Čtvrtek 29. listopadu 1945

(Začátek schůze ve 14 hod. 54 min.)

Přítomni:

Předseda Josef David.

Místopředsedové Petr, Gottier, Tymeš, Cvinček.

Zapisovatelé: Štětka, dr Ducháček.

Členové vlády: předseda vlády Fierlinger; náměstkové předsedy vlády Klement Gottwald, Široký, dr Šrámek, Ursíny; ministři Hála, arm. gen. Hasal, Kopecký, dr Nejedlý, Nosek, dr Pietor, dr Procházka, arm. gen. Svoboda, dr Šoltész, dr Šrobár; státní tajemníci gen. dr Ferjenčík, Lichner.

225 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře PNS: tajemník PNS dr Madar; jeho zástupci dr Záděra, dr Ramajzl.

Podpredseda Cvinček (zvoní): Zahajujem 12. schôdzu Dočasného Národného zhromaždenia.

Najprv prosím pánov poslancov, aby zaujali svoje miesta, aby tím mohli byť rozdané hlasovacie lístky. (Deje sa.)

Dovolenú

podľa §u 2. odst. 4 rokov. poriadku udelil som na dnešnú schôdzu posl. inž. dr Bendovi, Štambachrovi, Šabršulovi, dr Zibrínovi, dr Belušovi, Straňákovi, Jungwirthovej a Hladkému; dodatočne pre včerajšiu schôdzu posl. Švermovej, Skaunicovi, na tento týždeň posl. Vilímovi, Holubovi, Bruknerovi.

Pán predseda Dočasného Národného zhromaždenia zaslal Národnému zhromaždení Federatívnej demokratickej Juhoslávie tento telegram. Žiadam o prečítanie.

Tajemník PNS dr Madar (čte): Předsednictvu Národního shromáždění, Beograd. Národní shromáždění republiky Československé pozdravuje ve Vás představitele bratrského národa a lidu jihoslovanského, vzpomínajíc Vašeho dnešního slavného dne ujišťuje Vás, že již nikdy nedopustí, aby se opakoval hrozný osud, který postihl národy Vašeho státu obdobně jak i národ náš. Přijměte od představitelů českého a slovenského lidu nejvřelejší přání slavné budoucnosti, naplněné budovatelskou prací. Josef David, předseda. (Potlesk.)

Podpredseda Cvinček: Pristúpime k prejednávaniu prvého odstavca poriadku, ktorým je

1. Definitívna voľba predsedníctva Dočasného Národného zhromaždenia, zapisovateľov a poriadateľov.

Najskorej máme voliť predsedu Dočasného Národného zhromaždenia.

Podľa §u 61, odst. 2 rok. poriadku musí sa voľba predsedu vždycky konať hlasovacími lístkami.

Pre voľbu túto boly podľa §u 61 rok. poriadku vydané zvláštne hlasovacie lístky s príslušným nadpisom, vložené do zvláštnej obálky.

Každý poslanec obdržal obálku s hlasovacím lístkom. Prosím, aby sa tedy nepoužívalo iných, ako práve týchto hlasovacích lístkov. Na hlasovací lístok možno napísať len jediné meno. Inak hlas bude neplatný.

Žiadam panie a pánov poslancov, aby odovzdávajúc obálky s vyplnenými hlasovacími lístkami do urien, zotrvali na svojich miestach.

Do urny nech je vložená len jediná obálka s jediným hlasovacím lístkom.

Podľa rozhodnutia, ktoré bolo urobené už pri predošlých voľbách, hlasovacie právo majú členovia snemovne prítomní pri počiatku zbierania lístkov.

Hlasovacie lístky budú do urien zbierať snemovní úradníci.

Dohľadu na voľbu a sčítanie odovzdaných hlasov podľa §§ 12 a 61 jednacieho poriadku prosím, aby sa ujali zapisovatelia, a to p. posl. dr Kempný v 1. a 2. úseku, p. posl. Štětka v 3. a 4. úseku, p. posl. dr Ducháček v 5. a 6. úseku a p. posl. Smejkal na prezidiálnej tribúne, v to počítajúc tiež predsedajúceho.

Pána posl. Smejkala žiadam, aby spolu s tajomníkom snemovne zistil konečný výsledok hlasovania,

Konštatujem, že Dočasné Národné shromaždenie je spôsobilé sa uznášať. Je totiž prítomná jedna tretina poslancov, t. j. 100 poslancov.

Žiadam, aby započalo sa zbieranie hlasov do urien pre voľbu predsedu. (Deje sa.)

(Po sosbíraní a spočítaní hlasov):

Žiadam pána tajomníka, aby prečítal zistený výsledok hlasovania.

Tajemník PNS dr Madar (čte): Bylo odevzdáno 218 hlasů, z nichž na jméno posl. Josef David zní 218 hlasů. (Hlučný potlesk.) Prázdné hlasovací lístky nebyly odevzdány žádné.

Podpredseda Cvinček (zvoní): Poneváč 218 hlasov znie na meno Josef David a poneváč tento počet je prostá väčšina podľa §u 61 rok. poriadku, je predsedom Dočasného Národného zhromaždenia zvolený poslanec Josef David. (Potlesk.)

Pýtam sa pána posl. Davida, či prijíma voľbu za predsedu.

Posl. Josef David: Přijímám. (Potlesk.)

Podpredseda Cvinček: Zvolený prijal voľbu a není teda potrebný nový sľub podľa §u 7 rok. poriadku, lebo prvý sľub platí i naďalej.

Žiadam novozvoleného pána predsedu, aby zaujal svoje miesto a prijal vedenie snemovne Dočasného Národného zhromaždenia.

Předseda (ujímaje se předsednictví - uvítán potleskem): Paní a pánové! Děkuji vám srdečně za důvěru, kterou jste mně svou volbou projevili, a rád tuto volbu přijímám.

Prozatímní Národní shromáždění, které se před měsícem sešlo, nemůže se pochopitelně dosud vykázati zvláštními výkony. Ustavením sněmovních výborů jsme se však připravili na hlavní práce, které nás teprve čekají a které, jak věřím, provedeme svorně a úspěšně. Věřím také, že se mezi námi udrží duch spolupráce a důvěry, v němž jsme se v tomto domě sešli.

Rozličnost názorů, která se v každé demokratické společnosti musí projevovati, budiž vyvažována úctou k přesvědčení druhých a vůlí dopracovati se dohody a vzájemné úcty. (Potlesk.) Velké úkoly, které má tato sněmovna před sebou, zvládneme jen tehdy, jestliže zůstaneme všichni bez rozdílu politického přesvědčení jednotní a svorní. (Potlesk.) Proto, paní a pánové, tuto jednotu - jednotu v hlavách a především v srdcích - střezme a prohlubujme, abychom v jejím znamení pracovali pro vybudování slavné Československé republiky. (Potlesk.)

Vykonáme nyní definitivní volbu 5 místopředsedů, 10 zapisovatelů a 8 pořadatelů.

Volbu tuto předpisuje poslední odstavec §u 5 jedn. řádu.

Byl jsem požádán, aby volby tyto pro zjednodušení vykonaly se zdvižením ruky místo hlasovacími lístky.

§ 61, odst. 2 jedn. řádu připouští voliti zdvižením ruky, není-li námitek. (Námitky nebyly.)

Námitek není, vykonáme tedy tyto volby zdvižením ruky.

Žádám o přečtení kandidátní listiny nejprve pro volbu 5 místopředsedů.

Zástupce tajemníka PNS dr Záděra (čte): Návrh posl. dr Krajiny, Slánského, Vičánka, Hladkého, dr Lettricha, dr Púlla a druhů:

Podepsaní navrhují, aby při definitivní volbě předsednictva a sněmovních funkcionářů Prozatímního Národního shromáždění zvoleni byli funkcionáři dosavadní, a to za místopředsedy p. posl. Gottier, Tymeš, Petr, Hodinová-Spurná a Cvinček.

Předseda: Při této volbě dám sečísti hlasy a žádám dosavadní pány skrutátory, aby se ujali sčítání v úsecích jim prve přikázaných.

Prosím, aby každý z paní a pánů poslanců ponechal ruku pozdviženou až do skončení sčítání svého úseku.

Kdo tedy souhlasí s prve přečtenou kandidátní listinou, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

(Po sečtení hlasů:)

Žádám pana tajemníka, aby oznámil poměr hlasů. (Hluk. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Tajemník PNS dr Madar (čte): Pro navrženou kandidátní listinu bylo odevzdáno 183 hlasů, proti žádný hlas.

Předseda: většina vyslovila se pro navržené kandidáty.

Jsou tudíž zvoleni definitivně za místopředsedy Prozatímního Národního shromáždění p. posl. Gottier, Tymeš, Petr, Hodinová-Spurná, Cvinček.

Táži se zvolených pánů, zda volbu přijímají.

Pan posl. Gottier?

Posl. Gottier: Prijímam.

Předseda: Pan posl. Tymeš?

Posl. Tymeš: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Petr?

Posl. Petr: Přijímám.

Předseda: Paní posl. Hodinová-Spurná se omluvila nemocí, ale volbu přijímá.

Pan posl. Cvinček?

Posl. Cvinček: Prijímam.

Předseda: Nového slibu není třeba, poněvadž všech pět znovuzvolených pánů místopředsedů složilo slib již při volbě prvé.

Jest nám konečně vykonati definitivní volbu 10 zapisovatelů a 8 pořadatelů, a to rovněž zdvižením ruky.

Žádám o přečtení kandidátní listiny nejprve pro volbu 10 zapisovatelů.

Zástupce tajemníka PNS dr Záděra (čte):

Návrh posl. dr Krajiny, Slánského, Vičánka, Hladkého, dr Lettricha, dr Púlla a druhů:

Navrhujeme, aby při definitivní volbě sněmovních funkcionářů zvoleni byli za zapisovatele dosavadní funkcionáři: posl. Štětka, dr Bureš, dr Ducháček, Sova, Skaunic, Smejkal, Litera, dr Kempný, Ušiak.

Předseda: Kdo souhlasí s přečtenou kandidátní listinou pro volbu 10 zapisovatelů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím jsou zvoleni páni poslanci, jichž jména byla přečtena, zapisovateli.

Táži se zvolených pánů, zda volbu přijímají?

Pan posl. Štětka?

Posl. Štětka: Přijímám.

Předseda: Pan posl. dr Bureš?

Posl. dr Bureš: Ano.

Předseda: Pan posl. dr Ducháček?

Posl. dr Ducháček: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Sova?

Posl. Sova: Ano.

Předseda: Pan posl. Skaunic?

Posl. Skaunic: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Smejkal?

Posl. Smejkal: Ano.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP