Úterý 9. dubna 1946

(Začátek schůze ve 14 hod. 23 min.)

Přítomni:

Předseda Josef David.

Místopředsedové: Hodinová-Spurná, Gottier, Tymeš, Petr, Cvinček.

Zapisovatelé: Štětka, dr Ducháček.

Členové vlády: ministři dr Nejedly, dr Pietor, dr Šrobár; státní tajemník dr Clementis.

258 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře PNS: tajemník PNS dr Madar; jeho zástupci dr Záděra, dr Ramajzl.

Pořad

45. schůze Prozatímního Národního shromáždění republiky Československé,

svolané na úterý 9. dubna 1946 na 14. hod.

1. Zpráva výboru kulturního o vládním návrhu zákona (tisk 183), kterým se zřizují pedagogické fakulty (tisk 269).

2. Zpráva výboru rozpočtového (podle § 35 jedn. řádu) o vládním návrhu zákona (tisk 302) o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku.

3. Zpráva výboru rozpočtového (podle § 35 jedn. řádu) o vládním návrhu zákona (tisk 303) o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii.

4. Zpráva výboru ústavně-právního (podle § 35 jedn. řádu) o vládním návrhu zákona (tisk 311) o volbě do ústavodárného Národního shromáždění.

5. Zpráva výboru ústavně-právního (podle § 35 jedn. řádu) o vládním návrhu ústavního zákona (tisk 312) o ústavodárném Národním shromáždění.

6. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 146) o zrušení a změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody (tisk 270).

Předseda (zvoní): Zahajuji 45. schůzi Prozatímního Národního shromáždění.

Paní poslankyně a páni poslanci! (Shromáždění povstává.)

Na dnešní schůzi Prozatímního Národního shromáždění budeme projednávat osnovu zákona, kterým se zřizují pedagogické fakulty. K debatě jako první řečník se přihlásil poslanec dr Vladimír Klecanda. Bohužel ho neuslyšíme, poněvadž ráno 3. dubna náhle zemřel.

PhDr Vladimír Klecanda se narodil 25. září r. 1888 v Praze jako syn spisovatele a novináře Jana Klecandy.

Po svých studiích v Praze, na Sorbonně a École des Chartes v Paříži, pak v Institut für österreichische Geschichtsforschung ve Vídni stal se archivářem českého zemského archivu. Po několik let byl přidělen čs. vyslanectví ve Vídni, kde byl přednostou čs. kulturně-historické komise. Habilitoval se roku 1924 na filosofické fakultě university Komenského v Bratislavě, kde se stal roku 1928 mimořádným a roku 1931 řádným profesorem pomocných věd historických. Po léta byl generálním sekretářem Učené společnosti Šafaříkovy a hlavním redaktorem její revue, "Bratislava". Na Slovensku pracoval v sociální péči, byl zemským jednatelem Pečlivosti o mládež a jednatelem Zemského spolku pečlivosti o zmrzačelé. Pracoval také ve sportu: založil odbor, "Vodáků" při Klubu čs. turistů v Bratislavě a byl jeho předsedou až do Mnichova.

Tukovským režimem byl donucen opustit Slovensko a přešel universitu Karlovu v Praze.

Od samého počátku se zúčastnil domácího odboje pod krycím jménem dr Luděk Kalvoda a byl posléze členem Politického ústředí domácího odboje až do svého úniku před gestapem po vánocích roku 1939. Přes Jugoslávii se dostal do Francie, kde se stal 1. února 1940 přednostou informační služby Čs. národního výboru v Paříži. Po pádu Francie unikl do Velké Británie, kde se stal členem Státní rady, jejímž místopředsedou byl v období 1941/42. Byl členem výkonného výboru International Assotiations of University Professors and Lecturers, předsedou sdružení československých učitelů vysokoškolských v zahraničí, předsedou Československé vyšší školy lidové v Londýně, předsedou Československého sdružení pro spolupráci s Rakouskem aj. V Londýně vydával vlastním nákladem měsíčník Kruh pro politickou a kulturní informaci naší emigrace. Dr Klecandovi vděčíme za to, že soustředil, vzorně uspořádal a zachránil archív revoluční akce zahraniční, archiv jedinečný co do rozsahu a bohatství.

Pro tuto jeho činnost v zahraničí byla persekuována jeho rodina doma: jeho choť Eva byla odvlečena do koncentračního tábora v Osvětimi, kde v říjnu 1942 podlehla útrapám. Jeho dcera Eva, provd. Provazníková, byla 3 roky vězněna v koncentračním táboře v Ravensbrücku, odkudž se vrátila r. 1945.

Od počátku našeho svobodného národního života byl dr Klecanda organisován politicky v čs. straně národně socialistické. Na Slovensku byl předsedou zemské organisace učitelské této strany a v jejím rámci konal četné přednášky po Slovensku. Po návratu do vlasti v květnu loňského roku byl jmenován členem výkonného výboru čs. strany národně socialistické.

Při volbách dne 14. října 1945 byl dr Klecanda zvolen poslancem Prozatímního Národního shromáždění ve skupině zástupců významných složek veřejného života. Ve sněmovně byl zvolen předsedou kulturního výboru, členem výboru rozpočtového a zahraničního a náhradníkem ve výboru inkompatibilitním.

V jednom z posledních svých článků uveřejněném pod nadpisem "Jen pravdou vítězíme" zdůraznil dr Klecanda, že od 15. března 1939 až k 5. květnu 1945 nás vedla tmou nacistické hrůzovlády jedině víra, že naše pravda zvítězí. Tento článek, poslední svůj článek, končil těmito slovy: "Všichni se shodujeme v tom - ať už nikdo o tom nepochybuje - že instituce národních výborů je správná, že závodní rady jsou účelné demokratické zřízení, že potřebujeme dobře organisované, věcně a spravedlivě vedené služby národní bezpečnosti. Nemůže už býti nikdo mezi námi, kdo by se chtěl a odvážil postavit proti znárodnění průmyslu, jak je stanovil košický program naší vlády! Ale všechno to se nám zhroutí jako domek z karet, nebudeme-li při tom při všem dbáti pravdy.

To musí být, vážené dámy a pánové, také odkazem dr Vladimíra Klecandy všem věrným občanům Československé republiky. (Shromáždění usedá.)


Sdělení předsednictva.

Dovolenou

podle § 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda na tento týden posl. Wünschovi, Přeučilovi, dr Múdremu-Šebíkovi, dr Chytilovi, Kulichovi.

Presidentem republiky vrácené zákonodárné usnesení.

Pan president republiky poukazuje na resoluci přijatou ve 43. schůzi Prozatímního Národního shromáždění dne 28. března 1946 ve věci zákonodárného usnesení Prozatímního Národního shromáždění ze dne 28. února 1946 zaslal dne 29. března 1946 tyto připomínky, jimiž odůvodňuje podle § 47 úst. listiny vrácení usneseného ústavního zákona:

Vzhledem k resoluci Prozatímního Národního shromáždění ze dne 28. března 1946 vracím podle § 47 ústavní listiny Prozatímnímu Národnímu shromáždění zákonodárné usnesení ze dne 28. únor 1946 o ústavním zákoně, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky, poněvadž novým usnesením Prozatímního Národního shromáždění ze dne 28. března 1946 v téže věci byla tato věc nově upravena. (P 3132).

Nový poslanec.

Došel přípis ministerstva vnitra č. B-2300-5/4-46-II/1b z 5./4. 1946 o povolání náhradníka do Prozatímního Národního shromáždění PhDr Václava Hlavatého (P 3263).

Tisky rozdané

počátkem schůze:

Zprávy:

výboru soc.-politického o vládním návrhu zákona (tisk 227) o pracovních poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů (tisk 306),

výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 212) o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon) (tisk 335),

výboru obchodu o vládním návrhu zákona (tisk 205) o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží (tisk 304),

výboru úst.-právního o vládním návrhu ústavního zákona (tisk 312) o ústavodárném Národním shromáždění (tisk 341),

výboru úst.-právního o vládním návrhu zákona (tisk 311) o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (tisk 342).

Vládní návrhy:

Vládní návrh zákona o úpravě některých personálních poměrů ve veřejné správě (tisk 289), vládní návrh zákona o úpravě některých otázek týkajících se advokacie (tisk 290),

vládní návrh zákona o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody (tisk 291),

vládní návrh zákona o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen (tisk 292),

vládní návrh zákona o některých opatřeních v oboru obchodního a společenstevního práva (tisk 293),

vládní návrh zákona o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků (tisk 294),

vládní návrh zákona o úpravě studia ovocnicko-zahradnického inženýrství (tisk 314),

vládní návrh zákona, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (tisk 315),

vládní návrh zákona o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti (tisk 324),

vládní návrh ústavního zákona o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti, (tisk 325),

vládní návrh zákona o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů (tisk 333).

Návrhy:

posl. Hatiny ve věci předložení osnovy rybářského zákona (tisk 308),

posl. Hory, St. Nováka, inž. dr Kameníčka, Ulricha, dr Loubala a Břicháčka na vydání zákona o přesunutí nástupního termínu vojenské presenční služby na 1. listopad 1946 u osob zaměstnaných v zemědělství (tisk 316),

posl. Hory, Přeučila, Uhlířové, Bartoše, Čížka a Dečiho na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí (tisk 317),

posl. Weilanda, Vály, Tichoty, Dečiho a Zeminové na vydání zákona o poskytnutí pohraničního přídavku (tisk 329).

Těsnopisecká zpráva o 28. schůzi Prozatímního Národního shromáždění.

Odpověď min. zemědělství (tisk 304) na interpelaci posl. Štambachra v záležitosti přidělení pokusných statků a stanic Zemským výzkumným ústavům zemědělským v Brně (tisk 143).

Interpelace:

posl. Uhlířové min. vnitra (tisk 307),

posl. Macháta min. vnitra (tisk 309),

posl. Smejkala min. pro vnitřní obchod (tisk 310),

posl. Vaverky min. národní obrany (tisk 318),

posl. Pavlíka min. vnitra (tisk 319),

posl. Jury předsednictvu vlády (tisk 320),

posl. Pavlíka min. dopravy (tisk 322),

posl. dr Neumana min. ochrany práce a soc. péče (tisk 326),

posl. dr Neumana min. zdravotnictví (tisk 327),

posl. Přeučila vládě (tisk 328).

Přikázáno výborům.

Výboru ústavně-právnímu přikázány vládní návrhy tisky 289, 290, 291, 292, 293, 294,

výborům kulturnímu a zemědělskému vládní návrh tisk 314,

výboru kulturnímu vládní návrh tisk 315,

výborům ústavně-právnímu a osidlovacímu vládní návrhy tisky 324 a 325,

výboru rozpočtovému vládní návrh tisk 333.

Na návrh výboru rozpočtového ze dne 2. dubna 1946 byl vládní návrh zákona o stavební obnově (tisk 210) hlasováním přikázán též výborům rozpočtovému a ústavně-právnímu.

Výboru verifikačnímu přikázal předseda:

Povolání náhradníka do Prozatímního Národního shromáždění Václava Tichého za Josefa Literu (P 3113).

Povolání náhradníka do Prozatímního Národního shromáždění Rostislava Závodského za Miroslava Picha-Tůmu (P 3114).


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP