ZÁPOTOCKÝ Antonín

(ÚRO) KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednotné odborové organisaci, t. 249.

40, 26. III. 1946; 4.

na vydání zákona o zvlášt. služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců, t. 355.

46, 10. IV. 1946; 43.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

8, 15. XI. 1945; 9.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a někt. aktuálních problémech justičních.

35, 28. II. 1946; 9.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301) a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946; mluví též o propuštění v. fin. rady A. Chvojky z berní správy Praha II.

40, 26. III. 1946; 21.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimoř. lidovém soudnictví a někt. aktuál. problémech justičních, v níž odpovídá na řeč posl. Dr. Hřebíka o případu J. Zloského, býv. starosty obce Kyje u Prahy a vytýká Dr. Hřebíkovi, že obhajuje kolaboranty.

35, 28. II. 1946; 23.

 

ZAŤKO Peter, Dr., Ing.

DS

Slib nesložil, mandát nevykonával.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Žádost ve věcech imunity:

Nár. soud v Bratislavě

(trestný čin podle §§ 2 a 3 nař. č. 33/1945 Sb. z. a n. SNR ve smyslu § 40 Trp).

14, 12. XII. 1945; 27.

zpr. t. 139; zprav. P. Viboch;

28, 12. II. 1946; 3, vydán.

29, 13. II. 1946; 44.

 

ZAVACKÝ Viktor

U

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im. a obch.

 

ZÁVODSKÝ Rostislav

KSČ

Nastoupil na místo M. Pich-Tůmy, jenž se vzdal mandátu.

Slib vykonal 43, 28. III. 1946; 3.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp.

Zvolen pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

43, 28. III. 1946; 5.

 

ZEMAN Karel

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl., rozp., soc.-pol. a živn.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se uší Osidlovací úřad v Praze, Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství v Praze a Fond národní obnovy v Praze a zřizuje Úřad národní obnovy, t. 384.

49, 7. V. 1946; 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dani z obratu (t. 157); mluví též o potřebách řemesel.

32, 20. II. 1946; 28.

Interpelace:

ve věci hospodářského plánu a reformy hospodářských organisací,

t. 57. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 111. 23, 22. I. 1946; 2.

ve věci vyplacení vánoční výpomoci zaměstnancům drobných podniků z vázaných účtů,

t. 62. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 200. 34, 27. II. 1946; 3.

ve věci distribuce textilního zboží,

t. 234. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 354. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci státního úvěru obchodníkům, živnostníkům a řemeslníkům,

t. 239. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci předání t. zv. mlýnských závodů v Praze do vlastnictví Správy stát. lesů a statků,

t. 328. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci fušerství a neoprávněného zásahu do oprávnění živností řemeslných v různých stát. úřadech a veřejných korporacích,

t. 332. 45, 9. IV. 1946; 27.

Interpelace:

ve věci likvidace účtů za práce pro Rudou armádu,

t. 376. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci kovových markových platidel v pohraničí,

t. 377. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci přídělu živého dobytka řezníkům,

t. 397. 49, 7. V. 1946; 13.

Dotazy:

ve věci vyslýchání činovníků společenstev a hospodářských skupin (D 30).

53, 16. V. 1946; 44.

 

ZEMINOVÁ Františka

NS

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 27. X. 1945, č. 124 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních, t. 121.

23, 22. I. 1946; 3.

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé,

t. 206. 34, 27. II. 1946; 3.

na vydání zákona o poskytnutí pohraničního přídavku,

t. 329. 45, 9. IV. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zrušuje Exportní ústav československý, t. 97; mluví též o zahraničních událostech a o pokusech reakce uvnitř státu, dále o Veletržním paláci v Praze, o počtu stát. zaměstnanců v ČSR.

21, 15. I. 1946; 5.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí

39, 8. III. 1946; 26.

o zákonu o stavební obnově (t. 363) a o návrhu na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi (t. 366).

48, 12. IV. 1946; 32.

Interpelace:

ve věci majetku býv. řádu německých rytířů,

t. 10. 9, 21. XI. 1945; 2.

odpov. t. 199. 34, 27. II. 1946; 2.

ve věci organisace sociální péče o mládež,

t. 11. 9, 21. XI. 1945; 2.

odpov. t. 201. 34, 27. II. 1946; 3.

ve věci "Macierze Szkolne" na Těšínsku,

t. 18. 11, 28. XI. 1945; 2.

odpov. t. 215. 35, 28. II. 1946; 37.

ve věci nacisty násilně vyklizených a poškozených obcí okresu rokycanského,

t. 50. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 263. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci znovu vybudování 62 obcí okresů benešovského, sedlčanského a jílovského, vyklizených nacisty během války a silně poškozených okupanty,

t. 82. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 348. 49, 7. V. 1946; 13.

o výsledku vyšetřování o příčinách požáru ve filmových atelierech v Hostivaři,

t. 89. 19, 9. I. 1946; 3.

odpov. t. 352. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci použití dekretu presidenta republiky č. 38/45 Sb., o přísném trestání drancování,

t. 140. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 412. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci zabrání dívčí studentské koleje v Praze I., Hradební 7,

t. 141. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 388. 49, 7. V. 1946; 14.

a pomoci povodní postiženým zemědělcům a ostatním obyvatelům v povodí Labe, Jizery, Cidliny, Bystřice a Orlice,

t. 167. 30, 14. II. 1946; 4.

odpov. t. 396. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci četných závad a vážných nedostatků v zařízení Zemské porodnice v Praze a obou porodnických klinik tamtéž,

t. 170. 31, 19. II. 1946; 3.

odpov. t. 461., rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci četných stížností pracujících žen na nevyhovující uzavírací hodiny v obchodech, zejména potravinářských,

t. 222. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 414. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci nesociálního a protidemokratického postupu vůči provdaným úřednicím Zemské banky pro Čechy a Ústřední banky spořitelen v Čechách a na Moravě,

t. 236. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci pořádkové služby SNB,

t. 246. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci Národního musea,

t. 247. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naší státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.

 

ZENKL Petr, PhDr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé, t. 237.

36, 5. III. 1946; 3.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

7, 14. XI. 1945; 12.

Projev:

za stranu čs. nár. soc. k prvnímu výročí povstání čs. lidu 5. V. 1945 a vzpomněl padlých hrdinů.

49, 7. V. 1946; 6.

 

ZIBRÍN Michal, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., rozp., úst.-práv., vnitř.-bezp. a zeměd.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 407

(zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek).

51, 8. V. 1946; 4.

úst.-práv. výb. zpr. t. 408

(zákon o zvýšení tax, stanovených zákonem o ochraně známek).

51, 8. V. 1946; 5,

doslov 7.

úst.-práv. výb. zpr. t. 409

(zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků).

51, 8. V. 1946; 5.

úst.-práv. výb. zpr. t. 429

(zákon o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního odboje).

52, 15. V. 1946; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o úpravě některých právních poměrů vojenských gážistů z povolání (t. 238).

37, 6. III. 1946; 24.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí; mluví též o stanovisku Demokratickej strany k založení čtvrté strany na Slovensku (Strana práce).

39, 8. III. 1946; 53.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 16.

o zákonu, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů (t. 427).

53, 16. V. 1946; 19.

Věcná poznámka:

při projednávání inic. návrhu (t. 249) na vydání zákona o jednotné odborové organisaci, v níž žádá, aby osnova tato byla vzata s denního pořadu, protože nebyla dodržena dohoda, že osnova bude nejprve schválena povereníctvem ze Slovenska a předsednictvem Slovenské Národní rady než bude předložena parlamentu.

53, 16. V. 1946; 41.

 

ZIMÁKOVÁ-ZEMANOVÁ Helena

KSČ

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. im., inkompat. (náhr.) a prům.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění (t. 190).

35, 28. II. 1946; 35.

 

ZMRHAL Antonín

(ÚRO) KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch., rozp. a zásob.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zrušuje Exportní ústav československý, t. 97;

mluví též o velkoobchodu a o cenách životních potřeb.

21, 15. I. 1946; 10.

o zákonu o dani z obratu (t. 157).

33, 21. II. 1946; 14.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 5.

Interpelace:

o nesprávném postupu odborné skupiny velkoobchodu při Ústředním svazu obchodu ve věci nákupního družstva "Demka",

t. 151. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 300. 44, 29. III. 1946; 71.

o žádoucím snížení cen zhospodárněním styků mezi výrobcem a maloobchodníkem,

t. 402. 49, 7. V. 1946; 13.

 

ZUPKA František

(ÚOSS) KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol. a zdrav.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění).

15, 13. XII. 1945; 4.

 

ŽÁČKOVÁ-BATKOVÁ Jaromíra

NS

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. rozp. a zásob.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé, t. 206.

34, 27. II. 1946; 3.

na vydání zákona o zřízení a působnosti parlamentní úsporné a kontrolní komise, t. 321.

44, 29. III. 1946; 71.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o nové úpravě čs. práva v oboru nepřímých daní a stát. finančních monopolů (t. 177).

31, 19. II. 1946; 19.

o zákonu o stavební obnově (t. 363), a o návrhu na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi (t. 366).

48, 12. IV. 1946; 25.

o zákonu o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku (t. 431), a o zákonu o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii (t. 432).

52, 15. V. 1946; 12.

Interpelace:

ve věci "Macierze Szkolne" na Těšínsku,

t. 18. 11, 28. XI. 1945; 2.

odpov. t. 215. 35, 28. II. 1946; 37.

ve věci zřízení vysoké školy hudební v Brně,

t. 53. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 286. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci zvýšení kontingentu textilního zboží a obuvi válečnými událostmi těžce postiženému polit. okr. vyškovskému,

t. 54. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 264. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci zákazu promítání filmu o T. G. Masarykovi ve Znojmě,

t. 80. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 337. 48, 12. IV. 1946; 44.

ve věci pomoci brněnskému textilnímu průmyslu,

t. 87. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 209. 35, 28. II. 1946; 37.

ve věci odnacisování systému vedení "České sociální pomoci",

t. 99. 21, 15. I. 1946; 4.

odpov. t. 389. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci četných závad a vážných nedostatků v zařízení Zemské porodnice v Praze a obou porodnických klinik tamtéž,

t. 170. 31, 19. II. 1946; 3.

odpov. t. 461, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci rychlé a účinné pomoci vystěhovalcům a obyvatelstvu z kraje nacisty těžce poškozeného, z obvodu vojenského výcvikového tábora a vojenské střelnice u Vyškova,

t. 202. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 460, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci daňového zatížení obchodů spravovaných národními správci,

t. 204. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 466, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci Moravského kola spisovatelů a Družstva Moravského kola spisovatelů,

t. 226. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci nesociálního a protidemokratického postupu vůči provdaným úřednicím Zemské banky pro Čechy a Ústřední banky spořitelen v Čechách a na Moravě,

t. 236. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci uvolnění prodeje vína z jihomoravských vinařských okresů,

t. 254. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 464, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci jmenování vedoucího úředníka Ústřední správy bank,

t. 276. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci uprchlých gestapáků z koncentračního tábora na Malé Klajdovce v Brně,

t. 307. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci přídělu živého dobytka řezníkům,

t. 397. 49, 7. V. 1946; 13.

Dotazy:

ve věci uplatnění zásady zrovnoprávnění žen-hospodyň pracujících v domácnostech s ostatními pracujícími lidmi. (D 39).

53, 16. V. 1946; 44.

ve věci nepřiznání přídavkového lístku P 3 ženám-hospodyním pracujícím v domácnostech ve městech i na venkově (D 40).

53, 16. V. 1946; 44.

ve věci zřízení Ústřední rady spotřebitelů a důsledné, plánovité cenové politiky státu (D 41).

53, 16. V. 1946; 44.

 

ŽIDOVSKÝ Peter

U

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

7, 14. XI. 1945; 42.

 

ŽOLDOŠ Andrej

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. prům., soc.-pol. a živn.Přihlásit/registrovat se do ISP