V r. 1851 byla však zrušena fakulta filosofická (nejv. rozhodnutí z 9. října 1851), v roce 1855 fakulta právnická (nejv. rozhodnutí z 10. srpna 1855) a konečně v r. 1873 zrušen i zbytek lékařsko-chirurgické fakulty.

Jedinou nositelkou tradice starobylé - university olomoucké zůstala tedy mimo Studijní knihovnu fakulta bohoslovecká, která byla pojmenována vládním nařízením ze dne 28. dubna 1919, č. 231 Sb. "Cyrilometodějskou fakultou bohosloveckou".

Kapacita dosavadních našich universit nestačí, zvláště v nynější poválečné době, pojmouti nával hlásících se posluchačů. Nutnost odlehčiti přetížené universitě Karlově aspoň pokud jde o fakultu lékařskou, na níž nával posluchačů vyvolal situaci nejsvízelnější, vedla již ke zřízení poboček fakulty v Hradci Králové a v Plzni. Dalším významným krokem na této cestě má býti obnovení starobylé university olomoucké.

Vláda usnesši se ve schůzi dne 9. listopadu m. r. na pokynu k vypracování osnovy přítomného zákona sledovala tu zároveň myšlenku zdravé decentralizace našeho vysokého školství a rovnoměrného rozložení sítě vysokých škol po celém státním území. Obnovením university olomoucké se konečně napravují nepřátelské akty absolutistického Rakouska, které druhou nejstarší universitu v našich zemích, trvající téměř 300 let, v polovině minulého století až na jednu fakultu zrušilo.

Obnovená universita má nésti jméno "otce národa", slavného historiografa, rodáka moravského, Františka Palackého.

Při obnovení olomoucké university bude se zřením k finančním možnostem postupovati po etapách, Nejdříve bude k existující fakultě bohoslovecké připojena fakulta lékařská, jejíž potřeba se pociťuje nejnaléhavěji a jejíž zřízení - jako pobočky lékařské fakulty Masarykovy university v Brně připravilo ministerstvo školství a o věty již po znovuotevření vysokých škol. Fakulta lékařská má zahájiti učební činnost počátkem letního běhu 1946.

K zahájení učební činnosti na fakultách právnické a filosofické bude přikročeno později tak, aby v jubilejním roce 1948 byla, pokud možno, universita aktivována již v celém rozsahu. Konečné umístění a vybavení olomoucké university, všech jejích ústavů a klinik ve vhodných budovách, vyžádá si ovšem doby nepoměrně delší; podle zkušeností získaných pří budování Masarykovy university v Brně nutno tu čítati se lhůtou nejméně 10 let.

Zřízení fakulty přírodovědecké v rámci obnovené university není zatím plánováno; studium přírodních věd na Moravě je zajištěno již existující přírodovědeckou fakultou university Masarykovy; mimo to je budování přírodovědecké fakulty ze všech fakult nejnákladnější.

Pokud jde o podmínky zřízení fakulty lékařské, budou podle výsledků komisionelního šetření, konaného dne 16. října 1945, teoretické ústavy fakulty umístěny provisorně v budovách dívčího reálného gymnasia a býv. německé střední školy pro chlapce ve Fierlingerově ulici a v budovách býv. německé obchodní akademie a obchodní školy ve třídě Míru. Městské budovy bude město Olomouc vlastním nákladem adaptovati i udržovati.

Kliniky naleznou umístění v zemské nemocnici, která má t. č. 927 lůžek a je rozdělena na odborná oddělení. Bude však třeba zříditi ještě kliniky neuropsychiatrickou, dětskou a stomatologickou, vybudovati nejméně dvě posluchárny pro 100-200 posluchačů, nově zříditi prosekturu se zaměřením na vyučovací provoz pathologické anatomie a vybudovati nově hospodářské budovy.

Zemský národní výbor v Brně se usnesl dne 9. října 1945 povoliti užívání zemské nemocnice pro účely fakulty a vybudovati na zemských pozemcích nákladem země tři provisorní posluchárny. O zřízení klinik neuropsychiatrické, dětské a stomatologické jedná ministerstvo školství a osvěty se zemským národním výborem v Brně.

Také na ubytování a stravování studentstva je pamatováno, předvídá se zřízení studentské koleje a mensy v objektech v Residenční ulici č. 8. a 10. a ve Vurmově ulici č. 22.

Celkem si aktivování lékařské fakulty vyžádá přibližně tohoto nákladu:

na provisorní zařízení ústavů cca.. 5,000.000.- Kčs,

na osobní náklad ca 2,800.000.- Kčs ročně

na věcný provoz fakulty cca... 2,500.000.- Kčs ročně.

V Praze dne 25. ledna 1946.

Předseda vlády:

Zd. Fierlinger v. r.

Ministr školství a osvěty:

Dr Zdeněk Nejedlý v. r


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP