VÁCLAVŮ Karel

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl., rozp., soc.-pol. a zdrav.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 440

(inic. návrh Jury, Pavláska, Hodinové-Spurné a Součka na vydání zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. XII. 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech).

53, 16. V. 1946; 37.

soc.-pol. výb. zpr. t. 442

(inic. návrh Jury, Štětky, Hodinové-Spurné a Součka na vydání zákona o výměře výslužného státních zaměstnanců).

53, 16. V. 1946; 38.

Řeč v rozpravě:

o vl. návrhu, kterým se předkládají PNS ke schválení Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů, schválené vládou dne 25. IX. 1945 a podepsané na základě plné moci pana presidenta republiky čs. delegátem v Quebecu dne 16. X. 1945 (t. 134).

29, 13. II. 1946; 26.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946; mluví též o Dr. Feierabendovi.

43, 28. III. 1946; 29.

 

VÁLA Antonín

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. prům. a verifik.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o poskytnutí pohraničního přídavku,

t. 329. 45, 9. IV. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 62.

Interpelace:

ve věci zvláštních přídělů různých potravin pro děti a mladistvé do 18 let,

t. 58. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 124. 25, 24. I. 1946; 21.

ve věci uvolnění ukořistěného, případně zabaveného materiálu po Němcích,

t. 142. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 334. 46, 10. IV. 1946; 43.

ve věci konfiskace jmění řádu Cisterciáků v Oseku,

t. 240. 40, 26. III. 1946; 4.

 

VALACHOVIČ Martin

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch. a zásob.

 

VALO Jozef

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zahr. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé,

t. 237. 36, 5. III. 1946; 3.

Návrhy resoluční:

k t. 30-34. 15, 13. XII. 1945; 27.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění),

15, 13. XII. 1945; 13.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946; protestuje proti prohlášení posl. Dr. Krajiny, učiněné jménem klubu čs. strany nár. soc.

29, 13. II. 1946; 10.

 

VANDROVEC Antonín

(ÚRO) NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., prům. a soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednotné odborové organisaci, t. 249.

40, 26. III. 1946; 4.

na vydání zákona o zvlášt. služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců, t. 355.

46, 10. IV. 1946; 43.

na vydání zákona o obecních archivech, t. 330.

49, 7. V. 1946; 13.

Návrhy resoluční:

k t. 30-34. 15, 13. XII. 1945; 27.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění (t. 190).

35, 28. II. 1946; 32.

Interpelace:

ve věci urychleného vyřízení žádostí pozůstalých po umučených a popravených o důchody vdovské, sirotčí a předků,

t. 59. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 279. 40, 26. III. 1946; 53.

ve věci uvolnění vkladů osobám persekvovaným, případně osobám existenčně ohroženým,

t. 370. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.

 

VANĚK Jan

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., rozp. a zahr.

 

VÁŇA Bohumil

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zeměd. a živn.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 56.

Interpelace:

ve věci civilních zaměstnanců vojenské správy v Brně,

t. 45. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 172. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci zrušení t. zv. obecních kováren,

t. 60. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 274. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci naléhavé úpravy některých otázek učňovských,

t. 252. 40, 26. III. 1946; 4.

 

VAŠEK Čeněk

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 77

(zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové).

18, 20. XII. 1945; 2,

oprava tisk. chyb 7.

rozp. výb. zpr. t. 431

(zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku).

52, 15. V. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 42.

Interpelace:

ve věci sjednocení organisací tělesné výchovy,

t. 63. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 287. 40, 26. III. 1946; 5.

 

VAVERKA Leopold

(ÚNTV) SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., inic. a rozp.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 156

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon z 31. V. 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím).

30, 14. II. 1946; 20.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu (t. 104).

22, 16. I. 1946; 16.

Interpelace:

ve věci sjednocení organisací tělesné výchovy,

t. 63. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 287. 40, 26. III. 1946; 5.

ve věci zřízení Tyršova státního tělovýchovného ústavu,

t. 165. 30, 14. II. 1946; 4.

ve věci přídělu kuřiva vojákům z počtu mužstva,

t. 318. 45, 9. IV. 1946; 5.

 

VEVERKA Josef, PhDr.

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im., osidl. a vnitř. bezp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zavedení osidlovacího příspěvku,

t. 383. 49, 7. V. 1946; 14.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

28, 12. II. 1946; 29.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 57.

Interpelace:

o používání ustanovení platového zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. pro zaměstnance přijaté v mimořádných poměrech při přejímání pohraničí do státní suverenity československé,

t. 1. 6, 13. XI. 1945; 2.

odpov. t. 174. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci přidělování konfiskovaného majetku podle dekretu č. 108/45,

t. 423. 52, 15. V. 1946; 4.

Dotazy:

o provádění ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. VIII. 1945, č. 33 Sb., o úpravě státního občanství (D 4).

21, 15. I. 1946; 3.

odpověď 40, 26. III. 1946; 5.

 

VĚTR František

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), rozp., soc.-pol. a zdrav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

42, 28. III. 1946; 29.

 

VIBOCH Pavol

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im., soc.-pol. a zahr.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 139 (im. Dr. P. Zaťko).

29, 13. II. 1946; 44.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády; mluví též o SNB.

9, 21. XI. 1945; 5.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341), a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 40.

 

VIČÁNEK Josef

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran. a rozp.

Návrhy resoluční:

k t. 157. 33, 21. II. 1946; 22.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 17

(zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména).

13, 11. XII. 1945; 3.

bran. výb. zpr. t. 104

(zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu).

22, 16. I. 1946; 6.

rozp. výb. zpr. t. 156

(zákon, kterým se mění a doplňuje zák. z 31. V. 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojen. osob z počtu mužstva v čin. službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím).

30, 14. II. 1946; 23.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. prům. B. Laušmana z 22. I. 1946 o vývoji znárodňovací akce a o situaci průmyslu.

26, 30. I. 1946; 10.

Interpelace:

o oběžníku ministerstva školství a osvěty z 21. III. 1946,

t. 378. 49, 7. V. 1946; 13.

 

VIDO Alexander

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., inic., inkompat. (náhr.) a živn.

 

VILÍM Blažej

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády F. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

6, 13. XI. 1945; 6.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301) a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

40, 26. III. 1946; 28.

 

VÍŠEK František

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp. a techn.-doprav.

Zpravodajem:

techn.-dopr. zpr. t. 361

(zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. VIII. 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov nebo jejich částí pro účely veřejné).

50, 7. V. 1946; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 8.

Dotazy:

ve věci zveřejnění Kladensko-Nučické dráhy (D 2).

15, 13. XII. 1945; 3.

odpověď 34, 27. II. 1946; 2.

 

VODIČKA Jan

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., rozp. a vnitř. bezp.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 120

(zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího).

25, 24. I. 1946; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu (t. 104).

22, 16. I. 1946; 14.

o zákonu o úpravě některých právních poměrů vojenských gážistů z povolání (t. 238).

37, 6. III. 1946; 26.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 25.

Interpelace:

ve věci scentralisování pomoci pro obce postižené živelnými pohromami,

t. 256. 40, 26. III. 1946; 4.

 

VOJANEC Emil

(ÚRO) L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp. a soc.-pol.

Zvolen provisorně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 20.

Zvolen definitivně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Návrhy iniciativní:

na znárodnění Moravského Krasu, t. 217.

37, 6. III. 1946; 29.

na vydání zákona o jednotné odborové organisaci, t. 249.

40, 26. III. 1946; 4.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 81

(zákon o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách).

20, 10. I. 1946; 3.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění).

15, 13. XII. 1945; 19.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 56.

Interpelace:

ve věci civilních zaměstnanců vojenské správy v Brně,

t. 45. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 172. 33, 21. II. 1946; 4.

 

VOŠAHLÍK Alois, RNDr.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult. a úst.-práv.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům stát. odpočivných (zaopatřovacích) platů (t. 38).

14, 12. XII. 1945; 9.

o zákonu, kterým se zřizují pedagogické fakulty (t. 269).

45, 9. IV. 1946; 16.

Dotazy:

ve věci porušování dekretu presidenta republiky ze dne 24. X. 1945 o závodních a podnikových radách, č. 104 Sb. (D 7).

25, 24. I. 1946; 3.

 

VYŠKOVSKÝ Jaroslav

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. a živn.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

40, 26. III. 1946; 42.Přihlásit/registrovat se do ISP