Neděle 28. října 1945

Konstatuji, že Prozatímní Národní shromáždění je způsobilé se usnášeti.

Žádám, aby se započalo se sbíráním hlasovacích lístků. (Děje se.)

(Po sebrání hlasovacích lístků:)

Sbírání hlasů je skončeno.

Žádám pány skrutátory, aby spočítali hlasy a sdělili mi výsledek.

(Po skončení skrutinia.)

Žádám pana tajemníka Prozatímního Národního shromáždění, aby přečetl výsledek volby.

Tajemník PNS dr Madar (čte):

Bylo odevzdáno 293 hlasů, z nichž na jméno Josef David zní 255 hlasů (Potlesk.), na jméno dr Lettrich zní 1 hlas, prázdných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 37.

255 hlasů odevzdaných na jméno posl. Jos. Davida tvoří prostou většinu hlasů podle §u 61 jedn. řádu a je tudíž za předsedu Prozatímního Národního shromáždění zvolen posl. Josef David. (Hlučný potlesk.)

Táži se pana posl. Davida, zvoleného za předsedu Prozatímního Národního shromáždění, zda volbu přijímá?

Nově zvolený předseda Josef David: Přijímám.

Předseda vlády Fierlinger: Ježto zvolený volbu přijímá, přistoupíme ke slibu předsedy podle §u 7 jedn. řádu posl. sněmovny.

Žádám o přečtení formule předsedova slibu. (Poslanci povstávají.)

Tajemník PNS dr Madar (čte): "Slibuji, že budu zachovávati zákony a svůj úřad předsednický nestranně zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Posl. Josef David (podávaje předsedovi vlády ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Předseda vlády Fierlinger: Žádám zvoleného pana předsedu Prozatímního Národního shromáždění, aby zaujal svoje místo a převzal vedení Prozatímního Národního shromáždění. (Hlučný potlesk.)

Předseda Josef David (ujav se předsednictví): Dámy a pánové, děkuji vám za důvěru, kterou jste mně projevili. Jsem si vědom cti, které se mi tím dostává, dovolte však, abych hned řekl, že jsem si vědom také odpovědnosti, kterou mne vaše důvěra zavazuje, a to právě v přítomné situaci politiky světové i naší politiky domácí. Po půl roce revolučního vývoje politického, kdy zákonodárná moc byla vykonávána vládou Národní fronty Čechů a Slováků, přechází tato moc na zastupitelský sbor československého lidu, kterému podle ústavy a podle demokratických zvyklostí náleží. Prozatímnímu Národnímu shromáždění připadá nyní úkol, aby bylo nositelem a uskutečňovatelem revolučních ideí, které nám opět obnovily státní samostatnost.

Bylo to dne 16. prosince 1938, jak konstatoval pan předseda vlády, tedy před sedmi lety bez necelých dvou měsíců, kdy tuto historickou půdu československého parlamentarismu opustili volení zástupci lidu. Národní shromáždění, které bylo via facti vyřazeno ze státního stroje, bylo nedlouho na to, to jest dne 21. března 1939, rozehnáno režimem, který pro demokracii a parlamentarismus měl pouze jedovatou slinu a pro jejich služebníky žaláře a koncentrační tábory. Již v projevu pana předsedy vlády bylo vzpomenuto výrazných zjevů z řad zavražděných nebo umučených členů bývalého Národního shromáždění a pokládám za svoji povinnost, abych vzpomenul též obětí nacistického režimu z řad členů sněmovní kanceláře. (Poslanci povstávají.) Sněmovní zaměstnanci přinesli značnou oběť krve a veliký jejich počet trpěl v žalářích a v koncentračních táborech. Vzpomínám jich s bolestí a s hlubokou úctou. (Poslanci usedají.)

Dovolte mi nyní, abych ve vší stručnosti řekl, ze funkci tohoto sboru spatřuji v povinnosti vaší i mé, držeti vysoko prestiž a význam našeho Národního shromáždění. Jeho ústavní moc je nejvyšší ve státě, neboť svým vrcholným aktem volí presidenta republiky. Našemu Národnímu shromáždění patří dále vážný úkol, který je podstatou činnosti demokratických parlamentů, to jest práce legislativní, vydávati normy, jimiž tento stát bude spravován, a určovati tak život všech jeho občanů. Má posléze úkol kontrolní, to jest dohlížeti, jak vláda a její orgány provádějí úkol sněmovnou jim uložený.

Jsem si vědom odpovědnosti své i vaší, která na nás doléhá. Ačkoliv jsem si vědom mnoha slabin našeho dřívějšího parlamentu, přece jen nás jeho tradice zavazuje a budeme na ni vědomě navazovat. Je to především tradice všeobecných politických rozprav při projednávání státního rozpočtu a jiných příležitostech. Je to dále tradice odborné práce politické ve výborech. Budeme také pokračovat v tom, co bylo dobrého v jiných parlamentních zvyklostech, také v tradici předsednické. Dovolte mně, abych v této souvislosti vzpomněl vynikajících předchůdců v mém úřadě, zejména dnes již legendární postavy prvního předsedy Národního shromáždění poslance Tomáška (Poslanci povstávají.) a předsedy senátu dr Františka Soukupa, který se stal obětí nacistické persekuce. (Poslanci usedají.)

Naše Národní shromáždění se však nemůže spokojit jen tím, co mu odkazuje tradice československého parlamentu. Vládní prohlášení z 5. dubna t. r. zdůrazňuje, že vláda bude ve své domácí politice vycházet ze základního článku československé ústavy, že lid jest jediným zdrojem státní moci. Lidový charakter naší demokracie byl dosavadním vývojem politickým silně podtržen, jak je to vyjádřeno v jeho označení jako demokracie lidové a především řadou revolučních změn, které hluboce změnily její tvářnost. A tento lidový charakter naší demokracie ukládá i našemu sboru nové úkoly. Budeme bedlivě dbáti toho, aby Prozatímní Národní shromáždění a každé příští Národní shromáždění republiky Československé bylo bezprostředním výrazem vůle lidu, aby se v něm neuplatňovaly žádné zájmy, které by mandátu, jejž dal svým zástupcům lid, chtěly zneužívati k zastupování zájmů, které se skutečnými zájmy lidu nemají nic společného.

A budeme se posléze soustavně starat o to, aby náš parlament mnohem účinněji vykonával svou další ústavní funkci, to jest kontrolu moci výkonné, kontrolu administrativy. Politická zkušenost z dob první republiky ukázala nejednou, že dobrý úmysl zákonodárcův ztroskotal nebo byl zkomolen nepochopením výkonných orgánů. Bylo vadou parlamentu, že se jeho politická vůle, a i to namnoze nedokonale, vtělila pouze do legislativní normy, neuplatnila se však při provádění zákona, které se v rukou výkonných orgánů dostalo jinam, než kam směřoval úmysl zákonodárcův. Národní shromáždění, vrcholný to zastupitelský sbor lidu, má dnes v zastupitelských orgánech nižších, národních výborech, účinného pomocníka při uplatňování své politické vůle.

Myslím, že mohu mluvit jménem vás všech, když slibuji vám a vy mně, že navzájem učiníme vše, aby naše práce byla úspěšná, aby byla naplněna duchem opravdové vlády lidu. Naše Národní shromáždění bude moci úspěšně zdolat úkoly, které mu klade obnovená demokracie, jenom loyální spoluprací všech svých členů, svých zaměstnanců i tisku.

Přeji vám při plnění této naší závažné a slavné povinnosti plného úspěchu a zdaru. Nechť žije a vzkvétá naše věčná Československá republika! (Hlučný potlesk.)

Než přistoupíme k projednávání dalšího odstavce dnešního pořadu, vykoná poslanecký slib ještě pan předseda vlády Fierlinger.

Žádám o přečtení formule slibu. (Poslanci povstávají.)

Tajemník PNS dr Madar (čte): "Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Předseda vlády Fierlinger (podávaje ruku předsedovi sněmovny): Slibuji. (Potlesk. - Poslanci usedají.)

Předseda: Tím je vyřízen 2. odstavec pořadu.

Ad 1. Poslanecký slib posl. dr Ferjenčíka.

Dostavil se p. posl. dr Ferjenčík a žádá, aby byl vzat do slibu.

Prosím o přečtení slibovací formule (Poslanci povstávají.)

Tajemník PNS dr Madar (čte): "Sľubujem, že budem verný Československej republike a že budem zachovávať zákony a svoj mandát zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

Posl. dr Ferjenčík (podávaje ruku předsedovi): Sľubujem. (Poslanci usedají.)

Předseda: Přistoupíme ke 3. odstavci pořadu, jímž je:

3. Volba místopředsedů Prozatímního Národního shromáždění a jejich sliby.

Podle obdoby §u 5 jedn. řádu má předseda Prozatímního Národního shromáždění, ujav se předsednictví, provésti nejprve volbu místopředsedů.

Byl jsem požádán, aby volba tato pro zjednodušení vykonala se zdvižením ruky místo hlasovacími lístky.

§ 61, odst. 2 jedn. řádu připouští voliti zdvižením ruky, není-li námitek.

Hodlám dáti hlasovati zdvižením ruky, a to o všech kandidátech najednou.

Jsou nějaké námitky? (Nebyly.)

Námitek není.

Budeme tedy voliti zdvižením ruky celou kandidátní listinu.

Žádám o přečtení kandidátní listiny.

Zástupce tajemníka PNS dr Záděra (čte):

Návrh pp. posl. Slánského, Červenky, Vilíma, Bašťovanského, dr Hodži a druhů:

Podepsaní navrhují, aby za místopředsedy Prozatímního Národního shromáždění byli zvoleni pp. posl. Gottier, Tymeš, Petr, Hodinová-Spurná a Cvinček.

Předseda: Při hlasování dám sečísti hlasy těmi pány skrutátory, které jmenoval pan předseda vlády. Každý z pánů skrutátorů bude sčítati hlasy v onom úseku, v němž měl dohled na sbírání hlasovacích lístků při volbě předsedy.

Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s prve přečtenou kandidátní listinou, kterou navrhují pp. posl. Slánský, Červenka, Vilím, Bašťovanský, dr Hodža a druzi, nechť pozvedne ruku a ponechá ji zdviženou do sečtení svého úseku. (Děje se.)

Prosím pány skrutátory, aby se sněmovními úředníky sečetli hlasy. (Děje se.)

(Po sečtení hlasů:)

Žádám pana tajemníka Prozatímního Národního shromáždění, aby oznámil poměr hlasů.

Tajemník PNS dr Madar (čte):

Pro kandidátní listinu, jak byla navržena, bylo 285 hlasů, proti 1 hlas.

Předseda: Většina se vyslovila pro navržené kandidáty, jsou tudíž zvoleni za místopředsedy.

Táži se zvolených pánů, zda volbu přijímají?

Pan posl. Gottier?

Posl. Gottier: Áno.

Předseda: Posl. Tymeš?

Posl. Tymeš: Přijímám.

Předseda: Posl. Petr?

Posl. Petr: Přijímám.

Předseda: Posl. Hodinová-Spurná?

Posl. Hodinová-Spurná: Přijímám.

Předseda: Posl. Cvinček?

Posl. Cvinček: Přijímám.

Předseda: Zvolení pánové přijali své funkce a vykonají nyní podle §u 7 jedn. řádu do rukou předsedových slib místopředsednický.

Žádám pana tajemníka, aby přečetl slibovací formuli v jazyku českém a slovenském. (Poslanci povstávají.)

Zástupce tajemníka PNS dr Záděra (čte): "Slibuji, že budu zachovávati zákony a svůj úřad předsednický nestranně zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

"Sľubujem, že budem zachovávať zákony a úrad svoj predsednícky nestranne zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

Předseda: Pan posl. Gottier.

Posl. Gottier (podávaje předsedovi ruku): Sľubujem.

Předseda: Pan posl. Tymeš.

Posl. Tymeš (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Pan posl. Petr.

Posl. Petr (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP