TESLA Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im., inkompat. (náhr.) a prům.

Návrhy iniciativní:

na neprodlenou pomoc obyvatelstvu okresu žamberského, postiženého zátopou, t. 185.

33, 21. II. 1946; 23.

na neprodlenou pomoc obyvatelstvu města Dvůr Králové n. Lab., postiženému zátopou a na odstranění příčin povodně, t. 193.

34, 27. II. 1946; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soudu v Mor. Ostravě (přečin podle § 11, čís. 2 zák. na ochranu republiky č. 50 z r. 1923).

51, 8. V. 1946; 14.

 

TICHOTA Vladimír

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol. a techn.-doprav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o poskytnutí pohraničního přídavku, t. 329.

45, 9. IV. 1946; 5.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 359

(návrh Zápotockého, E. Erbana, Sovy, Vandrovce, Dr. Pátkové, Dr. Dolanského, Dr. Pešky a Dr. Bunži na vydání zákona o zvláštních služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců).

48, 12. IV. 1946; 9.

soc.-pol. výb. zpr. t. 427.

(zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů).

53, 16. V. 1946; 18.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům stát. odpočivných (zaopatřovacích) platů (t. 38).

14, 12. XII. 1945; 6.

Interpelace:

ve věci urychleného vyřízení žádostí pozůstalých po umučených a popravených o důchody vdovské, sirotčí a předků,

t. 59. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 279. 40, 26. III. 1946; 53.

ve věci provádění dekretu presidenta republiky č. 53/1945 Sb. o odčinění křivd čs. veřejným zaměstnancům,

t. 225. 40, 26. III. 1946; 3.

o otázkách spojených s renominační, pokud se týče nominační akcí stát. a veřejných zaměstnanců,

t. 331. 45, 9. IV. 1946; 27.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.

 

TICHÝ Václav

NS

Nastoupil na místo J. Litery, který se vzdal mandátu.

Slib vykonal 40, 26. III. 1946; 3.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. úst.-práv. a zdrav.

Zvolen zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

43, 28. III. 1946; 5.

 

TÖRÖK Vojtech

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., osidl., soc.-pol. a verifik.

Interpelace:

o zamedzení prenasledovania Slovákov poľskými bezpečnostnými orgánmi na území Hornej Oravy a Spiša, odovzdanom Poľsku do konečného vyriešenia príslušnosti tohoto územia,

t. 127. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 398. 49, 7. V. 1946; 14.

 

TROJAN Jozef

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., prům. a rozp.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 9.

 

TROJANOVÁ Marie

L

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. rozp. a zásob.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách, (t. 81).

20, 10. I. 1946; 5.

o zákonu o drahotním přídavku poživatelů stát. odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů (t. 169).

31, 19. II. 1946; 9.

Interpelace:

ve věci četných stížností pracujících žen na nevyhovující uzavírací hodiny v obchodech, zejména potravinářských,

t. 222. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 414. 52, 15. V. 1946; 4.

Dotazy:

ve věci zavedení sourozeneckých jízdenek (D 12).

32, 20. II. 1946; 2.

 

TRUBECKÝ Antonín

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), osidl. a zeměd.

Interpelace:

ve věci reversních koní,

t. 191. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 467. rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci personálního vybavení ústředních úřadů nositelů veřejného pojištění.

t. 259. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci výplat důchodů důchodcům v pohraničí,

t. 260. 40, 26. III. 1946; 4.

 

TURKOVÁ Mária

KSS

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. inkompat. (náhr.), soc.-pol., úst.-práv., zásob. a zeměd.

Návrhy resoluční:

k t. 157. 33, 21. II. 1946; 22.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odstranění křivd a o někt. ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociál. pojištění (t. 190).

36, 5. III. 1946; 30.

o zákonu o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního odboje (t. 429).

52, 15. V. 1946; 25.

 

TYMEŠ František

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Zvolen provisorně místopředsedou Prozatímního Národního shromáždění a vykonal slib místopředsednický.

1, 28. X. 1945; 18.

Zvolen definitivně místopředsedou Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Návrhy iniciativní:

na znárodnění Moravského Krasu, t. 217.

37, 6. III. 1946; 29.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

9, 21. XI. 1945; 9.

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra,

30, 14. II. 1946; 8.

Interpelace:

o kontingentu pro výdej textilií,

t. 14. 9, 21. XI. 1945; 13.

odpov. t. 182. 33, 21. II. 1946; 5.

o uznání sňatků snoubenek popravených vězňů a o legitimaci jejich nemanželských dítek,

t. 70. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 280. 40, 26. III. 1946; 4.

o vydání osnov pro politickou výchovu na školách,

t. 153. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 436. 52, 15. V. 1946; 4.Přihlásit/registrovat se do ISP