PALEČEK Rudolf

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zeměd.

 

PÁTKOVÁ Božena, JUDr.

NS

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. im. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé, t. 206.

34, 27. II. 1946; 3.

na vydání zákona o zvláštních služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců, t. 355.

46, 10. IV. 1946; 43.

Návrhy pozměňovací:

k t. 359. 48, 12. IV. 1946; 12.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 79

(zákon o řízení ve sporech o rodový původ).

19, 9. I. 1946; 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a některých aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 23.

Interpelace:

ve věci četných závad a vážných nedostatků v zařízení Zemské porodnice v Praze a obou porodnických klinik tamtéž,

t. 170. 31, 19. II. 1946; 3.

odpov. t. 461, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci četných stížností pracujících žen na nevyhovující uzavírací hodiny v obchodech, zejména potravinářských,

t. 222. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 414. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci nesociálního a protidemokratického postupu vůči provdaným úřednicím Zemské banky pro Čechy a Ústřední banky spořitelen v Čechách a na Moravě,

t. 236. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.

 

PAVLÁN Jaroslav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. verifik. a vnitř. bezp.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 34.

Interpelace:

ve věcech sociálně politických na Těšínsku,

t. 132. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 394. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci reversních koní,

t. 191. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 467, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci personálního vybavení ústředních úřadů nositelů veřejného pojištění,

t. 259. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci výplat důchodů důchodcům v pohraničí,

t. 260. 40, 26. III. 1946; 4.

 

PAVLÁSEK Vojtěch

(ÚNTV) KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., kult. a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. XII. 1934, č. 279 Sb. o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech,

t. 255. 40, 26. III. 1946; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 54.

o zákonu, kterým se zřizují pedagogické fakulty (t. 269).

45, 9. IV. 1946; 13.

Interpelace:

o zabezpečení sbírek Národního musea v Praze,

t. 257. 40, 26. III. 1946; 4.

o způsobu, jakým je prováděno jmenování veřejných zaměstnanců podle § 3 dekretu presidenta republiky č. 59 ze dne 20. VIII. 1945,

t. 258. 40, 26. III. 1946; 4.

o novelisaci vlád. nařízení č. 15 z r. 1927,

t. 320. 45, 9. IV. 1946; 5.

Dotazy:

ve věci spravedlivé úpravy služebního poměru vdaných učitelek a ostatních veřejných zaměstnankyň, které byly těžce poškozeny na řízením Beranovy vlády č. 379/38 Sb. (D 6).

22, 16. I. 1946; 2.

ve věci sociálních poměrů zaměstnanců Poštovní spořitelny a její pobočky v Brně (D 11).

32, 20. II. 1946; 2.

 

PAVLÍK Ondrej, PhDr.

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. II. 1946.

41, 27. III. 1946; 66.

Interpelace:

o nápravu krívd československých partizánov,

t. 130. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 400. 49, 7. V. 1946; 14.

 

PAVLÍK Vilém

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch. a zahr.

Zpravodajem:

obch. výb. zpr. t. 133

(návrh Dohody o reparacích Německa, o založení Mezispojenecké reparační komise a o restituci měnového zlata, spolu s připojenými resolucemi, sjednaný na reparační konferenci v Paříži dne 21. XII. 1945).

26, 30. I. 1946; 18.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení mi. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí.

39, 8. III. 1946; 46.

Interpelace:

ve věci odsunu z Těšínska polských příslušníků, neoprávněně se na tomto území zdržujících,

t. 44. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 268. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci našich krajanů z Ratibořska, Hlubčicka a Kozelska,

t. 55. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 278. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci vyplácení odpočivných a zaopatřovacích platů pensistům a vdovám na Těšínsku,

t. 100. 21, 15. I. 1946; 4.

odpov. t. 283. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci urychleného povolení provozování činnosti Těšínského oblastního divadla v Českém Těšíně,

t. 197. 34, 27. II. 1946; 2.

ve věci proplacení ošetřovného za německé osoby umístěné v charitních ústavech,

t. 232. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci přeložení nezapracovaných zaměstnanců stát. bezpečnosti do pohraničí,

t. 319. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci výstavby dráhy Kyjovice-Budišovice, Pustá-Polom-Opava,

t. 322. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci vyplacení odpočivných a zaopatřovacích platů učitelů pensistů na Těšínsku,

t. 357. 49, 7. V. 1946; 13.

 

PEŇÁZ Josef

(JSČZ) L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp. a zdrav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 58.

Interpelace:

ve věci přídělu textilií zemědělcům, pěstitelům lnu,

t. 40. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 138. 28, 12. II. 1946; 3.

 

PEROUTKA Ferdinand

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult.

 

PEŠÁK Jindřich

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav. a živn.

Interpelace:

ve věci rychlé pomoci drobným živnostem řemeslným a obchodním,

t. 271. 40, 26. III. 1946; 4.

 

PEŠKA Zdeněk, JUDr.

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp., úst.-práv. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústavního zákona, kterým se upravují a mění některá ustanovení ústavní listiny a jiných zákonů o Národním shromáždění, t. 93.

20, 10. I. 1946; 2.

na vydání ústav. zákona, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky, t. 305.

40, 26. III. 1946; 53.

na vydání zákona o zvláštních služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců, t. 355.

46, 10. IV. 1946; 43.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 66

(zákon, jímž se doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku).

17, 19. XII. 1945; 2,

doslov 9.

úst.-práv. výb. zpr. t. 178

(zákon o nové úpravě stálých seznamů voličských).

33, 21. II. 1946; 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 214

(zákon, kterým se provádí, pokud se týče mění čl. 5 ústav. dekretu presidenta republiky o obnovení právního pořádku).

35, 28. II. 1946; 7.

úst.-práv. výb. zpr. t. 313

(ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky).

43, 28. III. 1946; 4.

úst.-práv. výb. zpr. t. 405

(zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu).

50, 7. V. 1946; 2.

úst.-práv. výb. zpr. t. 447

(inic. návrh Zápotockého, E. Erbana, Vandrovce, Vojance, Dvorína, Weisse a druhů na vydání zákona o jednotné odborové organisaci).

53, 16. V. 1946; 40.

Vyjádření k věcné poznámce posl. Dr. Zibrína 41.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

28, 12. II. 1946; 4.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a některých aktuálních problémech justičních; protestuje též jménem čs. soc. dem. strany proti krvavému teroru ve Španělsku.

34, 27. II. 1946; 8.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 14.

Interpelace:

ve věci voleb do místního národního výboru ve Vodňanech,

t. 223. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 468, rozesl. 28. VI. 1946.

 

PETR Alois

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol. a vnitř. bezp.

Zvolen provisorně místopředsedou Prozatímního Národního shromáždění a vykonal slib místopředsednický.

1, 28. X. 1945; 18.

Zvolen definitivně místopředsedou Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Návrhy resoluční:

k t. 30-34. 15, 13. XII. 1945; 27.

 

PIETOR Ivan, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován ministrem vnitřního obchodu 4. IV. 1945.

Jmenován opětně ministrem vnitřního obchodu 6. XI. 1945.

 

PICH-TŮMA Miroslav

(SČM) KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran. a vnitř. bezp.

Zvolen provisorně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 20.

Zvolen definitivně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Vzdal se mandátu dne 18. III. 1946; po něm nastoupil Závodský Rostislav.

40, 26. III. 1946; 3.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se vymezuje pojem "československého partyzána" (t. 155).

30, 14. II. 1946; 44.

Interpelace:

o nápravu krívd československých partizánov,

t. 130. 26, 30. I. 1944; 2.

odpov. t. 400. 49, 7. V. 1946; 14.

 

PIŠÚT Milan, PhDr.

(KULT) DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult., úst.-práv. a zahr.

Řeč v rozpravě:

v vlád. návrzích zpr. t. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění).

15, 13. XII. 1945; 9.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí

39, 8 III. 1946; 43.

 

PLÁŇOVSKÝ Pavol

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran. a inic.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu (t. 104).

22, 16. I. 1946; 20.

Interpelace:

vo veci zrušenia reverzov na motorové vozidlá, vydané vojenskou správou a národnými výbormi v Čechách a vrátenie týchto najviac vojnou poškodeným,

t. 323. 45, 9. IV. 1946; 27.

Žádost ve věcech imunity:

okr. lid. soud v Prešově [zločin kolaborantství podle § 3, lit. c) nař. č. 33/45].

28, 12. II. 1946;

 

PLOJHAR Josef

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform. a kult.

Interpelace:

ve věci zrušení t. zv. obecních kováren,

t. 60. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 274. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci uvolnění vkladů z vázaných účtů,

t. 253. 40, 26. III. 1946; 4.

 

PODBORSKÝ Vladimír

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zdrav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc. a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 89.

Interpelace:

o kontingentu pro výdej textilií,

t. 14. 9, 21. XI. 1945; 13.

odpov. t. 182. 33, 21. II. 1946; 5.

o uznání sňatků snoubenek popravených vězňů a o legitimaci jejich nemanželských dítek,

t. 70. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 280. 40, 26. III. 1946; 4.

 

POLÁK Milan

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran.

Interpelace:

o zamedzení prenasledovania Slovákov poľskými bezpečnostnými orgánmi na území Hornej Oravy a Spiša, odovzdanom Poľsku do konečného vyriešenia príslušnosti tohoto územia,

t. 127. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 398. 49, 7. V. 1946; 14.

 

POLOMSKÝ Josef

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), soc.-pol. a úst.-práv.

Interpelace:

ve věci odsunu z Těšínska polských příslušníků, neoprávněně se na tomto území zdržujících,

t. 44. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 268. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci civilních zaměstnanců vojenské správy v Brně,

t. 45. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 172. 3, 21. II. 1946; 4.

 

POLONCOVÁ Mária

(SSŽ) DS

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. inkompat., soc.-pol. a zdrav.

 

PROCHÁZKA Adolf, JUDr.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován ministrem zdravotnictví 4. IV. 1945.

Jmenován opětně ministrem zdravotnictví 6. XI. 1945.

 

PROCHÁZKA Bedřich

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zavádějí pracovní průkazy (t. 128).

28, 12. II. 1946; 32.

 

PROCHÁZKA Karel

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran. a inic.

Návrhy iniciativní:

o okamžitou pomoc povodní postiženému obyvatelstvu severovýchodních Čech, t. 175.

31, 19. II. 1946; 3.

na urychlení úpravy labského toku u Dvora Králové n. Lab. a na zřízení dostatečně velikého ochranného nádržového prostoru tamtéž,

t. 221. 37, 6. III. 1946; 29.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu (t. 104).

22, 16. I. 1946; 7.

Interpelace:

o poměrech na hranici Kladské,

t. 105. 23, 22. I. 1946; 2.

odpov. t. 415. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci organisace zeměměřičské služby,

t. 336. 47, 11. IV. 1946; 3.

o poskytnutí práva asylu kladskému obyvatelstvu,

t. 343. 46, 10. IV. 1946; 43.

o oběžníku ministerstva školství a osvěty z 21. III. 1946,

t. 378. 49, 7. V. 1946; 13.

 

PŘEUČIL František

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), obch. a živn.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí, t. 317.

45, 9. IV. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zrušuje Exportní ústav československý, t. 97; mluví též o pražském veletrhu a o soukromém podnikání.

21, 15. I. 1946; 14.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 47.

Interpelace:

ve věci vyplacení vánoční výpomoci zaměstnancům drobných podniků z vázaných účtů,

t. 62. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 200. 34, 27. II. 1946; 3.

o združstevnění fy J. Ottahal a synové, velkoobchod železářský, Olomouc, s filiálkou v Brně,

t. 203. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 353. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci distribuce textilního zboží,

t. 234. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 354. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci státního úvěru obchodníkům, živnostníkům a řemeslníkům,

t. 239. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci předání t. zv. mlýnských závodů v Praze do vlastnictví Správy stát. lesů a statků,

t. 328. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci likvidace účtů za práce pro Rudou armádu,

t. 376. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci kovových markových platidel v pohraničí,

t. 377. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci přídělu živého dobytka řezníkům,

t. 397. 49, 7. V. 1946; 13.

 

PŘIBYLOVÁ Vladimíra

SD

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. soc.-pol. a živn.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu postižených obcí okr. královéhradeckého, jaroměřského, pardubického a poděbradského živelními pohromami (povodní), t. 164.

30, 14. II. 1946; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946: 83.

Interpelace:

ve věci četných stížností pracujících žen na nevyhovující uzavírací hodiny v obchodech, zejména potravinářských,

t. 222. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 414. 52, 15. V. 1946; 4.

 

PÚLL Ján, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. prům., úst.-práv. a živn.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústav. zákona, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky, t. 305.

40, 26. III. 1946; 53.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

7, 14. XI. 1945; 36.Přihlásit/registrovat se do ISP