MACHAČOVÁ-DOSTÁLOVÁ Božena

KSČ

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. im., inic., inkompat., kult., rozp. a zásob.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 12.

Interpelace:

ve věci četných stížností pracujících žen na nevyhovující uzavírací hodiny v obchodech, zejména potravinářských,

t. 222. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 414. 52, 15. V. 1946; 4.

 

MACHÁT Antonín

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl. a živn.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zavedení osidlovacího příspěvku, t. 383.

49, 7. V. 1946; 14.

Zpravodajem:

osidl. výb. zpr. t. 364

(úst. zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti).

48, 12. IV. 1946; 6.

Interpelace:

o účasti čs. stát. příslušníků v zahraničí, především ve Vídni, na volbách do Národního shromáždění v květnu 1946,

t. 309. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci přidělování konfiskovaného majetku podle dekretu č. 108/1945,

t. 423. 52, 15. V. 1946; 4.

 

MAIWALD Karel, JUDr.

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zřízení a působnosti parlamentní úsporné a kontrolní komise,

t. 321. 44, 29. III. 1946; 71.

Návrhy resoluční:

k t. 157. 33, 21. II. 1946; 22.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 38

(zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných [zaopatřovacích] platů).

14, 12. XII. 1945; 3,

doslov 11.

rozp. výb. zpr. t. 447

(inic. návrh zápotockého, E. Erbana, Vandrovce, Vojance, Dvorína, Weisse a druhů na vydání zákona o jednotné odborové organisaci).

53, 16. V. 1946; 40.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. prům. B. Laušmana z 22. I. 1946 o vývoji znárodňovací akce a o situaci průmyslu.

24, 23. I. 1946; 2.

o zákonu o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku (t. 431) a o zákonu o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii (t. 432).

52, 15. V. 1946; 14.

Interpelace:

o používání ustanovení platového zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. pro zaměstnance přijaté v mimořádných poměrech při přejímání pohraničí do státní suverenity československé,

t. 1. 6, 13. XI. 1945; 2,

odpov. t. 174. 33, 21. II. 1946; 4.

 

MAJER Václav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován ministrem výživy 4. IV. 1945.

Jmenován opětně ministrem výživy 6. XI. 1945.

 

MALEČEK Stanislav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im., inform. a vnitř. bezp.

Návrhy resoluční:

k t. 301. 44, 29. III. 1946; 70.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

28, 12. II. 1946; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 22.

Interpelace:

ve věci osnovy vlád. nař. o odčinění křivd, způsobených za německé okupace českému pracujícímu dorostu a ve věci učňovského zákona,

t. 43. 15, 13. XII. 1945; 29.

odpov. t. 261. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci učňovského školství,

t. 145. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 463, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci přidělování konfiskovaného majetku podle dekretu č. 108/45,

t. 423. 52, 15. V. 1946; 4.

 

MATRKA Valentin

(JSSR) DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), obch., rozp., úst.-práv. a zeměd.

Naléhavá interpelace:

ve věci urychleného vydávání t. zv. dekretů o vlastnictví půdy,

t. 380. 49, 7. V. 1946; 13.

odpov. t. 458, rozesl. 28. VI. 1946.

Dotazy:

vo veci výpomoci Slovensku, dohodnutej medzi ministerstvom zemedelstva a povereníctvom pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu (D 25).

48, 12. IV. 1946; 6.

 

MAURER Július

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.).

 

MAZÚR Ján

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat., obch., rozp. a zásob.

Interpelace:

o nápravu krívd československých partizánov,

t. 130. 26, 30. I. 1946; 2.

o pomeroch na Orave,

t. 424. 52, 15. V. 1946; 4.

 

MÍČKA Josef

(JSČZ) SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 60.

 

MICHALIČ Gabriel, Ing.

U

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé, t. 237.

36, 5. III. 1946; 3.

na vydání zákona o zřízení a působnosti parlamentní úsporné a kontrolní komise, t. 321.

44, 29. III. 1946; 71.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 177

(zákon o nové úpravě čs. práva v oboru nepřímých daní a stát. finančních monopolů).

31, 19. II. 1946; 16.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

7, 14. XI. 1945; 31.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 17.

 

MIKULÁŠ Václav

(JSČZ) NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 27. X. 1945, č. 124 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních, t. 121.

23, 22. I. 1946; 3.

na vydání zákona o obecních archivech,

t. 330. 49, 7. V. 1946; 13.

na vydání zákona, kterým se ruší Osidlovací úřad v Praze, Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství v Praze a Fond národní obnovy v Praze a zřizuje Úřad národní obnovy, t. 384.

49, 7. V. 1946; 14.

na vydání zákona, který se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, t. 392.

49, 7. V. 1946; 14.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 20. VII. 1945, č. 28 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci, t. 393.

49, 7. V. 1946; 14.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 195

(inic. návrh posl. Mikuláše a druhů na vydání zákona, kterým se doplňuje dekret presidenta republiky z 27. X. 1945, č. 124 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních).

35, 28. II. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1915 o programu vlády.

8, 15. XI. 1945.

Naléhavá interpelace:

ve věci postátnění drobných lesů selských, přídělu lesů územním svazkům samosprávy, případně družstvům,

t. 233. 36, 5. III. 1946; 3.

odpov. t. 288. 40, 26. III. 1946; 5.

Interpelace:

ve věci majetku býv. řádu německých rytířů,

t. 10. 9, 21. XI. 1945; 2.

odpov. t. 199. 34, 27. II. 1946; 2.

ve věci znovu vybudování 62 obcí okresů benešovského, sedlčanského a jílovského, vyklizených nacisty během války a silně poškozených okupanty,

t. 82. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 348. 49, 7. V. 1946; 13.

o pomoci povodní poškozeným zemědělcům a ostatním obyvatelům v povodí Labe, Jizery, Cidliny, Bystřice a Orlice,

t. 167. 30, 14. II. 1946; 4.

odpov. t. 396. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci kritické situace zemědělských pracovních sil,

t. 375. 49, 7. V. 1946; 13.

 

MJARTAN Jozef

(JSSR) DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

7, 14. XI. 1945; 38.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5 III. 1946.

44, 29. III. 1946; 24.

 

MORAVEC Jan, MVDr.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., verifik. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon z 31. V. 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím(t. 156).

30, 14. II. 1946; 25.

Interpelace:

ve věci přídělu pohonných látek a ve věci přidělování motorových vozů lékařům, veterinářům a jiným příslušníkům zdravotnických povolání,

t. 72. 17, 19. XII. 1945; 2.

odpov. t. 281. 40, 26. III. 1946; 4.

v záležitosti uvolnění prodeje koní v zemi České a Moravskoslezské,

t. 198. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 413. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci urychlení obnovy území, kde byla za okupace zřízena německá vojenská cvičiště,

t. 224. 39, 8. III. 1946; 57.

 

MRÁČEK Jaroslav

(ÚSŘ) KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch., rozp. a živn.

Návrhy iniciativní:

na neprodlenou pomoc obyvatelstvu okresu žamberského, postiženého zátopou, t. 185.

33, 21. II. 1946; 23.

na neprodlenou pomoc obyvatelstvu města Dvůr Králové n. Lab., postiženému zátopou a na odstranění příčin povodně, t. 193.

34, 27. II. 1946; 3.

na neprodlenou pomoc obyvatelstva tišnovského okresu na Moravě, postiženému zátopou a na odstranění příčin zátopy, t. 194.

34, 27. II. 1946; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 53.

Interpelace:

ve věci rychlé pomoci drobným živnostem řemeslným a obchodním,

t. 271. 40, 26. III. 1946; 4.

o žádoucí snížení cen zhospodárněním styků mezi výrobcem a maloobchodníkem,

t. 402. 49, 7. V. 1946; 13.

 

MRÁZ František

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav. a vnitř. bezp.

Zpravodajem:

techn.-dopr. zpr. t. 367

(zákon o přídělu stavebních hmot).

50, 7. V. 1946; 4.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a některých aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 27.

 

MÚDRY-ŠEBÍK Michal, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im., úst.-práv., vnitř. bezp. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 134

(Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů, schválené vládou dne 25. IX. 1945 a podepsané na základě plné moci pana presidenta čs. delegátem v Quebecu dne 16. X. 1945).

29, 13. II. 1946; 24.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí.

39, 8. III. 1946; 16.Přihlásit/registrovat se do ISP