"S" resp. Sa - Ši, "S" resp. Šv - Šv

SAJAL Pavel

(ÚSŘ) SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp. a živn.

Návrhy iniciativní:

na změnu některých ustanovení o všeobecné dani výdělkové, t. 73.

18, 20. XII. 1945; 2.

na prohlášení živnosti zahradnické za živnost řemeslnou, vázanou průkazem spolehlivosti, t. 103.

21, 15. I. 1946; 4.

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu postižených obcí okresu královéhradeckého, jaroměřského, pardubického a poděbradského živelními pohromami (povodní), t. 164.

30, 14. II. 1946; 3.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 32

(zákon o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci).

14, 12. XII. 1945; 22.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

6, 13. XI. 1945; 19.

o zákonu o dani z obratu (t. 157).

32, 20. II. 1946; 32.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 51.

Interpelace:

ve věci měnového dekretu,

t. 84. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 350. 49, 7. V. 1946; 13.

o opatření náhradní budovy pro Ústř. svaz čs. řemesla v souvislosti s přesídlením Prozatímního Národního shromáždění republiky Československé,

t. 88. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 298. 44, 29. III. 1946; 71.

ve věci přidělování konfiskovaného majetku podle dekretu č. 108/45,

t. 423. 52, 15. V. 1946; 4.

 

SEDLÁK Miroslav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat., osidl., verifik. a živn.

Návrhy iniciativní:

na prohlášení živnosti zahradnické za živnost řemeslnou, vázanou průkazem spolehlivosti, t. 103.

21, 15. I. 1946; 4.

na vydání zákona o zavedení osidlovacího příspěvku, t. 383.

49, 7. V. 1946; 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zvláštním přídavku stát. a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům stát. odpočivných (zaopatřovacích) platů (t. 38);

14, 12. XII. 1945; 4.

vytýká též posl. Horovi, že svou řeč z 21. XI. 1941 o SNB pronesl z důvodů agitačních.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341) a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění, (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 11.

Interpelace:

o používání ustanovení platového zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. pro zaměstnance přijaté v mimořádných poměrech při přejímání pohraničí do státní suverenity československé,

t. 1. 6, 13. XI. 1945; 2.

odpov. t. 174. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci měnového dekretu,

t. 84. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 350. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci úhrady nákladů obcí na vedení vyživovací agendy, přenesených úkolů spojených s odsunem a osidlováním,

t. 129. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 339. 46, 10. IV. 1946; 43.

ve věci vyzbrojení pomocného lesního personálu v pohraničí, provedení široce založené generální čistky za spoluúčasti armády k zneškodnění nacistických agentů a zřízení, resp. vybavení pohotovostních stanic v pohraničí dopravními prostředky a pohonnými hmotami k pohotovému zakročování a tak zpevnění naší vnitřní bezpečnosti,

t. 154. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 417. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci voleb do místního národního výboru ve Vodňanech,

t. 223. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 468, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci urychleného vydání prováděcího nařízení k dekretu presidenta republiky č. 94 Sb. z 1. X. 1945 a úpravě spravedlivých služebních a platových poměrů sboru vězeňské stráže,

t. 275. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci přidělování konfiskovaného majetku podle dekretu č. 108/45,

t. 423. 52, 15. V. 1946; 4.

 

SKAUNIC Ladislav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol. a úst.-práv.

Zvolen provisorně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Návrhy resoluční:

k t. 30-34. 15, 13. XII. 1945; 27.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 33

(zákon o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění).

14, 12. XII. 1945; 13.

soc.-pol. výb. zpr. t. 34

(zákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění).

14, 12. XII. 1945; 18.

soc.-pol. výb. zpr. t. 429

(zákon o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního odboje).

52, 15. V. 1946; 25.

oprava tiskových chyb 35.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dani z obratu (t. 157).

33, 21. II. 1946; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 44.

Interpelace:

o kontingentu pro výdej textilií,

t. 14. 9, 21. XI. 1945; 13.

odpov. t. 182. 23, 21. II. 1946; 5.

o uznání sňatků snoubenek popravených vězňů a o legitimaci jejich nemanželských dítek,

t. 70. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 280. 40, 26. III. 1946; 4.

 

SKUHROVCOVÁ Marie

L

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. inkompat. (náhr.), kult. a zdrav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 84.

Interpelace:

ve věci četných stížností pracujících žen na nevyhovující uzavírací hodiny v obchodech, zejména potravinářských,

t. 222. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 414. 52, 15. V. 1946; 4.

 

SLÁNSKÝ Rudolf

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 22, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. vnitř.-bezp. a zahr.

Návrhy resoluční:

k t. 157. 33, 21. II. 1946; 22.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

6, 13. XI. 1945; 11.

Interpelace:

o nápravu krívd československých partizánov,

t. 130. 26, 30. I. 1946; 2.

 

SLÁVIK Dušan

(SSM), DS, SS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 11. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform. a živn.

Vystoupil z klubu poslanců Demokratickej strany a stal se členem klubu poslanců Strany slobody.

47, 11. IV. 1946; 3.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu (t. 137); mluví též o student. demonstracích v Brně 6. II. 1946.

29, 13. II. 1946; 39.

o zákonu o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek (t. 407), o zákonu o zvýšení tax, stanovených zákonem o ochraně známek (t. 408), a o zákonu o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků (t. 409).

51, 8. V. 1946; 6.

Projev:

jménem Strany slobody k prvnímu výročí povstání čs. lidu 5. V. 1945 a vzpomněl padlých hrdinů.

49, 7. V. 1946; 11.

 

SMEJKAL Oldřich

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkomp. (náhr.), rozp. a zeměd.

Zvolen provisorně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 450

(zákon o úpravě zemědělských pachtovních poměrů).

53, 16. V. 1946; 42.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 40

Interpelace:

ve věci opatření pracovních sil pro zemědělství,

t. 171. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci distribuce s palivovým dřívím ve venkovských obcích,

t. 310. 45, 9. IV. 1946; 5.

odpov. t. 459, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci splavnění řeky Labe,

t. 368. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci reorganisace meliorační školy ve Vysokém Mýtě,

t. 410. 52, 15. V. 1946; 4.

 

SMIDA Marek

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), soc.-pol. a techn.-doprav.

 

SOSNAR-HONZÁK Jura

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran.

 

SOUČEK Gustav

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp., techn.-doprav. a zásob.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se mění některá stanovení zákona ze dne 19. XII. 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech, t. 255.

40, 26. III. 1946; 4.

na vydání zákona o výměře výslužného státních zaměstnanců, t. 273.

40, 26. III. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 30.

o zákonu o stavební obnově (t. 363) a o návrhu na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi (t. 366).

48, 12. IV. 1946; 29.

o zákonu o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku (t. 431) a o zákonu o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii (t. 432).

52, 15. V. 1946; 11.

Interpelace:

ve věci daně z majetku občanů ČSR, vyměřené z majetku nalézajícího se v pohraničním území,

t. 148. 28, 12. II. 1946; 3.

o způsobu, jakým je prováděno jmenování veřejných zaměstnanců podle § 3 dekretu presidenta republiky č. 59 ze dne 20. VIII. 1945,

t. 258. 40, 26. III. 1946; 4.

 

SOUKUP Alois

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Zpravodajem:

výb. obch. zpr. t. 340

(zákon o právních předpisech pro statistiku zahr. obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží).

47, 11. IV. 1946; 15.

Naléhavá interpelace:

ve věci urychleného vydávání t. zv. dekretů o vlastnictví půdy,

t. 380. 49, 7. V. 1946; 13.

odpov. t. 458, rozesl. 28. VI. 1946.

Interpelace:

v záležitosti uvolnění prodeje koní v zemi České a Moravskoslezské,

t. 198. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 413. 52, 15. V. 1946; 4.

 

SOVA Jan

(ÚRO) L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol. a verifik.

Zvolen provisorně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zvlášt. služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců,

t. 355. 46, 10. IV. 1946; 43.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 120

(zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího).

25, 24. I. 1946; 3.

soc.-pol. výb. zpr. t. 430

(zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce).

53, 16. V. 1946; 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci (t. 32).

14, 12. XII. 1945; 26.

(Společná rozprava o t. č. 30-34).

 

STRÁNSKÝ Jaroslav, JUDr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován ministrem spravedlnosti 4. IV. 1945.

Zproštěn úřadu ministra spravedlnosti a jmenován náměstkem předsedy vlády 6. XI. 1945.

 

STRAŇÁK Josef

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol.

Zvolen provisorně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 20.

Zvolen definitivně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 39.

Interpelace:

ve věci konfiskovaného majetku po Němci dr. Ervínu Seidlovi ve Ždánicích na Moravě,

t. 411. 52, 15. V. 1946; 4.

 

STRECHAJ Rudolf

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., rozp., úst.-prav. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi, t. 358.

46, 10. IV. 1946; 43.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se vymezuje pojem "československého partyzána" (t. 155).

30, 14. II. 1946; 38.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 48.

Interpelace:

o zamedzení prenasledovania Slovákov požskými bezpečnostnými orgánmi na území Hornej Oravy a Spiša, odovzdanom Požsku do konečného vyriešenia príslušnosti tohoto územia,

t. 127. 26, 30. I. 1946; 2.

o nápravu krívd československých partizánov,

t. 130. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 400. 49, 7. V. 1946; 14.

o pomeroch na Orave,

t. 424. 52, 15. V. 1946; 4.

 

STYK Jozef, Ing.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 36.

 

SVÍTOK Ján

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat., obch. a živn.

 

SVOBODA Rudolf

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., inkompat. (náhr.), soc.-pol., vnitř. bezp. a zásob.

Řeč v rozpravě:

o zákonu kterým se mění a doplňuje zákon z 31. V. 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a někt. jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím (t. 156).

30, 14. II. 1946; 28.

o zákonu o stavební obnově (t. 363), a o návrhu na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi (t. 366).

48, 12. IV. 1946; 34.

Dotazy:

ve věci zamýšleného zřízení vojenského výcvikového střediska v oblasti Vysokých Jeseníků ve Slezsku (D 8)

28, 12. II. 1946; 2.

odpověď 49, 7. V. 1946; 14.

 

SÝKORA Ernest

(SSM) KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic., inkompat. a rozp.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra; mluví též o řeči posl. Slávika z 13. II. 1946.

30, 14. II. 1946; 11.

Interpelace:

ve věci učňovského školství,

t. 145. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 1436. rozesl. 28. VI. 1946.

 

SYNEK Jindřich, Ing.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic., prům. a soc.-pol.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zřízení "Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze" (t. 192).

36, 5. III. 1946; 38.

 

ŠABRŠULA Jozef

DS, mk (SP), hosp. SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol.

Vystoupil z klubu poslanců Demokratickej strany 8. III. 1946 a zůstal mimo klub.

40, 26. III. 1946; 3.

Stal se hospitantem klubu poslanců Čsl. soc. demokratů.

48, 12. IV. 1946; 6.

Návrhy doplňovací:

k t. 341. 47, 11. IV. 1946; 4.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. č. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění).

15, 13. XII. 1945; 18.

za rozpravy o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí mluví o založení Strany práce na Slovensku.

39, 8. III. 1946; 49.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin. a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 20.

Projev:

jménem Strany práce na Slovensku k prvnímu výročí povstání čsl. lidu 5. V. 1945 a vzpomněl padlých hrdinů.

49, 7. V. 1946; 11.

Interpelace:

vo veci konfiškácie denníka "Hlasu práce",

t. 382. 49, 7. V. 1946; 13.

 

ŠENŠEL źudovít

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., inkompat. (náhr.) a kult.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 63.

 

ŠEVČÍK Ján, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zdrav.

 

ŠÍP Augustin, JUDr.

NS

Slib vykonal 2, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im. a ústav.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústav. zákona, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky, t. 305.

40, 26. III. 1946; 53.

Návrhy doplňovací:

k t. 341. 47, 11. IV. 1946; 4.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 115.

(zákon, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 19. VI. 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech).

25, 24. I. 1946; 8.

doslov 15.

úst.-práv. výb. zpr. t. 150

(zákon o někt. opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců).

30, 14. II. 1946; 30.

úst.-práv. výb. zpr. t. 421

(zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. X. 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců).

53, 16. V. 1946; 13.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a někt. aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 43.

Interpelace:

ve věci nacisty násilně vyklizených a poškozených obcí okresu rokycanského,

t. 50. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 263. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci Národního musea,

t. 247. 40, 26. III. 1946; 4.

 

ŠIROKÝ Viliam

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 4.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 4. IV. 1945.

Jmenován opětně náměstkem předsedy vlády 6. XI. 1945.Přihlásit/registrovat se do ISP